Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åbo Akademis Studentkår UPPFÖLJNING AV PRECISERINGAR Fullmäktigemöte 27.4.2006 Kårstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åbo Akademis Studentkår UPPFÖLJNING AV PRECISERINGAR Fullmäktigemöte 27.4.2006 Kårstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Åbo Akademis Studentkår UPPFÖLJNING AV PRECISERINGAR Fullmäktigemöte 27.4.2006 Kårstyrelsen

2 Åbo Akademis Studentkår Högskolepolitisk verksamhet Den högskolepolitiska sektorn skall - upprätthålla kontakten till studentrepresentanterna och se till att dessa utbildas för uppdraget Status: ● Fakultetsrådsrepresentanterna: Två träffar med dessa har ordnats, 18.1 och 20.4. ÅA ordnadde sin skolning 14.3. Första träffen var givande med många frågor och det är tydligt att de nya studentrepresentanterna behöver stöd. På akademins skolning delades ut Handboken för förtroendevalda (akademiversionen och ÅAS- versionen var båda tillgängliga). Två träffar under hösten planeras. ● HS deltar regelbundet i akademistyrelsens aftonskolor. Dessa utbildades under Akademins skolningstillfälle i början av året.

3 Åbo Akademis Studentkår Den högskolepolitiska sektorn skall -följa med utvecklingen kring ämnesrådslagen och informera studenterna om förändringar i anknytning till detta Status: ● Ämnesrådslagen är en ny sak för i år, och det har märkts att både personal och studenter inte är vana med arrangemangen. Därför har den högskolepolitiska sektorn tagit det som sin uppgift att följa med hur det praktiska kring dessa ämnesrådslag utvecklas. En kartläggning över vilka ämnen som redan haft ett ämnesrådslag, och hur det har fungerat, är under planering. Under hösten kommer den högskolepolitiska sektorn att arbeta mycket med ämnesrådslagen, utvärdera hur de fungerar, och vad som kunde göras för att förbättra situationen. Informeringen om ämnesrådslagen kommer att fortsätta intensivt på hösten.

4 Åbo Akademis Studentkår Den högskolepolitiska sektorn skall -arbeta för en förbättring av studiehandledningen i samarbete med den socialpolitiska sektorn. Status: ● ”Studera och prestera” har uppmärksammats väl, såväl inom ÅA som i media. Undersökningen presenteras till egenlärare 24.4. Flera fakulteter har även visat intresse för undersökningen. Dekaner skall skiljt kontaktas om de fakultetsvisa skillnaderna. Resultaten uppmärksammades dessutom i kårstyrelsens uttalande om åtgärder för förbättrad studiehandledning. ● HA&HS har träffat studiecheferna, en till träff planeras 4.5. ● I Bullen har informerats om ÅA:s nya studiehandledare (J.Hedenborg) ● Arbetet fortsätter genom att informera ÅA om vad en studierådgivningspsykolog är och vilken nyttan för ÅA av en dylik tjänst är.

5 Åbo Akademis Studentkår Den högskolepolitiska sektorn skall - arbeta för det svenska språkets ställning i undervisningen Status: ● Inom många ämnen är det svårt att få tag på vetenskaplig litteratur på svenska. HA&HS skall träffa Centret för språk och kommunikation för att diskutera bl.a. detta, samt utreda vilka ämnen inte har en kurs i vetenskapligt skrivande. - fortsätta arbetet för kostnadsfria studier Status: ● Lobbandet mot terminsavgifter var mycket aktivt. ÅAS skrev en gemensam insändare tillsammans med TYY och TuKy och under v. 11 kontaktades riksdagsledamöter i ärendet. Lobbandet var lyckat och i slutet av mars meddelade undervisningsminister Kalliomäki att han inte tänker föra ärendet vidare under denna regeringsperiod. Arbetet fortsätter via FSF genom att påverka partiprogram inför nästa riksdagsval.

