Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fyra villkor – vad vi kommit överens om

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fyra villkor – vad vi kommit överens om"— Presentationens avskrift:

1

2 Fyra villkor – vad vi kommit överens om
Placering ska ske inom ramavtal – undantag finns Våra placeringsavtal ska användas Priset är bestämt Kvalitetsnivån är bestämd – (som ett golv)

3 Nyttan med Samverkan En kommun kan inte påverka – många kan
Alla kommuner har likartade behov och ställs inför likartade dilemman Ta del av varandras erfarenheter Underlättar för kommunerna och vårdgivarna Gemensamma system för att samla in uppgifter om vården och dess resultat – för hela marknader Gemensamma hjälpmedel ex mallar, lathundar etc.

4 Syfte med verksamhetsuppföljning
Att verksamheten svarar upp mot tillstånd och tillsyn (IVO) Att verksamheten håller sig inom lagens råmärken och exempelvis inte har rutiner eller policys som strider mot lagar, förordningar, har god etik och moral, inte är exkluderande utan är tillgänglig för alla och följer vetenskap och beprövad erfarenhet. Att verksamheten ska svara upp mot våra ställda krav Att verksamheten ska göra det de beskriver om sin verksamhet i anbudet (verksamhetsinnehåll) Att verksamheten står på en stabil grund – ekonomiskt och organisatoriskt Att vård och behandling leder till en säker och trygg vård och behandling för placerad Att en behandling leder till positiva resultat och effekter för placerad

5 Två sätt vi sagt uppföljning ska ske på
Verksamhetsuppföljning på plats genom besök i verksamheten Årlig uppföljning via enkät

6 Beskrivningar och verklighet skiljer sig åt:
”Färskvara” Olika språk Det skrivna anbudet – ”välskrivet” Anbud som skrivs av administratörer utan koppling till vård och behandling Det som uppgetts i anbud är för en koncern och inte för verksamheten Oklarheter under upphandlingstiden som ej retts ut

7 Erfarenheter av nyttan med verksamhetsuppföljning
Upptäcker brister - som rättas till Uppdatering av verksamhetsinformationen Vi gör skillnad – konkreta kvalitetshöjningar Ökad användning av våra placeringsavtal Ökad legitimitet av ex våra tolkningar vid tvister Ett eget lärande som jag kan använda i min egen kommun

8 Ex. 1 Brukarundersökning
Om brukarundersökning görs Svar från upphandlingen i Skåne 2012 Svar nu från årsuppföljningen i mars 2014 n % ja 120 93% 63 49% nej 1 1% 53 41% inget svar 8 6% 13 10% Totalt 129 100%

9 Ex. 2 Om effektsystem används

10 Verksamhetsuppföljning på plats
Innehåll 1. Förberedelsearbete 2. Genomförande av besöket 3. Dokumentation och avslut 4. Eventuellt uppföljning

11 1. Förberedelsearbete Genomläsning av ramavtal och anbud
Koll på Ratsit/skatteverket Koll med IVO: Ha koll på de senaste tillsynerna och aktuellt tillstånd Koll på svar och resultat från årsuppföljning Kolla Google och deras hemsida Finns referenter – kontakta dessa Finns varningsklockor som ringer?

12 Några varningsklockor
Signal om brist från kommuner Hög omsättning på ledare/behandlingspersonal Hög sjukfrånvaro Hög andel timvikarier Hög andel avbrutna placeringar beläggningen Kritik vid tillsyn (ex IVO eller andra myndigheter) Stökig /dålig fysik miljö Lex Maria Lex Sarah/ (är i grunden positivt)

13 2. Besök i verksamheten Få en bild av hur hemmiljölikt, harmonisk, god, trygg och säker vardagsmiljön är Samtal och dialog med ledningen (verksamhetsinnehåll: metoder och arbetssätt, bemanning och kompetens, skola och praktik, dokumentation, kvalitet, resultat, ekonomi etc.) Checka av kvalitetsledningssystem, rutiner, journalsystem, och effektsystem

14 3. Dokumentation och avslut
Dokumentation av besöket - Hur Återföring till verksamheten – Hur Förmedling av resultatet till övriga kommuner – Hur

15 4. Behov av uppföljning av uppföljningen
Finns brister eller några överenskommelser som behöver följas upp? Följ upp (telefon i första hand) Dokumentation av detta

16 Hjälpmedel som behövs? Behövs mallar vid verksamhetsuppföljning
Behövs lathundar Ex. avtalsöverenskommelser Behövs andra mallar Referenssystem Behövs några processbeskrivningar

17 Workshop 1 Utformning av en gemensam systematik vid verksamhetsuppföljning på plats
Vårt uppdrag: Ta fram en gemensam stödstruktur som alla 60 kommuner kan använda antingen om kommunen själv gör verksamhetsuppföljningen eller köper det externt. Ytterligare frågeområden som behöver ingå i en standarduppföljning utöver de 10? Vilka i så fall? Vilka frågor inom respektive frågeområde är så centrala att de alltid ska ställas av alla vid varje verksamhetsuppföljning? Vad behövs i form av mallar, lathundar, etc Återföring av dokumentation till HVB-hemmet Rutiner vid allvarliga missförhållanden. Varningsklockor.

18 Workshop 2 Utformning av enkäter för uppföljning en gång per år
Vårt uppdrag Ta fram frågor och eller frågeområden som ska ställas till alla verksamheter i en enkät en gång per år med två syften: Fånga avgörande verksamhetsförändringar under året Fånga vilka behandlingsresultat verksamheterna haft under året. FYRA JOBB ATT GÖRA i GRUPPERNA: Vad indikerar på kvalitet i vård och behandling Utifrån indikatorerna – vilka mätettal/mått kan vi använda Vilka frågor ska vi då ställa utifrån indikatorerna Vilka frågor ska vi ställa utifrån förändringar

19 Workshop 3 Upphandling av verksamhetsuppföljning
Syftet är att säkra kvalitet och resultat i förhållande till: Tillstånd och tillsyn Våra överenskommelser, våra krav och deras anbudssvar (Få verksamheterna att arbeta mot en säker och trygg vård) Tror du att detta är en efterfrågad tjänst? Vilken kompetens ska de som gör verksamhetsuppföljningarna ha? Hur behöver kommunen få uppföljningen redovisad?


Ladda ner ppt "Fyra villkor – vad vi kommit överens om"

Liknande presentationer


Google-annonser