Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen. Regionmöte bröstcancer 2 oktober 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen. Regionmöte bröstcancer 2 oktober 2015."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen

2 Regionmöte bröstcancer 2 oktober 2015

3 Christina Arin Åkesson Margareta Gunnarsson

4 Sjuksköterskedag? Skapa arbetsgrupper? För att så långt möjligt ge patienter med bröstcancer likvärdig vård i vår region. Hur arbetar vi som Bröst/Kontaktsjuksköterskor? Min vårdplan- utbyta erfarenheter? Förslag? Övrigt? Bröst/Kontaktsjuksköterskor regionalt

5 Lise-Lott Lundvall

6 Anna Bodén

7 Bemanning på respektive sjukhus: Linköping (Norrköping, Motala): Anna Bodén, Arrigo Capitanio, Sten Thorstenson Kalmar (Oskarshamn, Västervik): Suzanne Johansson, Hampus Nobin-Gustafsson Jönköping (Eksjö, Värnamo): Eva Niléhn, Slawomir Olewniczak. Maria Kullman. Första uppstart telefonmöte/mail”enkät”. Framtida önskemål om ökat samarbete regionalt ur ett kund/patientperspektiv vad gäller likartat remissinnehåll, preparatröntgen rutiner, svarsmallar. Möjlighet även av framtida konsultationsnätverk? Arbetsgrupp patologi

8 Maria Ekholm Anna-Lotta Hallbeck

9 BOSÖ – Bröstonkologi Sydöst Regiondag Nässjö 150206 Maria Ekholm

10 Bakgrund Suboptimalt samarbete i regionen de senaste åren Den onkologiska behandlingen har blivit allt mer komplicerad Ökat behov av regional samsyn Samarbete kring kliniska prövningar

11 Fredensborg 141204 Linköping Gunnar Adell, verksamhetschef Anna-Lotta Hallbeck, diagnosansvarig Christina Hedin, processledare Kalmar Magnus Lagerlund, verksamhetschef Jönköping Freddi Lewin, verksamhetschef Maria Ekholm, diagnosansvarig

12 BOSÖ – Bröstonkologi Sydöst Videokonferenser fredagar jämna veckor kl 11.30-12.00 Regelbundna videomöten för avstämning avseende nationella vårdprogrammet, möten, konferenser, anmälan av nya läkemedel till regionala läkemedels kommittén etc. Multidisciplinär forskningsgrupp för att främja patientnära, translationell och preklinisk forskning kring bröstcancer

13 Vad har hänt hittills? Videomöte 22/1 Strukturerad genomgång av det nya nationella vårdprogrammet Påbörjat arbetet med en ny regional adjuvantmall

14 Framtiden Egen sida på RCC Sydösts hemsida Utökat samarbete med övriga specialistgrupper Samarbete kring kliniska läkemedelsprövningar Gemensamma multidiciplinära forskningsprojekt kring bröstcancer (prekliniska, translationella och patientnära)

15 Christina Hedin

16 Arbetsgrupp Regionens bröstkirurger Möte 20 mars 2015 Fredensborg

17 Ann Edvardson Dorothy Jansson

18 Nationellt kvalitetsregister för Bröstcancerscreening - Regionalt möte bröstcancer Sydöst 6 februari 2014 - Lise-Lott Lundvall Regional processledare bröstcancerscreening Regionalt Cancercentrum Sydöst

19 Uppdrag screening/bröstcancerscreeningen (SOU:2009:11) Samordnat nationellt införande av screening program Ökat deltagande och täckningsgrad i befintliga program Avsaknad av en årlig uppföljning av deltagande i mammografiscreeningen vilket bör åtgärdas Deltagarfrekvens på minst 80% bör uppnås

20 Nationell arbetsgrupp för mammografi Multiprofessionell grupp Ordförande Karin Horstmann Leifland Uppdrag: -skapa ett nationellt kvalitetsregister -förbättra informationen om bröstcancerscreening http://www.cancercentrum.se/sv/Om_oss/Nationella-arbetsgrupper/Mammografi/

21 Socialstyrelsens modell för screening-program Modell för bedömning, införande och uppföljning av nationella screeningprogram Modellen har; -femton bedömningskriterier -en arbetsprocess -en organisationsbeskrivning Modellen har tillämpats vid uppdateringen av de nationella riktlinjerna för bröstcancer. Källa: Nationella screeningprogram - modell för bedömning, införande och uppföljning. Socialstyrelsen, 2013

