Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Farsta hemvårdsmodell Samverkan mellan Carema Primärvård och Carema Äldreomsorg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Farsta hemvårdsmodell Samverkan mellan Carema Primärvård och Carema Äldreomsorg."— Presentationens avskrift:

1 Farsta hemvårdsmodell Samverkan mellan Carema Primärvård och Carema Äldreomsorg

2 Verksamhet i Sverige, Norge och Finland Grundat 1996 4 800 årsanställda Carema

3 Farsta hemvårdsmodell - bakgrund Problem finns i samverkan mellan Primärvård och Äldreomsorg inom hemvård och SÄBO:  Överlappning och brist i informationsöverföring  Gränsdragningsdiskussioner - gråzon  Många vårdgivare Utvecklingsarbete inom Carema har givit modeller för lösning av problemen.

4 Farsta hemvårdsmodell -bakgrund Vårdgivare i hemmet Akut- sjukhus Basal HSV dsk + läkare Geriatrik SAH Särskilt boende korttidsvård Socialt stöd ADL ORK Stroketeam Nattpatrull Jourläkare SLL Hemrehab

5 Projektledare, läkare Carema primärvård Undersköterska Distriktssköterska Verksamhetschef Carema Primärvård Regionchef Rådgivare HSL Enhetschef Undersköterska Carema Äldreomsorg Styrgrupp Arbetsgrupp Chef Carema Äldreomsorg Kvalitetschef Carema Primärvård Projektledare Carema Primärvård Representanter från beställarna – kommun och landsting Farsta hemvårdsmodell - så här gjorde vi Projektorganisation

6 Syfte Optimal samverkan mellan Hemtjänst och Hemsjukvård Trygghet för vårdtagaren Mål Modell för hemvård med gemensamma rutiner och arbetssätt och fördelning av ansvar Målgrupp Äldre multisjuka med behov av hemsjukvård och hemtjänst. Farsta hemvårdsmodell

7 ÄgareMedarbetare Vårdtagare Huvudmän Analys av….Viktiga dimensioner  Samverkan mellan enheterna  Informationsöverföring  Vårdplanering  Kontinuitet/tillgänglighet  Handledning/personalutv.  Avvikelser  Läkemedelshantering  Uppföljning Farsta hemvårdsmodell - så här gjorde vi Målgruppernas problem,krav och behov

8 Benchmarking i Öckerö hemvård Fokusgrupp Vad tycker vårdtagare och närstående? Hur kan vi dela på jobbet för vårdtagarens bästa? Hur gör andra? Hur ser vi på våra yrkesroller? Farsta hemvårdsmodell - så här gjorde vi

9 Nyckeltal Uppföljning Struktur A kuta händelser Vård i livets slutskede När en vårdtagare avlider Gemensamma möten Gemensamma rutiner Gemensam introduktion, fortbildning, möten och vårdplanering Information Farsta hemvårdsmodell - resultat

10 Vårdprinciper vårdprocesser Verktyg Samverkan i dagligt arbete Introduktion Fortbildning Samverkansavtal och Uppföljning Farsta hemvårdsmodell Vad vill vi åstadkomma? Hur genomför vi det? Hur reglerar vi det? Hur följer vi upp det?

11  Samma tillgång till läkarvård som andra medborgare  Vårdplanering i samverkan - individens önskan och behov  Kontinuitet  Egen läkare och dsk och kontaktman  Kvarboendeprincipen  Intresse för äldre  Underlätta samverkan, infor- mation och kommunikation  Växa och utvecklas  Vi ska ha roligt tillsammans! Grundbultar för medarbetare Vårdprinciper för kund Farsta hemvårdsmodell

12  Akuta situationer  Vård i livets slutskede  När en boende avlider  Delegering Vårdprocesser Farsta hemvårdsmodell Tydliga process – steg, roller och ansvar Tydliga rutiner och struktur

13 Akut medicinsk händelse KP/ersättare HT ringer till aktuell dsk DSK bedömer Akut ? DSK utför åtgärd själv Läkare kontaktas Dokumentation Möjlig fara Dokumentation 1 Läkare bedömer Akut? Hembesök HSV läk alt jour 1 Dokumentation nej Dokumentation Råd Till KP Nej Behov av hembesök? ja Hembesök Inplaneras i Tidbok ja Behov av akut läkar besök? nej Ja 1. Hembesök och bedömn Dsk Behov av läkarinsats? nej Instruktion Till HT om omvårdnad ja Nej Telkontakt läkare Instruktion till dsk ja Kan göra hembesök? Nej ja Pat skickas akut Akut sluten vårds Behov? nej Medicinsk Åtgärd/ vårdplan Ja Dokumentation Akut medicinsk händelse, dagtid Farsta hemvårdsmodell

14 Akut medicinsk händelse – Roller och ansvar 1.Kp/usk bedömer och tar kontakt med dsk vid behov. Kp/usk dokumenterar aktiviteten. 2.Dsk gör bedömning om akut hembesök skall göras. Dsk ger råd om fortsatt omvårdnad till kp/usk. 3.Dsk gör hembesök och en egen bedömning. Läkare kontaktas om behov finns. 4.Läkaren gör bedömning om fortsatt vård via hembesök eller telefon. 5.Dsk ansvarar för att den vård som läkaren ordinerat blir utförd 6.Dsk ansvarar även för att närstående blir informerade 7.Aktiviteterna dokumenteras av läkare och dsk. Vid skada eller akut sjukdom Farsta hemvårdsmodell

15  Introduktion - gemensam  Fortbildning - inbjuda varandra  Planering och samverkan. Långsiktig - planeringsdag dagligt arbete - teammöten, veckorond, rutiner för arbete i gråzon stormöte på vårt sätt – läkaren deltar  Avvikelsehantering och kvalitetsarbete Kompetensutveckling, planering och daglig samverkan Farsta hemvårdsmodell

16 Gemensam kontaktpärm i hemmet Kontaktpärm i hemmet Farsta hemsjukvård i samarbete med Farsta hemtjänst Farsta hemvårdsmodell

17 Uppföljning Andel vårdtagare som fått minst 1 läkarbesök/ år 100 % Läkemedelsgenomgång Antal per pat/ år> 1/år Akuttransporter till akutsjukhusMinimera Nyckeltal Mål Kundnöjdhet / Närstående 90 %, bra mkt bra Medarbetare 90 % : totalindex > 4 Springet = antal individer Minimera -per vårdtagare under 3 v. MedicinskKund och medarbetare Farsta hemvårdsmodell

18 Uppföljning Stor-möte ( läkare, hemtjänst, dsk, rehab) 3 ggr/år/ grupp Teammöten /vecka 1/ v Antal besök per heltidssköterska Ej försämring ) Effektivitet o produktivitet: Hemtjänsten Ej försämring Produktivitet och kostnadseffektivitet Process Ekonomi NyckeltalMål Farsta hemvårdsmodell

19  Samverkansavtal  Förankring Vårdtagare/ närstående Vårdgrannar Medarbetare Beställare Farsta hemvårdsmodell

20 Implementering Start HT -05 Nytt avtal satte käppar i hjulen Turbulens, omorganisation, personal och chefsförändringar För kort tid för mätningar Fortsättning: Nystart - 07 Farsta hemvårdsmodell – hur gick det?

21 Några styrkor och möjligheter Yrkesroller  Distriktssköterskorna mer undervisande, handledande  Undersköterskorna får fler delegeringar, höjer statusen  Läkare får information från alla nivåer Vårdtagare/närstående  Ökad kontinuitet, färre personer  Ökad trygghetskänsla  Bättre kontakt Farsta hemvårdsmodell – hur gick det?

22 Trygghet, kontinuitet, effektivitet Farsta hemvårdsmodell


Ladda ner ppt "Farsta hemvårdsmodell Samverkan mellan Carema Primärvård och Carema Äldreomsorg."

Liknande presentationer


Google-annonser