Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Division Opererande specialiteter. Mäta för att leda - Team kustklinik allmänkirurgi/urologi Norrbotten Michael Dahlberg – verksamhetschef kustklinik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Division Opererande specialiteter. Mäta för att leda - Team kustklinik allmänkirurgi/urologi Norrbotten Michael Dahlberg – verksamhetschef kustklinik."— Presentationens avskrift:

1 Division Opererande specialiteter

2 Mäta för att leda - Team kustklinik allmänkirurgi/urologi Norrbotten Michael Dahlberg – verksamhetschef kustklinik Allmänkirurgi/urologi Elsa Lehtonen – vårdchef kustklinik Allmänkirurgi/urologi Gun Andersson – enhetschef kirurgmottagning Sunderby sjukhus Lojsan Sundström – chefssekreterare/utredare, kirurgi Sunderby sjukhus Tarja Lepola – ekonomichef division Opererande specialiteter Veronika Sundström – planerare division Opererande specialiteter

3 En bra start En ansvarstagande ledning efterfrågar och följer upp mätresultat och förbättringsarbete i dialog med verksamheten Det förutsätter att processer är på plats så att vi kontinuerligt kan fånga mätningar i flera väderstreck samtidigt - patientnytta, kliniska mått, funktionell status och resursanvändning Vi måste också lära oss att använda våra mätningar för utveckling och vidta åtgärder Att utveckla en mätfilosofi i din verksamhet/ Robert Lloyd

4 BILD 4 Mäta för att leda Hur vet DU att vården är säker, tillgänglig, evidensbaserad, kvalitativt likvärdig och effektiv? Vilka mått behöver DU på din nivå? Vad gör DU av det du ser? Vad gör VI tillsammans för att få ett sammanhängande ledningssystem?

5 Utvecklingsarbete i regi av Qulturum – Jönköpings läns landsting Vi ville: Utarbeta sammanhängande system för ledning och styrning i division Opererande specialiteter som fungerar på alla nivåer Utveckla infrastruktur för mätningar i divisionen och på kliniknivå – hur allt hänger ihop Ta fram plan för spridning av resultat inom ramen för divisionens ledningsmodell till alla medarbetare

6 Detta har vi gjort Divisionsplan med mångdimensionella mål & mått Visualisering av resultat VO-plan med mångdimensionella mål & mått Arbetat igenom två processer enligt Värdekompassen Utformat & testat mätningar av processer Förslag till patientenkät för processer Förslag till förbättringsarbeten för att nå mål i processerna

7 Landstingets mål (Attraktiv region) God hälsa God vård Engagerade medarbetare Stark ekonomi

8 Olika modeller för ledning och styrning B alanced S core C ard (balanserad styrning) Vårdprocesser - Värdekompassen Division opererande Verksamhetsområden (totalt sex st) AkutsjukvårdAllm kir/uroKvinnosjukvård

9 Balanserad styrning Fyra olika perspektiv –Process/produktion –Patient –Lärande/förnyelse –Resurs

10 Nedbrytning – röda tråden Vision Strategiska mål Kritiska framgångsfaktorer Handlingsplan

11 Divisionens strategiska mål Patient 1.1 Patientfokuserad 1.2 Tillgänglig Process/produktion 2.1 Säker 2.2 Evidensbaserad 2.3 Kvalitativt likvärdig & jämlik 2.4 Processorienterad Lärande/förnyelse 3.1 Engagerade medarbetare Resurser 4.1 Stark ekonomi Effektiv vård

12 Kritiska framgångsfaktorer (2009) Process/produktion 2.1.1 Postoperativa infektioner 2.1.2.Återinläggningar 2.1.3 Diagnossatta vårdtillfällen 2.1.4 Ytterfall i DRG 2.1.5 Fallskador 2.2.1 Operation av höftfraktur inom 24 h 2.3.1 Goda resultat i kvalitetsregister 2.3.2 Jämlik vård enl kvalitetsregister 2.3.3 Skillnader i tillgänglighet pga kön 2.4.1 Nyttjad tid/tilldelad tid på openheter 2.4.2 Första opstart på utsatt tid 2.4.3 Högfrekventa besökare vid akutmottagning 2.4.4 Huvudsakliga vårdprocesser identifierade & målsatta 2.4.5 Produktionsplan Lärande/förnyelse 3.1.1 Arbetstillfredsställelse 3.1.2 Frisknärvaro 3.1.3 Sjukfrånvaro 3.1.4 Ledarskap 3.1.4 Medarbetarsamtal 3.1.5 Medarbetarskap 3.1.6 Kompetens- och personalförsörjning Patient 1.1.1 Nöjda patienter 1.2.1 Telefontillgänglighet 1.2.2 Vårdgarantin 1.2.4 Avancerad tillgänglighet nybesök 1.2.5 Tid från larm till omhändertagande ambulans 1.2.6 Väntetid vid akutmottagningar Resurser 4.1.1 Resultatmål 4.1.2 Beslutade sparåtgärder 4.1.3 Kostnad per DRG inom vårdprocesser 4.1.4 Beläggning vårdavd 4.1.5 Produktivitet på op-enheter 4.1.6 Anpassad bemanning

13 Process/produktion Lärande/ förnyelse Resurs Patient

14 Vision & strategiska mål Allmänkirurgi Vision Att bedriva en högkvalitativ och professionell verksamhet i en sammanhållen länsverksamhet Att tillgodose patientens behov av tillgänglighet, trygghet, information, gott bemötande och delaktighet. Att erbjuda sammanhållna effektiva vårdkedjor utan vårdköer. Strategiska mål PatientProcess/produktion 1.1 Patientfokuserad 1.2 Tillgänglig 2.1 Säker 2.2 Evidensbaserad 2.3 Kvalitativt likvärdig 2.4 Processorienterad Lärande/förnyelseResurs 3.1 Engagerade medarbetare 4.1 Stark ekonomi

15 Kritiska framgångsfaktorer – hur når vi målen? - vad är viktigt för att nå målen? PatientProcess/produktion 1.1.1 Nöjda patienter 1.1.2 Likabeh män/kvinnor 1.2.1 Hög telefontillgänglighet 1.2.2 Vårdgaranti uppnås 1.2.3 Avancerad tillgänglighet till mott 2.1.1 Få ytterfall i DRG 2.1.2 Patientförsäkringen 2.2.1 Följsamhet till nat. och reg. vårdprogram 2.3.1 Goda resultat i kvalitetsregister 2.4.1 Utvecklade vårdprocesser 2.4.2 Diagnossättning Lärande/förnyelseResurs 3.1.1 Nöjda medarbetare 3.1.2 Gott ledarskap 3.1.3 Medarbetarsamtal 3.1.4 Strukturerat förbättringsarbete 3.1.5 Låg sjukfrånvaro 3.1.6 Hög frisknärvaro 3.1.7 God planering 3.1.8 Minskad övertid enl ATL 4.1.1 Resultatmål uppnås 4.1.2 DRG kostnad i nivå med Sverigesnitt 4.1.3 Medelbeläggning 4.1.4 Medelvårdtid

16 Exempel strategiska mått och målvärden Mått/nyckeltalMålvärdeFramgångs- faktor (nr) Nyckeltal enligt respektive processteam Angivet i processteamens dokument2.2.1 ”Min 1 möte/termin med klinikledning och processansvariga. 2.4.1 ”Alla processteam har på APT presenterat sina arbeten under 2008. 2.4.1 Delegerat ansvarstagande i adekvata processteam 100 % av teamen har uppdaterat dokumentationen för respektive process senast 31/5-08 2.4.1

17 Exempel handlingsplan Kirurgi UtvecklingsområdenÅtgärd och berörda verksamheter/motsv 2.4.1 Utveckla vårdprocesser Identifiera vårdprocesser och processägare. Klart 080101. Ansv: Vch Michael Dahlberg Införa flödesmodellen på allm kir Klart 080204. Ansv Lojsan Sundström En vårdprocess per diagnosområde skall på ett tvärprofesionellt sätt vara genomarbetat innan 080531. Ansv: Resp sektionsansvarige/processägare. Varje vårdprocess skall senast 080131 uppvisa deltagarlista för valt arbete och mötesagenda för våren. Tidsåtgång; 1 tim per vecka. Klart 080131. Ansv: Resp sektionsansvarige/ processägare.

18 Patient Process Lärande/förnyelse Resurs

19 Vårdprocess – hur definiera? Gemensamma mål/riktlinjer för behandling Följs i kvalitetsregister Nationella riktlinjer kring viss patientgrupp Fångas i KPP/DRG

20 Tillvägagångssätt Börja med att välja ut en patientgrupp/vårdprocess Vad är syftet/övergripande målsättning med förbättringsarbetet för den valda patientgruppen? Gör en värdekompass Välj ut 1-3 viktigaste måtten i varje perspektiv Beskriv vad som ska mätas, hur det ska mätas och målet med varje mått. Kartlägg och analysera processen Vilka idéer har vi för att förbättra processen?

21 Identifierade processer Allm kir/uro Vårdprocess Akut Barn övrigt Bröstcancer Bröst övrigt Struma Struma övrigt Bråck Varicer Galla Allmänkir övrigt Aortaaneurysm Perifera artärsjukdomar Dialysaccesser Kärl övrigt Vårdprocess Coloncancer Rektalcancer NGI övrigt Hudcancer Bröst- o bukplastiker Plastik övrigt Obesitas ÖGI-cancer ÖGI övrigt Diagnostiserad prostatacancer Makrohematuri Urologi övrigt

22 Mätpunkter i flödesmodellen i NLL 1.Antal dagar från vårdbegäran till start av vårdåtagande 2.Antal dagar från start av vårdåtgande till första bokning 3.Antal dagar från första bokning till första besök 4.Antal dagar från första besök till första diagnos 5.Antal dagar från första diagnos till beslut om åtgärd 6.Antal dagar från beslut om åtgärd till start av åtgärd 7.Antal dagar från start av åtgärd till slut av vårdåtagande

23 Värdekompassen Klinisk status Provresultat Komplikationer Funktionell hälsostatus Fysiskt Mentalt Socialt Tillfredsställelse Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vård Kostnader Direkta Indirekta Vad kostar det? Vilka resurser används? Vad är viktigt för professionen? Vad är viktigt för patientens dagliga liv? Vad är viktigt i vården för patienten? Hur upplever patienten vården?

24 Rektalcancer & coloncancer Syfte/övergripande målsättning: Alla patienter med rektalcancer (coloncancer) ska få behandling inom 5 veckor. Vården ska kännetecknas av hög medicinsk kvalitet, säkerhet och trygghet samt vara kostnadseffektiv.

25 Klinisk status Provresultat Komplikationer Tillgänglighet Tillfredsställelse Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vård Kostnader DRG Vi gjorde om värdekompassen…

26 Rektalcancer - Kliniskt utfall Mål (delmål för att nå övergripande mål) Mått (vad mäta?) Mätmetod (hur mäta?) < 8 % re-operationerAntal re-operationer inom 30 dgr/totalt antal op-tillfällen på c-op inom processen Ur VAS, tertial < 2 % mortalitet efter operation Antal döda inom 30 dgr efter opdag/ antal opererade pat inom processen Ur VAS, tertial <= 7 dgr vårdtid för patienter < 75 år, ASA < 3 Antal vårddagar per vårdtillfälleUr VAS, kont. <= 11 dgr vårdtid för alla patienter inom processen Antal vårddagar per vårdtillfälleUr VAS, kont. Inga akuta återinläggningar Antal akuta återinläggningar inom 30 dgr Ur VAS, tertial

27 Rektalcancer - Tillgänglighet Mål (delmål för att nå övergripande mål) Mått (vad mäta?) Mätmetod (hur mäta?) <= 7 dagar från remiss till första läkarbesök Ledtid i veckodagar från remissdatum till första läkarbesök vid misstänkt rektalcancer. Ur VAS, tertial, enl flödes- modellen <= 14 dagar från första besök till beslut om behandling Ledtid i veckodagar från första läkarbesök till op- planering Ur VAS, tertial, enl flödes- modellen <= 14 dagar från beslut om behandling till start av behandling Ledtid i veckodagar från op- planering till opdag. Ur VAS, tertial enl flödes- modellen Patienttillfredsställelse > 90 % av patienterna ska känna sig välinformerade Frågorna 3, 4, 5 i patientenkät ska ges betyg 4 eller 5 Via patientenkät vid utskrivning > 90 % av patienterna ska känna sig trygga och väl omhändertagna Fråga 13 i patientenkät ska ges betyg 4 eller 5 Via patientenkät vid utskrivning

28 Rektalcancer - Kostnader Mål (delmål för att nå övergripande mål) Mått (vad mäta?) Mätmetod (hur mäta?) Kostnaderna ska ligga i paritet med rikssnitt DRG-kostnad för DRG-koderna 146 och 147 jämfört med rikssnitt i KPP-databasen Via databas, tertial

29 Kliniskt utfall – vårdtid rektalcancer

30 Delmål : Förbättra den postoperativa stomivården. Personalutbildning. Mätning : Andel patienter som känner sig trygga vid hemgång Förändring att pröva : Utarbeta riktlinjer för stomiträning av patienten. Utbildning av personal. Agera: Vilka slutsatser drar vi av testet? Behöver vi testa i större skala? Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av de resultat testet visade? Planera: Bilda en tvärvetenskaplig arbetsgrupp Möten inbokas Tidsplan: 11-03-2008 Studera/analysera: Redovisning av patientenkät fråga 10, 11 och 12. Checklista på antalet vårdpersonal som genomgått utbildning I stomivård. Göra: Arbetsgruppen inventerar hur arbetet utförs idag. Hur gör andra sjukhus? Evidensgenomgång. Riktlinjer utarbetas gällande stomivård för mottagning/vårdavdelning samt egenvårdsträning för patienten. Utbildning av stomiterapeuten planeras.. PGSA-cykel nr:3 Agera Planera GöraStudera

31 Kliniskt utfall - återinläggningar

32 Kostnader DRG

33 Jämförelse medelvårdtider


Ladda ner ppt "Division Opererande specialiteter. Mäta för att leda - Team kustklinik allmänkirurgi/urologi Norrbotten Michael Dahlberg – verksamhetschef kustklinik."

Liknande presentationer


Google-annonser