Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

27.3.2015Birgitta Höglund För barnens bästa Vårt gemensamma ansvar För barnens bästa Vårt gemensamma ansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "27.3.2015Birgitta Höglund För barnens bästa Vårt gemensamma ansvar För barnens bästa Vårt gemensamma ansvar."— Presentationens avskrift:

1 27.3.2015Birgitta Höglund För barnens bästa Vårt gemensamma ansvar För barnens bästa Vårt gemensamma ansvar

2 27.3.2015Birgitta Höglund Bakgrund Ny regering, nytt regeringsprogram Skololyckor Elever med dålig skolmotivation Skolavbrott Olycklig lagstiftning Ingen enhetlig syn på barn och ungas välmående

3 27.3.2015Birgitta Höglund Utvecklingsområden som stöds nationellt för elevers inlärning och välmående Olika stödformö er Undervis ningen i romani Mång- kultura- lism Flexibel grund- undervi sning Elevhand- ledning Elev och studerande vård Klubbverk samhet KiVa- skola Motion för skolelever, Sjukhus- undervis ning Utvecklande av lär- miljöer En bättre grundundervis ning

4 27.3.2015Birgitta Höglund Elevvården - nuläget och hur vi vill att den fungerar Låt oss också granska alla dokument, planer, strategier,som är godkända i kommunen. Är ELEVVÅRDEN beaktad, uppdaterad? ELLER?

5 27.3.2015Birgitta Höglund Utvecklandet av elevvården Berör uppdraget fostran och undervisning? Ja ___ Nej ___ Berör uppdraget barnskyddsarbetet? Ja ___ Nej ___ Berör uppdraget ungdomsarbetet? Ja ___ Nej ___ Berör uppdraget folkhälsoarbetet? Ja ___ Nej ___

6 27.3.2015Birgitta Höglund Elevvård i olika styrdokument Elevvårdstjänster för att stödja fostringsarbetet - Lbarnskyddslagen 417/2007 - Tillräckligt stöd och handledning samt andra åtgärder för att eliminera svårigheter i samband med barns skolgång och åtgärdande av fysiska och sociala svårigheter som hindrar barns utveckling - Skolpsykologer skolkuratorer Elevvårdstjänster, skolhälsovård - Folkhälsolagen 66/1972, 626/2007, Skolhälsovård, tandvård, de fysiska lärmiljöernas kondition, tillräcklig -skolhälsovårdare skolläkare Utbildningens elevvård - Grundskollagen 628/1998, 477/2003 -Definieras i läroplaner (samarbete med hemmen, samarbete med sociala myndigheter. -Hur kommunens elevvård arrangeras

7 27.3.2015Birgitta Höglund Vårt uppdrag Utveckla servicestrukturen inom elevvården i förskola och grundläggande utbildning Utveckla och befästa elevvårdens kvalitet Utveckla och befästa nätverksbaserad elevvård Utarbeta förslag till elevvårdsstrategi för kommunen En hållbar och fast del av servicesystemet för barn och unga

8 27.3.2015Birgitta Höglund Syftet med utvecklingsarbetet Från korrigerande till förebyggande verksamhet Tidigt upptäckande av problemen / utmaningarna Tidig allokering av resurser, tidigt stöd, ingripande, göra i tid Samverkande kultur i förskola och grundläggande utbildning Utveckla preventiva arbetssätt, -metoder och strukturer Stöda genomförandet av läroplanen Stärka samarbetsstrukturerna och –rutinerna mellan enheter och förvaltningar

9 27.3.2015Birgitta Höglund Vem gäller uppdraget? Ungdom Social- och hälsovård Grundtrygghet Förskola och grundläggande undervisning Direktörerna, cheferna och toppolitikerna som bestämmer strategierna, resurserna, utvärderingen Mellanscheferna som leder arbetet och nämnpolitikerna som bestämmer om genomförandeplaner på sektornivå, rapportering Tjänstemän och arbets- tagare som genomför i praktiken strategierna och planerna

