Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Likabehandlingspolicy för Slottegymnasiet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Likabehandlingspolicy för Slottegymnasiet"— Presentationens avskrift:

1 Likabehandlingspolicy för Slottegymnasiet
På vår skola skall alla känna sig välkomna och trivas På vår skola accepteras inga Trakasserier Kränkande behandlingar Repressalier

2 Två lagar Diskrimineringslagen
kräver att likabehandlingsplan upprättas årligen med: åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna oavsett diskrimineringsgrund åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier. Skollagen kräver årlig plan mot kränkande behandling innehållande: åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Båda kräver redogörelse för vilka åtgärder som avser att påbörjas eller genomföras under året. att det skall framkomma hur planerade åtgärder har genomförts.

3 Diskrimineringslagen och Skollagen
Lagarna skall stärka skyddet för barn och ungdomar genom att klargöra skolans ansvar. Syftet med lagen är att främja elevers lika rättigheter oavsett: Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion Sexuell läggning Funktionshinder Ålder Samt förebygga och förhindra trakasserier

4 Plan mot kränkande behandling skall:
Presentera skolans arbete för att främja elevers lika rättigheter samt åtgärder för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I december månad får eleverna svara på en enkät för att kartlägga hur situationen är på Slottegymnasiet vad gäller trivsel och likabehandlingsfrågor. I januari arbetar elev- och personalrepresentanter fram en åtgärdsplan utifrån enkätresultatet.

5 Kränkande behandling, annan kränkande behandling? Trakasserier?
Vad står begreppen för? Kränkande behandling, annan kränkande behandling? Trakasserier? Diskriminering

6 Kränkande behandling Ett uppträdande som kränker personens värdighet
och integritet – jag är inte accepterad för den jag är! Kränkningar kan vara fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar, öknamn) psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) texter och bilder (sms, mms, fotografier, Internet, skrivna meddelanden m m) Kränkande behandling kan delas in i trakasserier annan kränkande behandling

7 är kränkande behandling som har samband med
Trakasserier är kränkande behandling som har samband med kön etnisk tillhörighet religion funktionshinder sexuell läggning könsidentitet ålder Annan kränkande behandling Är uppträdande som – utan att vara trakasserier kränker en persons värdighet.

8 Diskriminering är när en vuxen i skolan missgynnar en elev och det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning. Trakasserier som utförs av skolans personal kan också vara diskriminering.

9 Både elever och skolpersonal kan göra sig skyldiga till trakasserier.
Befogade tillsägelser är inte trakasserier! Förbudet för skolpersonal att utsätta elever för kränkningar gäller naturligtvis inte tillrättavisning som är befogad för att upprätthålla ordning och god miljö, även om eleven kan uppleva tillrätta- visningen som kränkande.

10 Om du får höra om eller upplever kränkning – AGERA SNABBT
Om du får höra om eller upplever kränkning – AGERA SNABBT! Informera omedelbart Din rektor som direkt tar över handläggningen! Personal har plikt att anmäla om man upptäcker någon form av kränkning.

11 Plan mot kränkande behandling 2012
Enkäterna och samtalen med eleverna visar att det i stort sett råder hög trivsel och bra stämning på Slottegymnasiet. Men det är viktigt att ständigt arbeta med förbättring för att nå målet att alla ska trivas. Följande åtgärder skall vidtas under 2012: Informationsmaterialet om likabehandling skall göras mer inspirerande och det skall finnas tillgängligt för eleverna. - Materialet finns i Elevinformationen, på hemsidan och i en pärm utanför skolsköterskans rum. Temadag om FN:s barnkonvention samt aktuella lagar Jämställdhetsarbetet måste vara en naturlig del i verksamheten. Kunskaperna både hos elever och lärare måste fördjupas t ex genom att ta upp temat på klassråden med hjälp av filmer och annat materiel. Samtal om vad som är acceptabelt att uttrycka via sociala media. Besök av polis som informerar om lagstiftningen.


Ladda ner ppt "Likabehandlingspolicy för Slottegymnasiet"

Liknande presentationer


Google-annonser