22 De femton bedömningskriterierna Tillståndet ska vara ett viktigt hälsoproblem Tillståndets naturalförlopp ska vara känt Tillståndet ska ha en symtomfri fas som går att upptäcka Dt ska finnas en lämplig testmetod Det ska finnas åtgärder som ger bättre effekt i tidigt skede än vid klinisk upptäckt Screeningprogrammet ska minska dödlighet eller sjuklighet i tillståndet Testmetoden och fortsatt utredning ska accepteras av avsedd population Åtgärder vid tillståndet ska vara klarlagda och accepteras av avsedd population Hälsovinsterna ska överväga de negativa effekterna av screeningprogrammet Screeningprogrammet kostnadseffektivitet ska ha värderats och bedömts vara rimlig Screeningprogrammet ska vara godtagbart ur ett etiskt perspektiv Information om deltagande i screening programmet ska ha värderats Organisatoriska aspekter som är relevanta för ett nationellt likvärdigt screeningprogram ska ha klarlagts Screeningprogrammets resursbehov och genomförbarhet ska ha värderats Det ska finnas en plan för utvärdering av screeningprogrammets effekter Källa: Nationella screeningprogram - modell för bedömning, införande och uppföljning. Socialstyrelsen, 2013

23 Kommande kvalitetsregister Ekonomiska medel är beviljade av registret (2014 och 2015) Datafångst främst från RIS (”patientregisteringsystem” inom radiologi) Registret kommer att finnas på INKA-plattformen

24 Vilka kvalitetsmål ska utvärderas i registret? Mål för bedömning av organisationen (Intervall mellan kallelse till screening, Tid för svar på undersökning, Dubbelgranskning av bilder etc) Resultatmål (Deltagarfrekvens, selektionsrat för fortsatt utredning, andel screening-cancrar, andel falskt positiva, andel falskt negativa etc)

25 Screeningprocessen (Kvalitetsmål på organisationen) Alla kvinnor mellan 40-74 år erbjuds mammografi Screening-intervallet är 24 månader Mål: 90% ska kallas inom 17-25 månader Dubbelgranskning av screeningbilderna Mål: 99% av alla undersökningar Svar på screening undersökningen(friskbrev eller selektion) Mål: 98 % av kvinnorna Kompletterande undersökning inleds Mål: 90 % av kvinnorna Tid i dagar från första kompletterande undersökning inklusive morfologisk provtagning till patienten har informerats om frikännande alt cancerdiagnos Mål: 90 % Källa: Mammografiscreeningprocess, definitioner och kvalitetsindikatorer, Bilaga 7

26 Screeningprocessen (utifrån resultatmål) Deltagande i screening programmet Mål: >80% (EU> 75%) Återkallade för kompletterande utredning Mål: 5% av de som kommer första gången och 3% av de som har varit på screening tidigare. Falskt positiva (normalt fynd vid kompletterande undersökning). Mål 3% eller mindre (av de screeningundersökta) Antal screeningcancrar. Mål 0,3-0,6% av de screening undersökta kvinnor Falskt negativa (Intervallcancer=bröstcancer mellan två screening tillfällen) (Antal cancrar/10000 screening undersökta kvinnor)

27 Nuvarande tidsplan Pilot-projekt med data uttag från en avdelning under våren 2015 Utvärdering och eventuella justeringar av variabler och eventuellt upptäckta tekniska svårigheter Andra landsting/regioner kan anslutas under slutet av 2015/2016

28 Frågor? Lise-Lott Lundvall Lise-Lott.Lundvall@regionostergotland.se

29 Jana de Boniface

30 Nyheter i Nationella Vårdprogrammet Regiondag Nässjö 150206 Maria Ekholm

31 Nationella vårdprogrammet 300 sidor! Omarbetat med ny layout –Sammanfattningar –Rekommendationer med evidensgradering

32 Kategorisering av tumören

33 Neoadjuvant behandling Indicerat vid lokalt avancerad bröstcancer T3/T4 fixerade axillmetastaser Parasternala eller supraklavikulära metastaser Således ger vi i regel inte neoadjuvant behandling till mindre tumörer

34 Neoadjuvant behandling Hormonreceptorpositiva tumörer med låg proliferation behandlas med fördel med endokrin behandling. Postoperativ adjuvant cytostatika kan övervägas beroende på tumördata Cytostatika ges preoperativt och endast undantagsvis postoperativt

35 Axillkirurgi Mikrometastas Inklusion i mikrometastasstudien Axillutrymning Om adekvat systembehandling inte kan ges, rekommenderas lokoregional strålbehandling trots att mikrometastaser vanligen inte strålbehandlas

36 Recidiv av tidigare bröstcancer Metastasutredning Skelettscintigrafi CT thorax/buk Ca 15-3 utan det tas endast vid bekräftad metastaserad situation eller vid utredning av okänd primärtumör Glöm inte INCAs Uppföljningsblankett!

