Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Företagsakademin vid ÅA Centrum för affärskunnande och företagande Presentation av verksamhetsmodell och tyngdpunkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Företagsakademin vid ÅA Centrum för affärskunnande och företagande Presentation av verksamhetsmodell och tyngdpunkter."— Presentationens avskrift:

1 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Företagsakademin vid ÅA Centrum för affärskunnande och företagande Presentation av verksamhetsmodell och tyngdpunkter

2 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Målsättning för Företagsakademin Målsättningen är att Företagsakademin utvecklas till ett center för affärskunnande och företagande vid Åbo Akademi under åren 2008 - 9. Denna målsättning förverkligas i samarbete med Fortbildningscentralen vid ÅA, Ekonomföreningen MERKUR och Yrkeshögskolan Novia samt Centret för småföretagande och företagsutveckling. Målsättningen är att öka interaktionen med näringslivet och få en bredare kontakt med företagsvärlden. Företagsakademin vill på sikt utvecklas till ett brand för de företagsekonomiska ämnenas utbildning, forskning och externa tjänster. Målsättningen är att bidra till att höja intresset för ekonomut- bildning vid ÅA och att öka intresset för affärskunnade och företagande inom det finlandssvenska utbildningssystemet.

3 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Varför behövs Företagsakademin ? Affärsverksamhetsformerna förändras p.g.a. den nya ekonomin och globaliseringen, detta betyder –nya krav på mänskliga resurser & insatser –nya institutionella krav på företag –nya produkter och tjänster –nya modeller för affärsverksamhet –UvM:s målsättning att utveckla affärskunnandet vid landets universitet Företagsakademin svarar mot dessa utmaningar genom att –utveckla och fördjupa kontakterna mellan ÅA, ekonomutbildningen och dess alumniförening Merkur r.f. samt näringslivet –ge ökade resurser och nya verktyg för att hantera universitetens 3:dje uppgift samt öka ÅA:s regionala synlighet och verksamhet, speciellt inom Svensk- Finland –lyfta fram betydelsen av affärskunnandet i (små)företag, näringsliv och den offentliga sektorn –främja och utveckla intresset för företagande och företagsamhet inom det finlandssvenska utbildningssystemet (universitet, yrkes- högskolor och yrkesutbildning)

4 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Vem finns Företagsakademin till för ? Studerande –Ekonomstuderande vid ESF –vid andra fakulteter inom ÅA –vid yrkeshögskolan Novia –inom yrkesutbildning med inriktning på företagande Personer i ledande ställning inom företag och organisationer Målgruppen ny- och småföretagare och entreprenörer i regionerna Kommuner, kommunalförbund och regionala närings- och utvecklingsbolag Övriga aktörer med intresse för att utveckla kunnandet inom affärsutveckling inom sina organisationer (personal) och i sin verksamhet (projekt)

5 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Nya affärsmodeller extern coaching & sparring Uppdragsutbildning skräddarsydd för företagskunder Forsknings- och utredningsprojekt i externt finansierade företagsprojekt vid ÅA och Novia Lednings- och entreprenörskapsbildning för studerande (magistersprogram och moduler till olika kurser) Fortbildning inom affärskunnade för företag och företagare (t.ex. Entreprenörsak.) Vad erbjuder Företagsakademin? Verksamhetens ut- veckling över tiden Verksamhets- nivåer

6 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Hur jobbar Företagsakademin ? Branding Problembaserad bildningsproduktion Tvärvetenskaplig kunskapsbas Koordinator ’ inåt ’ Nätverksaktör ’ horisontellt ’ Initiativtagare inom utbildning och forskning visioner värdegrund identitet, strategier teaching coaching sparring presentationer lösningsmallar arbetsmetodik personresurser samarbetsmetoder dokumentsamling ref. ramar incitament forum rekrytering mobilisering alumniverks. databaser road-show medl.reg. uppslag utkast synopsis

7 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Företagsakademin: Verksamhetsmodell Forskning Tillämpad Grund Utvecklingsarbete med Kunder Partners Industriella organisationer Alumni Akademiska världen ENTREPRENÖRIELLA PROCESSER Spearhead theme 1 Spearhead theme 2 VÄRDESKAPANDE NÄTVERK Spearhead theme 3 EXTRA-FINANSIELLA RISKER,MÖJLIGHETER BUSINESS TILLÄMPNINGAR EXPERTIS MENTORING UTBILDNING FORSKNING & UTVECKLINGS- ARBETE

8 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Hur fungerar MERKURs mentorsmodell ? Merkurs medlemmar som mentorer Studerande Småföretag KTH:s karriärutvecklingÖsterbottens BusinessMentoring MK och Merkur r.f. Företagsekonomin och Merkur r.f. Inför tröskeln till arbetslivet Adept och mentorpar Träffar och möten Problemlösning inom företagande Rådgivare, coach, bollplank Analys och klinikverksamhet HUMAN KAPITAL Överföring av tyst kunskap Merkurs företagsledare som mentorer

9 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Hur startar Företagsakademin ? Målsättningen: Att driva upp Företagsakademin till en enhet /ett center för affärskunnande och företagande vid ÅA och YH Novia under perioden 2008–09, som skall bli ett brand för företagsekonomins utbildning, forskning och externa näringslivstjänster.  Startfinansiering och anställning av projektledare för 1 år (arbetsnamn: näringslivskoordinator)  Säkerställa grundfinansiering till periodens slut genom verksamhets- bidrag från olika finansiärer  Intäktsfinansiering genom insatser i externa projekt, t.ex. genom köptjänst genom bidrag och understöd från den privata sektorn andra källor: sakkunnigarvoden, kursavgifter

10 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Uppstart av Företagsakademin Uppstart under 2007: med startfinansiering för perioden och med tillsättning av Näringslivskoordinator för Företagsekonomin vid ÅA Uppgiftsbeskrivning: preciseras i enlighet med målsättningarna nedan Målsättningen förverkligas genom att fokusera på 5 tyngdpunkter 1.Utveckla näringslivskontakterna och skapa tydligare kontaktytor till näringslivet och företagen i Svenskfinland 2.Utveckla och koordinera alumniverksamheten inom Ekonom- föreningen Merkur och aktivera medlemmarna till uppgifter inom ramen för universitetets 3:dje uppgift 3.Delta i utvecklande av Entreprenörsakademin i samarbete med FC 4.Främja intresset för företagsekonomi och entreprenörskap inom näringsliv och det finlandssvenska utbildningssystemet genom att initiera nya projekt och nätverk inom företagsekonomins ämnen 5.Aktivt delta i samarbetet med YH vid ÅA (Novia), speciellt utvecklingen av forskningsinstitutet Aronia och nya verksamhets- punkter (t.ex. i Jakobstad och Mariehamn)

11 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI 1. Näringslivskontakterna Synliggöra Handelshögskolans näringslivsförenings roll gällande aktiviteter riktade till företag och näringsliv Synliggöra nuvarande kontakter till näringslivet, lista upp: –kontakter till näringslivet: gästföreläsare, företagsbesök, styrelse- och andra sakkunniguppdrag –föreläsningar och kurser för externa målgrupper –aktuella pro gradu-arbetens företagskopplingar –programinriktad forskning, uppdragsforskning Utveckla en mentorsverksamhet inom företagsekonomin med två målgrupper i samarbete med Ekonomföreningen Merkur och Merkantila Klubben (MK): ekonomstuderande och företagen –stöda ekonomstuderandes karriärutveckling genom aktivering av företagsfaddrar i samarbete med Merkur och MK (modell KTH i Sthlm) –stöda (små)företagens kompetensutveckling genom ett nätverk av företagsmentorer som rekryteras från Merkurs medlemmar (modell Österbottens BusinessMentoring)

12 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI 2. Alumniverksamheten Ta fram företagen bakom medlemmarna i Merkur r.f. på ett tydligare sätt: företagsbesök, gästföreläsningar, uppdragsforsk- ning, företagsfadderverksamhet, mentorsuppdrag Planera och genomföra Merkur lectures seminarier, work-shops och kortkurser för målgruppen anställda inom arbets- och näringslivet Förstärka den inre och yttre alumniverksamheten inom Ekonomutbildningen vid ÅA: –stärka den inre alumniverksamheten genom Merkur-medlemmar som fungerar som mentor för ekonomstuderande på åk 4 vid ÅA, verksamheten inriktas på att stöda karriärutvecklingen –nya arenor för regelbundna möten och träffar med studerande, lärare och Merkurs medlemmar (lärarmiddagar, temakvällar, rekryteringsträffar, fotbollsmatcher med sponsor etc.) –införa företagsmentorsverksamhet bland Merkurs medlemmar med inriktning på (små)företagens affärsutveckling, ev. även med regional verksamhet (generationsväxling, kompetensutveckling för personal, stöd åt nystartade företag)

13 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI 3. Entreprenörsakademin (EA) Delta i planeringen av en regional breddning av EA:s ut- vecklingsprogram för småföretag till både Åland och Österbotten 2008–09 tillsammans med FC vid ÅA: –på Åland sker detta i samarbete med Ålands företagarförening och Högskolan på Åland –Österbotten sker detta i samarbete med Kust-Österbottens företagarförening, FC vid ÅA i Vasa och andra regionala aktörer Säkerställa en programfinansiering med EU-medel som möjliggör en för småföretagare lämplig kostnadsnivå samt ett genomförande med relevanta regionala näringslivsaktörer Delta i planeringen av EA:s kommande utbildningskoncept och -innehåll, med målsättningen att hitta nya målgrupper för EA: –Miljöklustret: alternativa energikällor, tjänster inriktade på miljökunnande och –ledning –Wellness-sektorn: företagare inom social- och hälsovård, kvinno- företagare –Marinklustret i sydvästra Finland: småföretag inom metall- och verkstadsindustrin

14 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI 4. Nya projekt och nätverk Samarbetet inom Entreprenörsakademin ger tillgång till forsknings- material som kan förädlas till nya projekt och nätverkskonsortier –t.ex. gällande affärsutveckling i småföretag, mentorn som överförare av tyst kunskap, attityder till företagsamhet som skall initiera nya verksamheter i form av projekt och nätverk Samarbetsnätverk mellan Åbohögskolorna kring innovationer och entreprenörskap: –Inom CEIS och andra nationella samarbetsformer (t.ex. från idélaboratorium till utveckling av affärsidé för nya produkter och tjänster som kan vidareförädlas inom Science Parks kuvösverksamhet) –Center för hållbarhetsarbete i företag, t.ex. Aboa Centre for Corporate Engagement Initiera nya relationsnätverk kring kunskapsintensiva fou-verksam- heter som kan utnyttja finansiering från EU:s sjunde ramprogram och nordiska finansieringskällor, speciellt med aktörer från nordiska universitet, men även valda partners från andra EU-länder och USA. Företagsekonomins fou kring valda teman står i här i fokus, som: –värdeskapande processer i nätverksrelationer –utnyttjande av extra-finansiell analys för att värdera miljö- och socialt ansvar på företagsnivå och hur hållbarhetsarbete är värdepåverkande –företagsutveckling och entreprenöriella processer

15 FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI 5. Samarbete med Yrkeshögskolan vid ÅA Aktivt delta i samarbete med uppstarten av YH vid ÅA (Novia) speciellt med forskningsinstitutet Aronia och andra enheter som främjar utveckling av småföretagande i Svenskfinland: –Centrum för småföretagande och företagsutveckling som ett nätverk med lokala verksamhetspunkter i Ekenäs, Mariehamn och Jakobstad (på Campus- området) –Samarbete kring hållbar affärsutveckling inom miljö-, energi- och turismsektorerna Söka samarbete med Jakobstads-, Vasa-, Närpes- och Raseborgsregionerna kring kompetensutveckling i (små)företagen: –utnyttja det nationella Regioncentra-programmet utvecklingskraft –utnyttja de regionala utvecklingsbolagens möjligheter: Concordia, Vasek, Dynamo och Raseborgsregionens näringscentral Samarbete kring planeringen av förenhetligande av tradenom- och ekonomutbildningarna inom grundstudierna med avseende av fou- verksamhet: –en utgångspunkt är Sydväst-modellen Strategi för fou-verksamheten, där studerandes kontakter till arbetslivet fördjupas när studierna framskrider utgående från utbildning, arbets- och näringsliv samt tillämpad fou-verksamhet –nyckelord i strategin: samverkan, integration, tvärfacklig special- kunskap och entreprenörskap


Ladda ner ppt "FÖRETAGSAKADEMIN VID ÅBO AKADEMI Företagsakademin vid ÅA Centrum för affärskunnande och företagande Presentation av verksamhetsmodell och tyngdpunkter."

Liknande presentationer


Google-annonser