Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? eller Vem har makten inom SLU? Presentation för studentkårsrepresentanter och programstudierektorer den 13 februari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? eller Vem har makten inom SLU? Presentation för studentkårsrepresentanter och programstudierektorer den 13 februari."— Presentationens avskrift:

1 Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? eller Vem har makten inom SLU? Presentation för studentkårsrepresentanter och programstudierektorer den 13 februari 2015 Sune Lindh Akademisekreterare

2 Grundläggande fakta SLU är en statlig myndighet som lyder under regeringen (näringsdepartementet) Den offentliga makten utövas under lagarna (RF 1:1) Högskolelagen, högskoleförordningen, SLU-förordningen, studentkårsförordningen m.fl. är styrande Universitetskanslersämbetet (UKÄ) - -Ingång till relevanta författningar: www.uk-ambetet.sewww.uk-ambetet.se - -Tillsynsmyndighet - vägledning

3 Vem har makten inom SLU? SLU bestämmer i stort sett sin interna organisation och ansvarsfördelning Beslutsmakten är fördelad på många Beslutande organ, t.ex. styrelse, utbildningsnämnd (UN), programnämnder (PN), fakultetsnämnder (FN) Enskilda befattningshavare, t.ex. rektor, programstudierektorer (PSR) Ansvar och befogenheter hanteras i s.k. delegationsordningar

4 Grundläggande fakta forts. Regeringen utser såväl majoriteten av styrelsens ledamöter som myndighetschefen, rektor Styrelsen beslutar om universitetets indelning i fakulteter Varje fakultet leds av en fakultetsnämnd vars ordförande kallas dekanus En fakultet består av institutioner som leds av prefekter. En institution kan tillhöra två fakulteter Dekaner och prefekter har en stor del av sina befogenheter på delegation från rektor

5 Regeringen Valförsamlingar Styrelse Rektor Institutioner/Prefekter Dekaner Fakultetsnämnder (4) Nämnder Råd Uadm/Egendomar UDS Bibl SLUSS SLU:s organisation fr.o.m. 2014 UN PN PSR Pengar Utser Uppdrag * På förslag från valförsamlingen ** Lärarrepresentanter på förslag från valberedningen. * **

6 Styrelsen Programnämnder Delegation inom utbildningsorganisationen Befogenheter Rektor Programnämnder PSR Utbildningsnämnd Råd Befogenheter

7 Programnämnder Utbildningsnämnd Vem utser vem inom utbildningsorganisationen? Rektor Programnämnder PSR FN SLUSS Råd

8 Studentinflytande Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. … (HL 1 kap. 4 a §) Studenterna vid högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ inom högskolan vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. … (HF 2 kap. 14 §) Fullt ansvar för studentrepresentanter

9 Styrelsen Programnämnder Utbildningsnämnd Beslut om nytt utbildningsprogram Beslut Förslag Rektor Programnämnder PSR Yttrande FN Förslag

10 Styrelsen Programnämnder Utbildningsnämnd Beslut om utbildningsplan Beslut Förslag Rektor Programnämnder PSR Förslag FN Yttrande

11 Styrelsen Programnämnder Utbildningsnämnd Beslut om kurser Beslut* om ev. ändring i utbildningsplan Rektor Programnämnder PSR Förslag Beslut om - nya kursplaner - kurstillfällen Beslut om ”smärre revideringar” i kursplaner Förslag * Delegerat till PN under en övergångsperiod.

12 Mer om PSR:s åligganden följa upp och utveckla programmets akademiska progression och kvalitetfölja upp och utveckla programmets akademiska progression och kvalitet företräda programmet inom och utanför SLUföreträda programmet inom och utanför SLU samråda med utsedda studentrepresentanter och med företrädare för berörda institutionersamråda med utsedda studentrepresentanter och med företrädare för berörda institutioner vägleda och tillhandahålla information om studierna samt informera och hänvisa till övrig studentservicevägleda och tillhandahålla information om studierna samt informera och hänvisa till övrig studentservice besluta i vissa frågor som rör enskilda studenter*, bl.a. tillgodoräknandenbesluta i vissa frågor som rör enskilda studenter*, bl.a. tillgodoräknanden * Dessa frågor omfattas inte av studentinflytandet.

13 Styrelsen Programnämnder Utbildningsnämnd Resurser till utbildningen – beredning Förslag Rektor Programnämnder PSR Anvisning om gemensam modell FN Planering Förslag Planering

14 Styrelsen Programnämnder Utbildningsnämnd Beslut om resurser till utbildningen Förslag Rektor Programnämnder PSR Anvisning om gemensam modell FN Planering Förslag Planering Institutioner Beslut $

15 Mer om PN:s åligganden i samråd med FN överlämna förslag till strategi för utbildningen inom sitt ansvarsområde till UN i samråd med FN överlämna förslag till strategi för utbildningen inom sitt ansvarsområde till UN tillse att utbildningsprogram och fristående kurser håller hög kvalitet och därvid ta initiativ till och ansvara för regelbunden utvärdering av utbildningen

16 Likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet Likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet Kallelse och underlag inför möten Kallelse och underlag inför möten Närvaroplikt – meddela förhinder Närvaroplikt – meddela förhinder Närvarorätt för andra än ledamöter Närvarorätt för andra än ledamöter Anmäl avvikande mening – reservation Anmäl avvikande mening – reservation Jäv Jäv Per capsulambeslut Per capsulambeslut Arvode till ledamöter som ej är anställda Arvode till ledamöter som ej är anställda Generellt om ansvar, skyldigheter och rättigheter för beslutsfattare inom SLU

17 Delegering tillåten (ordförandebeslut) Delegering tillåten (ordförandebeslut) Föredragande – beslutande. Två underskrifter. Föredragande – beslutande. Två underskrifter. Tystnadsplikt i vissa fall Tystnadsplikt i vissa fall ”Om beslut inte skall fattas eller beredning genomföras av ett organ utan av en enda person skall information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredningen.” (HF 2 kap. 14 §) ”Om beslut inte skall fattas eller beredning genomföras av ett organ utan av en enda person skall information lämnas till och samråd ske med studentrepresentant i god tid före beslut respektive slutförande av beredningen.” (HF 2 kap. 14 §) Studentrepresentant företräder hela studentkollektivet som respektive studentkår studiebevakar för Studentrepresentant företräder hela studentkollektivet som respektive studentkår studiebevakar för Generellt om ansvar, skyldigheter och rättigheter för beslutsfattare forts.

18 Mer information Abrahamsson, P., Björkman, U. & Hallberg, M. (2012). Rättsliga regler i högskolan: liten handbok för ledamöter i högskolan, 10 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik. Medarbetarwebben: internt.slu.se Studentwebben: student.slu.se Lycka till!


Ladda ner ppt "Hur styrs SLU och särskilt utbildningen? eller Vem har makten inom SLU? Presentation för studentkårsrepresentanter och programstudierektorer den 13 februari."

Liknande presentationer


Google-annonser