Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarnas kompetens – en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarnas kompetens – en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014."— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarnas kompetens – en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014

2 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning?

3 Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning En vägledning som vänder sig till arbetsgivare för den personal som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Beställ eller ladda ner från Socialstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se

4 Socialstyrelsens allmänna råd och Carpes Yrkeskrav I mars 2014 kom Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2) ”Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning”. Beställ eller ladda ner från Socialstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se

5 Carpes Yrkeskrav Generella kunskaper: Yrkesområdets gemensamma kunskapsplattform En allmän grund för alla som arbetar med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning

6 Socialstyrelsens allmänna råd och Carpes Yrkeskrav Carpes Yrkeskrav och Socialstyrelsens allmänna råd överensstämmer med varandra och kompletterar varandra i olika syften.

7 Vad är det?

8 Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet genom bl.a. Kompetensutveckling och samverkan

9 Bakgrund till Forum och Carpe 2 Samverkansprojekt med 19 kommuner 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Kompetensutveckling i stor mängd Yrkeskrav togs fram Nationella konferenser om kompetensfrågan Nationellt kompetensråd bildades

10 Bakgrund till Forum och Carpe 2 Forum Carpe start 1 april 2012 Projekt Carpe 2 1 april 2012 – 30 juni 2014 Projekt Carpe 1 jan 2009 – 31 mars 2012

11 1 april 2012 – 30 juni 2014 – utvecklingsprojekt inom 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delfinansierades av ESF Lärande och vardagsutveckling Fyra valbara delprojekt Nationell samverkan (och samordning?) Projekt

12 De olika delarna i Carpe 2 En sammanhållande del och fyra valbara delprojekt Chefer utan högskoleutbildning Handläggares yrkesroll och kompetens Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till arbete och studier Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till personer med utvecklingsstörning och/eller autism eller förvärvad hjärnskada som åldras Lärande och vardagsutveckling

13 Nationellt arbete i Carpe 2 Nationella konferenser Nationellt kompetensråd Nationellt strategiråd

14 1 april 2012 – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling Syfte att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel Målgrupp och användare av forumet är anställda – alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare – på arbetsplatser belägna inom de kommuner som delfinansierar forumet. Samfinansieras av deltagande kommuner

15 Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet I Stockholms län är Forum Carpe en del av den regionala stödstrukturen som ska stödja utvecklingen av evidens- baserad praktik, EBP, inom funktionshinderområdet.

16 Uppdraget i Stockholms län Tre områden utifrån den nationella kartläggningen har pekats ut som angelägna för utvecklingsarbete 1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 2. Förstärkt brukarmedverkan 3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning Stockholms län kommer att arbeta med samtliga

17 Vad ska göras? Kartläggning av hur arbetet bedrivs i kommuner och landsting i Stockholms län Fortsätta samverkan med berörda organisationer och brukarorganisationer Genomföra kompetensutveckling Sprida goda exempel och lära av och med varandra

18 Vad har gjorts? Kartläggning av hur arbetet bedrivs i länets kommuner Sammanställning av goda exempel gällande brukarmedverkan utifrån kartläggningen Föreläsning om Evidensbaserad praktik, Lars Oscarsson

19 Vad har gjorts? Inspiration Kungsbackamodellen -evidensbaserad praktik i praktiken Anhörigsamverkan -att vara anhörig till barn/ungdom med funktionsnedsättning Systematisk uppföljning - ett sätt att utveckla verksamheten och skapa delaktighet för brukare

20 Vad har gjorts? Delaktighetsveckan 17 - 21 mars 2014 Att skapa brukar-delaktighet i social dokumentation och uppföljning Delaktighet och demokrati för alla lyssna, diskutera och utbyt erfarenheter Möjligheter till en fritid som andra? Barns delaktighet en dag där barns rättigheter och barnens perspektiv står i fokus Att skapa delaktighet via kommunikation för personer med förvärvad hjärnskada eller med grav/måttlig utvecklingsstörning

21 Delaktighetsveckan i mars 2015 är under planering

22 Delaktighetsmodellen Inspirationsföreläsning av Ann-Christine Gullacksen För samtliga i länet Utbildning av utbildare i Delaktighetsmodellen 6 utbildare från Stockholm och 7 från övriga landet Pilotutbildning av Vägledare i Delaktighetsmodellen 13 vägledare, 6 par från 3 kommuner i länet Vad har gjorts och vad pågår?

