Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam målbild för eHälsa för sydöstra sjukvårdsregionen Avrapportering 2014-08-13 Helena Glemdal-Bergkvist Håkan Nilsson Johan Hallenborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam målbild för eHälsa för sydöstra sjukvårdsregionen Avrapportering 2014-08-13 Helena Glemdal-Bergkvist Håkan Nilsson Johan Hallenborg."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam målbild för eHälsa för sydöstra sjukvårdsregionen Avrapportering 2014-08-13 Helena Glemdal-Bergkvist Håkan Nilsson Johan Hallenborg

2 Uppdraget Uppdrag från landstingsdirektörerna att presentera en målbild för eHälsa baserad på CeHis handlingsplan, pågående aktiviteter och samverkansmöjligheter för sydöstra sjukvårdsregionen

3 eHälsa i Sydöstra sjukvårdsregionen eHälsa betyder ” IT-baserade tjänster som används inom hälso-, sjukvård och socialtjänst ” Detta inbegriper såväl invånartjänster, vårdtjänster som infrastrukturtjänster. + Hälso- sjukvård och socialtjänst IT

4 Invånartjänsterna skiftar fokus, från en kanal för informationsspridning…

5 … till tjänster som interagerar med våra vårdsystem, med krav på god integration och hög säkerhet

6 Ineras målbild för åtkomst till journal Lokala/nationella system PortalVårdsystem Journal Läkemedel Journal Läkemedel InvånareVårdpersonal Nationell Tjänsteplattform Tjänstekontrakt

7 Metodik – effektkedja Effektkedjan används för att koppla samman verksamhetens uppdrag, strategier och mål med identifierade nyttor, nödvändiga verksamhetsförändringar och de satsningar som krävs för att både driva på och möjliggöra nödvändiga förändringar. Den kan läsas både från vänster (lösningsorienterat perspektiv) och höger (nyttobaserat perspektiv). I de högra kolumnerna ska innehållet vara stabilt över tid. I de vänstra kolumnerna kan förändringar ske oftare. ÖVERGRIPANDE STRATEGISKA MÅL VERKSAMHETSMÅLFOKUSOMRÅDENAKTIVITETER DRIVER REALISERAR BIDRAR TILL GENERERAR KRÄVER KONKRETISERAS I

8 Målbild för eHälsa i sydöstra sjukvårdsregionen CeHIS STRATEGISKA MÅL REGIONENS STRATEGISKA MÅL Invånaren ska ha möjlighet till aktiv medverkan i sin vård och omsorg Medarbetaren ska ha rätt för- utsättningar för att kunna ge hög- kvalitativ vård och omsorg Beslutsfattare ska ha rätt förutsättningar och underlag för att effektivt kunna styra verksamheten Utveckling och förvaltning ska så långt möjligt göras i samverkan mellan landsting och regioner Nyttja regional samverkan för att effektivisera användandet av våra resurser Gemensam prioritering och planering av arbetet med eHälsotjänster Samverka kring eHälsotjänster för gemensamma vårdprocesser Detta uppnås genom: Återanvändning av lösningar framtagna i regionen Ta fram och följa gemensamma ramar och riktlinjer för utveckling av eHälsotjänster Tydliga former för samverkan, exempelvis kontinuerlig samverkan mellan våra projektkontor och regiongemensamma upphandlingar Detta uppnås genom: En gemensam IT-strategisk plan En gemensam projektportfölj för eHälsotjänster Att balansera regionens och landstingens prioriteringar Att alla eHälsotjänster planeras och prioriteras samlat, utifrån IT-direktörernas samlade IT- ansvar Detta uppnås genom: Samverkan kring regionövergripande vårdprocesser Säker informationsåtkomst inom regionen Samverkan kring ensade vårdprocesser Modell för hur vi skapar regiongemensamma vårdprocesser, och i förlängningen enhetliga IT-stöd Gemensam nationell påverkan och samverkan

9 Målbild för eHälsa i sydöstra sjukvårdsregionen CeHIS STRATEGISKA MÅL REGIONENS STRATEGISKA MÅL FOKUSOMRÅDENAKTIVITETER Invånaren ska ha möjlighet till aktiv medverkan i sin vård och omsorg Medarbetaren ska ha rätt för- utsättningar för att kunna ge hög- kvalitativ vård och omsorg Beslutsfattare ska ha rätt förutsättningar och underlag för att effektivt kunna styra verksamheten Utveckling och förvaltning ska så långt möjligt göras i samverkan mellan landsting och regioner Nyttja regional samverkan för att effektivisera användandet av våra resurser Gemensam prioritering och planering av arbetet med eHälsotjänster Samverka kring eHälsotjänster för gemensamma vårdprocesser Gemensam realisering av värdeskapande eHälsotjänster Gemensam arkitektur och strategi Regionala arbetsformer och förändrings- ledning Gemensam ledning och styrning Handlings- plan

