Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdraget - juni 2007 Uppdraget är att utarbeta en strategi och efterföljande handlingsplan för området äldre och läkemedel i regionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdraget - juni 2007 Uppdraget är att utarbeta en strategi och efterföljande handlingsplan för området äldre och läkemedel i regionen."— Presentationens avskrift:

1 Uppdraget - juni 2007 Uppdraget är att utarbeta en strategi och efterföljande handlingsplan för området äldre och läkemedel i regionen.

2 Ett arbete i två etapper Strategi äldre och läkemedel Fastställd i Hälso- och sjukvårdsutskottet 16 april 2008 Handlingsplan äldre och läkemedel Fastställd i Hälso- och sjukvårdsutskottet 12 november 2008

3 Västra Götalandsregionens målbild för äldres läkemedelsbehandling Högsta möjliga livskvalitet genom en ändamålsenlig, dokumenterad och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling i samsyn mellan patient och förskrivare.

4 Styrning Prioriteringar och värderingar ska var tydliga och inbegripas i uppdrag som omfattar vård av äldre

5 Vårdprogram Beakta äldre

6 Dokumentation En heltäckande läkemedelsdokumentation är tillgänglig för såväl samtliga vårdgivare som patient

7 Utvecklad läkemedelsdokumentation Indikation Duration Uppföljning

8 Läkemedelsberättelse - Ett verktyg för att minska risken för överföringsfel mellan olika vårdnivåer. En sammanställning över de förändringar i patientens läkemedelsbehandling som gjorts under vårdtiden och utgör ett komplement till en aktuell läkemedelslista. En del i utskrivningsmeddelandet / epikrisen

9

10 Nyttan av läkemedelsberättelse Studie från Lunds Universitetssjukhus, Midlöv 2008 179 patienter utan vs 248 med läkemedelsberättelse Korrekt läkemedelslista i 34% vs 68% (p<0.001) Medelantal fel per patient: 2.22 vs 0.97 (p<0.001) Måttlig/hög risk för kliniska konsekvenser: 32% vs 15% (p<0.001) Sjukvårdskontakt inom 3 månader efter utskrivning: 8.9% vs 4.4% (p=0.067)

11 Åtkomst till läkemedelsinformation - på kort och långsikt ”En patient en journal” Läkemedelsförteckningen E-dos Samordnad vårdplanering (SVPL)

12 En aktiv patient

13 Ansvar En tydlig ansvarsfördelning mellan aktörer som informerar varandra och samverkar

14 Fast vårdkontakt Läkare med samordningsansvar för patientens totala läkemedelsanvändning Socialstyrelsen arbetar med att tydliggöra att patientens fasta vårdkontakt i primärvården ska ha ett samordningsansvar för patientens läkemedelsanvändning

15 Kvalitet Ändamålsenlig och säker läkemedelsbehandling

16 Vad är Läkemedelsavstämning?

17

18

19

20 Korrekt läkemedelsavstämning har skett om En kartläggning av patientens läkemedel har skett vid inskrivning En aktuell läkemedelslista har upprättats vid inskrivning Läkemedelslistan vid utskrivning är ett resultat av listan vid inskrivning (så som den har avstämts under det första dygnet av vårdtiden) och gjorda läkemedelsförändringar under vårdtiden Läkemedelsförändringar är dokumenterade (vilka, varför och hur länge) Läkemedelsförändringar är kommunicerade med patienten Korrekt läkemedelsavstämning

21 Läkemedelsrelaterade problem (LRP) Ett LRP är ett problem som kan relateras till en patients läkemedelsbehandling, som påverkar eller har potential att påverka det medicinska resultatet

22 Kartläggning av LRP på utvalda enheter på sjukhus Tidigare undersökningar har visat att LRP är orsak till 10- 32 % av sjukhusinläggningar Metod: punktprevalensstudie –retrospektiv journalgranskning på inneliggande patienter

23 Frekvens LRP LRP registrerades hos totalt 13 patienter – 11% av de intagna LRP som huvudorsak till inläggning - 6 patienter – 4 kvinnor och 2 män 5% av samtliga inneliggande patienter LRP som bidragande orsak till inläggning - 7 patienter – 4 kvinnor och 3 män

24 Kvalitetsindikatorer för riskläkemedel NSAID Långverkande bensodiazepiner Fler indikatorer? Förskrivarstöd

25 Kvalitetsstöd Hilda född 1920. Måttligt dement kvinna och mångårig ryggvärk, Hypertoni, diabetes typ II, lågt kobolamin och folat upptäckt 2000 pga polyneuropatisymtom. CVL 2001. Fick depression i samband med att hon tvingats flytta då hennes sjukhem lades ner 2007.

26 Interaktionsrisk OmeprazolIndikation? Betolvex Folacin Impugan 20+40 mg1 Lisinopril 1 Trombyl 75 mgx1 Risperdal2Indikation? Zopiklon t.nBiverkningsrisk Propavan tn Citalopram 2, 3 Exelon Novomix Tiparol vb3 Panodil vb Oxascand vb Ketogan vb

27 Tredje etappen Att förverkliga strategin

28 Hur förverkligar vi strategin? Hur kan vi arbeta utifrån strategins intentioner? Vad krävs för att handlingsplanen ska får genomslag i vården? Vilket stöd behöver förvaltningarna? Hur följer vi upp?


Ladda ner ppt "Uppdraget - juni 2007 Uppdraget är att utarbeta en strategi och efterföljande handlingsplan för området äldre och läkemedel i regionen."

Liknande presentationer


Google-annonser