Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödja införandet av kvalitetsregister Utbilda användare Analysera resultat, följa upp och återkoppla Bilda nätverk Initiera förbättringsarbeten utifrån.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödja införandet av kvalitetsregister Utbilda användare Analysera resultat, följa upp och återkoppla Bilda nätverk Initiera förbättringsarbeten utifrån."— Presentationens avskrift:

1 Stödja införandet av kvalitetsregister Utbilda användare Analysera resultat, följa upp och återkoppla Bilda nätverk Initiera förbättringsarbeten utifrån utvecklingsområden som registerarbetet synliggjort Projektet Pallert ger stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete i Örebro län Bättre liv för sjuka äldre i Örebro län 2015-03-27

2 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Värdig vård i livets slut Sammanhållen vård och omsorg.

3 Överenskommelse 2013 Grundläggande krav 1 En gemensam politiskt beslutad handlingsplan per län med särskilt fokus på sammanhållen vård och omsorg. Beskrivning av förbättringsområden Konkreta och mätbara mål Planerade aktiviteter Uppföljning /Redovisning av resultat Utvecklingsledarnas roll och mandat  Struktur för ledning och styrning mellan kommuner och landsting

4 Överenskommelse 2013 Grundläggande krav 2 Kommuner och landsting (var för sig) dokumentera hur nedanstående ska bedrivas inom vård och omsorg om äldre (ett dokument per huvudman) Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

5 Överenskommelse 2013 Gemensamma medel på länsnivå Utvecklingsledare Fokus på förbättringsarbete Förbättringsarbetet ska inriktas mot länets handlingsplan Analysarbete 2 miljoner till länet Fokus på undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar Omfatta både kommuner och landsting Återföra resultat till Ledningskraft och den gemensamma analysarbetsgruppen

6 Prestationsersättning 1.Kvalitetsregister 2.Läkemedel till äldre 3.Undvikbar slutenvård och återinläggningar 30 dagar Fördelas mellan kommun/landsting: 70/30 Mätperiod 2012-08-31 till 2013-08-31 (2012-10-01 till 2013-09-30) kvalitetsregister?

7 Preventivt arbetssätt - Senior alert Prestationsersättning 2013 50 miljoner kr fördelas till de kommuner, som för minst 90 % av dem som bor i särskilda boenden och korttidsboenden för äldre genomfört riskbedömningar med registrering i Senior alert. Utav alla som är inskrivna på särskilt boende beräknas andelen som den senaste tolvmånadersperioden fått minst en riskbedömning. Punktprevalensmätning som genomförs 2013 09 30 50 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare registrerat riskbedömningar med funnen risk som följs av en till risken kopplad planerad åtgärd registrerad i Senior alert. * 20 miljoner kr fördelas till de kommuner och landsting vars utförare utfört riskbedömning av munhälsa enligt ROAG med registrering i Senior Alert.* * Summan beräknas per kommun och fördelas 30 % till landstinget och 70 % till kommunen.

8 UTBILDNING ROAG OCH MUNHÄLSA Från 1 april kommer ”Munvårdsträffarna” på kommunernas enheter att innehålla utbildning i Roag + munvårdsåtgärder. Obligatorisk utbildning, deltagarlistor till Pallert Grundutbildningar kommer att erbjudas i storgrupp i alla kommuner under 2013. Förslag presenteras Träff med sjukhustandvården på USÖ 4/3, Pallert kommer att finansiera utbildning från sjukhustandvården till personalgrupper på avd/kliniknivå som gäller genomgång av ROAG och munvårdsåtgärder Överenskommelse på gång med Folktandvårdens Folkhälsoenhet att uppsökande tandvården kommer att erbjud 2-3 utbildningstillfällen på avd/kliniknivå till Karlskoga och Lindesbergs lasarett

9 God vård i livets slutskede Svenska Palliativregistret Prestationsersättning 2013 Ett grundläggande krav är 70 procent täckningsgrad! Av dem som registrerar minst 70 procent av dödsfallen fördelas 50 miljoner kr till de kommuner och landsting som har förbättrat sin vård och omsorg i livets slutskede med i genomsnitt 5 procent för fyra indikatorer i resultatspindeln som rör: brytpunktsamtal smärtskattning munhälsa ordination av injektionsmedel mot ångest ytterligare 20 miljoner kr till dem som förbättrat de fyra indikatorerna med 10 procent eller mer (maxresultat = 10%)  Det röda i spindeln ska bli grönt!

10 God vård i livets slutskede 2013 70 miljoner kronor Grundkrav: Täckningsgrad 70% i Svenska Palliativregistret Mäts på kommunnivå för både kommun och landsting 50 miljoner kronor för genomsnittlig förbättring med 5% för brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination av injektionsläkemedel vid ångest 20 miljoner kronor för 10% förbättring Det röda i spindeln ska bli grönt!

11 God vård vid demenssjukdom 2013 100 miljoner kronor 25 miljoner kronor Nyinsjuknade -Utredning, diagnos med registrering i SveDem i primärvård 25 miljoner kronor Uppföljning av demenssjuka i primärvård med registrering i SveDem 50 miljoner kronor Symptomskattning i kommunerna med registrering i BPSD registret

12 UTDATAPORTALEN www.ledningskraft.se www.ledningskraft.se

13 Utmaningar för Pallert 2013 Planera för långsiktig hållbarhet Fullfölja införandet av kvalitetsregister Förbättringsarbete utifrån gemensamma mål och handlingsplan Förankring av förbättringsarbete i ledningsorganisationen En tydlig koppling till Evidens baserad praktik Berätta om framstegen och lyfta goda exempel 2015-03-27


Ladda ner ppt "Stödja införandet av kvalitetsregister Utbilda användare Analysera resultat, följa upp och återkoppla Bilda nätverk Initiera förbättringsarbeten utifrån."

Liknande presentationer


Google-annonser