10 Gemensam ledning och styrning Inom fokusområdet ”Gemensam ledning och styrning” avser vi att: –Leda och styra genomförandet av målbilden för eHälsa i sydöstra sjukvårdsregionen –Samordna nationellt deltagande i samverkansforum –Fortsatt samordna deltagandet i Kundgrupp Cosmic –Ta fram en modell för hur regionens prioritering förhåller sig till de tre landstingens prioriteringar

11 Regionala arbetsformer och förändringsledning Inom fokusområdet ” Regionala arbetsformer och förändringsledning” avser vi exempelvis att: –Fastställa och dokumentera regionala samverkansformer inom eHälsa –Ta fram plan för gemensamma utbildningar inom IT-området –Prioritera resursområden för samverkan –Skapa IT-stöd för samverkan –Ta fram kommunikationsplan och förändringsledningsplan för regional samverkan –Genomföra aktiviteter o kommunikations- och förändringledningsplaner –Hitta samarbetsformer med intressenter inom eHälsa i respektive LT

12 Gemensam arkitektur och strategi Inom fokusområdet ”Gemensam arkitektur och strategi” avser vi exempelvis att: –Ta fram en gemensam IT-strategisk plan –Ta fram en gemensam stadsplan för arkitekturen –Ta fram gemensamma riktlinjer för utveckling

13 Realisering av gemensamma, värdeskapande eHälsotjänster Inom fokusområdet ”Realisering av gemensamma, värdeskapande eHälsotjänster” avser vi exempelvis att: –Genomför planerade aktiviteter i den strategiska planen i Kundgrupp Cosmic

14 Strategisk plan Kundgrupp Cosmic

15 Realisering av gemensamma, värdeskapande eHälsotjänster Inom fokusområdet ” Realisering av gemensamma, värdeskapande eHälsotjänster” avser vi exempelvis att: –Genomför planerade aktiviteter i den strategiska planen i Kundgrupp Cosmic –Gemensam utvärdering av videotjänster –Förstudie regionalt publiceringslager –Implementera förutsättningar för säker informationsåtkomst inom regionen –Genomföra programmet eSPiR, för att åstadkomma en modell för hur vi skapar regiongemensamma vårdprocesser och enhetliga IT-stöd

16 eSPiR eSPiR Samverkande Processer i Regionen - ett utvecklingsprogram inom målbild eHälsa Rapportering och dialog RSL 2014-08-13

17 = strategiskt förändringsprogram Källa: MSPKälla: SP Källa: Läkartidningen.se PROGRAM Hur vi styr och organiserar arbetet med att ta fram en …. MODELL som är ”ledstången” som används för att successivt åstadkomma ett…. ENHETLIGT IT-STÖD för att dokumentera vården på ett likartat sätt för invånarna i sydöstra regionen eSPiR

18 FokusProjektProgram Inriktning Fokuserad och tidsbegränsad styrmodell för att leverera ett förbestämt resultat i tid, till rätt kostnad o kvalitet. Styrmodell för att genomföra verksamhetsutveckling genom samordnad styrning av flera projekt och aktiviteter. Mål Att leverera resultatAtt uppnå strategisk förändring Styrning Styrs mot produktion av leverans eller prestation. Styrs mot leverans av effekt. Situation Passar bäst för avgränsade, väl definierade leveranser. Passar bäst för aktiviteter i en komplex, föränderlig och osäker miljö. Nytta Nytta uppkommer när projektets leveranser har implementerats. Nyttor uppkommer både under och efter programmets genomförande. Genomförande Projektet tar över ansvaret för genomförandet från linjeorganisationen. Genomförandet kan omfatta deltagare från flera organisationer. Nödvändiga leveranser kan produceras av ingående projekt eller av linjen. Förändrings- ledning Vanligtvis utanför projektetVanligtvis en del av programmet. Tid och kostnad Bestäms i uppdragsbeskrivningen och hanteras i projektet. Bestäms av strategin och är nedbrutna i projekten i programmet Projekt eller program Källa: Ekonomistyrningsverket 2014-08-13

19 Varför en modell? Skapar gemensam förståelse Ger gemensamma synsätt snabbare Underlättar kommunikation och dialog Neutraliserande Förenklar komplexa sammanhang Ger struktur och systematik Underlättar standardisering Underlättar utveckling … ny och ökad förmåga att samverka regionalt

20 Enhetligt IT-stöd Källa: Förstudie Gemensamt COSMIC, 2013-10-28

21 Programmets vision Vision Likvärdig vård i regionen Förutsätter enhetliga eller likartade arbetssätt enhetliga eller likartade flöden för patienten enhetlig eller likartad vårddokumentation

