Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetsutredningens betänkande (SOU 2008:117)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetsutredningens betänkande (SOU 2008:117)"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetsutredningens betänkande (SOU 2008:117)
Proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn

2 Patientsäkerhetslagen ersätter LYHS 1 januari 2011
Några nyheter: Vårdgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete Disciplinansvaret ersätts av ett system där Socialstyrelsen ska utreda klagomål Skärpta bestämmelser om prövning och återkallelse av legitimation m.m.

3 Definitioner Hälso- och sjukvårdspersonal: Patientsäkerhet: Vårdskada:
omfattar även personal vid sjukvårdsrådgivning Patientsäkerhet: Skydd mot vårdskada Vårdskada: Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarlig vårdskada: Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit

4 Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete
Planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls Förebygga vårdskador Identifiera och analysera risker för vårdskador i verksamheten Undanröja eller, om det inte är möjligt, begränsa risker Engagera patienter och närstående i patientsäkerhetsarbetet

5 Utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
Klarlägga händelseförloppet och påverkande faktorer Ge underlag för förbättringsåtgärder Bifogas eventuell lex Maria-anmälan Lex Maria-anmälningar Anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada

6 Vårdgivares skyldighet att anmäla legitimerad personal till SoS
Skälig anledning att befara att legitimerad personal kan utgöra en fara för patientsäkerheten Även personal som varit verksam hos vårdgivaren

7 Vårdgivares skyldighet att informera patienter vid inträffad vårdskada
Vilka åtgärder som ska vidtas Möjlighet att anmäla klagomål till Socialstyrelsen Möjlighet till ersättning Patientnämndernas verksamhet

8 Patientsäkerhetsberättelse
1 mars varje år Hur arbetet har bedrivits föregående år Vidtagna åtgärder Uppnådda resultat

9 Legitimation och annan behörighet
I sak oförändrade bestämmelser Ny patientsäkerhetsförordning ska ersätta FYHS Föreskrifter från Socialstyrelsen

10 Begränsningar för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder Förbudet att tillhandahålla linser tas bort

11 Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal
Risker för vårdskador och inträffade händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador ska anmälas till vårdgivaren Apotekspersonal ska anmäla misstänkta överförskrivningar av bl.a. narkotiska läkemedel

12 Socialstyrelsens tillsyn
Tillsynen ska främst inriktas på att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. (systematiskt patient-säkerhetsarbete) Vidta åtgärder om personal inte fullgör sina skyldigheter Sanktionsbestämmelser (föreläggande och förbud) skärps och kopplas till skyldigheterna i 3 kap.

13 Klagomål till Socialstyrelsen
Vem som helst kan anmäla klagomål – mot personal eller mot vårdgivaren Anmäler en händelse SoS behöver inte utreda om klagomålet - är uppenbart obefogat - saknar direkt betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan Två års ”preskriptionstid”, om ej särskilda skäl föreligger

14 Kritik mot enskilda yrkesutövare eller mot vårdgivare
Åtgärd eller underlåtenhet strider mot föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten Möjlighet att överklaga utreds

15 Prövotid Prövotid ska beslutas, om inte särskilda skäl föreligger
Nya grunder: begått brott i eller i samband med yrkesutövningen brutit mot föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten Prövotidsplan

16 Återkallelse av legitimation m.m.
Nya grunder: begått allvarligt brott i eller utanför yrkesutövningen underlåtit att följa prövotidsplan om särskilda skäl föreligger får återkallelse underlåtas

17 Belastningsregistret
Socialstyrelsen får tillgång till uppgifter om vissa allvarligare brott Annan påföljd än böter Ansökan om legitimation eller vid prövotid/återkallelse av legitimation

18 Särskilda läkemedel Möjligheter att begränsa förskrivningsrätt
Förbud att lämna ut särskilda läkemedel Uppgifter i receptregistret för Socialstyrelsens tillsyn över enskilda yrkesutövares förskrivningar

19 Patientnämnderna Tandvård som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landstingen Uppmärksamma Socialstyrelsen på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetsutredningens betänkande (SOU 2008:117)"

Liknande presentationer


Google-annonser