Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium om - risk- och sårbarhetsanalyser - kommunala handlingsprogram Med ny mandatperiod finns chansen att ta ett mer samlat grepp på trygghets- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium om - risk- och sårbarhetsanalyser - kommunala handlingsprogram Med ny mandatperiod finns chansen att ta ett mer samlat grepp på trygghets- och."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium om - risk- och sårbarhetsanalyser - kommunala handlingsprogram Med ny mandatperiod finns chansen att ta ett mer samlat grepp på trygghets- och säkerhetsfrågorna i kommunen RSA och kommunala handlingsprogram enligt LSO är två av de viktigaste verktygen att styra denna verksamhet

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Risk-och sårbarhetsanalyser 09:30 Inledning Syftet med RSA Föreskrifterna och förmågebedömning Vägledning RSA RSA i ett regionalt perspektiv 12:00 Lunch Kommunala handlingsprogram 13:00 Processen,vägledning Kommunens ansvar Statistik som verktyg 14:20 – 14:45Fika Kommunexempel: Laholm 16:00Avslutning

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Aktiv dialog på 3 sätt Skriftliga frågor som lämnas in till oss efterhand Vi kommer ha dialog/uppsummering vid dagens slut Ställ gärna frågor under hand Under dagen kommer vi försöka fånga frågor Dagens presentationer + frågor & svar på www.msb.se www.msb.se - sök på seminarier och välj risk-och sårbarhetsanalyser

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap I Budgetpropositionen för 2011 finns målen för politikområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, kap 4 Samhällets krisberedskap Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet Regeringens fastlagda mål för vår säkerhet är att värna: befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden, som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri och rättigheter.

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Regeringes preciserade mål för samhällets krisberedskap minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor trygga hälsan och den personliga säkerheten för barn, kvinnor och män och hindra eller begränsa skador på egendom eller miljö Arbetet med samhällets krisberedskap bör även bidra till att minska lidande och skadeverkningar av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

6 Risk- och sårbarhetsanalyser

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Agenda förmiddag Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser Vad är en risk- och sårbarhetsanalys? Risk- och sårbarhetsanalyser och riskhantering Föreskrifter och förmågebedömning Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Länsstyrelsen

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Risk- och sårbarhetsanalyser Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap (Krisberedskapsförordningen) Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap En bra hockeyspelare spelar där pucken är. En suverän hockeyspelare spelar där pucken kommer att hamna. Wayne Gretzky

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Syfte med risk- och sårbarhetsanalyser Ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga Ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten Ge underlag för samhällsplaneringen Bidra till att ge en riskbild för hela samhället

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap RSA och riskhantering

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vad är en risk- och sårbarhetsanalys?

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samordning av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Riskperspektiv

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Riskperspektiv LSO LEH

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samordning av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diskussion Hur ser ni på möjligheten att samordna arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser utifrån flera olika lagstiftningars krav om riskanalyser?

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PAUS

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser Bemyndigande från regeringen Höjd kvalitet samt jämförbarhet och enhetlighet Ett viktigt instrument för att inrikta arbetet inom krisberedskapsområdet Styr tid, periodicitet, mottagare samt en disposition för redovisningen

20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Föreskrifternas utformning TidPeriodicitetMottagare Kommun 30 septemberMandatperiod samt en mindre årlig rapportering Länsstyrelsen Landsting 30 septemberMandatperiod samt en mindre årlig rapportering Socialstyrelsen med kopia till länsstyrelsen samt MSB Lst/central myndighet 15 novemberÅrligenRegeringskansliet med kopia till MSB

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Disposition i redovisning - kommuner 1.Övergripande beskrivning av kommunen 2.Övergripande beskrivning av arbetsprocess och metod 3.Övergripande beskrivning av identifierad samhällsviktig verksamhet 4.Identifierade och värderade risker, sårbarheter samt kritiska beroenden inom kommunens geografiska område

22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Disposition i redovisning - kommuner 5. Övergripande beskrivning av särskilt viktiga resurser som kommunen kan disponera för att hantera extraordinära händelser 6. Bedömning av förmågan i samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område att motstå och hantera identifierade risker som kan leda till en extraordinär händelse 7. Bedömning av kommunens förmåga att motstå och hantera identifierade risker som kan leda till en extraordinär händelse 8. Planerade och genomförda åtgärder samt en bedömning av behov av ytterligare åtgärder med anledning till risk- och sårbarhetsanalysens resultat

23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommuners och landstings regelbundna uppföljning och rapportering 1.Ändrade förutsättningar som påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som gjorts enligt 6 eller 7 §. 2.Genomförda och planerade åtgärder som påverkar riskbilden eller de förmågebedömningar som gjorts enligt 6 eller 7 §. 3.Resultatet av genomförd uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser.

