Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG"— Presentationens avskrift:

1 LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Delmål 1 & 2: Skydd & restaurering Anders Karlsson HUT Skånes möte i Sjöbo

2 ”Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas”. Foto: Anders Karlsson

3 Skydd (delmål 1) Senast 2010 skall 50% av värdekärnorna ha fått ett långsiktigt skydd (nationalpark, naturreservat, biotopskydd el naturvårdsavtal) Underlag: nationellt särskilt värdefulla sjöar och vattendrag (2005)

4 Restaurering (delmål 2)
Senast 2010 skall minst 25% av de nationellt särskilt värdefulla vattendragen ha restaurerats Underlag: nationellt särskilt värdefulla sjöar och vattendrag (2005)

5 Särskilt värdefulla vatten i Skåne
Stensån Rösjöholmsån Rönne å Klövabäcken Klingstorpabäcken Guvarpsbäcken Brönnestadsån Saxån med biflöden Braån och Rövarekulan Kävlingeåns mynning Krankesjön Klingavälsån Krageholmsjön Tommarpsån/Komstadsån Björkaån/Tolångaån Verkeån Forskarsbäcken Mjöån Vramsån Helge å (Nedre) Ivösjön/Oppmannasjön Levrasjön Skräbeån Raslången Skeingesjön

6 Nya förutsättningar Äntligen fokus på vattenmiljöerna!
Nationella strategier för skydd och restaurering! Ökade anslag för åtgärder! Reviderade mål!

7 Utmaningar i Skåne Intensiv markanvändning Tätbefolkat
Dikat, rätat och kulverterat Dammar och kraftverk Otidsenliga domar och tillstånd Foto: Marie Eriksson

8 Hur går vi vidare? Samverkan med markägare, kommuner och berörda intressen Regional strategi och åtgärdsplan Lokal detaljplanering och genomförande

9 Ekonomiska medel - exempel
NV:s nya anslag för biologisk mångfald – skydd och restaurering av vattenmiljöer Medel för bildande & skötsel av reservat Våtmarksmedel Medel för biologisk återställning Fiskevårdsmedel EU-medel (brukarstöd, LIFE-medel mm) Regional, kommunal och privat medfinansiering


Ladda ner ppt "LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG"

Liknande presentationer


Google-annonser