Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett regionalt klusterarbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett regionalt klusterarbete"— Presentationens avskrift:

1 Ett regionalt klusterarbete
Reglab Ett regionalt klusterarbete

2 – en mötesplats för regional utveckling
REGLAB – en mötesplats för regional utveckling

3 Vi möts – vi lär – vi gör Medlemmarnas behov styr!
4 Fokus: Regional utveckling 4 Lärande, analys, benchmarking Medlemmarnas behov styr!

4 Reglabs medlemmar Region Dalarna Region Gotland Region Gävleborg
Region Halland Regionförbundet Jämtlands län Regionförbundet Jönköpings län Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet Sörmland Norrbottens läns landsting Region Skåne Stockholms läns landsting/Kommunförbundet Stockholms län Regionförbundet södra Småland Regionförbundet Uppsala Region Blekinge Region Värmland Region Västerbotten Landstinget Västernorrland Landstinget Västmanland Västra Götalandsregionen Regionförbundet Örebro Regionförbundet Östsam Sveriges Kommuner och Landsting Tillväxtverket Vinnova

5 Reglab 4Det regionala perspektivet 4Kompetensutveckling
4Koppling till praktiken 4Koppling till forskning 4Kostnadseffektivt 4Omvärldsbevakning – ett stort nätverk 4Metodutveckling

6 Verksamheten hittills
4Lärprojekt: – Klusterutveckling – Kompetensförsörjning – Uppföljning av regional tillväxt – Kommunikation för reg.utv. – Innovationsindex 4Seminarieserie: Stärkt innovationskraft 4Nätverk: Analytiker, Forum för klusterutveckling 4Framsyn: Braingain 4Årskonferens: Kunskapskraft 1-2 februari 4Kommunikation: nyhetsbrev, webb mm.

7 På gång hösten 2011 4 Regional fysisk planering
4 Utvärdering av samverkansmodellen (kultur) 4 Nationell forskningsöversikt reg.utv. 4 Kunskapsunderlag innovation mm 4 Antologi: Den regionala tillväxtens logik 4 Framsyn: Social innovation 4 Nätverk: Kompetensförsörjning Innovationsupphandling

8 4

9 Kontakt 4 4

10 Lärprojektet: Klusterutveckling

11 Klusterutveckling

12 Händelser i initieringsfasen
Handlingsplan, strategi/gemensamma värderingar Tydliggöra den strategiska idén Problem- och möjlighetsinventering t ex förstudie Mål, syfte och nytta med samverkan Utveckla nätverket

13 Händelser i pilotfasen
Formalisering och organisering (behöver inte vara en juridisk person) Arbeta med klustrets identitet med kommunikation/marknadsföring (namn, webbplats och ”storytelling”) Utveckla ledarskapet Utveckla och fördjupa vision/strategisk och operativ agenda/tydliga mål (uppföljningsbara) Arbeta med finansiering och finansieringsmodeller Tydliggöra medlemsnyttan

14 Händelser i etableringsfasen
Hitta hemvist eller utveckla organisationen Starta och drifta verksamhetsområden med tillhörande projektorganisation och projektportfölj. Bygga varumärket Börja påverka regionala utvecklingsagendan och att vara en regional aktör/utförare Utvärdera (ev. internationellt) Identifiera, initiera och bygga strategiska allianser – nationellt och internationellt

15 Händelser i hållbarhetsfasen
Arbeta med långsiktiga finansieringslösningar Påverka inriktningen av nationella och EU-baserade program Påverka regionala processer för finansiering (RUP, RTP, kommunala utvecklingsstrategier utifrån att initiativet betraktas som ett ”investeringsobjekt”) Utveckla fortvariga Triple Helix relationer Fortsatt utveckling av FoU – nationellt/internationellt och arbeta med kommersialisering Utvärdera verksamhetsinriktning och genomföra strategiska förändringar Dokumentera och synliggöra resultat och kommunicera framgångar

16 ” Kluster som verktyg för regional utveckling”
Förr – startade man företag där det fanns en fors. Idag – där det finns kunskapskällor

17 Klusterutveckling i ett regionalt perspektiv (RTP 2004 – 2007)
Ambitionen är- att med kluster och klusters utveckling inrikta stödprocesser: Gentemot utpekade styrkeområden Öka företagens och de stödjande organens intresse för ett aktivt deltagande i det regionala utvecklingsarbetet. Tillämpa klusterutveckling som ett verktyg för regional utveckling. Förstärka samspelet mellan företag inom strategiska kompetensområden (kluster) och mellan företag och andra berörda aktörer. Förhoppningen är att en framgångsrik klusterutveckling visar sig kunna stärka regionens samlade konkurrenskraft och attraktivitet. DET KREATIVA DALARNA Ett hållbart Dalarna förutsätter en högre tillväxt, fler företag och en bättre entreprenörskultur. En nyckelroll i denna utveckling har företagaren, entreprenören. För att nå framgång i regionen inom såväl nuvarande som framtida branscher krävs samverkan mellan kommuner, regionala aktörer, näringslivet och den sociala ekonomin. För detta krävs förståelse och kunskap om varandras förutsättningar. Ett gott ledarskap som drivs utifrån ett långsiktigt kunskaps- och utvecklingsmål, parat med kreativitet och nytänkande i samverkan med nationella och internationella aktörer, är strategiskt för näringslivets utveckling och målet om en hållbar tillväxt. Avgörande för näringslivets och den enskilde entreprenörens framgång är i sin tur det klimat som entreprenören verkar i. Begreppet företagsklimat används ofta för att karakterisera de samlade förutsättningar som entreprenören verkar i. Hur den enskilde entreprenören lyckas i sina ambitioner att bli en framgångsrik företagare beror till största del på företagaren själv. Samtidigt verkar företagaren i en komplex och öppen miljö, och påverkas av faktorer som i olika utsträckning ligger utanför den egna handlingsramen. En rad av dessa faktorer svarar samhället för, inte minst i form av olika regelverk. Samtidigt behöver många företag hjälp under vissa faser i sin utveckling. Här har samhället, i form av stat och kommun, en roll i att underlätta för den enskilde företagaren att utveckla sitt företag. Genom arbetet med tillväxtprogrammet och de huvudinriktningar som beskrivs nedan, ska entreprenörskap och ett gott företagsklimat bli ett kännetecken för Dalarna.

18 Relationer mellan företag
Lära av andra Nätverk Relationer mellan företag Innovationssystem Kluster Stödjande och komplet- terande företag Resurstillgång Krävande kunder Främjare Kunskapsinfrastruktur Offentlig finansiering Teknisk och fysisk infrastruktur Socialt kapital Riskkapital Nätverk: grupp företag med ett tydligt intresse för av konkret samverkan ut ett affärsperspektiv, dvs med syfte att generera ekonomiska resultat antingen genom ökade intäkter eller minskade kostnader I RTP står att läsa: Nätverk och nätverksbyggande behövs för att små och medelstora företag ska ha en chans att synas i ett större sammanhang och stärka sin konkurrenskraft. Genom att bygga starka och utvecklade nätverk kan en kreativ och tillväxtvänlig miljö skapas. Nätverkens verksamhet kan innefatta forskning, handledning, personalutveckling eller tillgång till idéer och expertkunskaper som den privata sektorn har. Sådana nätverk kan vara mer eller mindre fast organiserade och leva under kortare eller längre tid. Ett nätverk lever så länge det ger ett positivt bidrag till medlemmarna. Här bör samhället fungera som en katalysator för att initiera nya nätverk samt sammankoppla sådana när det finns synergivinster. Nära kopplat till nätverk är samverkan mellan enskilda företag. Företag kan i många fall tjäna på att samarbeta och verka som kollegor i stället för konkurrenter. Fördelarna med detta är många; flera små företag kan åta sig större order än vad varje enskilt företag klarar av. De får en också större kontaktyta mot marknaden samtidigt som nya affärsidéer kan uppstå.. Det skapar även större möjligheter för att bilda kluster. Kluster: Ökad tillväxt genom ett mer organiserat samarbete för kunskapsgenerering mellan företag och andra parter (offentlig sektor och högskola/universitet) Innovationssystem: System mellan företag, offentliga organ och forskning (trippel helix) för att generera innovationer/produktutveckling Ta utgångspunkt i nätverk och kluster finns i Dalarna? Specialisering/Utbredning/Motor/Mötesplats Hur ska vi arbeta med dem? Från nätverk till kluster! Från svaga kluster till starka! Från kluster till innovationssystem! Nya klusterbildningar som ska skapa regional tillväxt

19 Ta ett regionalt grepp

20 Bygga upp ett regionalt klusterstöd
Identifiera en klusterledare/grupp av klusterledare Rekommendera en klustercoach som följer klustrets utveckling Återkommande erfarenhetsutbyten med alla klusterledare enskilt och i grupp Stödjer tidigt projekt som syftar till att bygga upp en klusterorganisation Klusterinitiativet rekommenderas att organisatoriskt vara kopplad till en befintlig projektägare (vagga) Klusterledarna rekommenderas bygga upp teoretisk och praktisk kunskap Nära samarbete med Tillväxtverket, Vinnova och andra regioner

21 Dalarnas klusterportfölj
Dala SPORTS Academy BoomTown Destination Dalarna

22 Reglabs modell i Dalarna

23 Kluster i Dalarna Triple Steelix Destination Dalarna Initieringsfas
Generellt i alla faser: Gemensamma träffar RD prioriterar projekt och insatser Klusterstöd Advisory board Kluster i Dalarna Spel/data/animering Mathantverkarna Hydralik Initieringsfas BoomTown Sports Academy Pilot fas Dalabit ITS Dalarna High Voltage Valley Etableringsfas Triple Steelix Destination Dalarna Kluster

24 Kluster som verktyg för regional tillväxt
Generellt i alla faser: Jämställdhet Miljö Integration Visa branschens eller styrke-områdets potential Nätverkets roll Initieringsfas Representera sin bransch eller styrkeområde Namn, hemsida och story Inleda Triple Helix-samverkan (TH) Pilot fas Regional aktör Projektportfölj Regionala frågor: Kompetensförsörjning Internationalisering Används av andra aktörer Attraktivitet Etableringsfas Aktör för innovation och förändring Akademi och lärosäten Innovationsklimat: Initierar och driver förändringsprocesser Bidrar till hållbar tillväxt Kluster

25 Dalarnas Innovationsarbete
Sätter press på den regionala högskolans roll Ställa om, ändra beslutsvägar och fokusera Europa 2020 – smarta, hållbara och inkluderande lösningar Dalarna 2020 – reviderad RUP och skrivningar i Länsuppdraget Regionala innovationssystem Se över roller, mandat och uppdrag Mobilisera för tillväxt

26 Forum för Klusterutveckling
4 Ett öppet nätverk i Reglabs regi 4 Nätverksträff 2 ggr/ år för alla intresserade – 28 september – värd: Uppsala BIO 4 Erfarenhetsutbyten – skapa kontakt 4 Kunskapspåfyllnad – på olika sätt!

27 Monika Jönsson Region Dalarna


Ladda ner ppt "Ett regionalt klusterarbete"

Liknande presentationer


Google-annonser