Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tyresö förskola och skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tyresö förskola och skola"— Presentationens avskrift:

1 Tyresö förskola och skola
Välkommen till Tyresö förskola och skola

2 Skola F-9 680 elever Våra styrkor:
Elever, Pedagogik, Trygghet, Elevhälsa, Föräldrar, Miljö, Behörig personal Goda studieresultat i en lugn och trygg arbetsmiljö Barn, elever och personal är stolta för sin skola Målmedveten IT-satsning

3 Vår enhet Det utforskande barnet Elevens individuella utveckling
Slottsvillan Grundskolan Förskoleklass Det utforskande barnet Elevens individuella utveckling

4 Kunskap – Hälsa – Etik för alla
Det utforskande barnet Slottsvillan Leker fram kunskap Fsk Kunskap Social träning Grundskolan

5 År 1-2-3-4-5-6-7-8-9 År 1-5 År 6-9 Slottsvillan Grundskolan
Förskoleklass År 1-5 År 6-9 Hälsa Arbetsro Hälsa Arbetsro Meningsfull fritid Internationell Ma/No Friluftsliv och Hälsa

6 Rektor kallar och leder mötet
Mentorstrappan Elevvårdskonferens Rektor kallar till möte med mentor, vårdnadshavare och elev. Dokumentation i ”Elevvårdsprotokoll” Rek. att gå om årskurs Annan skolform Anpassad studiegång/-plan Utredning Anmälan till socialtjänst Anmälan till Barn- o Utbild.nämnd 3 Rektor Rektor kallar och leder mötet Elevhälsomöte Biträdande rektor kallar till möte med vårdnadshavare, representant från elevhälsoteamet samt biträdande rektor och elev. Dokumentation i mall ”Elevhälsomöte steg 2” Fortsatt stor frånvaro Fortsatt risk för att eleven inte når målen/ får Ännu ej godkänd i flera ämnen Stark oro 2 Elevhälsoteam Biträdande rektor kallar och leder mötet Arbetslagsmöte Mentor rådgör med arbetslagsledaren, arbetslaget samt specialpedagog Vid behov skriver mentor och arbetslagsledare ”Rapport till Elevhälsoteam”. Extra utvecklingssamtal (ett eller flera) Extra möte med elev och förälder Dokumentation i mall ”Extra utvecklingssamtal” Åtgärdsprogram Elevvård - Tyresö skola 0708 Stor frånvaro,10 % eller mer Risk för dålig måluppfyllelse /Ännu ej godkänd i flera ämnen Oro för social utveckling 1b 1 Mentor 1a Mentor kallar och leder mötet

7 Kvalitét 2009/2010 Hur gick det?

8 Nöjda kunder Brukarenkäten Elevutvärderingar Medarbetarsamtal
Föräldrar

9 Normer och värden Arbetsro Etik Friends

10 Utveckling och lärande
Kommunens bästa meritvärde: 241 p Andelen godkända elever i samtliga ämnen: 88%

11 Elevers ansvar och inflytande
Aktiva klass- och elevråd Välja arbetsområde Eget arbete på schemat Redovisningsformer

12 Övergångar Förskola - förskoleklass Förskoleklass - grundskola
År 3-4 och år 5-6 År 9 till gymnasiet

13 Men vi vill mer än så! Högre mål Framtidstro Glädje!

14 MÅL 2010/11 Förbättra resultaten, meritvärdet
Högre andel elever med minst G i alla ämnen Arbetsro Utveckla samverkan med näringsliv och närsamhälle Kostens betydelse för hälsan Förbättra arbetsmiljön

15 Högstadiet år 6-9 Tyresö skola ingår i projektet att arbeta timplanelöst. Det innebär i praktiken att eleverna får sin garanterade undervisningstid men att den målstyrda skolan inom den ramen förfogar över hur tiden används. Teoretiska ämnen Svenska Engelska Matematik NO – Biologi, fysik, kemi Teknik SO – Hi, Ge, Sh och Re Fr, Sp, Ty , Sv/en Praktiskt- estetiska ämnen Bild Musik Idrott och Hälsa Hem- och konsumentkunskap Slöjd - textil och trä/metall 16 betyg Gymnasieskolan 2011: För behörighet till högskoleförberedande program krävs godkänt i 12 ämnen, för yrkesprogram 8 godkända ämnen.

16 Arbetssätt Eleven får tydliga mål inför varje nytt arbetsområde
Målen nås med varierande arbetssätt, t ex Föreläsningsform/genomgångar Självstudier Dramatiseringar Film Diskussioner Grupparbete Föredrag Uppsatser Viktigt med elevinflytande!

17 Övergång från skolår 5 till 6
Föräldrainformation (januari) Val av skola för samtliga (januari) Val av profil (januari) Nya klasser (början av maj) Besök i skolan/klassaktivitet (maj/juni) Information från avlämnande lärare/skola Föräldramöte (september)

18 Högstadiet årskurs 6-9 Du väljer en profil som passar dig och ditt intresse Du tillhör en klass som skolan sammansätter På profiltiden tillhör du en profilgrupp Du får många nya kamrater med samma/liknande intresse Du får undervisning av fler pedagoger Inga krav på förkunskaper Profilvalet påverkar inte behörigheten till gymnasiet

19 Internationalisering Matematik/NO Friluftsliv och Hälsa
Profiler Tyresö skola Internationalisering Matematik/NO Friluftsliv och Hälsa

20 Profilering En gemensam uppstart: Ett gemensamt tema för terminen:
Presentationsteknik Lärstilar Teambuilding Datorkunskap Ett gemensamt tema för terminen: Jag och miljön

21 Internationalisering
Projektarbete om lokala företags miljöansvar (en del av texten på engelska) Skapa konstverk av ”skräp” insamlat i närområdet Arbete om FN:s barnkonvention, med bl a undersökning av olika barnrättsorganisationer (en del av texten på engelska)

22 Matematik/NO Ht 10 Problemlösning i Matematik både inne och ute
Spännande experiment i Fysik och Kemi Vt 11 Experiment och undersökningar i vår närmiljö, biologi Datakurs i Powerpoint

23 Friluftsliv och Hälsa Allemansrätten ”att göra upp eld” Projektarbete:
”att inte lämna spår i naturen” Iskunskap Isvak – träning och ”skarpt” Kostdagbok Anatomi/fysiologi/ träningslära Sörmlandsleden, vandring Kanotpaddling

24 Profilering Gemensam avslutning på terminen:
Julutflykt till Bergianska trädgården; utställning om julens botanik samt Naturhistoriska Riksmuseet

25 Välkomna till Tyresö skola!
År 2015


Ladda ner ppt "Tyresö förskola och skola"

Liknande presentationer


Google-annonser