Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen Utvecklingsprogram i ESF:s verksamhetslinje 3: ”Ett landsomfattande program för ökad träffsäkerhet och efterfrågeorientering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen Utvecklingsprogram i ESF:s verksamhetslinje 3: ”Ett landsomfattande program för ökad träffsäkerhet och efterfrågeorientering."— Presentationens avskrift:

1 Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen Utvecklingsprogram i ESF:s verksamhetslinje 3: ”Ett landsomfattande program för ökad träffsäkerhet och efterfrågeorientering inom kunskaps-, rådgivnings- och vägledningstjänster inom vuxenstudier”

2 Bakgrund 1/2 Under EU:s programperiod 2007-2013 tyngdpunkten på omfattande utvecklingsprogram i stället för enstaka projekt Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen: budget för åren 2008-2011: 800 000€ finansieras av länsstyrelsen i Södra Finlands län förverkligas av JAMK / Den yrkespedagogiska lärarhögskolan med hjälp av Arbetskraftsinstitutet Budgeten för hela utvecklingsprogrammet är 26,1 miljoner €.

3 Bakgrund 2/2 Finland har ett enligt EU:s måttstock utmärkt system för vuxenhandledning – i princip Samarbetet av två ministerier (ANM & UVM) exceptionellt i EU De stora åldersklasserna åldras först i Finland -> Finland som provlaboratorium? Internationellt intresse för en i Finland utvecklad modell -> ett unikt tillfälle

4 Koordinationsprojektet (Länsstyrelsen i Södra Finlands län > JAMK) ANM/TYO/TOKI ”NUOVE – UTVECKLINGSPROJEKT FÖR RÅDGIVNINGS- OCH VÄGLEDNINGSTJÄNSTER” (delprogrammen 1 och 3) -Utbildningsrådgivning / karriärhandledning på webben 4 projektpersoner + grupper så kallad egen produktion -Undersökning och utvärdering är en offentlig upphandling och ska därför konkurrensutsättas (delarna 3A och 3B) UVM / Länsstyrelsen i Södra Finlands län och ANM + TE-centraler ”VUXENHANDLEDNING SOM RESURS I ARBETSLIVET” (delprogrammet 2) –LÄROPORT / OPIN OVI Länsstyrelsen i Södra Finlands län: regionala projekt och TE-centraler: regionala projekt –STUDIO / Länsstyrelsen i Södra Finlands län: utvecklandet av vuxenpedagogiken / behörighetsutbildningen för yrkeslärare –ERKKERI / ANM/TYO/TOKI

5 Organisationsstrukturen för utvecklingsprogrammet Koordinations- och uppföljningsgruppen = styrningsgruppen Utvecklingsprogramteam (UVM, ANM, Länsstyrelsen i Södra Finlands län, delprogram) NUOVE Utvecklingsprojekt för rådgivnings- och vägledningstjänster Delprogrammen 1 och 3 Vuxenhandledningen som resurs i arbetslivet Delprogrammet 2 Koordinationsprojekt

6 ETT GEMENSAMT MÅL: Att utveckla efterfrågeorienterade handledningstjänster Koordination av innehållet och kommunikation Riksomfattande koordinationsprojekt (ESF/verksamhetslinje 3, nationella finansiärer: UVM, ANM, länsstyrelser, TE-centraler): Ett landsomfattande program för ökad träffsäkerhet och efterfrågeorientering inom kunskaps-, rådgivnings- och vägledningstjänster inom vuxenstudier 2008-2013 VERKSAMHETSOMRÅDEN: GEMENSAMMA RESULTAT Läroport-projekt Regionalt multiprofessionellt samarbete Att utveckla regional vuxen- handledning KOORDINATIONSPROJEKT FÖR VUXENHANDLEDNINGEN STUDIO- utbildningsprojekt, vuxenutbildare Att utveckla pedagogisk handledning ERKKERI- utbildningsprojekt, professionella vuxenhandledare Att utveckla handlednings- färdigheter NUOVE Utvecklingsprojekt för rådgivnings- och vägledningstjänster Utvecklande av utbildningsrådgivning och karriärhandledning på webben Utvärdering av utvecklingsprogrammet Utvecklande av utvärderingskriterier och -modeller för rådgivnings- och handledningstjänster

7 Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen består av fem delar Koordination Uppföljning Kommunikation Understöd Kontinuum

8 Koordination Mer effektivitet Olika delprogram bildar ett nätverk och utbildningen sker i samarbete Brobyggning över administrativa gränser och mellan nationella och regionala projekt (länsstyrelser och TE-centraler) Koppling till EU:s riktlinjer och övriga internationella riktlinjer (Lissabonstrategi) Samarbete med liknande arbete i Östra Finland Hänsyn till de svenskspråkiga regionernas speciella behov Riksomfattande planeringsseminarier (tvåspråkiga), planerings- och samarbetsmöten för projektchefer av ”paraplyprojekten” (koordinationsprojekt, NUOVE, ERKKERI, STUDIO, undersökning och utvärdering) en gång i månaden

9 Uppföljning Insamlar utvecklingsprogrammets resultat och utreder effekter: resultaten samlas in och dokumenteras på ett koordinerat sätt; samarbete med forskningsdelprogrammet Projektrapportering och uppföljning som förutsätts av finansiären Utvärdering av den egna verksamheten: delprogram och delar ger kvalitativ feedback på hur koordinationsprogrammet fungerar och på hurdant stöd och handledning det ger, respons på seminarier Samarbete med utvärderingen för ESR-programmet

10 Kommunikation (mål) Regionala och nationella projekt får information om utvecklingsarbetet som pågår på EU:s nivå och den riksomfattande nivån samt utvecklingsarbetet som utförs av övriga projekt Projekten har en påverkningskanal för utvecklandet av vuxenhandledningen. Växelverkan ökas mellan de håll som drar upp riktlinjer för verksamhetspolitik och aktörer inom vuxenhandledningen. Kommunikation (förverkligande) Delprogrammens och projektens resultat förs fram: gemensamma spridningsseminarier (tvåspråkiga) Tematiska samarbetsdagar (tvåspråkiga) För utvecklingsprogrammet gemensamma WWW-sidor och webplattform (tvåspråkiga) www.opinovi.fiwww.opinovi.fi Fortgående aktualitetskommunikation mellan koordinationsprojektet och aktörerna med elektroniska medel Aktualitetsöversikter om projektens läge för styrningsgruppen och ministerier Massmedierna informeras aktivt (tvåspråkig) Projektpublikation (tvåspråkig)

11 Understöd De tidigare projektens resultat insamlas för att användas av delar Regionernas utvecklingsbehov kartläggs och kommuniceras till Erkkeri- och Studio-delar Igångsättningen av det regionala strategi- och nätverksarbetet understöds (VOP – modellen för vuxenhandledningen inom ett tvärsektoriellt nätverk) Svenskspråkiga aktörer samlas i en egen utvecklingsgrupp Regionerna besöks och konsulteras

12 Kontinuum Yrkespedagogisk lärarutbildning Yrkespedagogisk lärarfortbildning Kompletterande lärarutbildning Grundutbildning och vidareutbildning för arbets- och näringsförvaltningens personal Kompletterande utbildning för arbets- och näringsförvaltningens personal Utvecklingsarbetet pågår inom delprogrammen ända till 2013

13 Resultaten kort: 1) Nationella och regionala projekt bildar ett nätverk 2) Koordinationsprojektet ger sig ut på fältet och delprogrammens nationella och regionala projekt får understöd och handledning för utvecklandet av innehållet 3) Delprogrammens och delarnas resultat har samlats, sammanfattats, dokumenterats och spritts 4) Utvecklingsprogrammets projekt får information om arbetet som pågår på EU:s nivå och på den riksomfattande nivån samt om utvecklingsarbetet som utförs av de övriga projekten. Koordinationsprojektet ökar växelverkan mellan de håll som drar upp riktlinjer för verksamhetspolitik och aktörer inom vuxenhandledningen


Ladda ner ppt "Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen Utvecklingsprogram i ESF:s verksamhetslinje 3: ”Ett landsomfattande program för ökad träffsäkerhet och efterfrågeorientering."

Liknande presentationer


Google-annonser