Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stress och Trauma Länsstyrelsen Västra Götaland 2009  71 % av ungdomar placerade i skyddat boende till följd av hedersrelaterat våld uppfyllde kriterierna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stress och Trauma Länsstyrelsen Västra Götaland 2009  71 % av ungdomar placerade i skyddat boende till följd av hedersrelaterat våld uppfyllde kriterierna."— Presentationens avskrift:

1

2 Stress och Trauma Länsstyrelsen Västra Götaland 2009  71 % av ungdomar placerade i skyddat boende till följd av hedersrelaterat våld uppfyllde kriterierna för PTSD ( n=38)  I kontrollgruppen uppfyllde 20% kriterierna för PTSD. (n=50 )

3 Stress och Trauma Länsstyrelsen Västra Götaland 2009  PTSD försvårar sannolikt möjligheten att klara den omfattande livsomställningen vid flykt från familjen  Föreslår rutinmässig screening för PTSD vid hedersrelaterat våld  Utbildning till personal  Professionell behandling till utsatta

4

5 Vad är trauma?  Singeltrauma- rån, misshandel, våldtäkt, naturkatastrof, närståendes plötsliga död  Upprepade trauman - våld i nära relation, fångenskap och tortyr, allvarlig försummelse, våld eller övergrepp under uppväxten

6 Krisreaktion  Utvecklings- och livskriser  Reaktioner på psykosociala stressbelastningar  Sorgereaktioner  Existentiella kriser Anpassningsstörning Traumatisk reaktion  Reaktioner på plötsliga, oförutsedda, allvarliga händelser som är svåra att bemästra Asd, PTSD Asd, PTSD

7 Stressreaktioner under händelsen Överlevnad  Primära stressreaktioner: Fysiologiska Fysiologiska Psykologiska : fruktan Psykologiska : fruktan fly fly kämpa kämpa ”förstelning” (freeze) ”förstelning” (freeze)  Inprägling av sinnesintryck  Dissociation

8 PostTraumaticStressDisorder Reaktion på att ha upplevt eller bevittnat livshotande händelser som ligger utanför normal mänsklig erfarenhet vilken väckt stark fruktan, hjälplöshet eller fasa. Symtombild  Påträngande minnen - flashbacks  Avskärmning – undandragande  Kroniskt hög stressnivå – är på helspänn

9 Kronisk PTSD > 3 mån  Störande återupplevanden och mardrömmar  Ångest  Konstant stresspåslag, lättskrämd  Fobisk utveckling  Koncentration och minne påverkas  Depression  Kroppslig sjuklighet – smärttillstånd  Missbruk

10 Komplex traumatisering Lewis Herman 1992  Ett över tid långdraget och upprepat trauma  Bakgrundshistorien för de individer som drabbas av detta tillstånd innefattar kontroll av totalitär art.  Personer som hållits som gisslan eller krigsfångar, överlevare från koncentrationsläger eller personer som varit medlemmar i sekter d.v.s. de som levt under fångenskap eller fångenskaps-liknande förhållande.

11 Komplex traumatisering forts.  Familjer med totalitära system såsom t.ex. de som levt i misshandelsrelationer, de som växt upp i familjer där barn utsatts för övergrepp av sexuell - eller fysisk art eller de som utsatts för organiserat sexuellt utnyttjande på bordeller eller vid människohandel i sexuella syften; trafficking.  Dessa traumatiserande omständigheter omfattar även barn och ungdomar uppväxta i familjer med en hersrelaterad kultur

12 Komplex PTSD  Symtomen har varat under längre tid  Personen inrättar sitt liv efter symtomen och för att undvika påminnelser om traumat  Personligheten förändras gradvis  De ursprungliga traumatiska händelserna är inte längre synliga för den utsatta eller den hon möter

13 Komplext traumatiserade  Förändringar i känsloreglering  Medvetandeförändringar – dissociation  Förändringar i självuppfattning  Förändringar i uppfattning av gärningsmannen  Förändring i relation till andra  Förändringar i meningssystem  Depersonalisation  Derealisation  Somatiska symtom

14 Dissociation  Aspekter av händelser som normalt associeras hålls åtskilda  Psykets försvar mot överväldigande intryck – ett sätt att undkomma då ingen hjälp finns  En strukturering av personligheten

15 Dissociation  Delar eller hela traumat kan vara dissocierat – går ej att minnas medvetet  Känslor kan vara frikopplade från minnesbilder  Själva innebörden kan vara frikopplade från minnesbilder  Kroppen kan berätta sådant som inte finns tillgängligt i medvetandet- somatisering

16  Dissociation är en psykofysiologisk process som ändrar tankar, känslor och handlingar så att viss information för en period inte integreras med annan information vilket annars är fallet. Putnam 1993 Putnam 1993

17 Minnet  Under traumat påverkas perceptionen – går i och ur medvetenhet  Störningar i inkodning - lagras ickeverbalt som fragment av perceptioner  Förmågan att komma åt minnena påverkas – processas aldrig kognitivt utan kapslas in

18 Faktorer som medför ökad risk för traumatisering  Låg ålder  Flicka  Utsatt av anknytningsperson/närstående  Utsatt och någon bevittnat utan att ingripa  Trauma orsakat av ”mänsklig hand”  Utsatt för upprepade trauman

19 Den drabbades rättigheter  Att få respekt för upplevelser  Att få acceptans för reaktioner och beteenden  Att få stöd i bearbetningen

20

21 I mötet med den komplext traumatiserade Courtois 2004 Terapeuten blir stand-in för andra opålitliga auktoritets-figurer Terapeuten blir stand-in för andra opålitliga auktoritets-figurer fruktad fruktad misstrodd misstrodd utmanad utmanad testad testad distanserad ifrån distanserad ifrån sexualiserad sexualiserad väcka raseri väcka raseri

22 forts. Terapeuten blir stand-in för den efterlängtade och goda föräldern Terapeuten blir stand-in för den efterlängtade och goda föräldern  en räddare  någon att bli närd av  idealiserad och framhållen i ställningstaganden, åsikter och ställningstaganden, åsikter och önskningar önskningar

23 I mötet med den komplext traumatiserade Terapeuten uppfattas som stand-in för antingen som en opålitlig auktoritets figur eller eller en efterlängtad god förälder eller så sker oförutsägbara växlingar mellan att representera den opålitliga eller den goda auktoritetsfiguren/föräldern

24

25

26 I mötet med den utsatta/utsatte  Rättigheter  Upptäckt av utsatta  Hotrisk  Kallelse  Journalföring  Remiss  Medicinering

27  Mobilisering  Arbete med traumareaktioner  Identitet  Kärlek och Sexualitet

28

29 Oskuldsproblematik  Bakgrundshistoria  Helhetsbedömning medicinskt och psykosocialt  Eget önskemål om giftermål  Sexualitet  Korrekt kunskapsöverföring om anatomi och fysiologi och fysiologi  Kroppskännedom

30 Oskuldsproblematik forts.  Bearbetning av skuldkänsla, rädsla och vanföreställningar  Bearbetning av ev. övergrepp  Självkänsla  Rättigheter  Hjälp att informera partnern innan giftermålet/pojkvännen innan förlovning  Tillgänglig information om bröllopet  Hur använda kroppen i denna situation

31 Oskuldsproblematik forts.  Hur använda kognitioner i denna situation  Medicinsk manipulering  UD:s hemsida


Ladda ner ppt "Stress och Trauma Länsstyrelsen Västra Götaland 2009  71 % av ungdomar placerade i skyddat boende till följd av hedersrelaterat våld uppfyllde kriterierna."

Liknande presentationer


Google-annonser