22 Effektmål och nyttor Effektmål 1.Att vi, inom sydöstra sjukvårds- regionen, har förmågan att strukturerat skapa samverkande processer baserat på det goda exemplet i regionen. 2.Att medborgarens väg i vården är enkel och transparent 3.Att jag som medborgare garanteras likvärdig vård i regionen 4.Att vi utvecklar en effektivare hälso- och sjukvård i regionen Nyttor bättre, gemensam överblick över våra behov att samverka ökad trygghet för medarbetaren när en modell finns att tillgå resurser läggs i rätt tid på rätt nivå ökad förmåga att samverka även i andra sammanhang ökad kvalitet och högre patientsäkerhet nöjdare medborgare kunna följa sin vårdprocess lägre kostnad per producerad vårdenhet Effektmål och nyttor är beskrivna i sin helhet i eSPIR programdirektiv v2.1

23 Övergripande programmål Att utveckla en samverkansmodell hållbar över tid och som innebär att de tre landstingen inom sydöstra sjukvårdsregionen på sikt får/har likartad/e arbetssätt eller processer patientflöden (patientens väg genom vården ser lika ut för specifik diagnos/åkomma oberoende av var man bor eller till vilket landsting man vänder sig för vård) och den information som produceras längs vårdkedjan är åtkomlig från endera vårdnivån och oberoende av vårdgivarens geografiska lokalisering sätt att dokumentera och följa upp vården, vilket innebär att begrepp, termer, mallar och sökord är gemensamma (grund)konfiguration av vald IT-komponent Samverkansmodellen ska vara robust, dvs klara av att hantera förändringar i regelverk, lagar, processer, organisationer samt vara produkt/systemoberoende.

24 Arbetsmål 1.Grundstruktur för samverkansmodellen tas fram Modellen utvecklas genom att samla och återföra erfarenheter i samband med fastställandet av förutsättningarna inför implementeringen av likartade arbetssätt och enhetliga konfigurationer för följande områden, knutna till IT-stödet: 2.Beslutsstöd för psykiatrin 3.Läkemedel 4.Remisshantering (där bröstcancer och stroke kan utgöra tillämpliga typexempel) För arbetsmål 2-4 används befintliga projekt/delprojekt, linjebaserade grupper och pågående aktiviteter. Arbetsmål 2-4 kan helt/delvis genomföras parallellt och iterativt; resulterar i ”ett paket” med krav och förutsättningar för process, patientflöde, vårddokumentation för överlämning till projekt/organisation för implementering av IT-komponent. När implementeringen av aktuellt område är avslutad, och som sker inom ramen för ett implementeringsprojekt, är (grund)konfigurationen enhetlig.

25 Programmet eSPIR’s omfattning Leda och styra programmet ”hämta in” resultat från aktuella projekt och omsätta till / i programmet arbeta strukturerat för att realisera målen och säkerställa nyttor Leda förändringen medarbetarna ska känna trygghet och ha tillit genom förändrings- processen (från nu till bör-läge) förbättrar förutsättningar för att nå effektmål och realisera nyttor NU- läge Förändringsledning Programledning BÖR- läge Över- gång

26 Påverkande faktorer och förutsättningar Nationella, regionala och lokala program, projekt och initiativ Nya patientdatalagen Nya vårdvalet, dvs. att invånarna i sydöstra sjukvårdsregionens upptagningsområde har möjlighet att lista sig hos endera landstinget, oberoende av inom vilket landsting man bor Uthållighet Tillgång till resurser Tio framgångsfaktorer för program 1. Tydlig, väl definierad vision 2. Bedöma behov och ambitionsnivå tidigt 3. Fokus på realisering av nytta 4. Uttalat, aktivt och öppet stöd från ägare och ledning 5. Programmets omfattning tydlig och kommunicerad 6. Effektiv samordning av ingående projekt o/e aktiviteter 7. Risk- och ärendehantering 8. Förändringskommunikation 9. Utbildning i målgruppen 10. Bemanna med ”rätt” kompetens Beroenden

27 RSL = Programägare 1.I april fick styrgruppen klarlagt att RSL är programmets ägare 2.RSL är beställare av programmet och formell mottagare av resultatet 3.Programmets styrgrupp rapporterar till RSL (enligt RSL mötesplan) och närvarar vid anmodan 4.Programägaren RSL utgör, tillsammans med styrgruppen, programmets beslutsnivåer / beslutsforum

28 Sjukvårdsregionens organisation

29 Programorganisation principskiss Lt Kalmar Styrgrupp LJLiÖ Repr från Lt KalmarRepr från LJRepr från LiÖ Program- och förändringsledare Programledning ”Kärntruppen” Förändringsagenter Lt Kalmar Förändringsagenter LJ Förändringsagenter LiÖ Projekt 1 Lt Kalmar Projekt 1 LiÖ Projekt 1 LJ Projekt 2 Lt Kalmar Projekt 3 LJ & LiÖ Projekt 4 LJ o Lt K Projekt …. Mottagare (kärnverksamheten) Gränssnitt och kontaktytor till kärnverksamheten


Ladda ner ppt "Gemensam målbild för eHälsa för sydöstra sjukvårdsregionen Avrapportering 2014-08-13 Helena Glemdal-Bergkvist Håkan Nilsson Johan Hallenborg."

Liknande presentationer


Google-annonser