Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stress och Trauma Länsstyrelsen Västra Götaland 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stress och Trauma Länsstyrelsen Västra Götaland 2009"— Presentationens avskrift:

1

2 Stress och Trauma Länsstyrelsen Västra Götaland 2009
71 % av ungdomar placerade i skyddat boende till följd av hedersrelaterat våld uppfyllde kriterierna för PTSD ( n=38) I kontrollgruppen uppfyllde 20% kriterierna för PTSD. (n=50 )

3 Stress och Trauma Länsstyrelsen Västra Götaland 2009
PTSD försvårar sannolikt möjligheten att klara den omfattande livsomställningen vid flykt från familjen Föreslår rutinmässig screening för PTSD vid hedersrelaterat våld Utbildning till personal Professionell behandling till utsatta

4

5 Vad är trauma? Singeltrauma- rån, misshandel, våldtäkt, naturkatastrof, närståendes plötsliga död Upprepade trauman - våld i nära relation, fångenskap och tortyr, allvarlig försummelse, våld eller övergrepp under uppväxten

6 Krisreaktion Utvecklings- och livskriser Reaktioner på psykosociala stressbelastningar Sorgereaktioner Existentiella kriser Anpassningsstörning Traumatisk reaktion Reaktioner på plötsliga, oförutsedda, allvarliga händelser som är svåra att bemästra Asd , PTSD

7 Stressreaktioner under händelsen Överlevnad
Primära stressreaktioner: Fysiologiska Psykologiska : fruktan fly kämpa ”förstelning” (freeze) Inprägling av sinnesintryck Dissociation

8 PostTraumaticStressDisorder
Reaktion på att ha upplevt eller bevittnat livshotande händelser som ligger utanför normal mänsklig erfarenhet vilken väckt stark fruktan, hjälplöshet eller fasa. Symtombild Påträngande minnen - flashbacks Avskärmning – undandragande Kroniskt hög stressnivå – är på helspänn

9 Kronisk PTSD > 3 mån Störande återupplevanden och mardrömmar Ångest
Konstant stresspåslag, lättskrämd Fobisk utveckling Koncentration och minne påverkas Depression Kroppslig sjuklighet – smärttillstånd Missbruk

10 Komplex traumatisering Lewis Herman 1992
Ett över tid långdraget och upprepat trauma Bakgrundshistorien för de individer som drabbas av detta tillstånd innefattar kontroll av totalitär art. Personer som hållits som gisslan eller krigsfångar, överlevare från koncentrationsläger eller personer som varit medlemmar i sekter d.v.s. de som levt under fångenskap eller fångenskaps-liknande förhållande.

11 Komplex traumatisering forts.
Familjer med totalitära system såsom t.ex. de som levt i misshandelsrelationer, de som växt upp i familjer där barn utsatts för övergrepp av sexuell - eller fysisk art eller de som utsatts för organiserat sexuellt utnyttjande på bordeller eller vid människohandel i sexuella syften; trafficking. Dessa traumatiserande omständigheter omfattar även barn och ungdomar uppväxta i familjer med en hersrelaterad kultur

12 Komplex PTSD Symtomen har varat under längre tid
Personen inrättar sitt liv efter symtomen och för att undvika påminnelser om traumat Personligheten förändras gradvis De ursprungliga traumatiska händelserna är inte längre synliga för den utsatta eller den hon möter

13 Komplext traumatiserade
Förändringar i känsloreglering Medvetandeförändringar – dissociation Förändringar i självuppfattning Förändringar i uppfattning av gärningsmannen Förändring i relation till andra Förändringar i meningssystem Depersonalisation Derealisation Somatiska symtom

14 Dissociation Aspekter av händelser som normalt associeras hålls åtskilda Psykets försvar mot överväldigande intryck – ett sätt att undkomma då ingen hjälp finns En strukturering av personligheten

15 Dissociation Delar eller hela traumat kan vara dissocierat – går ej att minnas medvetet Känslor kan vara frikopplade från minnesbilder Själva innebörden kan vara frikopplade från minnesbilder Kroppen kan berätta sådant som inte finns tillgängligt i medvetandet- somatisering

16 Dissociation är en psykofysiologisk process som ändrar tankar, känslor och handlingar så att viss information för en period inte integreras med annan information vilket annars är fallet. Putnam 1993

17 Minnet Under traumat påverkas perceptionen – går i och ur medvetenhet
Störningar i inkodning - lagras ickeverbalt som fragment av perceptioner Förmågan att komma åt minnena påverkas – processas aldrig kognitivt utan kapslas in

18 Faktorer som medför ökad risk för traumatisering
Låg ålder Flicka Utsatt av anknytningsperson/närstående Utsatt och någon bevittnat utan att ingripa Trauma orsakat av ”mänsklig hand” Utsatt för upprepade trauman

19 Den drabbades rättigheter
Att få respekt för upplevelser Att få acceptans för reaktioner och beteenden Att få stöd i bearbetningen

20

21 I mötet med den komplext traumatiserade Courtois 2004
Terapeuten blir stand-in för andra opålitliga auktoritets-figurer fruktad misstrodd utmanad testad distanserad ifrån sexualiserad väcka raseri

22 Terapeuten blir stand-in för den efterlängtade och goda föräldern
forts. Terapeuten blir stand-in för den efterlängtade och goda föräldern en räddare någon att bli närd av idealiserad och framhållen i ställningstaganden, åsikter och önskningar

23 I mötet med den komplext traumatiserade
Terapeuten uppfattas som stand-in för antingen som en opålitlig auktoritets figur eller en efterlängtad god förälder eller så sker oförutsägbara växlingar mellan att representera den opålitliga eller den goda auktoritetsfiguren/föräldern

24

25

26 I mötet med den utsatta/utsatte
Rättigheter Upptäckt av utsatta Hotrisk Kallelse Journalföring Remiss Medicinering

27 Mobilisering Arbete med traumareaktioner Identitet Kärlek och Sexualitet

28

29 Oskuldsproblematik Bakgrundshistoria
Helhetsbedömning medicinskt och psykosocialt Eget önskemål om giftermål Sexualitet Korrekt kunskapsöverföring om anatomi och fysiologi Kroppskännedom

30 Oskuldsproblematik forts.
Bearbetning av skuldkänsla, rädsla och vanföreställningar Bearbetning av ev. övergrepp Självkänsla Rättigheter Hjälp att informera partnern innan giftermålet/pojkvännen innan förlovning Tillgänglig information om bröllopet Hur använda kroppen i denna situation

31 Oskuldsproblematik forts.
Hur använda kognitioner i denna situation Medicinsk manipulering UD:s hemsida


Ladda ner ppt "Stress och Trauma Länsstyrelsen Västra Götaland 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser