Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionell teori och analys

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionell teori och analys"— Presentationens avskrift:

1 Institutionell teori och analys
Peter Andersson (kursansvarig), Jan Lindvall, Bo Persson, Hans Sjögren Avancerad nivå nationalekonomi (730A22)

2 Institutioner?? En etablerad organisation
Byggnaden där en organisation finns (en person?) En vana, praxis eller regel

3 Varför institutionell teori. Komplement eller alternativ till NCE
Varför institutionell teori? Komplement eller alternativ till NCE? NCE institutionell teori

4 Hur stora är transaktionskostnaderna?
Transaktionskostnader som andel av BNP i USA ÅR I privat sektor I offentlig sektor TOTALT % av BNP 1870 22,5 3,6 26,1 1910 31,5 3,7 35,2 1950 40,3 10,9 51,2 1970 40,8 13,9 54,7 Källa: Wallis&North (1986) i Gronewegen et al (2010): Institutional Economics, an introduction s 23 Vad ÄR transaktionskostnader vs. ”transformations”/produktionskostnader??

5 Institutioner: prel definition
Regler med tillhörande sanktioner som kan göra interaktioner (transaktioner) mindre riskfyllda och mer förutsägbara …… System av hierarkiska, av människan tillskapade regler som strukturerar beteende och interaktion i samhället

6 Kursen Grunderna i institutionell teori (1,5 hp) Peter A, Jan L
Institutionell förändring (2 hp) Hans S Institutioner och kollektiva dilemman  (2 hp) Bosse P Reglerande institutioner (2 hp) Peter A

7 Litteratur Artiklar om institutionell teori
Douglass North: Att förstå ekonomi i förändring Elinor Ostrom: Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action Artiklar till respektive moment

8 Examination Grundläggande institutionell teori 2 hp: Rapport, max 8 poäng, minst 4 poäng för godkänt Institutioner och kollektiva dilemman 2 hp: Rapport + Seminarium, max 10 poäng, minst 5 poäng för godkänt. Institutionell förändring 2 hp: Rapport + Seminarium, max 10 poäng, minst 5 poäng för godkänt. Reglerande institutioner 2 hp: Rapport + Seminarium, max 10 poäng, minst 5 poäng för godkänt. Poängen sätts på den skriftliga rapporten. Prestationerna på de examinerande seminarierna kan därefter ge plus eller minus 1 poäng vid särskild god respektive svag insats i den muntliga delen.

9 Examination, forts Den som får mindre än 5 (4) poäng på någon rapport får komplettera. Ett missat examinerande seminarium resulterar i en skriftlig komplettering. Denna anges i instruktionerna till respektive moment. För sen inlämning av skriftlig uppgift medför en minuspoäng. Om inte alla uppgifter lämnats in inom fyra veckor efter kursslut anses man underkänd på kursen och får läsa om den vid nästa tillfälle (om inte särskilda skäl såsom sjukdom föreligger). För betyget Godkänt krävs att varje delmoment godkänts samt totalt minst 20 poäng. För betyget Väl godkänt krävs att varje delmoment godkänts samt totalt minst 29 poäng.

10 Betygsättningsskala 10 poäng = Starkt VG 9 poäng = Normalt VG
8 poäng = Svagt VG 7 poäng = Starkt G 6 poäng = Normalt G 5 poäng = Svagt G 1-4 poäng = Underkänt (1-3p =U, 4-6p=G, 7-8p=VG)

11 Många aspekter på institutioner
Kopplar till många ämnen Informella – formella Formella sanktioner – självreglerande – självutövande Möjliggöra – begränsa Verkar på olika nivåer: allmänna – sektorspecifika – organisationsnivå…

12 North: Institutions are the rules of the game in society composed of the formal rules (constitutions, statute and common law, regulations), the informal constraints (norms, conventions and internally devised codes of conduct) and the enforcement characteristics of each

13 Scott: Institutions consist of cognitive, normative and regulative structures and activities that provide stability and meaning to social behavior. Institutions are transported by various carriers – cultures, structures and routines – and they operate at various levels of jurisdiction.

14 Hamilton (OIE, 1932) ”a way of thought or action of some prevalence and permanence, which is embedded in the habits of a group or the customs of a people”

15 …och fler… Bush (OIE): ”a set of socially prescribed patterns of correlated behavior” Sjöstrand (org. teori): ”a coherent system of shared and enforced norms” Veblen (1898): ”habits of thought” Hodgson (OIE): ”a social organisation which, through the operation of tradition, custom or legal constraint, tends to create durable and routinized patterns of behavior”

16 …ännu fler… Grafstein (pol sc): ”Institutions can be defined as corresponding to certain aggregates of time-slices of human beings … the pertinent segments would be those extending over times … ontological individualism: there are, under various descriptions, only human individuals and aggregates of them”

17 …de sista… Edkvist&Jonsson (innov): ”sets of common habits, routines, established practices, rules, or laws that regulate the relations and interactions between individuals and groups” Knutsen&Sjögren (ek hist): ”restrictions in society that man has designed to stipulate the forms for human interaction”

18 Neale (OIE) om att identifiera institutioner

19 Hur stor del av våra handlingar är begränsat/styrt av institutioner
Hur stor del av våra handlingar är begränsat/styrt av institutioner? (dvs INTE rationellt i NCE bemärkelse)

20 Grundläggande begrepp: Optimerande (nytto/vinstmaximerande):
avsiktligt beteende för att uppnå tydliga mål grundat i fullständig information över alla alternativa vägar att uppnå målet, vilka kan rangordnas i enlighet med den enskilde individens (organisationens) väl kända preferenser.

21 Opportunistiskt beteende:
att i egenintresse utnyttja ”kryphål” i form av assymetrisk eller ofullständig information (moral hazard, adverse selection), sista-periodsfördel, eller ofullständiga kontrakt/regler, på bekostnad av andra (”self-seeking interest with guile”) formellt/moraliskt accepterat?

22 Metodologisk individualism: reduktionistiskt anspråk på att alla samhällsvetenskapliga teorier kan reduceras till teorier om individuellt mänskligt agerande, givet av naturen och psykologiska mekanismer. Individen en ”ö” och påverkas inte av andra individer eller samhällsstrukturer. Metodologisk kollektivism Metodologisk interaktionism

23 Peters översikt över institutioner på olika nivåer

24 Institutioner i större perspektiv
Values: uppfattningar om vad som är viktigt i livet (ex frihet, rättvisa, säkerhet, civiliserat umgänge, fred, välstånd…) (jf. North: ’cultural beliefs?) Normer: allmänt accepterade uppfattningar om hur dessa värden ska uppnås (ex. solidaritet ->rättvisa, konkurrens ->välstånd, etikettsregler ->civiliserat umgänge) Regler (konventioner): tillämpbara regler för att strukturera beteenden (ex. högertrafik -> trafiksäkerhet ->säkerhet, hälsa med höger hand ->etikettsregler ->civiliserat umgänge) Kan samexistera olika regler i grupper/länder; samma normer kan förknippas med olika regler

25 Peters bredare översikt…
Governance structure: de samlade institutioner som koordinerar aktiviteterna på en viss specifik marknad/bransch/del-område inom ekonomin ”an institutional framework within which economic actors coordinate their transactions”. … ”a system of rules”

26 (Old) institutional economics (OIE)
original … american … classical … neo- Veblen Commons, Mitchell, Ayres. Neale, Hodgson, Bush, Rutherford… dynamisk, vested interests metodologisk kollektivism/interaktionism oformaliserad instrumentella/teknologiska = framåtdrivande vs. ceremoniella värden/institutioner = bakåt-strävande, trögföränderliga

27 OIE: komplexa samband

28 New institutional economics (NIE)
Coase, North, Williamson… NIE Society 1997. Modern kritik av/komplement/alternativ till NCE. Marknader med transaktionskostnader Opportunism, bounded rationality (ofullständig info och kognitiv förmåga) inga marknader utan regler företag -> mikro -> makro

29 Likheter/skillnader NCE-NIE-OIE?
Ontologisk utgångspunkt Definitioner. Formella och/eller informella Rationalitet Frågor i fokus tillskapade eller framväxta, hur förändras möjliggörande eller begränsande teknologi, kunskap, kultur, vanor, tröghet Statiskt/dynamiskt, modeller, effektivitet, inst konflikt,


Ladda ner ppt "Institutionell teori och analys"

Liknande presentationer


Google-annonser