Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JÄMSTÄLLDHET Utvecklingsarbete FÖRÄNDRINGSARBETE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JÄMSTÄLLDHET Utvecklingsarbete FÖRÄNDRINGSARBETE"— Presentationens avskrift:

1 JÄMSTÄLLDHET Utvecklingsarbete FÖRÄNDRINGSARBETE
Eva Wikström Hallonstén Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

2 Strategi: Lika många män som kvinnor
Genuspedagoger GYF BUF 5 kvinnor 0 kvinnor 2 män 0 män 2005 GYF BUF 7 kvinnor 2 kvinnor 4 män Strategi: Lika många män som kvinnor

3 Göteborg ht 2005 Projekt Jämställdhet Undersökning
- Plats i organisationen - Avgränsat – systematiskt arbete Jämställdhet - Horisontellt mål -Vad är det Undersökning - Del i projektet - Kunskapsbas Vad händer nu

4 Jämställdhet och värdegrund
Inledning till ett SYSTEMATISKT ARBETE VISION Mål Innehåll ORGANISATION Uppdrag Uppföljning

5 JÄMSTÄLLDHET OCH VÄRDEGRUND Projektets mål
ATTITYD Målet är att personal skall känna en sådan säkerhet i frågor om jämställdhet och bemötande av andra människor, oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning, att de i klassrummet vågar väcka, möta och utmana elevers egna erfarenheter, ställningstagande och attityder. HANDLING KÄNSLOR KUNSKAP

6 Målgrupper Lärare Elever Ledningen Personal Föräldrar

7 Gemensam kunskapsbas Jämställdhetsdefinition Genussystemet
Jämställdhet – jämlikhet Jämställdhetsdefinition Genussystemet Att göra kön Hur manifesteras ojämställdhet Vad upprätthålls ojämställdhet Återskapandet

8 JÄMSTÄLLDHET Offer ? Förövare?
Både män och kvinnor upprätthåller, skapar och återskapar ojämställdhet i det vardagliga livet Att se och känna igen ojämställdhet hur den manifesteras och återskapas

9 SYFTET MED JÄMSTÄLLDHETSARBETET
ÖPPNA UPP, VIDGA vad varje individ får och kan göra Får man inte vara kvinna längre? Får man inte vara man längre?

10 Mans- och kvinnobilder

11 Mans- och kvinnobilder

12 Mans- och kvinnobilder

13 Mans- och kvinnobilder

14 GEMENSAM UPPSTART BERIT ÅS – HÄRSKARTEKNIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSNING - DISKUSSION I GRUPPER/ARBETSLAG SÄG JJämställdhetsplan för klassrums-verksamheten utarbetad av lärar- och elevrepresentanter Förslag utarbetat som går på remiss UUtbildning och arbetsmöten för Åk 2 och intresserad personal MMaria Jacobsson- Allt är möjligt JJanes Jones Thinking about thinking VVärdegrundsdag Åk 3 LLunchföreläsningar UUppstartsvecka alla årskurser KURSPLANER, TALTID TINGVALLAGYMNASIET STUDIEDAG samtliga lärare -Lena Siewers Åk 1 Värdegrundsövningar- Pärm Halva studiedagar för lärare följt av halva temadagar för elever. ÅK 3 Lilja for ever , som ovan Projektämnen inom jämställdhet Utbildning för projekhandledare Projekten presenteras 8 mars i samband med Jämställdhetsdag PPersonal – möte kring Lokal jämställdhetsplan ”Stödgrupp för duktiga Annikor” ÅK 2 tillkom Åk 3 tillkommer NOBELGYMNASIET ÅK 1 INTRODUKTIONSVECKA Värdegrund PPärm för mentorer och lärare ÅK 2 Rasism Nazism-TEMADAGAR SStudiedag för lärare före elevernas dagar Mmedverkan Kjell Kampel ÅK 3 JÄMSTÄLLDHET, SAMLEVNAD- TEMADAGAR LLilja for ever MMaria Jacobsson – Allt är möjligt

15 Halvdag för samtliga skolledare
IInformation, värdegrundsövningar, fyra hörn etc. AArbetade i skolgrupper med nästa läsårs Jämställdhet- och värdegrundsarbete RResulterade i Förslag till Handlingsplan Övergår i ordinarie verksamhet GGenuspedagog med uppdraget i lärartjänsten NNätverk/arbetsgrupp (kompetens, utveckling, erfarenhetsutbyte-stöd) RResurs övriga skolor.

