Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ACG och Diagnoskola 2014 Agenda 13.30-16.30 ACG Introduktion Diagnosskola med exempel Frågor och diskussion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ACG och Diagnoskola 2014 Agenda 13.30-16.30 ACG Introduktion Diagnosskola med exempel Frågor och diskussion."— Presentationens avskrift:

1 1 ACG och Diagnoskola 2014 Agenda 13.30-16.30 ACG Introduktion Diagnosskola med exempel Frågor och diskussion

2 2 Mätning av vårdtyngd med ACG Adjusted Clinical Groups Per Svensson

3 3 Metoder för vårdtyngdsmätning KPP – Kostnad Per Patient CNI – Care Need Index ACG - Adjusted Clinical Groups

4 4 Historik Utvecklades vid Johns Hopkins Universitet, Baltimore 1980-talet av Jonathan Weiner och Barbara Starfield Barbara Starfields forskning stödde denna hypotesen om att comorbiditet eller samsjuklighet förutsäger hälso- och sjukvårdsutnyttjande mer än förekomsten av specifika diagnoser.

5 5 www.acg.jhsph.edu

6 6 Internationellt USA stor användning, mest för att fördela resurser Canada använt i primärvårdsmaterial som mycket liknar svenska förhållanden (Manatoba, Br Columbia) Tyskland (anv av största sjukförsäkringskassan) Storbritannien (flera Primary Trusts) Spanien (flera regioner/län) Sydafrika Taiwan (veterans medical system) Aktiva piloter i Malaysia, Japan, Litauen, Israel, Korea

7 7 ACG användning i dagsläget i Sverige Pågående användning Landstinget i Blekinge Region Skåne Västra Götalandsregionen Landstinget i Halland Landstinget i Kronoberg Landstinget i Dalarna Landstinget i Västmanland Stockholms läns landsting Landstinget i Värmland Landstinget i Kalmar Landstinget i Jönköping Socialstyrelsen (läkemedel) Landstinget i Sörmland Landstinget i Gävleborg (planerat)

8 8 Explaining Ambulatory Visit Rates in Spain

9 9 ACG explanatory power on individual patient costs range from 23% (costs untransformed nor untrimmed) to 52% (costs untransformed but trimmed) Age & Sex highest explanatory power reaches 10% (costs untransformed but trimmed) Total Cost Explanatory Power Analysis

10 10 ACGs & Resource Utilization (Reid RJ et al. Manitoba Centre for Health Policy. 1999) R-Squared Values MD CostsMD + Hosp Costs MD + Hosp Same-yearAge / Sex0.08 0.07 CostsAge /Sex / ADGs0.500.400.31 ACGs0.450.370.35 Next-yearAge / Sex0.090.07 CostsAge / Sex / ADGs0.250.140.13 ACGs0.210.110.10 Next-yearAge / Sex0.080.07 CostsAge / Sex / ADGs0.210.12 + 3 monthsACGs0.170.090.10 + Drug Costs Only

11 11 Fördelar Antalet besök/kontakter utan betydelse Medicinska/sociala vårdtyngden som räknas Kan användas för att rättvisare fördela resurser mellan olika VC Det är diagnoser under en tidsperiod (oftast 1 år) som räknas. Liten risk för inflation i diagnoser vid varje besök (Jfr DRG)

12 12 Principer Grupperar samtliga boenden inom geografiskt område alternativt listade patienter efter den typ av hälsotillstånd som varje individ befinner sig i. Diagnos eller kombination av diagnoser Besöksfrekvens saknar betydelse Beskriva olika patientgrupper med olika sjukvårdstyngd i en utvald population

13 13 Patientuppgifter ur datajournal ID-nummer Ålder Kön Diagnoskod (ICD10/ICD10-P)

14 14 Arbetsgång Utifrån angiven diagnoskod grupperas till 32 olika grupper sjukdomstyper (ADG) EDC (Expanded Diagnostic Clusters) MEDC (Major Expanded Diagnostic Clusters) 27 grupper Varje patient tilldelas rätt ACG med hänsyn till ovan samt ålder och/eller kön.

15 15 ADG I sin nuvarande form tilldelar ACG-grupperaren alla ICD- 10 koder en av 32 olika typer av sjuklighet definierad som ADG (Aggregated Diagnostic Groups). Varje diagnos är placerad i någon av dessa 32 sjukdomstyper med utgångspunkt från fem olika kliniska faktorer:

16 16 Grupperingsprinciper ADG Varaktighet (akut, återkommande eller kroniska tillstånd): Hur länge kommer sjukvårdsresurser att behövas för detta sjukdomstillstånd? Svårighetsgrad (mindre/stabilt kontra mer omfattande/ostabilt: ) Hur intensivt måste sjukvårdsresurser sättas in för att hantera tillståndet? Diagnossäkerhet (symptom kontra uttalad sjukdom:) Kommer en diagnosevaluering att behövas preciseras symtom) eller kommer behandlingen att vara av primärt intresse? Sjukdomsorsak (infektion, skada eller annat) Vilken typ av sjukvårdsåtgärder kommer att användas? Specialistvård (medicinsk, kirurgisk, förlossning, etc.) I vilken omfattning kommer specialistvård att krävas?

17 17 ADG-grupper exempel Totalt är det 32 olika ADG. De följande är några exempel: 1Övergående, lindrig sjukdom 2Övergående, lindrig - infektion 3Övergående, allvarlig sjukdom 4Övergående, allvarlig - infektion 5Allergisk 6Astmatisk …. 16Kronisk specialitet, instabil - ortopedisk 17Kronisk specialitet, instabil - ÖNH …. 20Dermatologisk 21Skada/Ogynnsam effekt, lindrig 27Symtom osäker 28Symtom Allvarlig 32Malignitet

18 18 Exempel ADG ADG 1 Övergående lindrig sjukdom vaxpropp nageltrång hälsporre ADG 2 Övergående lindrig infektion extern otit sinuit faryngit tonsillit ADG 16 Kronisk specialitet, instabil – ortopedisk spinal stenos kronisk osteomyelit ADG 17 Kronisk specialitet, instabil – ÖNH Meniers sjukdom

19 19 Exempel ADG ADG 27 Symptom osäker huvudvärk hosta anemi illamående, kräkning ADG 28 Symptom allvarlig melena cardiomegali syncope ödem ADG 32 Malignitet coloncancer prostatacancer akut lymfom

20 20 Major ADG:s

21 21 ADG 11 exempel

22 22 ADG 25 exempel

23 23 ACG-gruppering En individ placeras i en ACG baserad på hans eller hennes speciella kombination av ADG:s och ibland även beroende av ålder och/eller kön Det resulterar i att en individ i en given ACG har ett likartat mönster av sjuklighet och därmed förväntad resurskonsumtion under ett givet år. Medan patienten kan ha flera ADG kan hon endast ha en ACG. ACG-grupperna sönderfaller grovt sett i två huvudkategorier: sådana som innehåller en sjukdom eller en ADG men med ålders- och könsvarianter och sådana som innehåller flera ADG och där patienten alltså haft flera sjukdomar under ett år.

24 24 Exempel ACG-grupper 1 100Acute Minor, Age 1 200Acute Minor, Age 2 to 5 300Acute Minor, Age 6+ 400Acute Major 500Likely to Recur, w/o Allergies 600Likely to Recur, w/ Allergies 700Asthma 800Chronic Medical: Unstable 900Chronic Medical: Stable 0,627 0,278 0,287 0,520 0,375 0,471 0,488 1,657 0,633

25 25 Exempel ACG 2 38002-3 Other ADG Combinations, Age 1 to 17 39002-3 Other ADG Combinations, Males Age 18 to 34 40002-3 Other ADG Combinations, Females Age 18 to 34 41002-3 Other ADG Combinations, Age 35+ 42104-5 Other ADG Combinations, Age 1 to 17, no Major ADGs 42204-5 Other ADG Combinations, Age 1 to 17, 1+ Major ADGs 43104-5 Other ADG Combinations, Age 18 to 44, no Major ADGs 43204-5 Other ADG Combinations, Age 18 to 44, 1 Major ADGs 43304-5 Other ADG Combinations, Age 18 to 44, 2+ Major ADGs 44104-5 Other ADG Combinations, Age 45+, no Major ADGs 0,893 1,102 0,976 1,359 1,281 2,310 1,469 2,499 3,978 1,829

26 26

27 27

28 28 Material och metod Baseras på sjukvårdskonsumtionen i PV för 400.000 östgötar och 123.000 blekingar Svenska vikter åstadkommes genom att kostnadsdata på invidnivå läggs in i ACG-programmet version 8.1 Vikterna för varje ACG-grupp beräknas genom att den sammanlagda genomsnittskostnaden för den enskilda gruppen divideras med den totala genomsnittkostnaden för alla ACG grupperna sammantaget Vikterna påverkas således av antal individer i respektive ACG- grupp, ju fler individer desto stabilare skattningar

29 29 Konklusion - ACG vikterna ska betraktas som en ögonblicksbild av medelfördelningen av primärvårdsanslag i de båda länen år 2006 vid olika typ av multisjuklighet och behöver således inte vara det som är eller optimalt. - ACG-vikterna som baserade på primärvårdskostnader och primärvårdsdiagnoser i Blekinge och Östergötlands län visar på en rimlig fördelning mellan de olika ACG-grupperna. - I en del av ACG grupperna är antalet patienter få vilket skapar osäkerhet för vikten. - Det är önskvärt att vikterna utvecklas ytterligare vad avser inklusion av det totala antalet diagnoser och de totala kostnaderna i en befolkning för att skall kunna användas fullt ut i ett fördelningssystem för primärvård.

30 30 Exempel Östgötavikter okt 2009 ACGACG text 100Acute Minor, Age 1 200Acute Minor, Age 2 to 5 300Acute Minor, Age 6+ 400Acute Major 500Likely to Recur, w/o Allergies 600Likely to Recur, w/ Allergies 700Asthma 800Chronic Medical: Unstable 900Chronic Medical: Stable 1000Chronic Specialty: Stable LCW Mean 0,898 0,717 0,675 0,608 0,673 0,620 0,645 0,705 1,033 0,605

31 31 ACG i Region Skåne 80 % av vårdpengen är ACG 20 % av vårdpengen är CNI ACG på samtliga diagnoser (både primärvård och specialistvård) ACG-vikter avseende primärvårdskostnader

32 32 ACG Region Skåne (dec 2013) ACG spridning relativ vikt 0,75 - 1,44 (1,25) CNI spridning 0,52 – 2,51

33 33 Faktorer att beakta Vilka diagnoser som ACG baseras på – Skåne = alla diagnoser (primärvårdskostnader) – VGR = primärvårdsdiagnoser (primärvårdskostnader) Vilken tidsperiod som ACG baseras på – Skåne = 18 månader – VGR = 15 månader Procentandel för ACG kontra andra faktorer Täckningsgrad / Ersättning för listad eller utfört

34 34 Länkar http://www.acg.jhsph.edu http://www.ensolution.se/ http://www.skane.se/vardgivarwebben


Ladda ner ppt "1 ACG och Diagnoskola 2014 Agenda 13.30-16.30 ACG Introduktion Diagnosskola med exempel Frågor och diskussion."

Liknande presentationer


Google-annonser