24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Förmågebedömning Krishanteringsförmåga Ledning, samverkan och information Informationssäkerhet Larm Omvärldsbevakning Materiella resurser Personella resurser Praktisk erfarenhet Förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar Informationssäkerhet Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur Reservkraft Möjlighet att flytta den samhällsviktiga verksamheten Materiella resurser Personella resurser

25 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kritiska beroenden och samhällsviktig verksamhet Föreskrifterna reglerar att aktörerna ska identifiera vilka kritiska beroenden som finns för den samhällsviktiga verksamheten

26 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kritiska beroenden Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande verksamheter relativt omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en extraordinär händelse inträffar. Den drabbade verksamheten kännetecknas av att den saknar uthållighet, redundans och möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs som fallit bort.

27 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samhällsviktig verksamhet En verksamhet som uppfyller ett eller båda av följande villkor: Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt

28 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diskussion Vad är samhällsviktig verksamhet inom er organisation och i förekommande fall det geografiska området? Vilka svårigheter och möjligheter ser ni i att identifiera kritiska beroenden?

29 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Gemensam för kommuner, landsting och statliga myndigheter Ej reglerande eller styrande Februari 2011 Särskild publikation med sakområden Utvärdering av föreskrifterna påbörjas under 2011

30 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Frågor? Bilder: www.msb.sewww.msb.se sök seminarier/risk- och sårbarhetsanalyser Kontakt MSB: Jonas Eriksson, jonas.eriksson@msb.se, tfn 010-240 50 28jonas.eriksson@msb.se Anna Rinne, anna.rinne@msb.se, tfn 010- 240 54 15anna.rinne@msb.se Tack!

31 Kommunala handlingsprogram enligt LSO

32 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Eftermiddagens schema 13.00-13.15: Processen, Vägledning 13.15- 14.00: Kommunens ansvar och handlingsprogram 14.00-14.20: Statistik som verktyg 14.20-14.45: Fika 14.45- 15.45: Kommunexempel: Laholm 15.45- 16.00: Avslutning

33 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Systematik och processer FörbättraPlanera Följa uppGenomföra

34 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nuläge Analys Prioriteringar Mål Dokument handlingsprogram Åtaganden, Genomförande Uppföljning Utvärdering Förbättring Nuläge Analys

35 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mål Uppföljning En viktig del av processen! Nyckeln till vidareutveckling av säkerhetsarbetet! Nuläge Analys Prioriteringar Mål Dokument handlingsprogram Åtaganden, Genomförande Uppföljning Utvärdering Förbättring Nuläge Analys

36 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Samverkan- en förutsättning Ingen enskild aktör kan ensam skapa säkerhet i lokalsamhället Tillsammans kan vi göra mycket Vi är många som delar ansvaret: Den enskilde individen Kommuner Landsting Staten och dess myndigheter Pensionärsorganisationer Handikappsorganisationer Fastighetsägare M fl

37 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tvärsektoriellt arbete Bred involvering av samhällets aktörer Fler perspektiv – ökad kunskap om riskbilden Djupare kunskap om risk/ problembilden Säkerhetsarbetet får ökat värde

38 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Helhetsperspektiv på risker Vilka olyckor kan vi förvänta oss nästa år? Vilka olyckor kan vi förvänta oss de närmaste 10 åren? Vilka andra olyckor skulle trots liten sannolikhet kunna inträffa i kommunen? I vilka miljöer är det vanligt med olyckor? Var finns objekt som kan orsaka olyckor som i hög grad påverkar omgivningen?

