Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språket i vården och Tystnadsplikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språket i vården och Tystnadsplikt"— Presentationens avskrift:

1 Språket i vården och Tystnadsplikt
Ann-Christin Johansson Universitetsadjunkt Leg.Tandhygienist

2 Inför Din kommande profession Tandhygienist Tandläkare
Krav & Förväntningar på Dej Samhället & Patienten Ann-Christin Johansson 8 april 2017

3 Tandvårdslagen (1985:125) Reglerar mål och krav på tandvården.
Lagen tydliggör samhällets skyldighet att erbjuda medborgarna tandvård. Ann-Christin Johansson 8 april 2017

4 Tandvårdslagen Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munnen Målet för tandvården: En god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Ann-Christin Johansson 8 april 2017

5 Vad innebär detta? Avsaknad av smärta eller obehag från munhåla
Förmåga att obehindrat tugga olika typer av föda Avsaknad av obehandlad karies och parodontal inflammation Ett så lågt antal lagade tänder som möjligt Avsaknad av synliga tandluckor Ett från individens synpunkt utseendemässigt godtagbart bett ( SOU 2005:53)

6 Socialstyrelsen Nationella riktlinjerna för vuxentandvården 2011
Ann-Christin Johansson 8 april 2017 8 april 2017

7 Övergripande nationella indikatorer för god tandvård 2010
I rapporten presenteras nitton övergripande nationella indikatorer för God tandvård. Indikatorerna ska användas för att följa upp om tandvården motsvarar förväntningarna på God tandvård. Ann-Christin Johansson 8 april 2017 8 april 2017

8 Nationell utvärdering 2013-Tandvård
Syftet var att belysa: Tandvårdens ,strukturer processer och resultat Ann-Christin Johansson 8 april 2017 8 april 2017

9 Nationell utvärdering 2013-Tandvård
Majoriteten av den vuxna befolkningen uppfattar att de har; God tandhälsa Respektfullt bemötta som individer inom tandvården Ann-Christin Johansson 8 april 2017 8 april 2017

10 Nationell utvärdering 2013-Tandvård
Arbetssökande, födda utanför Europa, mindre god tandhälsa Resurssvaga, födda utanför Europa, inte respektfullt bemötta 10 % av den vuxna befolkningen, söker ej tandvård pga ekonomiska skäl Besökt tandvården för mer omfattande tandvård, bristfällig information om behandlingen Inte vara delaktiga i beslut om val av behandlingsmetod Ann-Christin Johansson 8 april 2017 8 april 2017

11 Oral hälsa Oral hälsa Oralt sjuk Oralt frisk Oral ohälsa
(Hugosson et al. 2003)

12 Dagens Nyheter 2014-08-15 Ann-Christin Johansson 8 april 2017

13 Klaga på vården Tycker du att du har fått fel vård eller behandling?
Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? Patientnämnden kan också hjälpa dig Ann-Christin Johansson 8 april 2017 8 april 2017

14 Inspektionen för vård och omsorg IVO
Du kan klaga på hälsovården och sjukvården. Du talar då med personalen eller chefen, eller sjukvårdsförvaltningen eller med patientnämnden. Du kan också anmäla om du tycker att man har gjort fel i sjukvården. Du anmäler då till Inspektionen för vård och omsorg Målet är att förbättra patientsäkerheten i vården.. Ann-Christin Johansson 8 april 2017 8 april 2017

15 Vad söker patienten för? Vilka önskemål har patienten?

16 Mötet med patienten Socialt samspel Patientens unika behov
Ömsesidig och Interaktiv Lyssnandet Patientens unika behov Professionell Personligheten Privat Skapa tillit Pedagog Expert Ann-Christin Johansson 8 april 2017

17 Professionella samtalet
Är ett samtal som är behandlarens uppgift och ingår i vederbörandes profession Svårigheten och utmaningen i ett professionellt samtal är att finna balansen mellan den konkreta uppgiften i samtalet och de känslor som väcks Ann-Christin Johansson 8 april 2017

18 Attityder till samtalspartner
Överlägsenhet - underlägsenhet Dominans - underkastelse Förakt ironi Vänskap fiendskap Ann-Christin Johansson 8 april 2017

19 Språket ”Kroppsspråket” Vad som sägs och HUR
Rösten tonhöjd, röststyrka, tempo, rytm, pauseringar ”Kroppsspråket” Kroppshållning Ansiktsutryck, gester Känsloutryck Placering i rummet Klädsel Ann-Christin Johansson 8 april 2017

20 Kan man ta medicin för att få empati?
Ann-Christin Johansson 8 april 2017 8 april 2017

21 Språket Identitets skapande Yrkestillhörighet
Gemenskap med andra om man talar samma språk Yrkestillhörighet Språket är bärare av information, och när denna information avser ett visst fackområde organiseras språket i en terminologi. Språket används i kommunikation människor emellan, dels försörjer det terminologier för användning i informationssystem. I ett informationssystem måste informationen struktureras enligt fasta regler, och dessa blir särskilt viktiga när olika system skall kommunicera med varandra. Ann-Christin Johansson 8 april 2017

22 Patientdata lagen 2008:355 Lagens tillämpningsområde:
Vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården Bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal Gäller även uppgifter för avlidna personer

23 Patientdata lagen 2008:355 Lagens syfte:
Informationshantering ska var organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet Personuppgifter utformas så att patientens integritet respekteras Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem

24 Patientdata lagen :355 Sammanhållen journalföring, flera vårdgivare kan ge och få direktåtkomst till varandras journalhandlingar om de uppfyller patientdatalagen Reglering av inre sekretess – bara den som behöver uppgifterna för sitt arbete får ta del av patientuppgifterna, ställs krav på behörighetstillstånd och åtkomstkontroll Patienten har rätt att ”spärra” uppgifter Ann-Christin Johansson 8 april 2017

25 SOSFS 2011:8(M) SOSF 2008:14 (M) Föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård Skyldighet att föra journal; legitimerade yrken Odontologiskt & juridisk betydelse Stöd till dem som ansvarar för vården Underlag för bedömning av åtgärder Informationskälla för patienten om erhållen vård Kvalitetssäkringsarbete Ansvar för informationssäkerheten - vårdgivaren Språket i journalen Skrivna på svenska språket, tydligt utformade ** § 11 Förståeliga för patienten, så långt som möjligt Ann-Christin Johansson 8 april 2017

26 Föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård SOSFS 2011:8 (M)
Överföring av patientuppgifter görs på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna Åtkomst till patientuppgifter föregås av stark ¤autentisering ¤ trygga system som förhindrar obehöriga från att kunna ansluta till företagets nätverk

27 Tystnadsplikt Sekretesslagens bestämmelser om tystnadsplikt
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 Du får ej röja vad du fått veta om en patients hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden Ann-Christin Johansson 8 april 2017

28 Vem har tystnadsplikt? Alla anställda inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt Detta gäller också studenter, elever och praktikanter som deltar i vårdarbetet samt politiker och tjänstemän i styrelser och nämnder inom vårdsektorn har tystnadsplikt Ann-Christin Johansson 8 april 2017

29 Tystnadsplikt Uppgifter om patienten får inte heller diskuteras mellan arbetskamrater. Bara när vården av patienten kräver detta Tystnadsplikt gäller även uppgifter som du har fått ta del av från datalistor, datorer, tal och videoband samt bilder Tystnadsplikten gäller, om man slutar en anställning Tystnadsplikt gäller, om patienten avlidit Ann-Christin Johansson 8 april 2017

30 Sekretess ! Förbjudet att fotografera journal handlingar.
Ann-Christin Johansson 8 april 2017 8 april 2017

31 Vem kan upphäva sekretessen?
Patienten har alltid rätt till alla uppgifter om sig själv Patienten själv, kan medge att vissa uppgifter får lämnas ut och till vem. Detta medgivande ska antecknas i patientens journal Ann-Christin Johansson 8 april 2017

32 Undantag till tystnadsplikten
Behövs för rättsmedicinsk / rättsodontologisk undersökning Domstol, myndighet , som bedriver förundersökning i brottmål Utredning om övergrepp och brott mot någon som ej fyllt 18 år Socialstyrelsen råd för rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver uppgifterna för sin verksamhet Försäkringskassan behöver uppgifter för sina utredningar Vägverket, lämplighet att ha körkort, taxiförarlegitimation Ann-Christin Johansson 8 april 2017

33 Präster har Total tystnadsplikt
Ann-Christin Johansson 8 april 2017

34 Styrande dokument Tandvårdslagen 1985:125
Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 Patientdatalagen :355 Socialstyrelsens Föreskrifter: Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården SOSFS 2011:8 (M) (2008:14(M) ) Ann-Christin Johansson 8 april 2017

35 Kliniska utbildningen
När ni undersöker och behandlar varandra är ni patient och behandlare Tystnadsplikt !! Allmänna platser, matsal, kafeterian, buss, pendeltåget Hemma, familj och vänner

36


Ladda ner ppt "Språket i vården och Tystnadsplikt"

Liknande presentationer


Google-annonser