10 27.3.2015Birgitta Höglund Praktik och verksamhetsformer i tid och rum Rum / Lokal miljö Tid ungdomsarbete skola social HVC

11 27.3.2015Birgitta Höglund Barn och ungdom Kan vi utveckla något ”vettigt och gott” tillsammans för barn- och ungdom ? Kvalitativt högtstående och med positiva effekter för barn och ungdom, inte enbart kostnadseffektivt

12 27.3.2015Birgitta Höglund Förändring kräver sorgearbete ”Att tänka är att glömma”, Jorge Luis Borges Lära bort Bra och utvecklingsdugligt Lära nytt Förmågan att glömma och inte att minnas är kärnan i det, som gör oss till människor

13 27.3.2015Birgitta Höglund En elevvård för alla – förebyggande elevvård Tidigt ingripande Korrigerande elevård

14 27.3.2015Birgitta Höglund Svagheter Brist på goda verksamhetsmodeller i förskola,skola Brister i samarbetet i övergångsskedena Brister i det mångprofessionella samarbetet Brister i samarbetet med vårdnadshavarna

15 27.3.2015Birgitta Höglund Hur förverkliga och förbättra

16 27.3.2015Birgitta Höglund ELEVÅRDEN UR ALLA PERSPEKTIV SAMARBETET MELLAN OLIKA SEKTORER SKOLA, ELEVVÅRDSTJÄNSTER HEMMET BARN

17 27.3.2015Birgitta Höglund Elevvårdens tvåspråkiga ledningsteam SAMMANSÄTTNING: Direktörena för verket för fostran och utbildning, social- och hälsovården och ungdomsverket samt skoldirektörerna och direktören för småbarnsfostran. UPPGIFTER: Att göra upp en årlig verksamhetsplan samt en verksamhetsberättelse enligt strategin. Fungera som ledningsteam för POP- projektena (perusopetus paremmaksi). Föreslå sammanställningen av de elevvårdens områdesvisa arbetsgrupper. UTNÄMNING: Direktören på verket för fostran och utbildning Elevvårdens omreådesvisa arbetsgrupper SAMMANSÄTTNING: Arbetsgrupperna är högstadierelaterade och bildar därmed en svenskspråkig grupp och tre finskspråkiga gruupper. Till grupperna hör skoldirektören/områdesrektorn, en rektor, daghemsföreståndare, socialarbetare, hälsovårdare, kurator, psykolog, speciallärare och specialbarnträdgårdslärare samt specialsakkunniga från t.ex. ungdomsverket och polisen vid behov. UPPGIFTER: Verkställa de strategiska årliga målen som fastställts av ledningsteamet. Föra information ut på fältet om överenskomna gemensamma verksamhetsmodeller. UTNÄMNING: Skoldirektörerna Enheternas elevvårdsgruppIndividuell elevvårdsgrupp

18 27.3.2015Birgitta Höglund STÖD I RELATION TILL LIVET Delaktighet Meningsfullhet Studeranden inne på ”rätt väg” Utvecklingstrappa Förebyggande elevvårdsarbete STÖD I RELATION TILL HÄLSA Samarbete mellan skolhälsovård och övrig hälso- och sjukvård Övergripande och riktade hälsoundersökningar Hälsosamtal Personlig plan för hälsa STÖD FÖR RELATIONER Samarbetsinlärning Kreativa grupper Samarbete mellan skola och familj Modell för antimobbning Elevvårdsarbete Mångprofessionellt Involvera hemmen Verka för tidigt ingripande Elevvårdsarbete Mångprofessionellt Involvera hemmen Verka för tidigt ingripande STÖD FÖR STUDIER Specialundervisning, olika stödformer, samarbete mellan grundläggande- och yrkesutbildning Individuella studieplaner Kartläggning av läs- och skrivfärdigheter Frånvarouppföljning

19 27.3.2015Birgitta Höglund Samarbetet i övergångsskedena utvecklas

20 27.3.2015Birgitta Höglund Övergång till åk 3Akademiska och sociala färdigheter Intagning till åk 1 skolmognad Övergången till åk 7studieteknik Övergången till andra stadietAnvända kunskaper o färdigheter Intagning till förskolaSociala färdigheter Mottaglighet för inlärning, särskilt stöd övergången till åk 6 risk för utslagning dagvård vård

21 27.3.2015Birgitta Höglund träff mellan lärare och förskollärare samarbetsplan för läsåret (rektor,dagvårsförest.). minst två tillfällen då förskolebarnen kan bekanta sig med skolan lära genom att följa skolans besöksdag vårdnadshavare i samtal med lärare förskolelärar- nybörjarlärare speclärare – genomgång av nybörjare skolan erhåller observationsblankett skolinskrivningadminstrativa förskola-skola barn elevvård indeln. i klasser test skolmognad skoluppskov föräldramöte föräldramöte åk 1

22 27.3.2015Birgitta Höglund ÄR DU SOM FÖRÄDER BEKYMRAD ÖVER NÅGOT SOM HÄNFÖR SIG TILL BARN OCH UNGAS VÄLMÅENDE (%) AV SVAR SKOLHÄLSOVÅRDEN33 SKOLANS ARBETSMILJÖ33 INBESPARINGAR32 BRISTEN PÅ SAMARBETE22 ELEVERS PSYKISKA HÄLSA STRESS, ORO 14 MOBBNING14 SKOLBESPISNING 7 ELEVVÅRD 6 SKOLPSYKOLOG OCH KURARORSVERKSAMHET 6 RÖKNING OCH MISSBRUK 4 SKOLINDRAGNINGAR 3

23 27.3.2015Birgitta Höglund Samarbete med hemmen Samarbetsmodeller utarbetas för att stärka hemmet och vårdnadshavarna i deras fostrarroll Tillgången på information underlättas Fortbildningstillfällen för vårdnadshavare och personal anordnas Vårdnadshavarnas delaktighet i förskolans och skolans arbete stärks

24 27.3.2015Birgitta Höglund Tyngdpunktsområden Föräldras deltagande Samarbete mellan hem och skola på alla nivåer Föräldrar informeras om elevården Föräldrar informeras om elevers rätt till elevvårdstjänster Föräldrar känner igen problem i anslutning till skolans och elevers välmående, de vill delta och samverka ( inte endast vetskap om hur och var)

25 27.3.2015Birgitta Höglund Samarbetet över förvaltningsgränserna samt det mångproffessionella arbetet stärks. Samarbetet mellan rådgivningsarbete- förskola-skola stärks. Samarbetsmodeller för en förebyggande elevvård över förvaltningsgränserna utvecklas och implementeras. Det mångprofessionella elevårdsarbetet i enheterna utvecklas och verksamhetsmodeller utarbetas. Samarbetsmodeller med tredje sektorn utvecklas Gemensam fortbildning för de förvaltningar och sektorer som arbetar med elevård anordnas.

26 27.3.2015Birgitta Höglund Ett smidigt samarbete och en smidig informationsöverföring i övergångsskedena. Samarbetet över förvaltnings- gränserna samt det mång- proffessionella arbetet stärks Stödja hemmen i deras fostrings- uppgift Elevvårdstjänster och elevårds- utrymmen resurseras enligt lag och förordning. Övergripande mål: Etablera goda verksamhetsmodeller för en förebyggande elevvård och tidigt ingripande från förskola-grundläggande utbildning-II-stadiet. Personalens välmående Tyngdpunktsområden Strategi för elevvården

27 27.3.2015Birgitta Höglund Tack för att ni lyssnade Birgitta Höglund Verket för fostran och utbildning Vasa birgitta.hoglund@vaasa.fi


Ladda ner ppt "27.3.2015Birgitta Höglund För barnens bästa Vårt gemensamma ansvar För barnens bästa Vårt gemensamma ansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser