Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Augusti 2009 Fjärde uppföljning av kartläggning av ungdomars kunskaper, attityder och beteende avseende alkohol och trafik Intermetra Business & Market.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Augusti 2009 Fjärde uppföljning av kartläggning av ungdomars kunskaper, attityder och beteende avseende alkohol och trafik Intermetra Business & Market."— Presentationens avskrift:

1 Augusti 2009 Fjärde uppföljning av kartläggning av ungdomars kunskaper, attityder och beteende avseende alkohol och trafik Intermetra Business & Market Research Group Unr 1325-903 Rune Broo Markus Lagerqvist

2 2 >> Innehåll 1. Bakgrund, syfte3 2. Metod5 3. Ungdomarnas alkoholvanor10 4. Ungdomarnas drogvanor17 5. Alkohol och bilkörning23 6. Alkohol och mopedkörning44 7. Kunskaper om alkohol och trafik52 8. Attityder/inställning till information58 9. Don’t Drink & Drive: Räckvidd66 10. Don’t Drink & Drive: Tilltro till effekt74 Innehåll

3 3 Bakgrund 1. Bakgrund etc. Under ungdomsåren grundläggs oftast alkoholvanor och attityderna till trafikonykterhet samtidigt som de flesta ungdomar är mottagliga för information och andra påverkansåtgärder. Vägverket driver därför i samarbete med en rad olika aktörer och ansvariga för vägtransportsystemet en långsiktig verksamhet under namnet ”Don’t Drink and Drive” (förkortat ”DD&D”) som arbetar med information och påverkansåtgärder kring alkohol och trafik, riktat mot ungdomar. Arbetet med DD&D, samt ungdomarnas kunskaper, attityder och beteenden relaterat till alkohol och trafik har följts upp genom upprepade mätningar 2004, 2005, 2006 och 2007. Vägverket har nu låtit genomföra en uppföljning av tidigare mätningar. >> Bakgrund

4 4 Syftet med undersökningen är att studera förändringar av ungdomars kunskaper attityder och beteenden inom området alkohol/droger och trafik. Syftet är också att mäta i vilken utsträckning DD&D når målgruppen och ge underlag för utformning av kommande åtgärder inom projektet. Resultatet jämförs även med tidigare års mätningar. 1. Background etc. Undersökningens syfte >> Undersökningen ska ge följande information 1. Bakgrund etc.

5 5 Metod 2. Metod Undersökningen är giltig för ungdomar i åldern 16-24 år. Informationen har samlats in genom postala enkäter. Möjlighet har även getts att fylla i enkäten på webben, genom att logga in med en kod som bifogades det postala formuläret. Totalt har 2 000 enkäter skickats ut till ett slumpvis nationellt urval (varav 35 föll bort pga. okänd adressat). Två påminnelser har gjorts, varav en med en ny enkät. Svar har inkommit från 950 personer, dvs. en svarsfrekvens hittills på 48 %. Felmarginalen på totalen, vid 90 % säkerhet, blir vid några olika uppmätta andelar: 1 %, ± 0,5 % 10 %, ± 1,6 % 30 %, ± 2,1 % 50 %, ± 2,7 % >> Målpopulation och bortfall

6 6 Ålder och kön >> Fördelning över kön och olika åldersgrupper 2. Metod etc.

7 7 Typ av bostadsort >> Fråga: Var bor du? 2. Metod etc.

8 8 Sysselsättning >> Fördelning efter huvudsaklig sysselsättning 2. Metod etc.

9 9 Innehav av körkort eller förarbevis >> Andel som innehar körkort för personbil och förarbevis för moped 2. Metod etc.

10 10 Ungdomarnas alkoholvanor 3. Alkoholvanor

11 11 Fortsatt tudelad trend vad gäller alkoholvanorna >> Hur ofta brukar du dricka drycker med alkohol? Tendensen från tidigare mätningar med en ökad andel som dricker ofta håller i sig. Samtidigt sker parallellt en ännu tydligare ökning av andelen ungdomar som aldrig dricker alkohol. 3. Alkoholvanor

12 12 Olika trender beroende på ålder >> Hur ofta brukar du dricka drycker med alkohol? I de yngsta åldergrupperna finns en tydlig trend att alkoholförtäringen minskat från 2007 och framåt. I de äldre grupperna finns inte denna trend, här har dryckesfrekvensen istället ökat. 3. Alkoholvanor

13 13 Stora regionala skillnader i alkoholförtäring >> Hur ofta brukar du dricka drycker med alkohol? Andelen ungdomar som ofta (varje vecka) dricker alkohol är klart högst i Region Stockholm. Minst ofta dricker man i de två nordliga regionerna (Norr och Mitt). 3. Alkoholvanor

14 14 Liknande trender bland tjejer och killar >> Hur ofta brukar du dricka drycker med alkohol? Den tudelade trenden med en större grupp som dricker oftare, samtidigt som fler avstår från att dricka helt, finns bland både tjejer och killar. Andelen tjejer som dricker ofta har dock ökat något snabbare bland tjejer och skillnaden i dryckesvanor könen emellan har minskat. 3. Alkoholvanor

15 15 Fortsatt mest frekvent alkoholförtäring i storstäderna >> Hur ofta brukar du dricka drycker med alkohol? Ungdomar i större städer är mer frekventa alkoholkonsumenter än på mindre orter och på landsbygden. Mätningen visar dock på en ökning på landsbygden – resultatet bör dock tolkas med viss försiktighet då basen är mindre. 3. Alkoholvanor

16 16 Sammanfattning: Ungdomarnas alkoholvanor Trenden mot en polarisering av alkoholvanorna fortsätter. Fler ungdomar dricker ofta alkohol, samtidigt som fler ungdomar också helt avstår från alkohol. Nedbrutet på ålder ser man att det är i de yngre åldergrupperna (16-18 år) som minskningen sker, medan en ökning sker i åldersgruppen 19-24 år. De regionala skillnaderna är betydande. Mest dricker ungdomarna i Stockholmsregionen, minst dricker man i de norra delarna av Sverige. Typ av bostadsort är av betydelse. Ungdomar i större städer dricker mer frekvent än på mindre orter. 3. Alkoholvanor

17 17 Ungdomarnas drogvanor 4. Drogvanor

18 18 Tendens till ökad andel som testat narkotika >> Har du själv någon gång använt någon form av narkotika? Det är svårt att se någon tydlig trend vad gäller andelen ungdomar som testat någon form av narkotika, dock har det skett en viss ökning från 2007 till 2009. 4. Drogvanor

19 19 Flest har testat narkotika i Region Stockholm och Väst >> Har du själv någon gång använt någon form av narkotika? Andelen ungdomar som testat narkotika är högst i Region Stockholm, följt av Region Väst – de två regioner där de största städerna finns. 4. Drogvanor

20 20 Flest har testat narkotika i storstäderna >> Har du själv någon gång använt någon form av narkotika? Andelen som någon gång har testat narkotika varierar starkt beroende på vilken typ av ort man bor. Nästan dubbelt så stor andel av storstadsborna har testat, jämfört men ungdomar på landsbygden. 4. Drogvanor

21 21 Ökad andel som testat i de yngre åldersgrupperna >> Har du själv någon gång använt någon form av narkotika? Även om siffrorna nedbrutet på åldersgrupper bör tolkas med viss försiktighet så kan vi se en tendens till en ökad andel ungdomar i framför allt de yngre åldersgrupperna som säger att de har testat någon form av narkotika. 4. Drogvanor

22 22 Sammanfattning: Ungdomarnas drogvanor Det är svårt att se någon tydlig trend vad gäller andelen ungdomar som testat narkotika även om det finns en tendens till en ökning jämfört med 2007. Jämfört med när mätningarna började för fem år sedan har det inte skett något tydlig förändring. Den ökning som skett är framför allt i de yngre åldersgrupperna – 16-18 år. Andelen ungdomar som testat är högst i de två storstadsregionerna Stockholm och Väst. 4. Drogvanor

23 23 Ungdomarnas beteenden: alkohol och bilkörning 5. Alkohol och bil

24 24 Något fler har kört bil efter alkoholförtäring >> Har du de senaste 12 månaderna kört bil efter att ha druckit alkohol? Andelen som säger sig har kört bil efter att ha druckit alkohol har ökat till 4 %, efter att konstant legat på 3 % tidigare år. Bland körkortsinnehavare hand andelen ökat från 5 till 7 % - detta är på samma nivå som vid den första mätningen 2004. 5. Alkohol och bil

25 25 Regionala variationer i bilkörning efter alkoholintag >> Har du de senaste 12 månaderna kört bil efter att ha druckit alkohol? Andelen ungdomar som kört bil efter alkoholintag är högst i regionerna Skåne, Mälardalen och Norr. Lägst är det i regionerna Väst och Mitt. 5. Alkohol och bil

26 26 Mest killar som kör bil efter att ha druckit >> Har du de senaste 12 månaderna kört bil efter att ha druckit alkohol? Liksom vid samtliga mätningar, är det betydligt fler killar än tjejer som har kört bil efter att ha druckit. 5. Alkohol och bil

27 27 Inga tydliga trender beroende på ålder >> Har du de senaste 12 månaderna kört bil efter att ha druckit alkohol? Det är svårt att se några tydliga trender, nedbrutet på olika åldersgrupper, vad gäller bilkörning efter alkoholintag. 5. Alkohol och bil

28 28 Små skillnader vad gäller om man åkt med >> Har du de senaste 12 månaderna åkt med någon bilförare som du visste hade druckit alkohol? Andelen som åkt med en förare som druckit alkohol ligger på samma nivå som 2006, någon procent lägre än 2004-05. Skillnaderna mellan åren är mycket små. 5. Alkohol och bil

29 29 Många ungdomar i Stockholm har åkt med >> Har du de senaste 12 månaderna åkt med någon bilförare som du visste hade druckit alkohol? Nästan var femte ungdom i Region Stockholm har under det senaste året åkt med en bilförare som de visste hade druckit alkohol – detta är den högsta andelen i landet, att jämföra med t.ex. 7 % i Skåne. 5. Alkohol och bil

30 30 Fortfarande fler tjejer som åker med >> Har du de senaste 12 månaderna åkt med någon bilförare som du visste hade druckit alkohol? Liksom tidigare år är det fortfarande fler tjejer än killar som åkt med en förare som druckit. Det är dock i högre grad killarna som kör själva. 5. Alkohol och bil

31 31 Färre åker med när de blir äldre >> Har du de senaste 12 månaderna åkt med någon bilförare som du visste hade druckit alkohol? Det är färre i de äldre åldersgrupperna (22-24 år) som åker med personer som druckit alkohol. Det är dock svårt att se några tydliga trender beroende på ålder. 5. Alkohol och bil

32 32 Körkortsinnehavare något mindre benägna att åka med >> Har du de senaste 12 månaderna åkt med någon bilförare som du visste hade druckit alkohol? Ungdomar som har körkort är något mindre benägna att åka med en förare som druckit, än ungdomar utan körkort. Om detta beror på att de har körkort (körkortsutbildningen), eller att de i genomsnitt är äldre, eller en kombination, är svårt att säga. 5. Alkohol och bil

33 33 En något lägre andel skulle säkert ingripa mot en kompis >> Om du såg en kompis till dig som hade druckit alkohol men ändå tänkte köra bil, skulle du då ingripa och försöka hindra henne eller honom? Andelen som säger att de säkert eller troligen skulle ingripa mot en kompis ligger mycket stabilt, mellan 94 och 95 % vid samtliga mätningar. Andelen som säger att de definitivt skulle ingripa har dock minskat något. 5. Alkohol och bil

34 34 Viss variation mellan olika regioner >> Om du såg en kompis till dig som hade druckit alkohol men ändå tänkte köra bil, skulle du då ingripa och försöka hindra henne eller honom? Den övergripande inställningen är snarlik i de olika regionera. Bland ungdomarna i Mälardalen svarar något färre att de definitivt skulle ingripa. 5. Alkohol och bil

35 35 Tjejer är mer benägna att ingripa för att förhindra rattonykterhet >> Om du såg en kompis till dig som hade druckit alkohol men ändå tänkte köra bil, skulle du då ingripa och försöka hindra henne eller honom? Tre av fyra tjejer säger att de definitivt skulle ingripa för att hindra en kompis från att köra bil efter att ha druckit. Bland killarna är det knappt två tredjedelar som är säkra på att de skulle ingripa. 5. Alkohol och bil

36 36 Små skillnader beroende på ålder >> Om du såg en kompis till dig som hade druckit alkohol men ändå tänkte köra bil, skulle du då ingripa och försöka hindra henne eller honom? Skillnaderna mellan olika åldersgrupper i benägenheten att ingripa är små. Något fler i de yngsta åldersgrupperna är direkt avvisande. 5. Alkohol och bil

37 37 Ökad vilja att ingripa mot en person man inte känner >> Om du såg någon du inte kände som hade druckit alkohol men ändå tänkte köra bil, skulle du då ingripa och försöka hindra henne eller honom? Gruppen ungdomar som tror att de skulle försöka hindra en person de inte kände från att köra bil efter att ha druckit har ökat något sedan mätningarna inleddes. 5. Alkohol och bil

38 38 Större tveksamhet att ingripa i Stockholmsområdet och i Väst >> Om du såg någon du inte kände som hade druckit alkohol men ändå tänkte köra bil, skulle du då ingripa och försöka hindra henne eller honom? Det finns tydliga regionala skillnader i vilja att ingripa mot en främmade person. Minst benägen att ingripa är man i Stockholm, Mälardalen och Väst. 5. Alkohol och bil

39 39 Ökad benägenhet att ingripa, framför allt bland tjejer >> Om du såg någon du inte kände som hade druckit alkohol men ändå tänkte köra bil, skulle du då ingripa och försöka hindra henne eller honom? Benägenheten att ingripa har ökat, framför allt bland tjejer. Idag tror närmare två tredjedelar att de skulle ingripa, även mot en person som de inte kände. 5. Alkohol och bil

40 40 Stabil andel tror att man ”dricker planerat” >> Tror du att det är vanligt att unga bilförare planerar hur mycket man dricker för att inte komma upp i 0,2 promille…? Andelen ungdomar som tror att man planerar sitt drickande för att klara promillegränsen ligger stabilt på ca 23-24 %. 5. Alkohol och bil

41 41 Mer planerat drickande i Skåne >> Tror du att det är vanligt att unga bilförare planerar hur mycket man dricker för att inte komma upp i 0,2 promille…? Andelen som tror man planerar sitt drickande utifrån promillegränsen har varit stabil över åren, men varierar mellan regionerna. Andelen som tror att det är vanligt med ”planerat drickande” är högst i Region Skåne. 5. Alkohol och bil

42 42 Sammanfattning: Alkohol och bilkörning Andelen ungdomar som det senaste året kört bil efter att ha druckit alkohol har ökat något, från 5 till 7 % (körkortsinnehavare). Detta är samma nivå som när mätningarna började. Det är i högre grad killar än tjejer som kört efter att ha druckit. Bland tjejerna är det istället en högre andel som åkt med någon annan som druckit. Andelen ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare mätningar (11 %). De regionala skillnaderna är tydliga. Det är klart vanligare att man åker med en kompis som druckit i Stockholm än i övriga regioner. 5. Alkohol och bil

43 43 Sammanfattning: Alkohol och bilkörning En stor majoritet av ungdomarna tror att de skulle ingripa mot någon som druckit och tänker sätta sig i en bil. Man är mer benägen att ingripa mot en kompis än en främmande person. Tjejer säger sig vara mer benägna att säga ifrån än vad killar är. Viljan att ingripa mot någon man inte känner har ökat kontinuerligt sedan mätningarna påbörjades 2004. Ungefär lika många ungdomar som tidigare (24 %) tror att det är vanligt bland unga bilförare att planera sitt drickande så man inte kommer upp i promillegränsen. 5. Alkohol och bil

44 44 Ungdomarnas beteenden: alkohol och mopedkörning 6. Alkohol och moped

45 45 Få ungdomar kör moped påverkade >> Har du de senaste 12 månaderna kört moped efter att ha druckit alkohol? Totalt 4 % av ungdomarna har kört moped efter att ha druckit under det senaste året. 6. Alkohol och moped

46 46 Vissa regionala skillnader i mopedkörning efter alkoholintag >> Har du de senaste 12 månaderna kört moped efter att ha druckit alkohol? Det finns vissa regionala skillnader i om man kört moped efter alkoholintag. Då vi talar om små skillnader bör de dock tolkas med försiktighet. 6. Alkohol och moped

47 47 Fler skulle ingripa mot mopedkörning efter alkoholintag >> Om du såg en kompis till dig som hade druckit alkohol men ändå tänkte köra moped, skulle du då ingripa och försöka hindra henne eller honom? Det har skett en tydlig ökning i andelen ungdomar som tror att de skulle säga till om en kompis tänkte köra moped efter att ha druckit – från 79 % 2004 till 87 % vid årets mätning. 6. Alkohol och moped

48 48 Små regionala skillnader i benägenheten att ingripa >> Om du såg en kompis till dig som hade druckit alkohol men ändå tänkte köra moped, skulle du då ingripa och försöka hindra henne eller honom? Liksom vad gäller benägenheten att ingripa mot en bilist som druckit alkohol, så varierar benägenheten att ingripa något mellan olika regioner, dock är skillnaderna mindre. 6. Alkohol och moped

49 49 Tydligt ökad benägenhet att ingripa – framför allt bland killar >> Om du såg en kompis till dig som hade druckit alkohol men ändå tänkte köra moped, skulle du då ingripa och försöka hindra henne eller honom? Benägenheten att ingripa mot en kompis som tänkte köra moped har ökat kraftigt över åren – allra tydligast har ökningen varit bland killarna. 6. Alkohol och moped

50 50 Ökad benägenhet att ingripa i alla åldrar >> Om du såg en kompis till dig som hade druckit alkohol men ändå tänkte köra moped, skulle du då ingripa och försöka hindra henne eller honom? Trenden att ungdomar blir allt mer villiga till att ingripa mot en kompis som tänker köra moped är tydlig i alla åldersgrupper. 6. Alkohol och moped

51 51 Sammanfattning: Alkohol och mopedkörning Relativt få ungdomar (4 % totalt och 7 % bland ungdomar med förarbevis) har kört moped efter att ha druckit under det senaste året En mycket stor majoritet (87 %) tror att de skulle försöka hindra en kompis från att köra moped efter att ha druckit. Detta är en tydlig ökning jämfört med tidigare mätningar. Ökningen har skett framför allt bland killarna, även om tjejer fortfarande är mer benägna att säga till. 6. Alkohol och moped

52 52 Ungdomarnas kunskaper om alkohol och trafik 7. Kunskaper

53 53 Ungdomarna får allt bättre kunskaper >> Hur goda kunskaper tycker du själv att du har om alkohol och trafik? Andelen ungdomar som har mycket goda kunskaper om alkohol och trafik har ökat, framför allt under de senaste två åren – i alla fall när ungdomarna själva får värdera sina kunskaper. 7. Kunskaper

54 54 Tydlig kunskapsökning bland både tjejer och killar >> Hur goda kunskaper tycker du själv att du har om alkohol och trafik? Andelen som tycker att de har mycket goda kunskaper om alkohol och trafik har ökat kraftigt jämfört med 2007 bland både tjejer och killar. Likaså har andelen som tycker sig ha dåliga kunskapar minskat. 7. Kunskaper

55 55 Samma trend i alla åldersgrupper >> Hur goda kunskaper tycker du själv att du har om alkohol och trafik? Trenden med kraftigt ökade kunskaper finns i alla åldergrupper. 7. Kunskaper

56 56 Fler tror på alkoholens betydelse vid singelolyckor >> I hur stor andel av dessa olyckor [singelolyckor] tror du föraren hade alkohol i kroppen? Det finns en tydlig tendens att ungdomarna uppvärderat alkoholens roll i singelolyckor. Andelen som tror att föraren hade alkohol i kroppen i 60 % eller fler av olyckorna har ökat från 55 % 2004 till hela 66 % vid årets mätning. 7. Kunskaper

57 57 Sammanfattning: Kunskaper om alkohol och trafik Det har för varje mätning skett en ökning av andelen ungdomar som tycker sig ha goda kunskaper om frågor som rör alkohol och trafik (från 88 % 2004 till 93 % 2009). Bilden är den samma både bland killar och tjejer, samt i olika åldersgrupper. Ungdomarnas uppfattning om alkoholens betydelse vid singelolyckor har stärks. Andelen som tror att föraren hade alkohol i kroppen i 60 % eller fler av olyckorna har ökat från 55 % 2004 till hela 66 % vid årets mätning. 7. Kunskaper

58 58 Ungdomarnas attityder till information om alkohol och trafik 8. Attityder/info

59 59 Minskad tilltro till strängare straff >> Vad tror du är mest effektivt för att minska antalet personer som kör efter att ha druckit alkohol? Ungdomarna tror fortsatt på strängare straff för att minska problemen med rattonykterhet. Tilltron minskar dock, från 42 % 2004 är andelen som tror på straff nu nere i 31 %. 8. Attityder/info 2004 2009 2007

60 60 Att skada någon annan är fortsatt det värsta scenariot >> Vad tycker du är största risken med att köra bil efter att ha druckit alkohol? Liksom tidigare svarar en mycket stor majoritet att den värsta konsekvensen av att köra påverkad vore att döda eller skada någon annan. Det finns dock en tendens till att en ökad andel svarar att det värsta vore att själv omkomma eller bli skadad, från 7 % 2004 till 10 % 2009. 8. Attityder/info 2004 2009 2007

61 61 Fortsatt ökad tilltro till information >> Tror du att mer information till personer i din egen ålder om alkohol och trafik är ett bra sätt att minska antalet olyckor i trafiken? Allt fler ungdomar tror att information till ungdomar är ett mycket bra sätt att minska antalet olyckor i trafiken. 8. Attityder/info

62 62 Såväl tjejer som killar tror allt mer på information… >> Tror du att mer information till personer i din egen ålder om alkohol och trafik är ett bra sätt att minska antalet olyckor i trafiken? Den ökade tilltron till information syns bland både tjejer och killar. Tjejer har en något högre tilltro till betydelsen av information än vad killar har. 8. Attityder/info

63 63 …liksom ungdomar i olika åldersgrupper >> Tror du att mer information till personer i din egen ålder om alkohol och trafik är ett bra sätt att minska antalet olyckor i trafiken? Skillnaderna mellan olika åldergruppers inställning till information är små och trenden är den samma i alla tre grupperna. 8. Attityder/info

64 64 Effektivast att gå ut via skolorna, men allt fler tror på Internet >> Vilket tror du är det bästa sättet att nå ut till ungdomar med information om alkohol och trafik? Tilltron till att skolan är den bästa kontaktytan mot ungdomarna har stärkts ytterligare. Andelen som tror mest på Internet har dock ökat från 2 % till 11 % på fem år. 2009 n: 950 % 2007 n: 1073 % 2006 n: 1080 % 2005 n: 1112 % 2004 n: 1206 % Information/dialog i skolan 55495250 Information/reklam på TV 2023222625 Info/dialog på evenemang/festivaler 66645 Utomhusreklam 22334 Information/reklam på radio 10122 Information/reklam på bio 32222 Information /reklam på Internet 116442 8. Attityder/info

65 65 Sammanfattning: Information om alkohol och trafik Ungdomarna tror mest på fler poliskontroller och strängare straff som effektiva medel att minska rattonykterheten. Tilltron till strängare straff som den bästa metoden har dock minskat något över åren. Samtidigt har tilltron till informationens effekter ökat. Närmare 90 % av ungdomarna tror att information är en bra metod för att minska antalet olyckor. För att nå ungdomarna är skolan fortsatt den bästa kanalen – dock har Internets attraktivitet som kanal ökat. 8. Attityder/info

66 66 ”Don’t Drink & Drive” - räckvidd 9. Räckvidd

67 67 Allt fler får information om alkohol och trafik >> Har du under de senaste 12 månaderna fått eller sett någon information om alkohol och trafik? En allt mindre andel har inte fått information om alkohol och trafik det senaste året. Det har nästan skett en halvering, från 31 % 2004 till 17 % 2009. Vanligast är fortfarande information eller reklam på TV. Informationen på Internet har ökat markant från 12 % till 29 % samma period. Medier uppgivna av >5 % 2009 n: 950 % 2007 n: 1073 % 2006 n: 1080 % 2005 n: 1112 % 2004 n: 1206 % Ja, info/reklam på TV 5056 5745 Ja, info/reklam på radio 172527 22 Ja, information i skolan 2725262117 Ja, utomhusreklam 1819242115 Ja, reklam på Internet 2926 1712 Ja, info på evenemang/festivaler 78875 Ja, via trafikskolan 75434 Nej – inte sett information 1720 2431 9. Räckvidd

68 68 Allt fler har sett ”Don’t Drink & Drive” >> Har du sett eller hört talas om kampanjen ”Don’t Drink & Drive”? Andelen ungdomar som sett eller hört talas om Don’t Drink & Drive ökar kontinuerligt varje år och är nu uppe i hela 90 %. 9. Räckvidd

69 69 Marginellt bättre räckvidd bland tjejer >> Har du sett eller hört talas om kampanjen ”Don’t Drink & Drive”? Don’t Drink & Drive har nåt fram mycket väl till både tjejer och killar, med marginellt bättre räckvidd bland tjejerna. 9. Räckvidd

70 70 Samma höga räckvidd i alla åldersgrupper >> Har du sett eller hört talas om kampanjen ”Don’t Drink & Drive”? Räckvidden varierar inte med åldern utan ligger mellan 89 och 91 % i alla tre åldersgrupper. 9. Räckvidd

71 71 God räckvidd i samtliga regioner >> Har du sett eller hört talas om kampanjen ”Don’t Drink & Drive”? De regionala skillnaderna i räckvidd har minskat och DD&D har nått fram väl över hela landet. 9. Räckvidd

72 72 Många nämner radioreklamen >> Vad kommer du ihåg? Var det något som du tycker var särskilt bra eller intressant? Svar uppgivna av >3 % Total n: 950 % Radioreklam 22 Reklamfilm på TV/bio 15 Kommer ihåg texten ”Don’t drink & Drive” 10 Budskapet, tydligt/starkt budskap 7 Kampanj från Vägverket 6 Informationens innehåll 5 Affischer eller posters 3 Kampanjen ”Don’t Drink & Drive” 3 Information i skolan 3 9. Räckvidd Exempel på vad ungdomarna sagt om vad de kommer ihåg: Hört Don’t Drink and Drive på radion, sen har även en lärare pratat om att man inte ska köra när man har druckit Don´t Drink & Drive-reklamen på radio och tv. Även på alkohol där det står en liten text att man inte ska ha alkohol i trafiken. Filmen som går på TV med ”fyllehundarna”. Det jag kommer ihåg är Don’t drink & drive. Det jag kommer ihåg är den tv-reklam där en tjej har mist sin lillebror. Dont Drink & Drive-skyltar. Personer som berättat om vad de gjort i t.ex. dokumentärer. ”Fyllehund” reklamen.

73 73 Sammanfattning: Don’t Drink & Drive - räckvidd Hela 83 % har sett någon information om alkohol och trafik det senaste året. Allt fler ungdomar känner till Don’t Drink & Drive – 90 % har sett eller hört talas om kampanjen. Jämfört med 2007 har ökningen framför allt skett bland killarna, även om den fortfarande är något högre bland tjejer. Skillnaderna mellan åldersgrupper är små. Räckvidden är hög i Vägverkets samtliga regioner och varierar från 88 % i Stockholm och Väst till 93 % i Mälardalen. 9. Räckvidd

74 74 ”Don’t Drink & Drive”: Betyg och tilltro till effekt 10. Effekt

75 75 Fortsatt bra betyg för Don’t Drink & Drive >> Vilket betyg skulle du ge kampanjen ”Don’t Drink & Drive”? Don’t Drink & Drive får fortsatt goda omdömen – bland de ungdomar som har en uppfattning anser 88 % att DD&D är mycket eller ganska bra. Bas: Har sett kampanjen 10. Effekt

76 76 Tjejer ger något högre betyg >> Vilket betyg skulle du ge kampanjen ”Don’t Drink & Drive”? Både tjejer och killar ger bra betyg – högst betyg ger tjejerna. Bas: Har sett kampanjen 10. Effekt

77 77 Något högre betyg i de yngre åldersgrupperna >> Vilket betyg skulle du ge kampanjen ”Don’t Drink & Drive”? DD&D får bra betyg i alla åldersgrupper, men liksom i de tidigare mätningarna får den något högre betyg bland de yngre ungdomarna. Bas: Har sett kampanjen 10. Effekt

78 78 Ökad tilltro till effekten vad gäller att inte köra bil onykter >> Tror du att kampanjen påverkar ungdomar i din egen ålder vad gäller att inte köra bil onykter? Allt fler ungdomar tror att Don’t Drink & Drive kan ha en påverkan på ungdomar när det gäller att inte köra bil onykter. 10. Effekt

79 79 Samma tilltro bland tjejer och killar >> Tror du att kampanjen påverkar ungdomar i din egen ålder vad gäller att inte köra bil onykter? Tilltron till effekten, vad gäller att påverka ungdomar att inte köra bil onyktra, skiljer inte mellan killar och tjejer. 10. Effekt

80 80 Något mindre tilltro med åldern vad gäller att hindra bilkörning >> Tror du att kampanjen påverkar ungdomar i din egen ålder vad gäller att inte köra bil onykter? Tilltron till effekten är god i alla åldergrupper, men ligger något lägre bland 22-24-åringarna. 10. Effekt

81 81 Ökad tilltro till effekten även vad gäller att inte åka med >> Tror du att kampanjen påverkar ungdomar i din egen ålder vad gäller att inte åka med en onykter bilförare? Även vad gäller att påverka ungdomar att inte åka med en onykter bilförare ökar tilltron till effekten. 10. Effekt

82 82 Tjejer tror något mer på effekten vad gäller att inte åka med >> Tror du att kampanjen påverkar ungdomar i din egen ålder vad gäller att inte åka med en onykter bilförare? Tilltron till effekten vad gäller att få ungdomar att inte åka med en onykter förare är något större bland tjejer än bland killar. 10. Effekt

83 83 Ökad tilltro bland äldre ungdomar vad gäller att inte åka med >> Tror du att kampanjen påverkar ungdomar i din egen ålder vad gäller att inte åka med en onykter bilförare? Liksom tidigare är de äldre ungdomarna något mer skeptiska till effekten – dock har tilltron ökat mer i denna åldersgrupp. Skillnaderna mellan åldersgrupperna har minskat. 10. Effekt

84 84 Ökad tilltro till effekten, forts. >> Tror du att kampanjen påverkar ungdomar i din egen ålder vad gäller att hindra andra från att köra bil onyktra? Samma trend finns vad gäller förmågan hos DD&D att få ungdomar att i större utsträckning hindra andra från att köra bil onyktra. 10. Effekt

85 85 Tjejerna tror mer på förmågan att få ungdomar att agera >> Tror du att kampanjen påverkar ungdomar i din egen ålder vad gäller att hindra andra från att köra bil onyktra? En majoritet av såväl killar som tjejer tror att DD&D kan påverka ungdomar vad gäller att hindra andra från att köra bil onyktra. Tjejerna har dock en tydligt större tilltro än killarna på den här punkten. 10. Effekt

86 86 Även här påverkas de yngsta mest >> Tror du att kampanjen påverkar ungdomar i din egen ålder vad gäller att hindra andra från att köra bil onyktra? Även här ser vi samma mönster med större tilltro till effekten bland de yngre grupperna. 10. Effekt

87 87 Sammanfattning: Don’t Drink & Drive – betyg/effekt Don’t Drink & Drive får bra betyg från ungdomarna – 84 % tycker den är ganska eller mycket bra. De äldre åldersgrupperna ger något lägre betyg än de yngre. Tilltron till effekten ökar och en stor majoritet av ungdomarna tror att den kan påverka andra ungdomar att inte köra bil onykter, åka med en onykter bilförare eller försöka hindra någon annan från att köra onykter. Tilltron till effekten är något lägre bland de äldre ungdomarna (22+ år) och bland killar. 10. Effekt


Ladda ner ppt "Augusti 2009 Fjärde uppföljning av kartläggning av ungdomars kunskaper, attityder och beteende avseende alkohol och trafik Intermetra Business & Market."

Liknande presentationer


Google-annonser