Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat- och energiarbetet 2012. Länsstyrelsens uppdrag Regionala klimat- och energistrategier m.m. Energiomställning och minskad klimatpåverkan, Regionala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat- och energiarbetet 2012. Länsstyrelsens uppdrag Regionala klimat- och energistrategier m.m. Energiomställning och minskad klimatpåverkan, Regionala."— Presentationens avskrift:

1 Klimat- och energiarbetet 2012

2 Länsstyrelsens uppdrag Regionala klimat- och energistrategier m.m. Energiomställning och minskad klimatpåverkan, Regionala klimat- och energistrategier, Stödja näringslivets och kommunernas klimat- och energiarbete, samt Verka för en ökad andel förnybar energi, särskilt avseende insatser för vindkraft.

3 Arbetet under våren 2012 Remissworkshop 25 januari Klimat- och energistrategin beslutad 29 februari Färdplan 2050 –Dialogmöten februari-mars –Rapporterad 13 april Maj - Handlingsplan påbörjad Projekt kommuner

4 JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOV DEC Klimat- och energistra tegin Färdplan 2050 Handlings plan Workshop Miljö, klimat & energikonferens Work shop Remiss utskick Deadline remiss Tidsplan 2012 Kommun utskick Beslut Utkast klart Dialogmöten Beslut RW

5 Hållbart resande och energieffektiva transporter Hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling Hållbar natur- och kulturmiljö Hållbar samhällsplanering, byggande och förvaltande Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa Anpassning till ett förändrat klimat Ökad andel energieffekti visering Ökad andel förnybar energi Minskade utsläpp av klimatgaser Hållbaraste länet 2020

6 Hållbar samhällsplanering, byggande och förvaltande Viktiga insatser –Lyfta in klimat- och energifrågor tidigt i den fysiska planeringen –Skapa en helhetssyn och tänka klimatsmart vi ombyggnad och renovering för minskad energianvändning –Öka användandet av trä i byggnationer

7 Tre viktiga processer Miljömålsarbetet Klimat- och energistrategiarbetet Regionala utvecklingsstrategin (RUS)

8 EE-stödet Mål fastigheter (kommuner och landsting) 2014 - 10% minskning (2009) 2020 - 22% minskning (2009) Landstinget 2014 till 113 kWh/m2 2020 till 105 kWh/m2

9 Kommande möten 12/9 Hållbar samhällsplanering, byggande och boende 13/9 Hållbart resande och energieffektiva transporter

10 Inför workshop

11 Regionala utvecklingsstrategi n RUS Klimat- och energistrategin + handlingsplan Miljömålsarbetet Samverkan för hållbar utveckling Åtgärder framtagna Tre viktiga processer

12 Samverkansprojekt -MM Hållbar samhällsplanering byggande och boende Utveckla mellankommunala samarbetet ex inom vindkraft, vatten, upphandling, trafikstrategi Bosamverkan sprids till hela länet Utveckla ett projekt för att få kommunernas tekniska avd att använda bergkross som sandningssand istället för sand Hållbar fjällbebyggelse i samverkan Pilotprojekt eller ombyggnad avseende "PLUS HUS" - (hus som levererar energi) tillsammans med regionens företag, företrädesvis inom TRÄ

13 Åtgärder för hållbar samhällsplanering, byggande och förvaltande Utveckla och/eller använda verktyg för livscykelanalys och livskostnad vid upphandling Arbeta för att bli ett resurseffektivt företag och medverkat till/skapa demonstrationsprojekt om t.ex. hållbart byggande i länet Informera företagets anställda om resurssparande åtgärder(temadagar, utbildningar) när det gäller såväl direkt som indirekt miljöpåverkan i företaget. Ställ krav på effektiv resursanvändning och minskad energianvändning vid nyproduktion, renovering av bebyggelse och hyreskontrakt: kontor och lager. Erbjud gratis energiinformation till kommuninvånarna med hjälp av olika metoder. Innan 2015 inrikta översiktsplanen på hållbarhetsfrågorna t.ex. genom gröna friköpsavtal, cykelparkeringsnorm, koldioxidneutral infrastruktur, helhetssyn mm. Utveckla former för tilldelning av kommunens mark för att styra mot hållbart byggande. Ställa krav på effektiv resursanvändning och minskad energianvändning vid nyproduktion, renovering av bebyggelse och hyreskontrakt. Ställ krav på resurseffektivt byggande och renovering vid upphandling. Samverka med andra aktörer i länet för att undersöka möjligheterna till smarta elnät i Västerbottens län och ta fram ett utkast till strategi. Ta fram en plan för hur bolaget ska kunna öka andelen förnybar energi till 2020 som även omfattar småskaliga anläggningar. Samverka med vindkraftsexploatörer, nätägare och andra aktörer i länet kring elnätsbehov och elnätsresurser på lokal, regional och stamnätsnivå. Samarbetet bör innefatta en strategi för hur tröskeleffekterna vid utbyggnad av elnät för vindkraft ska minska. Energikartlägg myndigheternas verksamhet och påbörja genomförandet av föreslagna energieffektiviseringsåtgärder innan 2015 både vad gäller fastighetsbestånd och transporter. Initiera ett ökat kunskapsutbyte mellan myndigheterna Trafikverket, Energimyndigheten och Boverket inom hållbar samhällsplanering i Västerbotten där vi tar ett helhetsgrepp kring transporter och byggnation. Arbetet påbörjas genom en gemensam träff för att dra upp riktlinjer och behov. Länsstyrelsen anordnar i samverkan med Region Västerbotten utbildning av/ information till politiker m.fl. om hållbarhetsarbete genom planeringsprocessen, där studiebesök och kunskapsutbyte med syfte att lära inom länet ingår.

14 Åtgärder för hållbar samhällsplanering, byggande och förvaltande Ta initiativ till att skapa ett hållbarhetscentrum för företagare och konsumenter. En idé är att ta fram en utställningslokal (mobila anläggningar, virtuella lösningar) i samverkan. Utveckla ett forum som möjliggör ett effektivt samarbete i strategiska hållbarhetsfrågor mellan länets kommuner och leder till nya konkreta samarbeten inom hållbar samhällsplanering. Erbjud studiecirklar och kurser (t.ex. småskalig energiförsörjning, energisnålt byggande). Erbjud utbildningar riktade till skolelever inom hållbarhetsområdet och samhällsplanering (temadagar eller liknande). Koppling fi nns till samtliga miljömål Ta på sig ledartröjan inom sin bransch och driva specifi ka hållbarhetsfrågor i länet. Stöd och marknadsför satsningar som t.ex. Technical Visits för hela Västerbotten och pilotpark Norrland inom bioenergi och bioraffinaderi. Utveckla pilotprojekt i länet för att testa nya forskningsresultat Ansluta sig till fjärrvärmenätet om det är möjligt eller andra uppvärmningssätt som är förnybara och energieffektiva. Etablera, utveckla samarbetsavtal mellan universiteten, kommunerna, Region Västerbotten Landstinget och Länsstyrelsen inom strategiska utvecklingsområden i länet, inklusive hållbar utveckling. Samarbetsavtalen kan rikta sig både på utbildningsnivå och forskningsnivå. Ta fram strategiska utvecklingsområden för länet kopplat till forskning för att driva utvecklingsarbetet framåt i länet. Steg 1) Forskningsstrategi för länet inklusive det som redan görs. Se över energiförbrukningen i det egna hemmet genom att göra en energikartläggning och enkla investeringar och åtgärder: T.ex. Sänka innetemperaturen, byta till lågenergilampor. Skaffa information om energieffektivisering t.ex. genom ett besök hos energirådgivare. Bevara och vårda ditt gamla hus istället för att riva. Ta reda på hur du kan bevara husets karaktär och detaljer samtidigt som du genomför förbättringar för t.ex. energieffektivisering

15 EE-stödet Mål fastigheter (kommuner och landsting) 2014 - 10% minskning (2009) 2020 - 22% minskning (2009) Landstinget 2014 till 113 kWh/m2 2020 till 105 kWh/m2

16 Flerbostadshus (kWh/m2) VästerbottenNorrbotten VästernorrlandRiket 2009 160180175155 2010165170171166

17 Andra Län År 2020 byggs villor och flerfamiljshus med lösningar som ger låg energianvändning, liknande dagens passivhus. Det befintliga bostadsbeståndet renoveras målmedvetet utifrån samma principer. Energianvändningen i Skåne ska år 2020 vara 10 procent lägre än genomsnittet för åren 2001-2005 Dalarna ska i bred regional samverkan inom Energiintelligent Dalarna senast år 2013 utarbeta handlingsplaner och mål för prioriterade åtgärdsområden och inleda åtgärder för att klara energiomställningen enligt strategin samt, utveckla arbetsformer så att energiomställningen och dess möjligheter till nya arbetstillfällen och tillväxt är en naturlig del i arbetet för länets utveckling

18


Ladda ner ppt "Klimat- och energiarbetet 2012. Länsstyrelsens uppdrag Regionala klimat- och energistrategier m.m. Energiomställning och minskad klimatpåverkan, Regionala."

Liknande presentationer


Google-annonser