Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuella Utvecklingsplaner på Stordammen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuella Utvecklingsplaner på Stordammen"— Presentationens avskrift:

1 Individuella Utvecklingsplaner på Stordammen
Alla har förutsättningar att lyckas

2 Styrdokument Skollagen anger skolans grundläggande uppdrag samt de övergripande målen för skolans verksamhet. Läroplan anger skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål. Kursplaner och betygskriterier anger kraven i utbildningen. Stordammens arbetsplan anger de lokala målen.

3 Regeringens motiv till IUP
Att stärka uppföljningen på individnivå i skolan Att bidra till en bättre måluppfyllelse i skolan En möjlighet för skolan att tillsammans med föräldrar och elever tidigt uppmärksamma och komma överens om behov och gemensamma åtgärder för att eleven skall nå målen.

4 Skolans nya kunskapsuppdrag
Skolan i kunskapssamhället står nu inför uppgiften att förmedla kunskaper i vidare mening än tidigare. Vi har gått från en regelstyrd till en målstyrd skola där elevens resultat står i fokus. Eleverna måste tillägna sig begrepp och strukturer från olika ämnesområden på ett sätt så att de kan användas som intellektuella verktyg i andra sammanhang.

5 Skolans nya kunskapsuppdrag
Kunskapsbegreppet Kognitiva – intellektuella – – estetiska – förmågor Fakta Begrepp Färdigheter Mätbart Bedömningsbart

6 Syftet med IUP Ge eleven en ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen. Ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier. Konkret beskriva vilka insatser som bör vidtas för att eleven skall utvecklas mot målen. Stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen. Skapa kontinuitet vid byte av lärare, grupp och skola.

7 Kompetenser för att nå målen
Utifrån läroplanen (Lpo –94) består kunskap av förmågan att använda fakta, begrepp, metoder för att skapa förståelse, beskriva, förklara, jämföra, lösa problem, skapa osv. Dessa kompetenser är viktiga för eleven för att nå målen.

8 Mål år 2 svenska

9 Mål för de äldre eleverna

10 Utvecklingsplan En utvecklingsplan ska beskriva hur man inom undervisningen och tillsammans med elever och föräldrar ska arbeta för att utveckla önskade kvalitéer och förmågor hos eleven. Den ska vara framåtsyftande. En utvecklingsplan: utvärderar bedömer hur eleven ska arbeta vidare för att nå målen. innehåller kort- och långsiktiga mål för elevens lärande utifrån läroplanen, kursplanen och arbetsplanens mål att uppnå och mål att sträva mot.

11 Lärprocessen

12 Utvecklingssamtal Erfarenheterna visar att ett utvecklat samarbete mellan skola och föräldrar är nödvändiga både för Framgångsrika studier Social utveckling För att skolan ska kunna förebygga att elever slås ut. ur Utvecklingssamtal och skriftlig information - kommentarer Utvecklingssamtalet är en del av lärandet. Därför kan förberedelser av detta samtal bli en del av undervisningen och få ta lektionstid. Det är även viktigt att elev och föräldrar förbereder samtalet tillsammans. Utvecklingssamtalet ska i huvudsak vara framåtsyftande.

13 Inför utvecklingssamtalet
Hej ____________________________________ med föräldrar! Välkommen på utvecklingssamtal ________ dagen den ________ kl. ________ Viktigt! Fyll i frågorna nedan och lämna in senast 3 dagar innan samtalet. Era svar kommer att vara utgångspunkten för utvecklingssamtalet. Tack! ___________________________________________________ Berätta om nuläget i skolan. Exempel på frågor ni kan diskutera hemma: Vad gör att du trivs i skolan?, Vad trivs du inte med i skolan?, Vad gör att du ansvarar för ditt arbete i skolan (läxor, komma i tid)?, Vad är det som gör att du ansvarar för vår gemensamma värdegrund på Stordammen?,   Hur lär du dig bäst? Vilka förutsättningar/möjligheter behöver vi ordna för dig för att du ska lära dig bäst? Ur IUP lärarmapp

14 Skolans styrning Målen för det offentliga skolväsendet är av två slag:
Mål som skolan ska sträva efter att eleverna når – mål att sträva mot Mål som skolan ska se till att alla elever kan uppnå – mål att uppnå

15 Mål att sträva mot och mål att uppnå
Mål att sträva mot i läroplanen Ex. i svenska ”skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk.” Mål att uppnå i läroplanen ”skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.”

16 Mål att sträva mot ur kursplanen
” Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse.” ”eleven utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang…”

17 Mål att uppnå ur kursplanen år 5
Eleven skall Kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelse samt reflektera över texter.

18 Mål att uppnå ur kursplanen år 5
Elevens skall ”Kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande.”

19 Utdrag ur Stordammens arbetsplan
” Skolan skall ge eleverna stöd och stimulans i deras språk- utveckling… Skolan skall ge eleverna goda läsvanor som bidrar till att eleven utökar sitt ordförråd, lär sig skriva och förstå det svenska språkets grundläggande mönster. Litteraturläsning ger också förståelse för omvärlden och utvecklar deras kreativitet och tänkande.”

20 Utdrag ur Stordammens arbetsplan
Mål i svenska ”Vi vill att eleverna ska kunna läsa barn-, ungdomsböcker och faktatexter anpassade efter ålder.”

21 Utdrag ur Stordammens arbetsplan
För att nå målen använder vi oss av olika metoder som t.ex: Läsmaraton eller lästid varje dag, högläsning för att inspirera eleverna, modersmålsundervisning och SVA, regelbundna biblioteksbesök och tematiskt arbete med författare. Vi utvärderar och dokumenterar elevens utveckling genom: Läsutvecklingsschema (LUS), språket lyfter, skolverkets diagnos för år 2 samt nationellt prov i svenska för år 5.

22 Stordammens mål med IUP
Våra mål läsåret : Vi introducerar en enhetlig IUP från år F-6. Vi bjuder in elever och föräldrar för att tillsammans lära känna IUP:n Elever och föräldrar får kännedom om läroplanens strävansmål och uppnåendemål. Vi reflekterar kring lärande.


Ladda ner ppt "Individuella Utvecklingsplaner på Stordammen"

Liknande presentationer


Google-annonser