6 Åbo Akademis Studentkår - utveckla mentorprogrammet Status: ● Höpo-utskottet har diskuterat ärendet och tagit del av tipsen från specialföreningskonferensen. ● Utskottet har kartlagt vilka kurser som är i behov av mentorer, genom att skicka ut brev till specialföreningarna och ämnens personal. Brevet skickades ut i mars och med deadlinen 10.4. Många brev kom tillbaka och därifrån har man kunnat sammanställa en lista över svåra kurser. Många av kurserna var grundkurser, som den undervisande personalen hade upplevt att studenter har svårt att komma igenom. Reklamen för mentorprogrammet skall ses över inför hösten. - följa upp MinPlan Status: ● MinPlan är något helt nytt för i år. Första årets studenter skall lämna in sin plan för nästa år i maj. Egenläraren och studiechefen på varje fakultet kommer att gå igenom och godkänna planen. Ifall planen inte är godkänd till hösten kommer studenten inte att erhålla studierätt förrän planen är godkänd. ● För att kunna kartlägga hur tutorerna och gulnäbbarna har kunnat handskas med programmet skickades en förfrågan ut till tutorerna. Detta skedde i samarbete med Lärcentret. Enkäten skickades ut 15.3. och glädjande många svar kom in. Lärcentret har tagit del av svaren, och dessa kommer att användas då man planerar årets tutorering.

7 Åbo Akademis Studentkår Socialpolitisk verksamhet Den socialpolitiska sektorn skall - arbeta för att få en studierådgivningspsykolog till Åbo Akademi (ÅA) Status. ● Se ovan. I uttalandet om förbättrad handledning togs även detta upp. Sopo-sektorn tillsammans med hela styrelsen har också tagit reda på hur en studierådgivningspsykolog arbetar, bla. genom att träffa TY:s dylika. - utreda situationen för studenter med familj och vilken sorts verksamhet eller stöd de skulle behöva Status: ● en träff ordnades 16.3. Denna träff kan följas av t.ex seminarium, gemensamma diskussioner och epostlista, beroende på behov och önskemål. Det visade sig dock att dessa familjer för tillfället inte har större önskemål om vad Kåren kunde göra.

8 Åbo Akademis Studentkår Den socialpolitiska sektorn skall -förverkliga Röda Korsets vänverksamhet bland studentkårens medlemmar. Status: ● Verksamheten har kommit igång. Intresserade vänner utbildas under våren och själva verksamheten kommer igång på hösten. Träff i april, verksamheten igång på hösten (man får välja vems vän man vill vara, studerare eller invandrare, pensionärer, osv). Den socialpolitiska sektorn skall - fortsätta att arbeta för en höjning av studiepenningen i samarbete med FSF. Status: ● arbetet är på gång i samråd med FSF. ÅAS uppmärksammar kampanjen genom att på Wappveckan skaffa in ballonger&trycka pinsar och skriva insändare. Kampanjen kommer också att synas på specialföreningsmässan och akademiområdet.Måndagen 24.4 ordnar ÅAS i samarbete med TYY och TuKy en debatt med riksdagsledamöter.

9 Åbo Akademis Studentkår Den socialpolitiska sektorn skall - informera studenterna om hur socialskyddet fungerar Status: ● Arbetet pågår fortlöpande, SSU har satt in infopuffar Bullen, t.ex ”Hur klara sig ekonomiskt under sommaren”, allmänt om bostadsstöd etc. ● Soca har påbörjat samarbetet med Arbetsforum för att skriva en sommarjobbssökingsguide. ● Utöver detta har det via Bullen och hemsidan informerats om t.ex sommarjobb. - samarbeta med TYS (Turun Ylioppilaskyläsäätiö) och VOAS (Vaasan opiskelija-asuntosäätiö) för att verka för att studentbostäder byggs mångsidigt, i trivsamma miljöer och på ändamålsenliga sätt Status: ● I ”Studera och prestera” framkom missnöje med boende. Därför utför Sopoutskottet för tillfället en enkät bland dem som bor på Tavasthem och Domus. Under hösten görs en allmän förfrågan kring boende i samarbete med de andra studentkårerna i Åbo.

10 Åbo Akademis Studentkår Den socialpolitiska sektorn skall - följa med hyresnivån på studentbostäder Status: ● Detta uppföljs kontinuerligt. - fortsätta arbetet i Studenternas hälsovårdssiftelses (SHVS) hälsoarbetsgrupper och sträva efter att garantera svenskspråkig service Status: ● Frågan om svenskspråkig service tas närmare upp på hösten, högst antagligen i form av en enkät. Tankeställare: Borde man försöka påverka läkarutbildningen och svenska undervisningen där? - uppmuntra speciellt gulnäbbarna till ett mindre rusmedelbetonat studieliv Status: ● Soca sammanställer ett infopaket till specialföreningarna om hurdana evenemang de själva tipsat om att man kan ordna. En ny tyglasvinet-sitz kommer även att ordnas på hösten.

11 Åbo Akademis Studentkår Den socialpolitiska sektorn skall jobba för att - arbeta för att förebygga stress och andra mentala problem hos studenterna. Status: ● Allmän verksamhet. Sopo-utskottet kommer att ha en ruta i Bullen om trevligheter som främjar studenternas välmående. En föreläsning har ordnats om privatekonomi. Annat hälso- befrämjande som har ordnats är en matlagningskurs och en första hjälpkurs.

12 Åbo Akademis Studentkår ÅAS skall - utreda vilken arbetsform som skulle lämpa sig bäst för att skriva en jämlikhetsplan. Status: ● En grupp för skrivandet av planen utnämns på fullmäktigemötet. - Aktivt följa upp rapporten ”ÅA utan hinder”. Status: ● Soca & SSU arbetar med frågan. Till hösten planeras en träff för handikappade studerande för att höra deras åsikt om situationen vid ÅA. - arbeta för en ökad medvetenhet om jämlikhetsfrågor och speciellt könsproblematik. Status: ● Pågår hela tiden. I samband med kvinnodagen ordnades ett evenemang där kultur och diskussion ingick, 60 pers deltog. Till hösten planeras en diskussionskväll om sexuella minoriteter.

13 Åbo Akademis Studentkår Inrikesverksamhet Inrikessektorn skall - utveckla och således förbättra kontaktsystemet mellan specialföreningar och kårstyrelsen Status: ● Under våren har ordnats en specialföreningskonferens. Specialmailens struktur har förbättrats enligt önskemål och skickas nu ut på tisdagar. InA och Info har sammanställt en kontaktuppgiftssida till hemsidan. Styrelsen strävar efter att kontakta sina egna fadderföreningar en gång om månaden och informera koordinerat. SO kommer att börja sammankalla de största föreningarnas ordföranden till träffar. - under våren ordna en specialföreningsmässa Status: ● en mässa ordnas 26.4. - hjälpa specialföreningar att bli registrerade föreningar. Status: ● ärendet diskuterades på konferensen, InA svarar på förfrågningar fortlöpande. Från projektmedlen delades ut registreringsmedel till de fem föreningar som ansökte om det.

14 Åbo Akademis Studentkår Inrikessektorna skall - göra reklam för utskottsverksamheten bland specialföreningarna Status: ● Utskottsverksamheten har fått synlighet i kårbilagan, sopo- utskottet syns mest, bra profilerat! Styrelsen skall uppmuntra att utskotten bättre skall informera om sin verksamhet i bullen och på hemsidan. Till specialmailen sammanställs info av styrelsemedlemmarna. - i början av året ordna en stor styrelseskolning för alla specialföreningar Status: ● Ordnades i samband med konferensen. Bokslutskurs ordnas i slutet av året. Redovisningsguiden är förhoppningsvis färdig tills dess. - aktivt delta i informationsdagar för abiturienter. Status: ● Styrelsen har aktivt deltagit i ÅA:s informationstillfällen.

15 Åbo Akademis Studentkår - skicka ett välkomstbrev till gulnäbbarna på sommaren och uppdatera studentguiden Status: ● Brevet skall utvärderas så att det innehåller mera info om vad ÅAS (såväl intresse som affärssektorn) erbjuder medlemmarna. - i början av hösten ordna Gulnäbbsakademin för att introducera studentkåren, utskotten och specialföreningarna för gulnäbbarna Status: ● Skall ordnas 14.9. Kåren skall göras ÄNNU synligare bland gulnäbbarna, delta i intagningar, dela ut pinsar, etc. Eventuellt kunde även ett ”Gulis- pass” införas. -bjuda in tutorgrupperna till Kåren på kaffe, för att berätta om studentkåren och gå på rundvandring i huset. Status: ● görs på hösten. - delta i planeringen och utförandet av ”Ready – Study – Go Turku”-mässan. Status: ● görs på hösten.

16 Åbo Akademis Studentkår Inrikessektorn skall - samarbeta med studiebyrån i planeringen av tutorskolningen och utvärderingen av denna Status: ● Styrelsen har diskuterat ärendet mycket. Följande frågor kan lyftas fram i diskussionen: Är kryssningens tidpunkt olämplig då den är i mitten av veckan? Kan man göra tutorskolningen obligatorisk? Kan man utveckla hur tutorer väljs, borde specialföreningarna ha större roll? InA fortsätter arbeta inom området för att reda ut hur tutorer väljs och på vilket sätt tutorskapet marknadsförs inom andra universitet.

17 Åbo Akademis Studentkår Kårkultur Kultursektorn skall - upprätthålla och utveckla samarbetet med specialföreningarna. Status: ● KultA har varit i kontakt med Statsvetenskapliga klubben i fråga om en karaoketävling. Kultursektorn har också varit delaktig i Studentteatern i Åbos produktion "Medea", som hade 6 föreställningar i Argentinasalen på Kåren. - fästa speciell uppmärksamhet vid marknadsföring av evenemang. Status: ● Stor satsning gjordes t.ex. inför fastlagstisdagen, men deltagandet var ändå rätt lamt. Genast då marknadsföringen går utanför Kårens egna kanaler blir det mycket dyrt. I marknadsföringen inom Akademin har speciell uppmärksamhet lagts på färgglada och uppseendeväckande planscher.

18 Åbo Akademis Studentkår Kultursektorn skall - erbjuda ett mångsidigt musikprogram med både mindre och större konserter. Status: ● Dessa riktlinjer har följts, på t.ex på Kåraftonen spelade en trubadur och på Runebergsnatten uppträdde Florakören och Visit Samí. Det finns även planer på andra mindre trubadurspelningar på Puben. Rockföreningen vid ÅA har uttryckt intresse att ha akustiska pubkvällar på Kåren på hösten. Utskottet föreslår även att en större keikka ordnas på hösten, i mån av möjlighet på Lilla Wappen. 1g3b spelar in sin live-DVD på Svenska Natten. - fortsätta samarbetet med olika programbyråer och eventuella andra utomstående parter. Status: ● Samarbetet med Welldone har fortsatt men också andra programbyråer har kontaktats. Kultursektorn har också haft kontakt med ÅST och ska samarbeta på hösten i samband med en föreställning av Urinetown. Kontakten med WT-Comedy har upprätthållits. Dessutom har kultursektorn samarbetat med Medicinarklubben Thorax i samband med klubbens spexföreställning i Åbo.

19 Åbo Akademis Studentkår Kultursektorn skall - ordna kulturdagar eller en kulturnatt. Status: ● En kulturnatt kommer att ordnas på hösten, förslagsvis i slutet av oktober. - ordna en Trivial Pursuit-tävling och andra spelkvällar. Status: ● Trivial Pursuit-tävlingen ordnades den 28 mars och lockade ca 70 deltagare. Andra spelkvällar har ännu inte planerats. - utreda möjligheterna att arrangera Humorlandskampen Status: ● arrangerades 7.4 för ett billigare biljettpris för kårmedlemmar. ÅAS sålde slut sina 80 biljetter.

20 Åbo Akademis Studentkår Kultursektorn skall - erbjuda möjligheten för kåreniter att följa med större sportevenemang på Kåren. Status: ● Hockey-VM i maj kommer att uppmärksammas, t.ex. 9.5 då Finland möter Tjeckien. - samarbeta med Kafé Gadolinia Kb för en aktiv verksamhet på Pub Kåren. Status: ● Kontinuerliga diskussioner förs med restaurangpersonalen. - locka såväl studenter som annan potentiell publik till puben och kårhuset i sin helhet. Status: ● Detta görs i samband med varje evenemang. Användningen av huset är dock en stor utmaning som ytterligare behöver diskuteras. SO och Ed-ordförande har som avsikt att diskutera ärendet tillsammans. Till Bullen har lagts till en inforuta om hur man kan boka/använda huset.