37 Strålbehandling Hypofraktionering* > 40 år höger och vänster –Ej vid lokoregional strålbehandling Lokoregional strålbehandling vid ≥1 lymfkörtelmetastas –Man kan tänka sig att avstå vid 1 lgl, > 10 utrymda lgl och NHG1 * START B eller Wheelan

38 Cytostatikabehandling

39 Endokrin behandling Tamoxifen behöver ej ges till Luminal A-lik <10 mm, men patienten bör informeras Endokrin behandling parallellt med strålbehandling SOFT-trial (San Antonio 2014) –TAM 5 år –TAM + OS 5 år –Exemestan + OS 5år

40 Förlängd endokrin behandling till N+ Längre är bättre än kortare, men vinsten måste vägas mot biverkningar. Alltid ny värdering vid 5 år. Premenopausala kvinnor: TAM 5 + 5 år Pre  Post: TAM 5 år + AI 5 år Postmenopausala: Här är det svårare…. –Switch (AI/TAM 5 år) + TAM 5 år –AI 5 år + TAM 5 år* * Årlig bedömning tills nationella riktlinjer kommer

41 Adjuvant bisfosfonatbehandling Endast postmenopausala kvinnor Metaanalys från EBCTCG vid 10 års uppföljning 2,9 % absolut reduktion av skelettåterfall 3,5 % absolut reduktion av 3,1 % absolut reduktion (17 % relativ minskning) av bröstcancerdödlighet 2,3 % absolut reduktion av total dödlighet

42 BOF Konsensus

43 Nationella och internationella riktlinjer beskriver vanligen hur nya läkemedel skall användas efter de indikationer där det finns starkt evidens. Många patienter faller dock utanför ramarna för riktlinjerna och det är omöjligt att täcka in alla situationer onkologer ställs inför i sin kliniska vardag. BOF har brett diskuterat med onkologrepresentanter från hela landet hur dessa riktlinjer bör tillämpas och även tagit ställning till vanliga situationer där evidensgraden är svagare för att försöka uppnå en jämlik vård i landet.

44 Pertuzumab (Perjeta) 1:a linjen vid metastaserad sjukdom (fullständig konsensus) Vid progress på trastuzumab (+/- cytostatika) hos patient som inte erbjudits pertuzumab i 1:a linjen kan pertuzumab erbjudas (fullständigt konsensus) Pertuzumab ska inte användas adjuvant/neoadjuvant innan studier bekräftar effekt avseende RFS eller OS (undantag är patienter som är primärt inoperabla) (fullständig konsensus)

45 Bröst/Kontaktsjuksköterska Kontaktsjuksköterska för patienter med bröstcancer

46 BSSK har inte alltid ett tydligt uppdrag - anställd på t.ex. bröstmottagning KSSK har ett tydligt uppdrag, uppdragsbeskrivningen följs.

47 Utbildning Medicinsk behandling och omvårdnad av patienter med bröstcancer, 15 hp Inställd 2014 Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård, 60 hp (alla cancerdiagnoser) Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7,5 hp (alla cancerdiagnoser)

48 Nationella nätverket för sjuksköterskor inom bröstcancervård arrangerar årliga utbildningsdagar Regiondagar Konferenser Industrin – ex. Referensjuksköterskemöte för dig som arbetar med bröstcancer (Roche) M.m.

49 Regionalt sydöst Bröstsjuksköterskor som gått utbildning 15hp ca 10-20 st. i sydöst Kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp, arbetar med patienter med bröstcancer, 2 st. (3 st.) sydöst. Onkologiutbildningen 60 hp, ca ? st.

50 Nationellt Mycket varierande utbildning beroende på om man arbetar på onkologen eller kirurgen. Ungefär som i region sydöst. Detaljerad inventering på gång.

51 Kompetens Kontaksjuksköterska för patienter med bröstcancer Mycket varierande Positivt med en bred utbildning som framförallt är diagnosspecifik Lång erfarenhet

52 Alla patienter i cancervården bör ha en individuell, skriftlig vårdplan. En egen vårdplan ökar möjligheterna till delaktighet och självbestämmande. (Regionala cancercentrum i samverkan) Min vårdplan kan anpassas till den patientgrupp den avser och till den individ som äger den. Hur vill vi använda den? Min Vårdplan


Ladda ner ppt "Välkommen. Regionmöte bröstcancer 2 oktober 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser