Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språket i vården och Tystnadsplikt Ann-Christin Johansson Universitetsadjunkt Leg.Tandhygienist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språket i vården och Tystnadsplikt Ann-Christin Johansson Universitetsadjunkt Leg.Tandhygienist."— Presentationens avskrift:

1 Språket i vården och Tystnadsplikt Ann-Christin Johansson Universitetsadjunkt Leg.Tandhygienist

2 27 mars 2015Ann-Christin Johansson2 Inför Din kommande profession Inför Din kommande profession Tandhygienist Tandläkare Krav & Förväntningar på Dej Samhället & Patienten

3 27 mars 2015Ann-Christin Johansson3 Tandvårdslagen Tandvårdslagen (1985:125)  Reglerar mål och krav på tandvården.  Lagen tydliggör samhällets skyldighet att erbjuda medborgarna tandvård.

4 27 mars 2015Ann-Christin Johansson4 Tandvårdslagen  Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munnen  Målet för tandvården:  En god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen

5 Vad innebär detta?  Avsaknad av smärta eller obehag från munhåla  Förmåga att obehindrat tugga olika typer av föda  Avsaknad av obehandlad karies och parodontal inflammation  Ett så lågt antal lagade tänder som möjligt  Avsaknad av synliga tandluckor  Ett från individens synpunkt utseendemässigt godtagbart bett ( SOU 2005:53)

6 Socialstyrelsen  Nationella riktlinjerna för vuxentandvården 2011 27 mars 2015 Ann-Christin Johansson6

7 Övergripande nationella indikatorer för god tandvård 2010  I rapporten presenteras nitton övergripande nationella indikatorer för God tandvård.  Indikatorerna ska användas för att följa upp om tandvården motsvarar förväntningarna på God tandvård. 27 mars 2015 Ann-Christin Johansson7

8 Nationell utvärdering 2013-Tandvård Syftet var att belysa: Tandvårdens,strukturer processer och resultat 27 mars 2015 Ann-Christin Johansson8

9 Nationell utvärdering 2013-Tandvård  Majoriteten av den vuxna befolkningen uppfattar att de har;  God tandhälsa  Respektfullt bemötta som individer inom tandvården 27 mars 2015 Ann-Christin Johansson9

10 Nationell utvärdering 2013-Tandvård  Arbetssökande, födda utanför Europa, mindre god tandhälsa  Resurssvaga, födda utanför Europa, inte respektfullt bemötta  10 % av den vuxna befolkningen, söker ej tandvård pga ekonomiska skäl  Besökt tandvården för mer omfattande tandvård, bristfällig information om behandlingen  Inte vara delaktiga i beslut om val av behandlingsmetod 27 mars 2015 Ann-Christin Johansson10

11 Oral hälsa (Hugosson et al. 2003) Oral ohälsa Oral hälsa Oralt frisk Oralt sjuk

12 27 mars 2015 Ann-Christin Johansson12 Dagens Nyheter 2014-08-15

13 Klaga på vården  Tycker du att du har fått fel vård eller behandling?  Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?  Patientnämnden kan också hjälpa dig 27 mars 2015 Ann-Christin Johansson13

14 Inspektionen för vård och omsorg IVO  Du kan klaga på hälsovården och sjukvården.  Du talar då med personalen eller chefen, eller sjukvårdsförvaltningen eller med patientnämnden.  Du kan också anmäla om du tycker att man har gjort fel i sjukvården. Du anmäler då till Inspektionen för vård och omsorgInspektionen för vård och omsorg  Målet är att förbättra patientsäkerheten i vården.. 27 mars 2015 Ann-Christin Johansson14

15 Vad söker patienten för? Vilka önskemål har patienten?

16 27 mars 2015Ann-Christin Johansson16 Mötet med patienten  Socialt samspel  Ömsesidig och Interaktiv  Lyssnandet  Patientens unika behov  Professionell PersonlighetenPrivat  Skapa tillit  PedagogExpert

17 27 mars 2015Ann-Christin Johansson17 Professionella samtalet  Är ett samtal som är behandlarens uppgift och ingår i vederbörandes profession  Svårigheten och utmaningen i ett professionellt samtal är att finna balansen mellan den konkreta uppgiften i samtalet och de känslor som väcks

18 27 mars 2015Ann-Christin Johansson18 Attityder till samtalspartner  Attityder till samtalspartner  Överlägsenhet - underlägsenhet  Dominans - underkastelse  Förakt ironi  Vänskap fiendskap

19 27 mars 2015Ann-Christin Johansson19 Språket HUR  Vad som sägs och HUR  Röstentonhöjd, röststyrka, tempo, rytm, pauseringar  ”Kroppsspråket”  Kroppshållning  Ansiktsutryck, gester  Känsloutryck  Placering i rummet  Klädsel

20 Empati  Kan man ta medicin för att få empati? 27 mars 2015Ann-Christin Johansson2027 mars 2015

21 Ann-Christin Johansson21 Språket  Identitets skapande  Gemenskap med andra om man talar samma språk  Yrkestillhörighet  Språket är bärare av information, och när denna information avser ett visst fackområde organiseras språket i en terminologi. Språket används i kommunikation människor emellan, dels försörjer det terminologier för användning i informationssystem.  I ett informationssystem måste informationen struktureras enligt fasta regler, och dessa blir särskilt viktiga när olika system skall kommunicera med varandra.

22 Patientdata lagen 2008:355 Lagens tillämpningsområde:  Vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården  Bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal  Gäller även uppgifter för avlidna personer

23 Patientdata lagen 2008:355 Lagens syfte:  Informationshantering ska var organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet  Personuppgifter utformas så att patientens integritet respekteras  Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem

24 27 mars 2015Ann-Christin Johansson24 Patientdata lagen 2008:355  Sammanhållen journalföring, flera vårdgivare kan ge och få direktåtkomst till varandras journalhandlingar om de uppfyller patientdatalagen  Reglering av inre sekretess – bara den som behöver uppgifterna för sitt arbete får ta del av patientuppgifterna, ställs krav på behörighetstillstånd och åtkomstkontroll  Patienten har rätt att ”spärra” uppgifter

25 27 mars 2015Ann-Christin Johansson25 SOSFS 2011:8(M) SOSF 2008:14 (M)  Föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård  Skyldighet att föra journal; legitimerade yrken  Odontologiskt & juridisk betydelse  Stöd till dem som ansvarar för vården  Underlag för bedömning av åtgärder  Informationskälla för patienten om erhållen vård  Kvalitetssäkringsarbete  Ansvar för informationssäkerheten - vårdgivaren  Språket i journalen  Skrivna på svenska språket, tydligt utformade ** § 11  Förståeliga för patienten, så långt som möjligt

26 Föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård SOSFS 2011:8 (M)  Överföring av patientuppgifter görs på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna  Åtkomst till patientuppgifter föregås av stark ¤autentisering  ¤ trygga system som förhindrar obehöriga från att kunna ansluta till företagets nätverk

27 27 mars 2015Ann-Christin Johansson27 Tystnadsplikt Tystnadsplikt Sekretesslagens bestämmelser om tystnadsplikt Offentlighets- och sekretesslagen2009:400  Du får ej röja vad du fått veta om en patients hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden

28 27 mars 2015Ann-Christin Johansson28 Vem har tystnadsplikt?  Alla anställda inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt  Detta gäller också studenter, elever och praktikanter som deltar i vårdarbetet samt politiker och tjänstemän i styrelser och nämnder inom vårdsektorn har tystnadsplikt

29 27 mars 2015Ann-Christin Johansson29 Tystnadsplikt  Uppgifter om patienten får inte heller diskuteras mellan arbetskamrater. Bara när vården av patienten kräver detta  Tystnadsplikt gäller även uppgifter som du har fått ta del av från datalistor, datorer, tal och videoband samt bilder  Tystnadsplikten gäller, om man slutar en anställning  Tystnadsplikt gäller, om patienten avlidit

30 Sekretess !  Förbjudet att fotografera journal handlingar. 27 mars 2015 Ann-Christin Johansson30

31 27 mars 2015Ann-Christin Johansson31 Vem kan upphäva sekretessen?  Patienten har alltid rätt till alla uppgifter om sig själv  Patienten själv, kan medge att vissa uppgifter får lämnas ut och till vem.  Detta medgivande ska antecknas i patientens journal

32 27 mars 2015Ann-Christin Johansson32 Undantag till tystnadsplikten  Behövs för rättsmedicinsk / rättsodontologisk undersökning  Domstol, myndighet, som bedriver förundersökning i brottmål  Utredning om övergrepp och brott mot någon som ej fyllt 18 år  Socialstyrelsen råd för rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver uppgifterna för sin verksamhet  Försäkringskassan behöver uppgifter för sina utredningar  Vägverket, lämplighet att ha körkort, taxiförarlegitimation

33 27 mars 2015Ann-Christin Johansson33 Total tystnadsplikt Präster har Total tystnadsplikt

34 27 mars 2015Ann-Christin Johansson34 Styrande dokument  Tandvårdslagen1985:125  Offentlighets- och sekretesslagen2009:400  Patientdatalagen 2008:355  Socialstyrelsens Föreskrifter:  Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården SOSFS 2011:8 (M)(2008:14(M) ) www.socialstyrelsen.se

35 Kliniska utbildningen När ni undersöker och behandlar varandra är ni patient och behandlare Tystnadsplikt !! Allmänna platser, matsal, kafeterian, buss, pendeltåget Hemma, familj och vänner

36


Ladda ner ppt "Språket i vården och Tystnadsplikt Ann-Christin Johansson Universitetsadjunkt Leg.Tandhygienist."

Liknande presentationer


Google-annonser