16 Omsätter i handling, insatser
Lärdomar Ledningens fulla stöd och engagemang. STYRGRUPP – Gymnasiechef och rektorer Bokade möten för uppdrag och uppföljning Dokumenterar beslut GÖR projektet SYNLIGT för politisk nivå, ledningsnivå Vi lär oss se ojämställdhet Omsätter i handling, insatser STIGFINNARE

17 Viktig kunskap från undersökningen
Flickor upplever större skillnad av villkor och förutsättningar i klassrumssituationen Pojkar håller isär manligt och kvinnligt i större utsträckning Pojkar är mer optimistiska om jämställdhet i framtidens arbetslivet Pojkar har i större utsträckning upplevt att bli utsatta för tillmälen i gymnasiet. Elever saknar kunskaper i ämnet, kan inte tolka upplevelse i klassrumssituationen – upplever att i klassen är pojkar och flickor helt jämställda trots upplevelse av olika villkor i klassrummet Jämnt könsfördelade klasser gynnar medvetenheten Alla vill att kränkande behandling i klassrummet skall behandlas av lärare

18 Handlingsplan I Skolplanen för anges att ”värdegrundsarbetet ska lyftas fram, bedrivas kontinuerligt och långsiktigt och utgå från det demokratiska samhällets grundläggande värderingar som respekt, solidaritet, jämställdhet och allas lika värde”. I Budget verksamhets- och ekonomisk planering anges att ”eleverna skall också få utbildning i demokratins grundprinciper” och ”Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att pojkars och flickors intressen och färdigheter tas till vara på de utbildningar de faktiskt väljer att gå. Samtidigt är det viktigt att försöka bryta invanda mönster med insatser som väcker intresse för könsbrytande val av utbildning.” Karlstads kommun slår fast i horisontella mål om jämställdhet att ”Kommunen har som vision att Karlstads kommuns verksamhet ska vara en av landets mest jämställda. Kunskap om jämställdhetsfrågor är avgörande för att detta ska kunna uppnås… Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i kommunens styrdokument och beaktas i ärendeberedningen. ” I regeringens rapport ”Jämt och ständigt” skrivs att driva förändringsarbete för att bryta ojämställdheten ”kräver medvetenhet om maktstrukturer och ojämställdhetens mekanismer och kunskap om hur de upprätthålls..” I 1 kapitel 2 § i skollagen anges att ”… särskilt skall den som verkar i skolan främja jämställdhet mellan könen”. I läroplanen anges att ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.” Under en likvärdig utbildning anges att ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt eller manligt.”

19 Mål

20 Kvalitetskriterier

21 Framgångsfaktorer

22 Vad händer nu! Karlstads kommun- grundskolan satsar!
ESF- planerar för 2-årigt projekt för lärarpersonal, med särskild satsning på nyckelgrupper som arbetslagsledare, ämnesföreträdare, skolledare, syv Samverkan med lärarutbildningen ESF medel, seminarieserie för samtliga skolledare i länet i samverkan med RUC

23 BUF Långsiktig utbildning av genuspedagoger och 3 R utbildade
Utbildning av skolpersonal prioriteras. Två genuspedagoger tillsätts som resurs i kvalitetsarbetet och för att stödja kompetensförsörjning och lärandet i/mellan skolområdena. En person med ansvar för jämställdhetsarbetet projektanställd 50%

24 Prioriterade uppgifter genuspedagoger
VAD Resurs i kvalitetsarbetet Stödja kompetensförsörjning och lärande. Startpaket för arbetslag Att göra 3R undersökning Kompetens, lärande under arbetet. Uppföljning Stödja personal som deltar i genuspedagogutbildningen och 3 R

25 Prioriterade uppgifter genuspedagoger
Inspirationsdagar Utbildningsdagar, APT, studiecirkel Bollplank Observationer Nätverksträffar. Val av material, lekmiljö, Lokaler, läromedel HUR Personal Verksamhetens innehåll

26 Prioriterat för EWH Struktur för ett långsiktigt jämställdhetsarbete från förskola till gymnasium , förankrat i skolans arbetsplaner på alla nivåer och uppföljning på alla nivåer. Kompetensbehov på olika nivåer. Kompetensinventering Stödja genuspedagogerna i deras arbete Styrgrupp

27 Styrgrupp VAD - Inriktning och uppföljning handlingsplan, övergripande kompetensbehov, HUR Styrgruppsmöte med bokade och dokumenterade möten

28 Fokus-röd tråd Att göra kön, förhållningssätt och attityder.
Skolan och konstruktion av pojk-respektive flickbeteende. (Mats Björnsson) Härskartekniker, samspel för jämställdhet Genus i skolans ämne.

29


Ladda ner ppt "JÄMSTÄLLDHET Utvecklingsarbete FÖRÄNDRINGSARBETE"

Liknande presentationer


Google-annonser