Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål- och resultatstyrning (samt info om årets kvalitetskommun 2013) Ver. 2 sept 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål- och resultatstyrning (samt info om årets kvalitetskommun 2013) Ver. 2 sept 2012."— Presentationens avskrift:

1 Mål- och resultatstyrning (samt info om årets kvalitetskommun 2013) Ver. 2 sept 2012

2 MÅLSTYRNING – TYDLIG MODELL Politiskt styrd organisation VISION 2020: gemensam framtidsbild med Tornio KF-Inriktningar: Riktningen för 3 år framåt Nämnderna sätter Mål ett år framåt utifrån Inriktningarna Verksamheterna Åtar sig att uppfylla målen Ända ned på respektive medarbetare - Tydlig gränsdragning Politik – Verksamhet - Planering, uppföljning och rapportering i IT Stödet Stratsys (17/4: 658 reg. Användare)

3 KÄRNAN – IDEÈRNA Vad är vårat förhållningssätt, när vi gör vårt jobb (representerar Haparanda stad)? Vad är vårat gemensamma uppdrag? Hur ska jag vara som ledare? Hur ska jag vara som medarbetare? -Värdegrund -Varje medarbetare skapar kvalitet varje dag - Självkritisk till våra arbetsprocesser: Processbaserat arbetssätt (”Lean”) - Dialog med kund, synpunkter/klagomål till verksamheten -Dialog med medborgare, förslag till politiken, debatt -Ständiga förbättringar

4

5

6 Definiera mål: Sträva efter SMARTA - Mål Specifika: Tydlighet i vad som ska uppnås Mätbara: Har vi lyckats? Något att mäta målet mot (tid, kostnad, kvalitet, nöjdhet) Accepterade: Delaktighet i framtagandet – kommunicerad, känd - motivation att jobba mot målet Realistiska: Möjligt att nå målet - ska vara lätt att se möjligheten att nå fram Tidsbundna: Tydlig start- och slutpunkt BUN, 2 exempel: -Andelen med slutbetyg från gymnasieskolan skall vara minst 85% [2012] (– OK!) -Utveckla ett kvalitetssystem för att säkerställa en näringsrik mat och trivsam miljö ( – Mindre OK!) SN, 2 exempel: -Frisknärvaron bland anställda ska öka. För nämndens verksamhetsområde är målet att frisknärvaron skall uppgå till 96 % [2012] (– OK!) -En miljöplan för förvaltningen upprättas tillsammans med kommunens klimatstrateg ( – Mindre OK!)

7 MÅL & RESULTATSTYRNING -Ekonomi i ordning (grunden) och att vi har tydliga mål -Måste kompletteras med att vi mäter om vi nått våra mål, resultat av det vi gör -Kompletterar våra ekonomiska resultat med kvalitativa resultat (Nöjdhet, Brukarundersökningar…) - Vad är det vi faktiskt åstadkommer för effekter/resultat -Vi får resultat och analyserar dem, lär oss av det som funkar och förbättrar det som inte funkar -2012 ska kvalitetsmått kopplas mot mål -Arbetet med resultat i verksamheterna hösten/vintern 2012-13 - Vi kallar kvalitetsmåtten för Indikatorer Resurser Arbets- processer Resultat

8 Mäta våra mål med Kvalitetsindikatorer Inga resultat - ingen kunskap Vilka mått, vad mäter, hur mäter, när mäter vi…??? Olika typer av mått behövs: -Resursmått (kr, tid, antal tj.) -Arbetsprocess- /aktivitetsmått (”göranden”) -+ kvalitets-/resultatmått (nöjdhet, effektivitet, tjänstekvalitet) ”Indikatorer” www.kolada.se Gäller att hitta bra indikatorer kopplade till våra mål: -Över tid, flera år -Intressanta för medborgare -Intressanta för förtroendevalda -Intressanta / ska leda till förbättringsarbete i verksamheterna -Jämförbara med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) – en början: –Tillgänglighet, Effektivitet, Information/delaktighet, Samhällsbyggare, Trygghet –Nätverk av 160 kommuner –Gemensamma kvalitetsindikatorer, ca 40 st –(Stratsys: ”Meny” – flik, Kommunens kvalitet i korthet)

9

10

11

12

13 STYRMODELLEN - INTERN KONTROLL -Koll på att vi följer lagar och föreskrifter, egna riktlinjer/instruktioner/policys… -”Efterhandskontroll”, - MEN också en förmåga att bedöma sårbarheten: risker och konsekvenser inom organisationen i förväg: Klarar vi av de mål som satts upp? Vilka risker finns att inte nå målen? Vilka konsekvenser kan riskerna orsaka? Kan vi påverka/förebygga riskerna? Vad ska prioriteras? -Ger också snabb förmåga att ställa om.

14 Några nycklar till fortsatt utveckling 2012-13 -Styrmodellen struktur på plats… Verkstad!? Hur får vi alla med? Utveckla medarbetarskapet - mer frihet under ansvar är kärnan i styrningen -Arbetet med processbaserat arbetssätt införs och Interkontrollen ska utvecklas -Kvalitetsresultat kopplade till KF- Inriktningar och nämndsmål tas fram och beslutas. Bättre process i nämnderna / politiken / budgetberedningen och i samarbete med tjänstemännen - Kommunikation: Kunskap om dessa ska spridas internt och till allmänhet och bli en naturlig del av vår verksamhetsutveckling

15 Sammanfattning -Tydliga politiska inriktningar och mål gör att vi vet VAD som ska göras… -… och verksamheterna kan planera HUR detta ska göras och ÅTAR sig att uppfylla den politiska viljan… -Vi genomför uppdragen med ett förhållningsätt som alltid har kunden / medborgaren i fokus, skapar bästa möjliga värde för dem -Vi vill och tycker om att mäta våra resultat, för att detta ger oss verktyg för att förbättra oss där det krävs eller behövs -Mer info: tommi.slunga@haparanda.se, 0922- 150 12 Patrik.oja@haparanda.se http://www.haparanda.se/haparanda- stad/kommun-och-politik/kvalitet-och- uppfoljning/kvalitetssatsningen.html

16 Årets kvalitets kommun 2013 – vad är det? En tävling vartannat år, frivillig ansökan Arrangörer: SKL, Kommunal, Saco, TCO, Swedbank, Dagens Samhälle Vi tävlar i fyra grenar: Demokrati, Verksamheter, Arbetsmiljö och Samhällsbyggande 3 steg: Egenutvärdering och - beskrivning Kommunkompass Nominering - Resultatvisaren

17 Steg 1: Egenutvärdering, egenbeskrivning 50 Kryssfrågor… + egenbeskrivning på max 4 A4 Steg 2: Kommunkompassen -Bokas hos SKL -2-3 utvärderare kommer till kommunen för att på plats granska och intervjuar Kommunkompassens områden: 1. Offentlighet och demokrati 2. Tillgänglighet och brukarorientering 3. Politisk styrning och kontroll 4. Ledarskap, ansvar och delegation 5. Resultat och effektivitet 6. Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 7. Verksamhetsutveckling 8 Kommunen som samhällsbyggare Årets kvalitets kommun 2013 – vad är det?

18 Intervjuer:, t ex: Gruppintervjuer Kommundirektör, ekonomichef, informationschef, personalchef, IT-chef, näringslivschef, kvalitetschef eller andra som kan bedömas lämpliga att företräda ett kommunövergripande ledningsperspektiv. Kommunalråd och andra ledande politiker. Förvaltningschefer Representativa resultatenhetschefer från kommunens olika verksamheter Representanter för fackliga organisationer (Ca 1 timme). VI har bokat in Kommunkompassen 11-13 december Detaljschema i november Steg 3: Blir vi nominerade kommer även Resultatvisaren att genomföras Expertteam från Sveriges Kommuner och Landsting, som samlar in resultatdata, gör platsbesök och analyserar hur resultatinformation används för att åstadkomma framtida förbättringar. Vinnaren utses till Kvalitetsmässan i november 2013 Årets kvalitets kommun 2013 – vad är det?

19 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrning_och_ledning/kvalitet/sv eriges_kvalitetskommun_2011/kvalitetsmassan_2011_1 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/styrning_och_ledning/kvalitet/k ommunkompassen Mer info om Kvalitetskommun:


Ladda ner ppt "Mål- och resultatstyrning (samt info om årets kvalitetskommun 2013) Ver. 2 sept 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser