Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategic innovation programme for the Swedish mining and metal producing industry Utlysning 2015 Websändning 20150120 Pär Weihed Project manager ⓒ Atlas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategic innovation programme for the Swedish mining and metal producing industry Utlysning 2015 Websändning 20150120 Pär Weihed Project manager ⓒ Atlas."— Presentationens avskrift:

1 Strategic innovation programme for the Swedish mining and metal producing industry
Utlysning 2015 Websändning Pär Weihed Project manager ⓒ Atlas Copco

2 Strategic innovation programme (SIP)
Strategic innovation agenda

3 Key Performance Indicators

4 New approaches: Mining towards continuous processes
Better methods to characterize the host rock and the ore to maximize the inherent values as well as to minimize non- marketable residues Better command of “soft factors”, stimulate improved safety culture and change image of the sector Nurture a cross-sectorial transfer of knowledge and experience to master the challenges ahead

5 Anticipated effects 2013–2016:
Sweden has become a well-known and appreciated EU research and innovation partner The Swedish mining cluster has been strengthened and the technology providers offer new or improved products and services The environmental footprint has been reduced by lower emissions and improved resource and energy efficiency The mining and metal producing sector has become more attractive for young talented men and women The global competitiveness and sustainability has been further strengthened

6 Research and Innovation projects, activities, c. 200 MSEK 2013–2016
TRL-nivå 4-7

7 Organisations supporting the SIP STRIM
(signed LoI) Industry ABB Atlas Copco Boliden LKAB Lunding Mining (Zinkgruvan AB) Raw Materials Group Sandvik SKB Stena Recycling Academia Luleå University of Technology Umeå University Uppsala University Public organisations Geological Survey of Sweden Research institutes Swerea MEFOS SP NGOs Bergkraft Georange Financial “committment” approx. 100 MSEK 2014–2016

8

9 Utlysning 2015 Sammanfattning, viktigt att veta:
Utlysningen är öppen till 3 mars 2015 kl Utlysningen omfattar alla områden inom STRIM och har en Budget på 20 MSEK, varav 5 MSEK är reserverade för pilotstudier och 15 MSEK för fullskaliga projekt.  Mer information om SIP STRIM finns på och mer information om hela satsningen strategiska innovationsområden finns på Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på under ”Utlysningar”. Denna utlysning finansierar projekt upp till två år. Varje projektförslag skall tydligt beskriva hur det adresserar STRIM- agendans övergripande vision

10 STRIM ska under perioden 2013-2016 bidra till visionen 2030 på följande sätt:
Världsledande forskning, utveckling, innovation och utbildning Tryggad råvaruförsörjning med ett hållbart nyttjande av landets geologiska potential Väl utvecklad förmåga att agera på den internationella marknaden med ökat mervärde från produkter Främjande av ett regelverk som är kompatibelt med en växande industri samtidigt som ökad resurseffektivitet skapas Implementera modern digital teknik för styrning av processer längs värdekedjan Förstärkning av de svenska gruvregionerna, samarbete med små och medelstora företag (SMFs) Socialt och miljömässigt ansvar, attraktiva arbetsplatser, hållbara produktionsprocesser.

11 Vilka utlysningen riktar sig till
Utlysningen riktas till alla aktörer med som kan bidra till att uppfylla programmets syfte och mål, se STRIM-agendan. (www.sipstrim.se). Vi bjuder in breda konstellationer av aktörer från universitet, forskningsinstitut, industri, myndigheter och andra relevanta organisationer att formulera gemensamma ansökningar.

12 Projektform för denna utlysning
Vi välkomnar följande typ av projektförslag: 1) Pilotstudier, max sex månader långa, som syftar till att utveckla, verifiera och validera utvecklings-och kommersiell potential för eventuella framtida fullskaleprojekt. Verifiering och validering innebär att sökande bör definiera i studien om det är lönsamt att investera i och genomföra ett fullskaligt innovationsprojekt. För pilotstudier skall en slutrapport lämnas till VINNOVA innan en ansökan om fullskaligt projekt kan inlämnas i nästkommande utlysning. Observera att finansierade pilotstudier inte garanterar ytterligare finansiering för fullskaliga innovationsprojekt.

13 Projektform för denna utlysning
Vi välkomnar följande typ av projektförslag: 2) Fullskaliga innovationsprojekt som syftar till att implementera idéer som bidrar till att realisera STRIMs övergripande mål. De fullskaliga innovationsprojekten inom STRIM skall ha en teknisk mognadsgrad (TRL) från 4 till 7 och fokusera på innovation och industriellt engagemang. Projekten skall beskriva hur resultat kan kommersialiseras eller bidra till affärsnytta.

14 Utlysningens områden Vi välkomnar ansökningar inom följande innovationsområden: Innovativ djupprospektering Säkra och effektiva brytningsmetoder Resurseffektiv mineralteknik Återvinning och metallurgi Miljösäkring och miljöteknik Attraktiva arbetsplatser Genusmönster

15 Förutsättningar för finansiering
Vinnovas budget högst 20 MSEK, varav 5 MSEK för pilotstudier och 15 MSEK för fullskaliga projekt.  Det rekommenderas att fullskaliga innovationsprojekt föregås av en pilotstudie. Pilotstudier (projekttid max 6 månader, finansiering max 500 000 SEK). Medfinansiering från industrin är ej ett krav, men pilotstudien måste kunna påvisa industriell relevans i form av en avsiktsförklaring från minst ett företag. Fullskaliga innovationsprojekt. Projekttiden kan uppgå till 24 månader och minst 45 % av projektets stödberättigande kostnader ska finansieras av projektparter. Minst två industriparter och en akademisk part ska ingå i ett projektförslag för fullskaliga projekt.

16 Tidplan Följande datum gäller för utlysningen. Observera att datum och tider är preliminära. För senaste information besök Utlysning öppnar: 15 januari 2015 Websänt informationsmöte: 20 januari 2015 Utlysning stänger: 10 mars 2015 kl. 14:00 Datum för beslut: 3 juni 2015 Tidigaste datum för projektstart: 1 juli 2015 Senast datum för projektstart 1 september 2015 Nästa Utlysning mitten av januari 2016

17 Formella krav För att komma ifråga för bedömning måste följande krav uppfyllas: Projektparterna ska vara juridiska personer Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in För pilotstudier skall en aktör från industrin medverka För fullskaleprojekt skall konsortiet bestå av minst två företag och en forskningsaktör. För fullskaleprojekt ska minst 45 % av projektets stödberättigande kostnader finansieras av projektparter. Ansökan ska innehålla allt som efterfrågas i stycke 9.2 ( utlysningstexten), projektbeskrivning samt obligatoriska bilagor Projektet skall adressera minst ett av områden som nämnts ovan Projektet ska planeras starta under perioden 1:a juli-1:a september

18 Bedömningsprocessen Vetenskaplig kvalitet, innovationspotential, positiv påverkan på konkurrenskraften inom den svenska gruv- och mineralsektorn samt industriellt samarbete och mervärde bedöms. Bedömningsgrupp med både svenska och internationella experter. Bedömningarna görs under sekretess. Fullskaleprojekt och förstudier bedöms enligt olika kriterier och rangordnas separat. 1. Ansökan lämnas in i ”Intressentportalen” 2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer bedömas utifrån angivna bedömningskriterier. Detta resulterar i en rekommendation angående finansiering och en ranking av ansökningarna. 3. Företrädare för STRIM ges möjlighet att lämna ett yttrande över bedömarnas samlade förslag. 4. VINNOVA fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras med beaktande av de rekommenderade projektens bidrag till balansen i STRIMs projektportfölj. 5. Beslut meddelas till sökande och STRIMs ledning informeras om utfallet.

19 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar.

20 Ansökans innehåll Projektbeskrivningen skall skivas på engelska och innehålla:    Pilotstudieprojekt Projektbeskrivningen av pilotstudieprojekt ska vara högst 6 A4-sidor (teckenstorlek 12) och skall innehålla: Projekttitel på svenska och engelska Projektets syfte och mål Projektets potential och industriell nytta Projektets genomförande   Projektets konsortium Bilagor: CVn: CV ska vara max 2 A4-sidor med teckenstorlek 12. Projektsammanfattning: En kort (max en A4) projektsammanfattning som skall kunna spridas och publiceras fritt Avsiktsförklaring: Då projektet ska ha tydlig industriell relevans ska en avsiktsförklaring från minst ett företag bifogas.

21 Ansökans innehåll Projektbeskrivningen skall skivas på engelska och innehålla:    Fullskaleprojekt Projektbeskrivningen av pilotstudieprojekt ska vara högst 10 A4-sidor (teckenstorlek 12) och skall innehålla: Projekttitel på svenska och engelska Projektets syfte och mål Projektets potential och relevans Projektets genomförande   Projektets konsortium Bilagor: CVn: CV ska vara max 2 A4-sidor med teckenstorlek 12. Projektsammanfattning: En kort (max en A4) projektsammanfattning som skall kunna spridas och publiceras fritt Styrkta åtaganden: För varje industripartner skall ett ekonomiskt åtagande skriftligt styrkas och bifogas. Finansieringsnivån skall anges och de delar av projektet som finansieras skall definieras (naturainsatser eller kontantstöd, egen tid, utrustning, hyra av lokaler, testbäddar etc.).

22 Kontakt Kontaktpersoner angående utlysningens inriktning och innehåll:
Pär Weihed, Jenny Greberg, Kontaktperson Vinnova: Susanne Gylesjö; Peter Åslund; Bengt Larsson; Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är VINNOVAs IT-support, tel ,

23 Lycka till! Contact details: Pär Weihed Director: par.weihed@ltu.se
Jenny Greberg Deputy director S&T: Sabine Mayer Deputy director PA:


Ladda ner ppt "Strategic innovation programme for the Swedish mining and metal producing industry Utlysning 2015 Websändning 20150120 Pär Weihed Project manager ⓒ Atlas."

Liknande presentationer


Google-annonser