23 Yrkeskrav

24 Syftet med formulerade Yrkeskrav - att kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser - att använda i det strategiska arbetet för att tydliggöra verksamhetsområdet, yrkena och verksamheternas behov

25 Yrkeskrav i CARPE  Arbetsgrupp hösten 2009: en projektledare från Carpe och 10 chefer/gruppledare från olika verksamheter och sju olika förvaltningar/ kommuner  Materialet har diskuterats och bearbetats i arbetsgruppen  Andra grupper inom Carpe har diskuterat och tyckt till om materialet (Kompetensombud, chefsgrupp)

26 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet en allmän grund för alla som arbetar med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper kräver en kombination av grundläggande utbildning, livserfarenhet och praktisk erfarenhet av verksamheten Generella kunskaper: Yrkesområdets gemensamma kunskapsplattform

27 Sex Yrkeskrav Kontakt och Samspel Aktiviteter och relationer Stöd och service Hälso- främjande Planering och administration Utveckling av arbetsplatsen

28 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt cirka 200 lärandemål)

29 Yrkeskrav: Kontakt och samspel Ämnesområde: Vanor och behov Kunskapsmål: Att förstå och lära känna individen Lärandemål: Kan via samtal fånga individens livshistoria, önskemål och behov Exempel på alla nivåer

30 Yrkeskrav: Kontakt och Samspel HISTORIA OCH TRADITIONER VANOR OCH BEHOV OLIKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR BEMÖTANDE OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT KOMMUNIKATION PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK OCH PROBLEMSKAPANDE BETEENDE EXEMPEL på ett yrkeskrav och tillhörande ämnesområden

31 ÄMNESOMRÅDE: Vanor och behov Att tillsammans med individen och/eller företrädare planera, sätta upp mål för och följa upp insatsen Att motivera och stimulera delaktighet i planering och genomförande och uppföljning av insatser EXEMPEL på ämnesområde och dess kunskapsmål Kunskapsmål:

32 ÄMNESOMRÅDE: Vanor och behov Att tillsammans med individen och/eller företrädare planera och sätta upp mål för insatsen Har kunskap att identifiera och planera vilket/n stöd/assistans han/hon behöver Kan, utifrån samlad kunskap, skriftligt formulera individuella mål samt upprätta en individuell genomförandeplan Kan löpande dokumentera utveckling, genomförande av insatser samt avvikelser Kan följa upp planerade stöd- och/eller assistansinsatser utifrån en individuell genomförandeplan Kan skriftligt följa upp mål och genomförandeplan Att motivera och stimulera delaktighet i planering och genomförande av insatser Har kunskap om den enskildes rätt att vara delaktig i planeringen av insatser EXEMPEL på ett ämnesområde, dess kunskapsmål och lärandemål

33 Lärandemålen Praktiskt yrkeskunnande/yrkesutövning: - Kan utföra något Teoretisk kunskap: - Har kännedom…… - Har kunskap……. - Har insikt…

34 Har insikt i betydelsen av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK samt betydelsen av kommunikationshjälpmedel Förstår att alternativ och kompletterande kommunikation samt kommunikationshjälpmedel för många personer är en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och inflytande. Förstår också att bristen på fungerande kommunikationssätt kan leda till frustration och/eller problemskapande beteende. Lärandemål: Ha insikt…

35 Användningsområden Individnivå ”Checklista” – vad kan jag? Underlag vid medarbetarsamtal Underlag för individuell kompetensplan Lönesättning Validering Gruppnivå ”Kompetensprofil” för arbetsplatsen Beställning av kurser/utbildning Underlag för gemensam diskussion Rekryterings- processen Lönekriterier Kommunnivå Titelarbete Kvalitetsarbete Underlag för beslutsfattare Vid omplacering Diskussion med skolor/ utbildningsanordnare Nationell nivå Arbetsförmedlingen – tydliggöra yrket Diskussion med beslutsfattare Diskussion med skolor/ utbildningsanordnare

36 Öka tilliten Öka förutsättningar i arbetsgrupper för ett lyckat användande av YK genom att arbeta med att öka tilliten – bl.a. med hjälp av framtaget studiecirkelmaterial ”Så får vi det bra på jobbet!”