21 Åbo Akademis Studentkår Internationell verksamhet Utrikessektorn skall - delta både på våren och på hösten i Åbo Akademis Internationella Enhets (IE) utrikestutorskolning och informera de utländska studenterna om studentkåren och dess verksamhet under de utländska studenternas introduktionsvecka (Orientation Course). Status: ● utrikestutorskolningen äger rum 3.5. ÅAS deltog i vårens Orientation Course i januari och kommer att delta i höstens motsvarande - i början av hösten och våren ordna en välkomstfest för utländska studenterna, gärna i samarbete med Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) och Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (TuKY). Status: ● Welcome Party ( samarbete med TYY och TuKY) och Welcome Pub evening ordnades I början av året. Dessa ordnas också på hösten. En Goodbye-pub evening ordnas 12.5.

22 Åbo Akademis Studentkår Utrikessektorn skall - ordna evenemang där utländska och finländska studenter möts. Status: ● ESN- utskottet har ordnat en sitz där ca 10 finländare+40 utisar möttes. Utrikessektorn har också aktivt marknadsfört olika evenemang (som fastlagstisdagen, wappmiddagen och kårkampen)till utländska studenter, med goda resultat. - arbeta för att en engelskspråkig sammanfattning av ÅA:s tentamensinstruktion sammanställs. Status: ● Påverkingsarbete för att få ÅA att översätta instruktionen pågår.

23 Åbo Akademis Studentkår Utrikessektorn skall - utreda möjligheterna att sammanslå startpaketslagren med TYY och TuKY. Status: ● Ärendet har diskuterats, men för tillfället är det oklart vilka verkliga fördelar en sammanslagning skulle medföra. UA följer kontinuerligt upp diskussionen. - tillsammans med Arbetsforum anordna seminariet ”Working in Finland”, för att förbättra de utländska examensstudenternas kännedom om den finländska arbetsmarknaden. Status: ● Detta ordnas på hösten. - i samarbete med TYY och TuKY ordna diskussionskvällar. Status: ● Diskussionskvällar ordnas första tisdagen varje månad, men ÅA studenter har dock inte deltagit i dessa trots information. Dessutom har olika seminarium, bl.a Tsemppis årsmöte 6.5., marknadsförts åt utländska examensstudenter från ÅA

24 Åbo Akademis Studentkår Utrikessektorn skall - utreda nivån på den engelskspråkiga undervisningen, samt utreda ifall utbudet av svenska språkkurser motsvarar den ökade efterfrågan på språkundervisning bland utländska examensstudenter. Status: ● IE arbetar med en utredning angående språkkurser för utländska studenter. Utredandet av ärendet fortsätter i samarbete med IE och Centret för språk och kommunikation. - sträva efter att ordna en träff tillsammans med IE för de finländare som planerar att åka i utbyte och, i början av hösten, ordna ett hemintegreringsseminarium för nyss hemkomna ÅA-studenter. Status: ● Hemintegreringsseminariet kunde ordnas på hösten i samband med ”Welcome home”-party. IE, vars roll är av avgörande betydelse i sammanhanget, har ännu inte bekräftat sitt intresse för ett dylikt seminarium.

25 Åbo Akademis Studentkår Utrikessektorn skall - utreda möjligheten att ordna ett seminarium om arbete/sommarjobb utomlands tillsammans med Arbetsforum. Status: ● Detta kommer att ordnas i slutet av höstterminen. - sträva efter att öka medlemmarnas medvetenhet om utrikesverksamheten och att göra det internationella inslaget synligare, t.ex. genom att för specialföreningar informera om och uppmuntra till internationell verksamhet. Status: ● Detta var ett diskussionsämne på specialföreningskonferensen. Styrelsen har funderat kring huruvida man borde uppmana specialföreningarna att tillsätta en ”utrikesansvarig” i sina föreningar, samt framhäva vad nyttan i detta kunde vara. ● Bullen kommer att publiceras på hösten en gång på engelska, även vad gäller SPF-inläggen. ● Uppmana spec.föreningarna att ta med utisarna i gulisintagningar. ● ”Hold that thought” i Bullen är mycket bra och synlig, men det är rätt svårt att få skribenter. International Student of the Week lockar bra utisar att läsa Bullen. ● International Teacher of the Year 2006 nomineringen pågår. Deadline 30.4.

26 Åbo Akademis Studentkår Utrikessektorn skall - förmedla information på engelska via informationskanalerna, samt mer aktivt förmedla information via e-postlistan för utländska examensstudenter (degreestudents-listan). Status: ● Detta fungerar bra. UA skickar en gång i veckan info om aktualiteter (såväl på nuntii- och degreestudents-epostlistorna). - arbeta tillsammans med informationssektorn för att Kårens engelskspråkiga hemsida utvecklas så att den utseende- och innehållsmässigt påminner om Kårens svenskspråkiga hemsida. Status: ● Info och UA arbetar på detta. Infoutskottet har varit aktivt i förnyandet av Kårens hemsidor. Vissa förändringar har redan gjorts, bl.a.finns det nya länkar på eng.spr. hemsidan, samt en händlsekalender på första sidan. ”International student of the week” och ”Hold that thought” kommer inom kort att tillsättas till den engelska hemsidan.

27 Åbo Akademis Studentkår Utrikessektorn skall - sträva efter att marknadsföra internationella och interkulturella evenemang och aktiviteter som studentkåren och/eller dess samarbetspartner ordnar. Status: ● Marknadsföring har skett, men kunde fortfarande förbättras. ESN-utskottet har varit aktivt i detta (bjudit t.ex. in specföreningar till en sitz.). Övrigt - På det internationella planet bevakas studenternas intressen i samarbete med FSF och genom FSF i organen National Union of Students in Europe (ESIB) och Nordiskt Ordförandemöte (NOM). Studentkåren bevakar även studenternas intressen i ESN International. ● UA deltog i ESN:s Annual General Meeting 23-27.3

28 Åbo Akademis Studentkår Biståndsverksamheten ÅAS skall - fortsätta med fadderbarnsverksamheten. Status: ● Verksamheten har fortsatt. - delta i FSF:s biståndsinsamlingar och –träffar Status: ● två träffar har ordnats, FSF:S biståndsinsamlingsmål kommer högst antagligen att vara ett av de frivilliga inbetalningsalternativen i samband med kåravgiften. - samla in pengar för biståndsverksamheten i samband med inbetalningen av kåravgiften Status: ● Skall göras, utskottet funderar på förslag på välgörande ändamål. - samarbeta med organisationer som exempelvis NADA HOPE och Röda Korset Status: ● Hungerdagsinsamlingen ordnas igen med Röda Korset, med Nada Hope har samarbete inte hittills funnits.

29 Åbo Akademis Studentkår ÅAS skall - fortsätta med biståndslunchverksamheten Status: ● Två biståndslunch-tillfällen har ordnats. Medlen gick till TYY:s mexikanska indianprojekt första gången, andra gången till handikappade barn i Kina via FFIA. Nästa biståndslunch ordnas 27.4 (skyddshem för pojkar i Venezuela via Casa Hogar). - vid behov även ordna insamlingar på eget initiativ och sträva efter att ordna olika välgörenhetsevenemang Status: ● Hittills har ingen större enskild insamling gjorts. ● Ett Östersjö-projekt kommer att förverkligas; biståndshalarmärke (”Hur mås det? -Östersjön – åter skön!) har beställts, vinsten går till WWF:s Östersjöprogram. planerats och beställts ● Rejäl Handel veckan ordnas 24-27.4.

30 Åbo Akademis Studentkår Miljöverksamhet ÅAS skall - samarbeta med ÅA i miljöfrågor. Status: ● Utskottets ordf. har varit i kontakt med diverse instanser, men ännu inte med ÅA:s miljökoordinator. - följa den reviderade miljöplanen och kontinuerligt uppdatera den. Status: ● Miljöplanen följs. - hålla studenterna informerade om olika sätt att fungera miljömedvetet, t.ex. genom att fortsätta med miljötips i Bullen. Status: ● Utskottet planerar att förverkliga detta. - ordna minst en Återvinningsdag. Status: ● Sorteringsdagar ordnades 7-8.3 och Återvinningsdagar 18-21.4. En återvinningsdag till planeras till hösten.

31 Åbo Akademis Studentkår ÅAS skall - uppmuntra specialföreningar att sortera avfall på kanslier och klubblokaler. Status: ● Utskottet funderar på att skriva en sorteringsguide. Styrelsen förespråkar gestapo-raids istället! - verka för en trivsammare studiemiljö Status: ● Inga specifika åtgärder har ännu tagits i frågan, styrelsen arbetar vidare med frågan på hösten.

32 Åbo Akademis Studentkår Motionsverksamhet ÅAS skall - fortsätta att ordna den återkommande kårkampen Status: ● Kårkampen ordnas 26.4. - reda ut motionsavgiftens innehåll Status: ● UA& HA kommer att utreda saken närmare under hösten. - utreda möjligheten att inkludera motionsavgiften i kåravgiften Status: ● Ärendet utreds närmare under hösten. - ordna motionsevenemang för studenterna Status: ● Rosettskrinning ordnats 14.2, kårkampen 26.4 Himos-resa 31.1. Under Må Bra-veckan skall motionsaspekten tas upp ytterligare.

33 Åbo Akademis Studentkår Bespisning ÅAS skall - fortsätta utredningen kring kårcaféernas lördagsöppethållning Status: ● Arbetet pågår. Bespisningsutskottet har fortsatt diskussionerna med VD. - fortsätta utarbeta elektroniska responsblanketter till kårcaféerna Status: ● Kodningen av blanketterna pågår. - följa med studentlunchernas prisnivå Status: ● Detta görs kontinuerligt.

34 Åbo Akademis Studentkår Informationsverksamhet Informationssektorn skall - hålla webbsidorna uppdaterade samt utöka deras innehåll i mån av möjlighet och enligt sektorernas behov Status: ● Webbsidorna har uppdaterats regelbundet; nytt innehåll bl.a. FSF:s infospalt, studiepenningskampanj, Havtorn, bättre reklam för Domus bastu. Buggen i Kårens bastubokningssystemet har fixats. - arbeta för upprätthållande av det goda samarbetet med Studentbladet och Åbo Underrättelser samt utveckla samarbete med andra media Status: ● Informationssektorn har haft regelbunden kontakt till ÅU. Hela styrelsen har diskuterat med Studentbladets redaktörer för att förbättra kontakten till dem.

35 Åbo Akademis Studentkår Informationssektorn skall - utveckla Kårens engelsk- och finskspråkiga hemsidor Status: ● Engelskpråkiga sidorna har utökats med en händelsekalender, nästa steg i planeringen är en enhetlig layout. De finskspråkiga hemsidornas uppdatering har ännu inte påbörjats. - utvärdera Kårforumets funktion Status: ● Forumets funktionalitet utvärderas fortlöpande. Forumets underrubriker skall preciseras närmare och utskotten skall uppmanas till aktiv information om deras arbete. - informera i Bullen om styrelsens beslut och fullmäktiges arbete. Status: ● I varje Bullen utkommer en beslutslista från styrelsemöten. Information om fullmäktiges möten och aftonskolor har likaså publicerats i Bullen. - upprätta ett ”ofta frågade frågor” i första hand för fullmäktige Status: ● Detta kommer att upprättas till fullmäktigeskolningen.

36 Åbo Akademis Studentkår Marknadsföring ÅAS skall - utveckla sponsorverksamheten Status: ● Sponsorer söks till särskiljda evenemang då det finns behov av tilläggsfinansiering eller produktsponsorering. - se över existerande samarbetsavtal Status: ● existerande samarbetsavtal ses över under hösten. - upprätthålla och förstärka kontakten till trogna samarbetspartners Status: ● Kontakten till samarbetspartners som t.ex. Lundo Sparbank och Viking Line fungerar bra.

37 Åbo Akademis Studentkår ÅAS skall - utnyttja möjligheterna att få understöd av fonder för olika projekt. Status: ● Detta görs då större projekt (t.ex. ”Studera och Prestera”) behöver utomstående finansiering. - arbeta för att förbättra Kårens image och ge dess medlemmar en positiv bild av verksamheten, så att studenterna känner sig som kåreniter. Status: ● Styrelsen har diskuterat ärendet med marknadsföringsutskottet. Bränden ”kårenit” kunde stärkas t.ex. genom registrering och genom att aktivt använda benämningen i verksamheten.

38 Åbo Akademis Studentkår Sammanfattning 91 åtgärder Ca 30 % förverkligat i sin helhet Ca 50 % arbetas med för tillfället Ca 20 % förverkligas på hösten


Ladda ner ppt "Åbo Akademis Studentkår UPPFÖLJNING AV PRECISERINGAR Fullmäktigemöte 27.4.2006 Kårstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser