Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handledarutbildning för yrkesverksamma som tar emot elever från gymnasieskolan 1 Torsdag den 28/11 kl 13 – 17 www.ibl.liu.se/pedvux/utbildning-for-handledare-inom-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handledarutbildning för yrkesverksamma som tar emot elever från gymnasieskolan 1 Torsdag den 28/11 kl 13 – 17 www.ibl.liu.se/pedvux/utbildning-for-handledare-inom-"— Presentationens avskrift:

1 Handledarutbildning för yrkesverksamma som tar emot elever från gymnasieskolan 1 Torsdag den 28/11 kl 13 – 17 www.ibl.liu.se/pedvux/utbildning-for-handledare-inom- apl?l=sv

2 Program 2013-11-28 13.00Välkommen och Presentationer Handledarrollen, uppdrag och ansvar. Säkerhetsfrågor 15.00Fika och information från Skolverket Vad innebär det att lära sig? Handledarstrategier Reflekterande samtal 16.30Sammanfattning, inför nästa gång 17.00 Slut för dagen 2

3 Introduktion Presentation av Eva, Åsa och Skolverkets representant. Vilka är ni? Namn, ort, bransch, tidigare handledarerfarenheter. Överblick över hela kursen, syfte, tidsram, uppgifter till nästa gång. 3

4 APL - Arbetsplatsförlagt lärande ”Lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” 1 kap. 3§ Gymnasieförordningen 2010:2039 Ska förekomma minst 15 veckor på alla yrkesprogram. Minst 50 % av tiden på lärlingsutbildningar. Elever i gymnasiesärskolan gör 22 veckors praktik. 4

5 Utbildningsuppdraget Styrdokumenten = Skollag, gymnasieförordning, examensmål för varje program och läroplaner för varje kurs. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och- kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktu r-och-examensmal http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och- kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktu r-och-examensmal Kursplaner styr vad eleverna ska lära sig i gymnasieskolan Kursplanerna är förankrade i branscherna nationellt. Lokala programråd ska finnas. Handledaren i styrdokumenten. 5

6 Ansvarsfördelning Skolan ansvara för att ordna APL plats åt eleverna. Rektor avgör vilka kurser eller delar av kurser som ska APL förläggas. Rektor avgör när dessa perioder ska förläggas. 6

7 Framgångsfaktorer för en bra APL: Kompetent handledare – - kan sitt yrke. - känner till skolans krav. - kan stötta eleven i sitt lärande och inväxandet i yrkesgemenskap. - kan samverka med skolans lärare. Gemensam info.material från skola och APL- plats om utbildningsprogram och möjligheter till framtida jobb. 7

8 Handledarrollen Hjälpa en elev med lärprocessen – en stödjande följeslagare. Organisera och följa upp elevens utbildning under APL Stimulera eleven att söka kunskaper för att bli duktig i yrket. Planera, styra och följa upp yrkesträning. Vuxenförebild! 8

9 Handledaruppgifter Vad har eleven för erfarenheter, yrkesteori, yrkesträning? Sätta upp mål för APL. Organisera utbildningen, ge råd och anvisningar, bedöma, hålla sig uppdaterat om elevens utveckling. Beskriv, berätta, förklara. Förmedla yrket! Ge feedback. Uppföljningssamtal Vara tillgänglig för frågor, bollplank. 9

10 Exempel på introduktionsprogram Presentation av arbetsplatsen (företaget, projektet, organisationen). Administrativa rutiner (arbetstider, raster, sjukanmälan, anslagstavlor). Arbetsmiljö (kvalitets-, miljökrav, skyddsombud) Olycks- och tillbudsregler (första hjälpen, säkerhetsrutiner) Risker i arbetet (kemikalier, säkra lyft, genomgång av elevens förkunskaper/certifieringar) Brand, utrymningsvägar (återsamlingsplats, truckvägar) Personlig skyddsutrustning (kläder, skyddsskolr, id-kort, hjälm) Rundvandring (omkl.rum, personalutrymmen) Övrigt (specifika rutiner inom yrkesområdet) Förväntningar på eleven. 10

11 Diskussion Handledarutbildning – i vilken form vill du helst se den? Vilken form skulle passa din bransch? Vad fungerar inte? Hur fungerar det för dig att ta emot elev från gymnasieskolan? Vad är svårt i handledarrollen? Vilket stöd får du från skolan? Vilket ytterligare stöd behöver du i ditt handledaruppdrag? Hur ser arbets/företagsledning på handledaruppdraget? Hur, och vem, kan lyfta handledarinsatsen till att ses som viktig? Andra viktiga frågor? Maila oss gärna! Gruppdiskussioner 11

12 12 Säkerhet och arbetsmiljöfrågor

13 Ansvar Både skolan och arbetsplatsens ansvar. Innan APL ska skolan och arbetsgivaren bedöma riskerna på arbetsplatsen. Minderåriga och riskfyllda arbetsuppgifter Krav på lednig innebär inte att handledaren behöver stå bredvid eleven när den utför varje moment. Handledaren ska inte lämna eleven ensam förrän handledaren vet att eleven har tillräckliga kunskaper för att utföra den aktuella sysslan. Pdf Arbetsmiljöverket om minderårigas arbetsmiljö, allmänna råd om tillämpning Pdf Arbetsmiljöverket om minderårigas arbetsmiljö, allmänna råd om tillämpning 13

14 HUR förmedlar du/ni ”säkerhet” till eleverna? Pärm? Rundvandring? Beskrivningar? Förklaringar? Berättelser? 14

15 Om något skulle hända… Anmäl direkt till Arbetsmiljöverket och skolan. Finns det rutiner för hur ni meddelar varandra? APL-plats – Skola? Lärlingar ska ha utbildningskontrakt, där kan arbetsmiljöansvar ingå. Komma överens om vad får eleven göra – göra med handledning – inte göra alls. 15

16 Vad innebär det att lära sig? Kunskapssyn Förkunskaper Individuell lärstil Tidsfaktorn Självförtroende Prestationsmotivation

17

18 Handledningsmodeller Lärlingsmodellen övning imitation identifiering Reflektionsmodellen växelverkan mellan handling och reflektion

19 Utbildningsplanering FasHLEleven Inledning modellobservera Vägledning tränarefärdighetsträna Lärandekritisk vänförstå Praktisk partner undersöka yrkesteori

20 6-stegsmodell utb. planering Elevens erfarenheter förkunskaper Målen utifrån elevens utbildningsbehov Delmål Utbildningsplan utifrån målen Uppföljning av planen Utvärdering och bedömning

21 Yrkeslärare/Utbildningsansvariga Kan vi nå alla handledare på företag/arbetsplater som vi använder med handledarutbildningar? På vilka sätt skulle skolor kunna jobba för att nå handledare med information/kunskap? Vilka kunskaper/redskap behöver du för att kunna fungera som ”handledarutbildare” på dina elevers APL-platser? Vilka ramförutsättningar? Tid, andra resurser? 21

22 Uppgifter till nästa gång: Arbetsmiljö och säkerhet Genomgång av arbetsmiljön på arbetsplatsen Elevens situation Attityder och värderingar, maila en fråga Yrkeskunskaper, -kultur, -identitet, -språk. Obs! uppgifterna finns på www.ibl.liu.se/pedvux/utbildning-for- handledare-inom-apl?l=svwww.ibl.liu.se/pedvux/utbildning-for- handledare-inom-apl?l=sv 22

23 www.liu.se Eva Flogell Eva.flogell@liu.se Åsa Mårtensson Asa.martensson@linkoping.se 23


Ladda ner ppt "Handledarutbildning för yrkesverksamma som tar emot elever från gymnasieskolan 1 Torsdag den 28/11 kl 13 – 17 www.ibl.liu.se/pedvux/utbildning-for-handledare-inom-"

Liknande presentationer


Google-annonser