39 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Systematiskt säkerhetsarbete Arbeta tvärsektoriellt Gemensamma mål, tydliga ansvarsområden Uppföljning och utvärdering

40 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vägledningens 3 delar Systematiskt säkerhetsarbete- processen Kommunens skyldigheter och vad handlingsprogrammen ska innehålla enligt LSO 4 exempel från ”verkligheten”

41 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kontakt patrik.hjulstrom@msb.se emma.sjodin@msb.se

42 Handlingsprogram enligt LSO -vad ska det vara bra för? (vad säger lagen)

43 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Handlingsprogram enligt LSO -Kommunens uppgifter och målstyrning -Mål för verksamheten -Riskanalys -Förebyggande verksamheten; ordnad och planerad -Redovisning av förmåga att genomföra räddningsinsats

44 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunens uppgifter och målstyrning LSO – kejsarens nya kläder? 2004 LSO 1986 RäL 1974 Brandlagen Kommunens uppgifter är desamma – i princip..

45 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunens uppgifter och målstyrning Kommunens uppgifter är desamma – i princip.. Alla olyckor Föranleder RTJ Föranleder inte RTJ (fall, förgiftning, etc) Brand Övriga (trafik, drunkning...) RTJ: SKALL Fb: SKALLVERKA FÖR...GÄRNA...

46 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunens uppgifter och målstyrning ”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs” drygt hundra döda i bränder varje år 25 000 bränder varje år - räddningsinsats Göteborgsbranden - 63 ungdomar dog ”Brandvarnare fanns inte” Hur har det gått då?

47 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunens uppgifter och målstyrning ”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs” Modernisering och minskad detaljreglering – mål och resultatstyrning — ökad möjlighet till lokal anpassning — nationella mål Hur har det gått då? Sådär...

48 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunens uppgifter och målstyrning Historien är full av exempel... MånlandningenManhattan-projeket

49 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunens uppgifter och målstyrning Vår vardag är full av exempel... ”Slutspelshockey””Uppvisningsmatch”vs Tentamen Höjdhopp utan ribba?

50 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunens uppgifter och målstyrning målstyrning Blir disken diskad om ingen ”dömer av”?

51 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunens uppgifter och målstyrning Antal döda i bränder Antal bostadsbränder Mål- och resultatstyrning är kanske det som behövs?

52 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunens uppgifter och målstyrning Handlingsprogram = ett...... för kommunens målstyrning… Ett sätt för lagstiftaren att styra kommunerna mot mål- och resultatstyrning

53 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunens uppgifter och målstyrning Handlingsprogram = en... Staten vill även fortsättningsvis säkerställa ett visst inflytande över verksamheten...... -station LST

54 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Risker/Behov Resurser/Medel VerksamhetOutput 1Output 2 - räddningstjänst - tillsyn - brandskyddskontroll - rengöring - information/rådgivning - etc. - antal olyckor - antal döda - antal skadade - antal kronor (egendom) - etc. Output 3 - andel brandvarnare - andel fungerande SBA - enskildes förmåga - räddningstjänst - etc. SKYDDETSÄKERHETEN Mål för verksamheten SäkerhetsmålPrestationsmål Accepterade Uppföljningsbara

55 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Riskanalys och statistik ” I programmet skall anges... samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser.” - E4 - Farligt gods - Fallolyckor - Drunkning - Anlagd brand - Outokumpu (fluorvätesyra) - Sjukhuset

56 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mål för verksamheten Alla olyckor Föranleder RTJ Föranleder inte RTJ (fall, förgiftning, etc) Brand Övriga (trafik, drunkning...) SKALL Var brinner det? Hur brinner det? När brinner det? Hos vem? Hur ofta? Startutrymme? Varför? Var släcks branden? Riskgrupper? I vår kommun? Skador; liv, hälsa, egendom, miljö? mm. —Brandvarnarförekomst? —Handbrandsläckare? —Den enskildes kunskap? —SBA?

57 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Riskperspektiv LSO LEH

58 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mål för verksamheten En annan inspirationskälla… Nationell strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda Redovisning av uppdrag (FÖ2009/2196/SSK, 2009-11-05) ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand” Strategier — Informationsinsatser — Kommunikation — ”Utnyttjande” av media — Lokal samverkan

59 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Alla olyckor Föranleder RTJ Föranleder inte RTJ (fall, förgiftning, etc) Brand Övriga (trafik, drunkning...) SKALL ” I programmet skall anges... samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser.” RTJ: Vilka olyckor bör vi kunna hantera i vilken omfattning? Hur är skyddet räddningstjänst i vår kommun jämfört med andra liknande?

60 Hur förebyggande verksamheten är ordnad - Organisation - Resurser - Kompetens Hur förebyggande verksamheten planeras – Planer för tillsyn – Planer för rengöring och brandskyddskontroll – LSO 3.2 Förebyggande verksamheten – ordnad och planerad

61 Förmåga att genomföra räddningsinsats – del av förmåga resurser Snabbhet Insatsförmåga Uthållighet Personella och materiella resurser

62 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Snabbhet Förmåga att genomföra räddningsinsats Utredningen inför prop. 2002/03:119 …snabbhet måste anses vara ett självklart mål för effektivitet…” Olika olyckstyper kräver olika insatstider. Kraven från olyckan och behoven hos den drabbade är dimensionerande.

63 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Insatsförmåga Resultatet av det samlade arbetet för insatsen. Beskrivs genom vad som skall uppnås med insatsen. Kan uttryckas genom kompetenskrav. Nivå 1 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 4 Organisation: Avsluta X% av räddningsinsatserna inom Y minuter Flera enheter: ”Klara” större insats vid trafikolycka Enhetsnivå: Räddningsenheten skall klara viss definierad insats Personal: Personalen skall klara att utföra uppställda individuella mål Lämpliga nivåer för anpassning mot lokal riskbild Kan anges på olika nivåer Förmåga att genomföra räddningsinsats

64 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Uthållighet Nödvändigt att beskriva för insatser som är större eller utdragna i tiden. Personella och materiella resurser Resursuppbyggnad Ledning Samverkan Förmåga att genomföra räddningsinsats

65 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Personella och materiella resurser Förmåga att genomföra räddningsinsats

66 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kommunens uppgifter och målstyrning Handlingsprogram = en... Staten vill även fortsättningsvis säkerställa ett visst inflytande över verksamheten...... -station LST

67 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

68 Handlingsprogram utan fakta! Vadå? Statistik - underlag för uppföljning och utvärdering - underlag för faktabaserade beslut - underlag för riskbild i kommunen

69 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vart hittar jag statistik? Landstinget Kommunen (Rtj. förbundet) SKL -Sveriges Kommuner och landsting Andra myndigheter MSB Organisationer försäkringsbolag

70 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Antal döda till följd av olycksfall i trafiken respektive antal bilar i trafik vid årets slut, 1935-2002 VV

71 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB stödjer utvecklingen av ett faktabaserat säkerhetsarbete MSB presenterar statistik kring olyckor, säkerhets- och krishanteringsarbete. Vi tar fram analyser för att ge bilder av läget, trender och samhällskostnader utmed hela hotskalan – från individers trygghet till samhällets säkerhet.

72 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Indikatorer – Öppna jämförelser Olycksstatistik: –Räddningstjänstens insatser –Dödsbränder –Olyckor i siffror Enkätundersökningar: –Årsuppföljning LSO –Äldresäkerhetsarbete i kommunen –Individers uppfattning om Trygghet och säkerhet Statistik och analyser via webben, rapporter och faktablad

73 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Olycksutredningar! Erfarenheter efter en olycka med räddningsinsats -Orsak -Olycksförlopp -Insatsen

74 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Hur hittar jag MSB:s statistik www.msb.se *under kunskapsbank – statistik och analys alternativt *sök statistik Gå direkt till informationssystemet IDA: http://ida.msb.se

75 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet Jämför indikatorer för konsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Det övergripande syftet med rapporten är att stödja det pågående arbetet med att främja trygghet och säkerhet som sker i landet. I rapporten redovisas totalt fem utfallsindikatorer och tio indikatorer för säkerhetsarbete och resurser. Öppna jämförelser publiceras av Sveriges kommuner och landsting ( SKL) och tas fram i samarbete med MSB.

76 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Individens uppfattning om trygghet och säkerhet Frågor som berör: –Otrygghet –Om man varit med om en brand, fallolycka, inbrott, elavbrott etc. –Den egna risken –Uppfattning om trygghet och säkerhet –Egna säkerhetsåtgärder 47 800 tillfrågade Svarsfrekvens 55 % 60-tal kommuner får egna resultat Kvaliten bedöms som god.

77 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Olyckor & kriser 2009/2010. Området samhällsskydd och beredskap kännetecknas av en stor bredd som avspeglas i en hotskala som spänner från vardagsnära risker för enskilda individer till risker med potential att skada samhället i stort. Rapport olyckor och kriser 2009/2010

78 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statistik från räddningstjänstens insatser Efter varje händelse upprättar räddningstjänsterna en insatsrapport. Insatsrapporterna skickas in med jämna mellanrum MSB. Varje år görs en sammanställning för hela riket. Sammanställningen presenteras i rapporten Räddningstjänst i siffror Statistiken presenteras på kommun/räddningstjänstnivå på webben via IDA.

79 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statistik om dödsbränder Varje år sammanställs underlag kring dödsbränder och presenteras på riksnivå. Siffrorna finns på webben via IDA. MSB publicerar sedan i år preliminär statistik om dödsbränder på www.msb.se

80 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Underlag för prioritering ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. –Fördelar och kostnader i vågskålar. Genomförda analyser: –brandvarnare, –”fixartjänst”, –tidsfaktorns betydelse, –räddningstjänst i sjukvården, –Automatlarm –Etc. Kostnadsnyttoanalyser

81 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Begränsningar: –begränsat antal händelser, –hur data samlas in –Kostnader –MSB:s roll Vår ambition - visa det som går på kommunnivå.

82 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tack för uppmärksamheten För vidare upplysningar och kontakt Rainar All Rainar.all@msb.se 070-6995155

83 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avslutning/uppsummering Någon fråga som inte hunnit tas upp? Något som saknas? Synpunkter för framtiden? Medskick?

84 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap För framtiden Viktigt som komplement till att hantera redan kända hot Nya komplexa kopplingar och osäkerheter Hitta avgörande områden och satsa på dessa!!! Flexibilitet & Resiliens

85 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Regeringsuppdrag till MSB - koppling krisberedskap Inrättande av ett särskilt informationsnummer Föreslå resultatmål för samhällets krisberedskap Ta fram en nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet MSB och RPS upprätta en nationell arbetsgrupp för sprängämnessäkerhet Nationell Rakelstrategi

86 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Regeringsuppdrag till MSB - koppling till LSO Nationella handlingsplaner för att stärka arbetet mot bränder i skolan Trygghetsstyrkor Brandskydd i boendemiljöer Kompetensen för kommunala tillsynsförrättare Hur samverkan mellan lst kan förbättras för att utveckla lst kompetens och förmåga att genomföra tillsyn enligt LSO Hur samordningen och samverkan mellan samhällets olika grenar av räddningstjänst kan utvecklas Hur tillsynen av statlig räddningstjänst kan utvecklas

87 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Regeringsuppdrag till MSB - koppling till Informationssäkerhet Förslag på hur en säker digital informations- och kommunikationsstruktur för myndigheter, kommuner och landsting kan skapas. Ta fram en nationell plan för hantering av allvarliga IT- incidenter Utreda hur ett system för obligatorisk IT-incident- rapportering för statliga myndigheter kan utformas. Kontinuerligt analysera och bedöma omvärldsutvecklingen avseende hot, sårbarheter och risker inom infosäkområdet Utifrån analyser föreslå enskilda myndigheter att anlita FRA för IT-säkerhetsanalyser

88 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Övriga regeringsuppdrag till MSB Hur ett tekniskt detekterings- och varningssystem för samhällsviktig verksamhet kan utformas Förslag till ett sammanhängande system för ersättningar till kommuner för arbete med samhällsskydd och beredskap Vårflod 2010 Analysera och bedöma vilka konsekvenser en översvämning av Mälaren medför för olika samhällssektorer Lsty Stockholm att kartlägga riskerna för översvämningshot på centrala funktioner (samråda med MSB) Göra RSA utifrån scenariot isstorm Analysera och utvärdera hur krisberedskapen fungerat under perioder med stora snömängder vintern 2010 SoS och MSB utvärdera förberedelserna inför influensapandemi och hanteringen av den nya influensan A(H1N1) Komplettering av BU för 2011 om totalförsvarsinformation

89 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Tack

90 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2010-11 World Disaster Reduction Campaign - UNISDR Objective Achieve resilient, sustainable urban communities through actions taken by local governments to reduce disaster risk → Know More → Invest Wisely → Build More Safely Europe Launches in Bonn, Davos, Nis 28 cities joined so far

91 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”My City is Getting Ready” 118 städer i världen, 28 i Europa och 1 i Sverige www.preventionweb.org


Ladda ner ppt "Seminarium om - risk- och sårbarhetsanalyser - kommunala handlingsprogram Med ny mandatperiod finns chansen att ta ett mer samlat grepp på trygghets- och."

Liknande presentationer


Google-annonser