37 Implementering Diverse spridningsseminarier inom Stockholms län: För chefer och arbetsledare Medarbetare Inspirationsdagar planeras Spridningsseminarier i olika regioner i landet

38 Implementering Införande av ”Yrkeskravsankare” – ett par personer som är ett stöd i att förankra YK i den egna kommunen. De träffas i nätverk och byter erfarenheter hur man kan arbeta med YK :s olika användningsområden

39 Yrkeskravspärmen De generella yrkeskrav i fullständig text Kompletterat med: tips på litteratur, filmer länkar till aktuella hemsidor diskussionsfrågor

40 Studiecirkelmaterial Att arbeta med yrkeskravspärmen i arbetsgruppen Utveckling av arbetsgruppens kompetens Ett led i det ständiga förbättringsarbetet Träffar för cirkelledare

41 Yrkeskrav implementering pågår Kartläggningsmaterial Ett verktyg som kan användas för kartläggning av kompetens hos den enskilda medarbetaren, arbetsgruppen och/eller verksamheten. Materialet är framtaget av en arbetsgrupp med Yrkeskravsankare under våren 2012. Kartläggningen bygger på självskattning och utgår från ämnesområdena i Carpes generella Yrkeskrav. Resultatet av självskattningen skapar skapar en bild, en kompetensprofil, av individens/arbetsgruppens styrkor och utvecklingsområden.

42 Yrkeskrav implementering pågår Användning och inspirationsmaterial Många har efterfrågat ett material för att underlätta och inspirera till att komma igång med användning av Yrkeskraven. För att tillgodose denna efterfrågan är detta material framtaget av Carpes projektledning i samverkan med ett antal Yrkeskravsankare. Syftet är just att informera om och inspirera till användning av Carpes Yrkeskrav. Materialet visar hur man kan använda yrkeskraven, inte hur man ska använda dem.

43 Yrkeskrav implementering pågår Uppdrag och yrkesroll Uppdrag och yrkesroll består av fem dokument, för fem olika verksamhetsområden - boende, daglig verksamhet, personlig assistans, barn- och ungdomsverksamheter samt socialpsykiatrin. De ger en beskrivning av vad det kan innebära att arbeta inom de olika verksamhetsområdena. Det är ett komplement och bör användas tillsammans med Carpes Yrkeskrav som innehåller de grundläggande kunskaper som behövs inom området.

44 Pågående arbete (exempel på specifik yrkesroll) Generella Yrkeskrav för verksamhetsområdet Uppdrag & yrkesroll daglig verksamhet Uppdrag & yrkesroll personlig assistans Uppdrag & yrkesroll boende

45 Planer för framtiden (exempel på framtida fördjupade Yrkeskrav) Fördjupade Yrkeskrav kring dokumentation Fördjupade Yrkeskrav kring autism ? Fördjupade Yrkeskrav kring åldrande

46 Yrkeskravstämplad kompetensutveckling Kompetensutveckling på generell nivå Inbjudan med aktuellt citat ur yrkeskraven Stämpel med aktuellt yrkeskrav

47 Verktygslåda Material finns att ladda ner från Forum Carpes hemsida www.forumcarpe.se

48 Mina reflektioner…. Statliga satsningar på kompetens behövs i likhet med äldreomsorg och psykiatri Men till dess, fånga de möjligheter som finns…. Exempelvis sådana här dagar Vad kan verksamheterna göra själva?

49 Mina reflektioner forts…. Synliggöra verksamheternas behov av kompetens utifrån brukarens behov Identifiera vilken kompetens som finns och vad som saknas Arbeta med arbetsplatsförlagt lärande bla genom att använda Carpes Yrkeskrav Samverka med andra verksamheter och/eller kommuner?

50 Tack för att ni lyssnade För mer information: Carin Bergström, projektchef Forum Carpe carin.bergstrom@stockholm.se eller 08-508 25 601 Forum Carpes hemsida www.forumcarpe.se


Ladda ner ppt "Medarbetarnas kompetens – en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser