Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÅR GEMENSAMMA EUROPEISKA INTEGRATIONSPOLITIK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÅR GEMENSAMMA EUROPEISKA INTEGRATIONSPOLITIK"— Presentationens avskrift:

1 VÅR GEMENSAMMA EUROPEISKA INTEGRATIONSPOLITIK
EU:s INTEGRATIONSPOLITIK OCH UTVECKLINGSPROGRAM – RESULTAT OCH FRAMTIDSBLICK VÅR GEMENSAMMA EUROPEISKA INTEGRATIONSPOLITIK NATIONELL INTEGRATIONSPOLITIK NYA UTVECKLINGSPROGRAM NTG ASYL& INTEGRATION

2 EN GEMENSAM EUROPEISK INTEGRATIONSPOLITIK
TAMMERFORS 1999 KOMMISSIONENS MEDDELANDE 2003 HAAG-PROGRAMMET 2004 HANDLINGSPLAN 2005 HANDBOK INTEGRATION ÅRSRAPPORT 11 GEMENSAMMA GRUNDPRINCIPER INFORMATIONS- OCH ERFARENHETSUTBYTE - FORUM NATIONELLA KONTAKTPUNKTER

3 ELVA GEMENSAMMA GRUNDPRINCIPER
1. Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna 2. Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar

4 GEMENSAMMA GRUNDPRINCIPER
3. Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är avgörande för invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till värdsamhället och för att synliggöra dessa bidrag 4. Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner är absolut nödvändig för integrationen. Att ge invandrarna möjlighet att förvärva denna grundläggande kunskap är viktigt för en framgångsrik integration

5 GEMENSAMMA GRUNDPRINCIPER
5. Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna, och i synnerhet deras efterkommande, beredda att bli mer framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet 6. Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata varor och tjänster på samma grund som inhemska medborgare och utan diskriminering har grundläggande betydelse för en bättre integration

6 GEMENSAMMA GRUNDPRINCIPER
7. Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare är en grundläggande mekanism för integration. Gemensamma forum, en interkulturell dialog, utbildning om invandrare och invandrarkulturer och stimulerande levnadsförhållanden i stadsmiljön ökar samspelet mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare. 8. Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de grundläggande rättigheterna och måste tryggas, om utövandet inte strider mot andra okränkbara europeiska rättigheter eller den nationella lagstiftningen.

7 GEMENSAMMA GRUNDPRINCIPER
9. Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i utformningen av integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt på lokal nivå, som stöder deras integration 10. Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla relevanta politikområden och myndighetsnivåer och offentliga tjänster är en viktig faktor vid utformningen och genomförandet av den allmänna politiken.

8 GEMENSAMMA GRUNDPRINCIPER
11. Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är nödvändigt för att anpassa politiken, utvärdera framstegen när det gäller integrationen och göra informationsutbytet effektivare.

9 SVENSK INTEGRATIONSPOLITIK?
ETABLERING I SVERIGE INTEGRATIONSPOLITISKA MAKTUTREDNINGARNA INTEGRATIONENS SVARTA BOK DET BLÅGULA GLASHUSET RIKSREVISIONEN FRÅN INVANDRINGSPOLITIK TILL INVANDRINGSPOLITIK - PARLAMENTARISK KOMMITTÉ… - INTEGRATIONSVERK - ARBETSLIVSINSTITUT - CENTRUM MOT RASISM NYTT INTEGRATIONSPOLITISKT LANDSKAP? ???

10 SVENSKA INTEGRATIONSPOLITISKA DISKURSER
SVENSKA INTEGRATIONSPOLITISKA DISKURSER (utredningar, debatter, forskning, politik, samtal) VEM SÄGER VAD OCH VARFÖR? DEN NEOLIBERALA/MARKNADSORIENTERADE DISKURSEN DEN TRADITIONELLA/SOCIALA INGENJÖRSDISKURSEN DEN POSTKOLONIALA/STRUKTURORIENTERADE DISKURSEN - majoriteten har fel… ASSIMILATIONS/ANPASSNINGSDISKURSEN (?) - minoriteten har fel…

11 SVENSKA INTEGRATIONSPOLITISKA DISKURSER
ÖVERREGLERING – FRIGÖR MARKNADSKRAFTERNA IMPERFEKTIONER I SYSTEMET – SOCIAL INGENJÖRSKONST STRUKTURELL DISKRIMINERING/RASISM – MYNDIGHET FÖR LIKA… UTFALL BRISTANDE ANPASSNING – ASSIMILATION

12 TEST… SITUATION TESTING? SPRÅKTEST? MEDBORGARSKAPSTEST? INTEGRATIONSTEST?

13

14

15 NYA PROGRAM EUROPEISKA SOCIALFONDEN (ESF)
EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN (ERF) INTEGRATIONSFONDEN ÅTERVÄNDANDE (GRÄNSKONTROLL)

16 ESF – ”MÅL 2” 2007 – 2013 UTLYSNINGEN VÅREN/HÖSTEN 2007 5,5 MILJARDER
NATIONELL STRATEGI FÖR REGIONAL KONKURRENSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNING KOMPETENSUTVECKLING FÖR SYSSELSATTA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ARBETSLÖSHET.   OTRADITIONELLA INSATSER FÖR PERSONER SOM STÅR LÅNGT FRÅN ARBETSMARKNADEN.   FÖREBYGGA OCH MOTVERKA DISKRIMINERING OCH UTESTÄNGNING PÅ ARBETSMARKNADEN.   FÖREBYGGA LÅNGTIDSSJUKSKRIVNINGAR OCH UNDERLÄTTA ÅTERGÅNG TILL ARBETE FÖR LÅNGTIDSSJUKSKRIVNA. NY REG PRIO: MOTVERKA UTESTÄNGNING - INTRODUKTION, INTEGRATION – MINDRE AV KOMP UTV

17 ESF – ”MÅL 2” REGIONAL ORGANISATION ÅTTA REGIONER (ESF-RÅDET, NUTEK, LÄNSSTYRELSEN) SAMORDNING REGIONALFONDEN – REGIONALA TILLVÄXTPROGRAM GEMENSAMMA PARTNERSKAP HÅLLBAR UTVECKLING OCH JÄMSTÄLLDHET NÄRINGSLIVSPERSPEKTIV TRANSNATIONELLT SAMARBETE (EQUAL!)

18 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN ERF II - III
ASYLSÖKANDE, FLYKTINGAR OCH ANDRA SKYDDSBEHÖVANDE, KVOTFLYKTINGAR, UTSATTA GRUPPER MOTTAGANDE, ASYLPRÖVNING, INTRODUKTION, INTEGRATION, SOCIALT STÖD M M LAGSTIFTNING/DIREKTIV

19 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN ERF II - III
Actions enabling recipients to adapt to the society of the Member State in socio-cultural terms, and to share the values enshrined in the Charter of Fundamental Rights of the European Union; actions to promote durable and sustainable participation in civil and cultural life; measures focusing on education, vocational training, recognition of qualifications and diplomas; actions designed to promote self-empowerment and to enable these persons to provide for themselves

20 INTEGRATIONSFONDEN FÖRBEREDA INTEGRATION RESP. INTEGRERA TREDJELANDSMEDBORGARE – NYANLÄNDA – SV ANHÖRIGA? EJ ASYLSÖKANDE, FLYKTINGAR/MOTSVARANDE ÅTGÄRDER I LINJE MED CBP ÅTGÄRDER FÖRE INVANDRING KOMPLEMENTARITET ESF OCH ERF

21 RAMPROGRAM SOLIDARITET OCH HANTERING AV MIGRATIONSFLÖDEN
INTEGRATIONSFOND 20 MKR/ÅR: TREDJELANDSMBG (ANHÖRIGINVANDRARE) 1/1 2007? MV? FLYKTINGFOND I - III: 60 MKR/ÅR FLYKTINGAR, ASYLSÖKANDE ERF II PÅGÅR, ERF III 2009 – 2013 ÅTERVÄNDANDE OCH ÅTERVANDRING ASYLSÖKANDE, ILLEGALA, PUT 1/1 2008 GRÄNSFOND 1/1 2007 RPS

22 NTG-ASYL & INTEGRATION
ANALYSERA OCH VALIDERA PROJEKTRESULTAT IDENTIFIERA GODA EXEMPEL INITIERA OCH BEVAKA FoU GRANSKA OCH ANALYSERA SYSTEM OCH POLICIES PÅVERKA OCH FÖRBÄTTRA SYSTEM OCH POLICIES

23 TEMA INTEGRATION SYSTEMANALYS/GRANSKNING BRISTOMRÅDEN
PROJEKTMASSAN – KARTLÄGGNING, IDENTIFIERING, VALIDERING – MÅL 3, EQUAL, ERF GODA EXEMPEL REKOMMENDATIONER DISKURSANALYS SYSTEM/POLICYPÅVERKAN

24 WWW.TEMAASYL.SE PROJEKTEXPONERING SVERIGE ÖVRIGA MS
GRANSKNING SYSTEM OCH POLICIES SVERIGE ÖVRIGA MS EU-BEVAKNING PROGRAMINFO FoU TYNGDPUNKTER….

25 NTG AKTIVITETER FILMSERIE MIGRAMOVIE SEMINARIER OCH 10-p KURS CEIFO
Flykting- och migrationsfrågor i ett globalt, EU- och nationellt perspektiv SEMINARIER BRISTOMRÅDEN POLICY FORUM 2007 MINIMUM STANDARDS AND BEYOND – THE CONTRIBUTION OF EQUAL TO A DIGNIFIED STANDARD OF LIVING FOR ASYLUM SEEKERS IN EUROPE BILATERALA KONTAKTER OCH UTVECKLINGSARBETE – FIN, SL, TY, HU, PT

26 NTG-ASYL & INTEGRATION
NYHETSBREV TEMA ASYL & INTEGRATION KAMMAKARGATAN 41, STOCKHOLM


Ladda ner ppt "VÅR GEMENSAMMA EUROPEISKA INTEGRATIONSPOLITIK"

Liknande presentationer


Google-annonser