Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN! Akademiskt skrivande, del 2 Språkhandledningen Sahlgrenska akademin Anna Winlund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN! Akademiskt skrivande, del 2 Språkhandledningen Sahlgrenska akademin Anna Winlund"— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se VÄLKOMMEN! Akademiskt skrivande, del 2 Språkhandledningen Sahlgrenska akademin Anna Winlund anna.winlund@gu.se

2 www.gu.se Akademiskt skrivande II PM, Rapport eller Uppsats Hur man lägger upp en vetenskapligt skriven uppsats eller rapport Referenser Skrivprocessen

3 www.gu.se PM Kort skriftlig sammanfattning som kan ligga till grund för beslut eller fortsatt arbete Ett PM syftar framåt, man skriver vad man planerar att göra. - Jag kommer att…, - Vi ska… Ex. Förslag till ett uppsatsarbete, upplägg av praktikperiod, I arbetslivet: ett förslagsställande pm Finns ingen allmän mall, men de flesta institutioner/arbetsplatser har en mall Ofta ingår Bakgrund, Syfte, Metod

4 www.gu.se Rapport Kan vara kort eller lång En rapport blickar bakåt i tiden ex. ett experiment, en praktik, en undersökning, en kartläggning Den tänkte läsaren är den som väntar på resultatet, ”expert till expert” Skrivs under projektet men ger sken av att vara skriven efter En uppsats är en rapport av ett forskningsarbete och är en vetenskaplig text.

5 www.gu.se Vetenskaplig text Det vetenskapliga sättet att skriva är anpassat för att bygga upp en argumentation som stödjer de egna forskningsresultaten. Det är viktigt att i argumentationen integrera andras forskning i det egna resonemanget. Vetenskapligt arbete är aldrig fristående utan bygger på arbeten av tidigare forskare.

6 www.gu.se Internationellt accepterad grundstruktur 1. Titelblad 2. Sammanfattning 3. Innehållsförteckning 4. Introduktion till problemområdet 5. Litteraturgenomgång 6. Metodbeskrivning 7. Resultatbeskrivning 8. Diskussion 9. Källförteckning 10.Bilagor

7 www.gu.se 1. Titelblad Klargör vad arbetet handlar om Eventuellt en kort titel med beskrivande undertitel ETT ÖGA BLÅTT – SJUKSKÖTERSKANS MÖTE MED DEN VÅLDSUTSATTA KVINNAN Preliminär titel – revidera allteftersom arbetet framskrider

8 www.gu.se 2. Sammanfattning (abstract) Kortfattad beskrivning av arbetet /undersökningen Skrivs i löpande text Skrivs i preteritum

9 www.gu.se Sammanfattningen bör innehålla undersökningens utgångspunkt syfte och frågeställningar hur undersökningen genomfördes vilka som deltagit de viktigaste resultaten och slutsatserna

10 www.gu.se 3. Innehållsförteckning Kapitelrubriker med särskild stil Lägre rubriknivå förskjuts åt höger Sidnummer Tips! Använd rubrikmallar i datorn så att du sedan kan låta Word göra en automatisk innehållsförteckning.

11 www.gu.se 4. Introduktion till problemområdet Rubrik t.ex. - Introduktion, Bakgrund eller Inledning Knyt gärna an till något aktuellt Sätter in uppsatsen i ett större sammanhang Ringa in problemområdet Varför är det angeläget att undersöka detta Syfte (Syfte och frågeställningar som underrubrik i kapitlet) Frågeställning- besvarbara frågor, gärna i punktform

12 www.gu.se Exempel på formuleringar Mot denna bakgrund har ett intresse skapats av att mer ingående studera begreppet intäktsdrivare samt förekomsten av dessa inom kläddetalj- handelsbranschen vilket leder fram till följande problemformulering: Vilka intäktsdrivare finns inom kläddetaljhandelsbranschen och vilken relation har dessa intäktsdrivare till företagets intäkter? 1.3 Syfte Bakgrunden och problemdiskussionen har resulterat i följande syfte för uppsatsen vilket är… … att såväl identifiera som kartlägga intäktsdrivare och dess relation till företagets intäkter inom kläddetaljhandeln.

13 www.gu.se Mot denna bakgrund har ett intresse skapats av att mer ingående studera begreppet intäktsdrivare samt förekomsten av dessa inom kläddetalj-handelsbranschen vilket leder fram till följande frågor: Vilka intäktsdrivare finns inom kläddetaljhandelsbranschen? Vilken relation har dessa intäktsdrivare till företagets intäkter? 1.3 Syfte Syftet med uppsatsen är att identifiera och kartlägga intäktsdrivare samt att inom kläddetaljhandeln beskriva intäktsdrivarnas relation till företagets intäkter.

14 www.gu.se

15 Exempel på syfte SYFTE Syftet med uppsatsen var att undersöka hur våldsutsatta kvinnor upplevde bemötandet de fick i kontakt med personal inom hälso- och sjukvården. Finns det hinder för den våldsutsatta kvinnan att prata om våld i kontakt med hälso- och sjukvården? Finns det hinder för sjuksköterskan att ta upp våld i mötet med patienter som kan ha utsatts för våld? Vilka åtgärder kan överbrygga dessa hinder? studentuppsats 2008

16 www.gu.se Var hitta andra studentuppsatser? https://gupea.ub.gu.se/ Välj Studentuppsatser Välj Institution ex Företagsekonomiska

17 www.gu.se 5. Litteraturgenomgång Andra rubriker: Referensram, Tidigare forskning, Forskningsbakgrund, Teori och begrepp Sammanfattning och analys av den kunskap/forskning/litteratur/teori/de begrepp som är centrala för ditt område Guida läsaren var tidigare forskning står Bara det som är relevant för din undersökning Gruppera områdesvis, dvs. organisera texten Rubrik som täcker hela ditt område – underrubriker

18 www.gu.se Referera korrekt och ange källor Se antiplagieringsguiden http://www.bi.hik.se/Refero/1intro.php Se olika sätt att referera http://www.ub.gu.se/skriva/referensstilar/

19 www.gu.se Referens i texten När du gör ett citat eller referat i den löpande texten ska du alltid ange originalkällan i direkt anslutning till citatet/referatet. Detta kallas för en referens eller källhänvisning. Källhänvisningen gör det möjligt för läsaren att hitta och läsa själva källmaterialet. Det finns i huvudsak två olika sätt att utforma källhänvisningar i löptexten. Antingen används parenteser med författare årtal eller också fotnoter.

20 www.gu.se Författare årtal Hänvisningen placeras direkt efter det ord, den sats, den mening eller det stycke som den refererar till. Det är ”djävulen och hans gelikar” (Persson 2008 s.11) som står bakom tilltaget. Enligt Persson (2008 s.11) är det ”djävulen och hans gelikar” som står bakom tilltaget.

21 www.gu.se Författare och årtal Alternativ 1 För att hantera de nya omvärldsfaktorerna har företagen börjat använda olika verktyg med kostnadsfokus (Ax & Ask 1995). Ökad efterfrågan på tjänster, både offentliga och privata, gynnar tjänstebranschen och sammanfattningsvis påvisas en ökad tjänsteproduktion medan andelen varuproduktion minskar i ekonomin (Konjunkturinstitutet 2012). Alternativ 2 Ax och Ask (1995) menar att företagen har börjat använda olika verktyg med kostnadsfokus för att hantera de nya omvärldsfaktorerna. Enligt Konjukturinstitutet (2012) gynnar en ökad efterfrågan på tjänster

22 www.gu.se Fotnoter En upphöjd notsiffra placeras i löptexten direkt efter det som citeras eller refereras eller i slutet av mening om inte så lång. Siffrorna hänvisar till fotnoter längst ned på samma sida Första gången ett verk nämns - utförliga uppgifter i fotnoten. Andra gången räcker namn (och sida) Källförteckning på slutet med alla källor i alfabetisk ordning (samma regler som för Harward)

23 www.gu.se Fotnoter(Oxford) Ax och Ask menar att företagen har börjat använda olika verktyg med kostnadsfokus för att hantera de nya omvärlds- faktorerna. 1 Ökad efterfrågan på tjänster, både offentliga och privata, gynnar tjänstebranschen och sammanfattningsvis påvisas en ökad tjänsteproduktion medan andelen varuproduktion minskar i ekonomin. 2 ------------------------------------ 1. C. Ax & U. Ask. Cost management, Studentlitteratur, Lund, 1995. 2. Konjunkturinstitutet Sveriges ekonomi – ett långsiktsscenario fram till år 2035. Specialstudie nr 30. Publicerad 3 april 2012. Hämtad 11 april 2012. http://www.konj.se/550.html http://www.konj.se/550.html

24 www.gu.se Referenssystem : Vancouversystemet Kornelia Polyak visar i sin artikel ”Breast cancer: origins and evolution” att bröstcancer inte kan betraktas som en enskild sjukdom utan består av flera undertyper (1). Bröstcancer är den främsta cancerrelaterade dödsorsaken bland kvinnor världen över (2). Referenslista: 1. Polyak, K. 2007. Breast cancer: origins and evolution. The Journal of Clinical Investigation Nr 11. Vol 17: 3155-3163 2. Kamangar, F., Dores, G.M., and Anderson, W.F. 2006. Patterns of cancer incidence, mortality, and prevalence across five continents: defining priorities to reduce cancer disparities in different geographic regions of the world. J. Clin. Oncol. 24:2137–2150.

25 www.gu.se 6. Metod Undersökningens material, uppläggning och genomförande Hur har du gjort dina val? - undersökningsgrupp - tekniker som användes för att samla in material - teorier/modeller för förståelse Hur har du gått tillväga? Validitet - att man undersöker det man avser att undersöka Reliabilitet - att man gör allt på ett tillförlitligt sätt

26 www.gu.se METOD Litteratursökning Denna litteraturstudie är baserad på 14 vetenskapliga artiklar hämtade ur databaserna Pubmed, Cinahl och Scopus och via manuell sökning. De utvalda artiklarna är inriktade på mötet och kommunikation/interaktion mellan sjuksköterskor och äldre patienter och deras närstående och förmågor hos sjuksköterskan som bidrar till ett gott möte. Sökning gjordes även i databasen Svemed+ utan framgång beroende på att artiklarna inte var av tillräcklig vetenskaplig kvalitet. Sökorden som användes var nurse-patient relations, nurse-patient relationship, nurse-patient interaction, nurse-patient communication, communication, elderly, relatives and humor. Sökorden valdes med omsorg för att ha möjlighet att finna artiklar som beskriver mötet. Sökordet humor valdes i första hand av nyfikenhet för att se om något fanns beskrivet om humorns betydelse för det goda mötet, men också av erfarenhet. En framgångsfaktor har varit att använda humor i mötet med patient och närstående. I första urvalet sållades tydligt ovidkommandeartiklar bort utifrån titeln. I nästa urval lästes abstrakten. De artiklar, till antalet 10, som befanns vara intressanta utifrån litteraturstudiens syfte skrevs ut och lästes i sin helhet………. Studentuppsats 2008

27 www.gu.se 7. Resultat Andra rubrikförslag: Empiri presentera resultatet strukturerat -om möjligt utifrån frågeställningar och teorigenomgång tydligt beskrivet utan värdering eller diskussion korrekt och precist det som behövs för att svara på dina frågor gärna illustrerat med figurer, tabeller eller diagram sammanfatta gärna de viktigaste resultaten

28 www.gu.se 8. Diskussion / Analys Reflektera över din undersökning Diskutera resultaten Koppla diskussionen till genomgången av forskningen Diskutera metoden Förslag till fortsatt forskning Ev slutsats här eller som egen rubrik

29 www.gu.se Diskussion Slutligen ska uppsatsen mynna ut i ett diskussionsavsnitt där såväl 1. en metoddiskussion som 2. en resultatdiskussion ingår 3.förslag till framtida forskning inom problemområdet

30 www.gu.se Problematisera - Sopa inte problem under mattan!

31 www.gu.se 9. Källförteckning/ Litteraturförteckning/ Referenslista/ Syfte: att det ska vara lätt att hitta verket och de uppgifter som du hänvisar till i texten Kan delas upp i rubriker: litteratur, muntliga källor, elektroniska källor Alfabetisk ordning Bara de källor som anges i texten ska återkomma i källförteckningen Alla de källor som hänvisas till i texten ska finnas med

32 www.gu.se Olika system för att ange referenser APA – används framförallt inom beteende- och samhällsvetenskaper Harvard – det mest spridda, används inom flera olika discipliner IEEE – används inom teknikområdet MLA – används inom litteraturvetenskap Oxford – används inom historia, juridik, ekonomi och teologi m.fl. vetenskaper, där man utnyttjar många opublicerade källor Vancouver – används framförallt inom medicin och biomedicin

33 www.gu.se KällförteckningHarvard Efternamn, Förnamn (© utgivningsår). Titel kursiverad. Utgivningsort: Förlag. Alltid komma (,) efter efternamn för att inga missförstånd ska ske ex: David Ingvar – Ingvar, David Utgivningsår – det årtal som har ”Copyright-tecknet” © framför sig Titeln på den refererade boken är kursiverad. Utgivningsort är den ort där förlaget ligger, inte tryckort. Förlagets namn

34 www.gu.se Exempel Strömquist, Siv (2008). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups. Svenska skrivregler (2000). Skrifter utgivna av Svenska språknämnden. Stockholm: Liber. ISBN 47-0497-X. Östergren, Mats (2005). Marknadsföringens grunder. I: Karlsson, Eva. (red.),Ekonomisk antologi. Lund: Studentlitteratur.

35 www.gu.se Korresponderar med hänvisningarna i texten I texten Ax och Ask (1995) menar att företagen har börjat använda olika verktyg med kostnadsfokus för att hantera de nya omvärldsfaktorerna. I Källförteckningen Ax, Christian & Ask, Urban (1995) Cost management: produktkalkylering och ekonomistyrning under utveckling. Lund: Studentlitteratur.

36 www.gu.se Finns det fler än en författare, skriv in dem i den ordning de står på boken, i artikeln Boström, Lena & Josefsson, Gunlög (2006). Vägar till grammatik. Lund: Studentlitteratur.

37 www.gu.se Andra källor än böcker Broberg, Thomas. (2011) Rekyleffekten. Är energi-effektivisering effektiv miljöpolitik? Specialstudier nr 28. Konjunkturinstitutet. Hämtad 11/4 2012 http://www.konj.se/450.htmlhttp://www.konj.se/450.html Konjunkturinstitutet (2012). Sveriges ekonomi – ett långsiktsscenario fram till år 2035. Specialstudie nr 30. Publicerad 3/4 2012. Hämtad 11/4 2012 från http:// www. konj.se/550.html --- Dagens Nyheter 11/7 2009. Andrén-Sandberg, Åke (2009). Även sjukvårdspersonal ska ha lagstadgad semester. Dagens Nyheter 11/7 2009.

38 www.gu.se 10. Bilagor Material som tar för stor plats inne i texten ex. enkäter, intervjuformulär, brev till intervjupersoner

39 www.gu.se Internationellt accepterad grundstruktur 1. Titelblad 2. Sammanfattning 3. Innehållsförteckning 4. Introduktion till problemområdet 5. Litteraturgenomgång 6. Metodbeskrivning 7. Resultatbeskrivning 8. Diskussion 9. Källförteckning 10.Bilagor

40 www.gu.se Organiseringsprincip Inledning (4) Litteraturgenomgång/ Referensram (5) Resultat/Empiri (7) Diskussion/ Analys (8) Fråga A B C Vad säger forskningen om / Vilka teorier finns om Fråga A B C Vilka resultat fick du på Fråga A B C Analysera/ Diskutera Fråga A B C - bra som en utgångspunkt, det går givetvis in i vartannat

41 www.gu.se Objektivitet – ett ideal Objektiv – saklig och fri från personliga värderingar Det du påstår ska vara underbyggt med argument från din empiri och/eller från din teori. Stöd alltså diskussion och slutsatser på citat och exempel från materialet

42 www.gu.se Faser i forskningsprocessen Problemformulering Litteratursökning Val av metod Datainsamling Bearbetning data Analysera och tolka resultaten Utarbetande av uppsatsen/arbetet/rapporten

43 www.gu.se Arbetsprocessen är cyklisk Skriv hela tiden! Skriv på olika delar! Ändra, ta bort, skriv om! Men se till att du på slutet har tid att få ihop det; att redigera och jobba med språket.

44 www.gu.se Vad kan man lära av erfarna skribenter? Skriver under hela forskningsprocessen Vet att mycket av det de skriver inte kommer att finnas kvar i den färdiga texten Har en plan, men är också beredda att ändra planen Skriver i första utkastet så sammanhängande som möjligt utan att bry sig så mycket om det formella Vet att de kommer att få nya insikter medan de skriver Ber om feedback under skrivandets gång

45 www.gu.se Språkhandledningen är till för alla studenter på GU Du kan boka tid för individuell handledning Margit Nelson-Wareborn 031 – 786 40 07 margit.nelson-wareborn@svenska.gu.se Anna Winlund 031- 786 52 82 anna.winlund@gu.se


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN! Akademiskt skrivande, del 2 Språkhandledningen Sahlgrenska akademin Anna Winlund"

Liknande presentationer


Google-annonser