Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur styrs SLU och särskilt utbildningen?"— Presentationens avskrift:

1 Hur styrs SLU och särskilt utbildningen?
eller Vem har makten inom SLU? Presentation för studentkårsrepresentanter och programstudierektorer den 13 februari 2015 Sune Lindh Akademisekreterare Lagar, förordningar och egna beslut, t.ex. studentinflytandepolicyn, som styr verksamheten vid SLU Var fattas vilka beslut inom utbildningen? Vilka rättigheter och skyldigheter har en student­representant respektive en program­studierektor?

2 Grundläggande fakta SLU är en statlig myndighet som lyder under regeringen (näringsdepartementet) Den offentliga makten utövas under lagarna (RF 1:1) Högskolelagen, högskoleförordningen, SLU-förordningen, studentkårsförordningen m.fl. är styrande Universitetskanslersämbetet (UKÄ) Ingång till relevanta författningar: Tillsynsmyndighet - vägledning

3 Vem har makten inom SLU? SLU bestämmer i stort sett sin interna organisation och ansvarsfördelning Beslutsmakten är fördelad på många Beslutande organ, t.ex. styrelse, utbildningsnämnd (UN), programnämnder (PN), fakultetsnämnder (FN) Enskilda befattningshavare, t.ex. rektor, programstudierektorer (PSR) Ansvar och befogenheter hanteras i s.k. delegationsordningar

4 Grundläggande fakta forts.
Regeringen utser såväl majoriteten av styrelsens ledamöter som myndighetschefen, rektor Styrelsen beslutar om universitetets indelning i fakulteter Varje fakultet leds av en fakultetsnämnd vars ordförande kallas dekanus En fakultet består av institutioner som leds av prefekter. En institution kan tillhöra två fakulteter Dekaner och prefekter har en stor del av sina befogenheter på delegation från rektor

5 Institutioner/Prefekter
SLU:s organisation fr.o.m. 2014 Regeringen Valförsamlingar Styrelse Råd UN Rektor ** SLUSS PN Uadm/Egendomar Bibl PSR * UDS Fakultetsnämnder (4) Dekaner Nämnder Institutioner/Prefekter * På förslag från valförsamlingen ** Lärarrepresentanter på förslag från valberedningen. Utser Pengar Uppdrag

6 Delegation inom utbildningsorganisationen
Styrelsen Befogenheter Befogenheter Rektor Utbildningsnämnd Råd Befogenheter Befogenheter Regeringen utser såväl majoritetens av styrelsens ledamöter som myndighetschefen, rektor Programnämnder PSR Programnämnder PSR Programnämnder PSR Programnämnder PSR PSR PSR PSR PSR PSR

7 Vem utser vem inom utbildningsorganisationen?
SLUSS Rektor Utbildningsnämnd Råd FN FN FN Regeringen utser såväl majoritetens av styrelsens ledamöter som myndighetschefen, rektor Programnämnder PSR Programnämnder PSR FN Programnämnder PSR Programnämnder PSR PSR PSR PSR PSR PSR

8 Studentinflytande Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. … (HL 1 kap. 4 a §) Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. … (HF 2 kap. 14 §) Fullt ansvar för studentrepresentanter Studentinflytande gäller även när beslut tas eller beredning görs av en enskild befattningshavare.

9 Beslut om nytt utbildningsprogram
Styrelsen Beslut Förslag Rektor Yttrande Utbildningsnämnd FN Förslag FN åligger att yttra sig över programnämndernas förslag till utbildningsnämnden om vilket utbud av utbildningar som ska finnas Programnämnder PSR Programnämnder PSR Programnämnder PSR Programnämnder PSR PSR PSR PSR PSR PSR

10 Beslut om utbildningsplan
Styrelsen Beslut Rektor Yttrande Utbildningsnämnd FN Förslag FN åligger att yttra sig över förslag till utbildningsplaner innan dessa fastställs av utbildningsnämnden. Programnämnder PSR Programnämnder PSR Programnämnder PSR Programnämnder PSR PSR PSR PSR Förslag PSR PSR

11 Beslut om kurser Styrelsen Rektor Utbildningsnämnd PSR Programnämnder
Beslut* om ev. ändring i utbildningsplan Utbildningsnämnd Förslag PSR Beslut om - nya kursplaner - kurstillfällen FN åligger att yttra sig över förslag till utbildningsplaner innan dessa fastställs av utbildningsnämnden. Programnämnder Programnämnder PSR Beslut om ”smärre revideringar” i kursplaner Programnämnder PSR Programnämnder PSR PSR PSR PSR Förslag PSR PSR * Delegerat till PN under en övergångsperiod.

12 Mer om PSR:s åligganden
följa upp och utveckla programmets akademiska progression och kvalitet företräda programmet inom och utanför SLU samråda med utsedda studentrepresentanter och med företrädare för berörda institutioner vägleda och tillhandahålla information om studierna samt informera och hänvisa till övrig studentservice besluta i vissa frågor som rör enskilda studenter*, bl.a. tillgodoräknanden * Dessa frågor omfattas inte av studentinflytandet.

13 Resurser till utbildningen – beredning
Styrelsen Förslag Förslag Rektor Utbildningsnämnd FN FN FN FN Anvisning om gemensam modell Planering FN åligger att yttra sig över förslag till utbildningsplaner innan dessa fastställs av utbildningsnämnden. Programnämnder PSR Programnämnder PSR Programnämnder PSR Programnämnder PSR PSR PSR PSR Planering PSR PSR

14 Beslut om resurser till utbildningen
Styrelsen Beslut $ Förslag Förslag Rektor Utbildningsnämnd FN FN FN FN Anvisning om gemensam modell Planering FN åligger att yttra sig över förslag till utbildningsplaner innan dessa fastställs av utbildningsnämnden. Programnämnder PSR Programnämnder PSR Programnämnder PSR Beslut $ Programnämnder PSR PSR PSR PSR Planering PSR Institutioner PSR Institutioner Institutioner Institutioner

15 Mer om PN:s åligganden i samråd med FN överlämna förslag till strategi för utbildningen inom sitt ansvarsområde till UN tillse att utbildningsprogram och fristående kurser håller hög kvalitet och därvid ta initiativ till och ansvara för regelbunden utvärdering av utbildningen

16 Likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet
Generellt om ansvar, skyldigheter och rättigheter för beslutsfattare inom SLU Likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet Kallelse och underlag inför möten Närvaroplikt – meddela förhinder Närvarorätt för andra än ledamöter Anmäl avvikande mening – reservation Jäv Per capsulambeslut Arvode till ledamöter som ej är anställda Detta avser både de som ingår i högskoleorgan och de som är enskilda befattningshavare.

17 Delegering tillåten (ordförandebeslut)
Generellt om ansvar, skyldigheter och rättigheter för beslutsfattare forts. Delegering tillåten (ordförandebeslut) Föredragande – beslutande. Två underskrifter. Tystnadsplikt i vissa fall ”Om beslut inte skall fattas eller beredning genomföras av ett organ utan av en enda person skall information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredningen.” (HF 2 kap. 14 §) Studentrepresentant företräder hela studentkollektivet som respektive studentkår studiebevakar för Detta avser både de som ingår i högskoleorgan och de som är enskilda befattningshavare.

18 Mer information Lycka till!
Abrahamsson, P., Björkman, U. & Hallberg, M. (2012). Rättsliga regler i högskolan: liten handbok för ledamöter i högskolan, 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Medarbetarwebben: internt.slu.se Studentwebben: student.slu.se Lycka till!


Ladda ner ppt "Hur styrs SLU och särskilt utbildningen?"

Liknande presentationer


Google-annonser