Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carema Verksamhet i Sverige, Norge och Finland Grundat 1996

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carema Verksamhet i Sverige, Norge och Finland Grundat 1996"— Presentationens avskrift:

0 Farsta hemvårdsmodell
Samverkan mellan Carema Primärvård och Carema Äldreomsorg

1 Carema Verksamhet i Sverige, Norge och Finland Grundat 1996
4 800 årsanställda Verksamhet i Sverige, Norge och Finland

2 Farsta hemvårdsmodell - bakgrund
Problem finns i samverkan mellan Primärvård och Äldreomsorg inom hemvård och SÄBO: Överlappning och brist i informationsöverföring Gränsdragningsdiskussioner - gråzon Många vårdgivare Utvecklingsarbete inom Carema har givit modeller för lösning av problemen.

3 Farsta hemvårdsmodell -bakgrund
Vårdgivare i hemmet Akut- sjukhus Basal HSV dsk + läkare Socialt stöd ADL Nattpatrull Jourläkare SLL Hemrehab Geriatrik ORK Stroketeam Särskilt boende korttidsvård SAH

4 Farsta hemvårdsmodell - så här gjorde vi
Projektorganisation Styrgrupp Arbetsgrupp Chef Carema Äldreomsorg Kvalitetschef Carema Primärvård Projektledare Carema Primärvård Representanter från beställarna – kommun och landsting Projektledare, läkare Carema primärvård Undersköterska Distriktssköterska Verksamhetschef Carema Primärvård Regionchef Rådgivare HSL Enhetschef Undersköterska Carema Äldreomsorg

5 Farsta hemvårdsmodell
Målgrupp Äldre multisjuka med behov av hemsjukvård och hemtjänst. Syfte Optimal samverkan mellan Hemtjänst och Hemsjukvård Trygghet för vårdtagaren Mål Modell för hemvård med gemensamma rutiner och arbetssätt och fördelning av ansvar

6 Farsta hemvårdsmodell - så här gjorde vi
Målgruppernas problem,krav och behov Analys av…. Viktiga dimensioner Ägare Medarbetare Vårdtagare Huvudmän Samverkan mellan enheterna Informationsöverföring Vårdplanering Kontinuitet/tillgänglighet Handledning/personalutv. Avvikelser Läkemedelshantering Uppföljning Samverkan mellan enheterna Informationsöverföring Vårdplanering Kontinuitet/tillgänglighet av vårdinsatser Handledning och personalutveckling Avvikelser Läkemedelshantering Uppföljning

7 Farsta hemvårdsmodell - så här gjorde vi
Målgruppernas problem, krav och behov Hur gör andra? Benchmarking i Öckerö hemvård Vad tycker vårdtagare och närstående? Fokusgrupp Hur ser vi på våra yrkesroller? Hur kan vi dela på jobbet för vårdtagarens bästa?

8 Farsta hemvårdsmodell - resultat
Struktur Akuta händelser Vård i livets slutskede När en vårdtagare avlider Gemensamma möten Gemensamma rutiner Information Uppföljning Gemensam introduktion, fortbildning, möten och vårdplanering Nyckeltal

9 Farsta hemvårdsmodell
Vårdprinciper vårdprocesser Verktyg Samverkan i dagligt arbete Introduktion Fortbildning Samverkansavtal och Uppföljning Vad vill vi åstadkomma? Hur genomför vi det? Hur reglerar vi det? Hur följer vi upp det?

10 Farsta hemvårdsmodell
Vårdprinciper för kund Grundbultar för medarbetare Samma tillgång till läkarvård som andra medborgare Vårdplanering i samverkan - individens önskan och behov Kontinuitet Egen läkare och dsk och kontaktman Kvarboendeprincipen Intresse för äldre Underlätta samverkan, infor- mation och kommunikation Växa och utvecklas Vi ska ha roligt tillsammans!

11 Farsta hemvårdsmodell
Vårdprocesser Akuta situationer Vård i livets slutskede När en boende avlider Delegering Tydliga process – steg, roller och ansvar Tydliga rutiner och struktur

12 Farsta hemvårdsmodell
Akut medicinsk händelse, dagtid Hembesök Inplaneras i Tidbok Behov av hembesök? ja DSK utför åtgärd själv Instruktion Till HT om omvårdnad Råd Till KP Nej nej Nej KP/ersättare HT ringer till aktuell dsk Akut medicinsk händelse ja Behov av akut läkar besök? nej Hembesök och bedömn Dsk DSK bedömer Akut? Behov av läkarinsats? Läkare kontaktas ja 1 Möjlig fara Ja Dokumentation Dokumentation 1. Dokumentation Instruktion till dsk Pat skickas akut nej Ja Nej Läkare bedömer Akut? Hembesök HSV läk alt jour nej Medicinsk Åtgärd/ vårdplan ja Kan göra hembesök? ja Akut sluten vårds Behov? 1 Telkontakt läkare Dokumentation Dokumentation Dokumentation Dokumentation

13 Farsta hemvårdsmodell
Akut medicinsk händelse – Roller och ansvar Vid skada eller akut sjukdom Kp/usk bedömer och tar kontakt med dsk vid behov. Kp/usk dokumenterar aktiviteten. Dsk gör bedömning om akut hembesök skall göras. Dsk ger råd om fortsatt omvårdnad till kp/usk. Dsk gör hembesök och en egen bedömning. Läkare kontaktas om behov finns. Läkaren gör bedömning om fortsatt vård via hembesök eller telefon. Dsk ansvarar för att den vård som läkaren ordinerat blir utförd Dsk ansvarar även för att närstående blir informerade Aktiviteterna dokumenteras av läkare och dsk.

14 Farsta hemvårdsmodell
Kompetensutveckling, planering och daglig samverkan Introduktion - gemensam Fortbildning - inbjuda varandra Planering och samverkan. Långsiktig - planeringsdag dagligt arbete - teammöten, veckorond , rutiner för arbete i gråzon stormöte på vårt sätt – läkaren deltar Avvikelsehantering och kvalitetsarbete

15 Farsta hemvårdsmodell
Gemensam kontaktpärm i hemmet Kontaktpärm i hemmet Farsta hemsjukvård i samarbete med Farsta hemtjänst

16 Farsta hemvårdsmodell
Uppföljning Medicinsk Kund och medarbetare Nyckeltal Mål Nyckeltal Mål Andel vårdtagare som fått minst 1 läkarbesök/ år 100 % Läkemedelsgenomgång Antal per pat/ år > 1/år Akuttransporter till akutsjukhus Minimera Kundnöjdhet / Närstående %, bra mkt bra Medarbetare % : totalindex > 4 Springet = antal individer Minimera per vårdtagare under 3 v.

17 Farsta hemvårdsmodell
Uppföljning Process Ekonomi Produktivitet och kostnadseffektivitet Nyckeltal Mål Nyckeltal Mål Stor-möte ( läkare, hemtjänst, dsk, rehab) 3 ggr/år/ grupp Teammöten /vecka 1/ v Antal besök per heltidssköterska Ej försämring ) Effektivitet o produktivitet: Hemtjänsten Ej försämring

18 Farsta hemvårdsmodell
Samverkansavtal Förankring Vårdtagare/ närstående Vårdgrannar Medarbetare Beställare

19 Farsta hemvårdsmodell – hur gick det?
Implementering Start HT -05 Nytt avtal satte käppar i hjulen Turbulens, omorganisation, personal och chefsförändringar För kort tid för mätningar Fortsättning: Nystart - 07

20 Farsta hemvårdsmodell – hur gick det?
Några styrkor och möjligheter Yrkesroller Distriktssköterskorna mer undervisande, handledande Undersköterskorna får fler delegeringar, höjer statusen Läkare får information från alla nivåer Vårdtagare/närstående Ökad kontinuitet, färre personer Ökad trygghetskänsla Bättre kontakt

21 Farsta hemvårdsmodell
Trygghet , kontinuitet, effektivitet


Ladda ner ppt "Carema Verksamhet i Sverige, Norge och Finland Grundat 1996"

Liknande presentationer


Google-annonser