Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsordning, LTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsordning, LTH."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsordning, LTH

2 Programledning Programledningen ansvarar för utvecklingen av ett eller flera utbildningsprogram. Ett Näringslivsråd med uppgift att lägga avnämar- och alumnperspektiv på programmets verksamhet är knutet till ett eller flera program.

3 Programledningar Huvuduppgifter: utarbeta förslag till utbildningsplan
föreslå kursplaner för UN samt ge förslag till fördelning av programram på kurser och programgemensamma ändamål ansvara för programutveckling och att programmet kvalitetssäkras följa upp och analysera produktion och prestationer inom programmet samt uppfyllandet av programmålen.

4 Programledningar Huvuduppgifter:
samverka med övriga programledningar och med aktuella institutioner i samverkan med masterföreståndare utarbeta utbildningsplanen för masterprogrammen arbeta för en god studiesocial miljö

5 Skolor Arkitektutbildningen och Industridesignutbildningen är organiserade i form av skolor. Även utbildningarna vid Campus Helsingborg organiseras som en skola som företräds av en skolchef.

6 Utbildningsnämnd LTH har fem utbildningsnämnder. Huvuduppgifter:
ansvara för uppbyggnad och uppföljning av utbildningsprogram utarbeta en strategi för de ämnesområden och grundutbildningsprogram som nämnden har ansvar bevaka måluppfyllelse och kvaliteten i programmen fastställa utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och programgemensamma avslutningar fastställa underlag för fördelning av ekonomisk planeringsram i enlighet med de förutsättningar SLTH meddelat föreslå inrättande och nedläggning av utbildningsprogram.

7 Utbildningsnämnd Huvuduppgifter:
i samverkan med forskningsnämnderna bevaka utbildningens forskningsanknytning verka för att ämnesområden inom nämnden sprids över flera program verka för samordning mellan program samtidigt som de olika programmens särart bibehålls. bevaka och följa upp studenternas fysiska och psykosociala arbetsmiljö

8 Utbildningsberedning
Utbildningsberedningen (UBB) är ledningens beredningsorgan för utbildningsfrågor. Huvuduppgifter: ansvara för uppföljning av arbetet i utbildningsnämnderna samt av det formella kvalitetsarbetet på LTH-nivå avseende utbildning bereda övergripande uppgifter som strategier, policys ta fram förslag/underlag inom sitt ansvarsområde som överlämnas till LTHs presidium för hantering genomföra övergripande och långsiktiga analyser av utbildningen och dess förutsättningar årligen se över verksamhetsplan för utbildningsnämnd och programledningar årligen analysera och lämna förslag till programramar och total dimensionering

9 Exempel - Programledning
Diskutera mål för program Se över kursutbud och programmets upplägg i relation till mål Förankra idéerna med UN och institutioner (lärare/studierektorer/prefekter) Bestämma om det krävs att nya kurser utformas Bestämma om det krävs att kurser stryks Lämna förslag till UN

10 Exempel Kurs föreslås av institution
Programledningen analyserar om denna kurs är lämplig inom ramen för programmet Programledningen kommer fram till att den inte passar in UN kan genom en diskussion komma fram till att man anser att det vore en god idé att kursen finns på programmet. Ärendet kan då tas upp igen i programledningen Programledningen har dock specialkompetensen för programmet

11 Kvalitetssäkring Uppföljning av kursutvärderingar är väsentlig
Programmen bör genomföra en analys av sina kurser Dialog med institution UN kan se på institutionernas hela utbud och programmens hela utbud


Ladda ner ppt "Arbetsordning, LTH."

Liknande presentationer


Google-annonser