Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarnas kompetens – en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarnas kompetens – en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014."— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarnas kompetens – en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014

2 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning?

3 Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning
En vägledning som vänder sig till arbetsgivare för den personal som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Beställ eller ladda ner från Socialstyrelsens hemsida,

4 Socialstyrelsens allmänna råd och Carpes Yrkeskrav
I mars 2014 kom Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2) ”Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning”. Beställ eller ladda ner från Socialstyrelsens hemsida,

5 Carpes Yrkeskrav Generella kunskaper:
Yrkesområdets gemensamma kunskapsplattform En allmän grund för alla som arbetar med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning

6 Socialstyrelsens allmänna råd och Carpes Yrkeskrav
Carpes Yrkeskrav och Socialstyrelsens allmänna råd överensstämmer med varandra och kompletterar varandra i olika syften.

7 Vad är det?

8 Varför startades projekt Carpe?
Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet genom bl.a. Kompetensutveckling och samverkan

9 Samverkansprojekt med 19 kommuner 1 jan 2009 – 31 mars 2012
Bakgrund till Forum och Carpe 2 Nationella konferenser om kompetensfrågan Kompetensutveckling i stor mängd Samverkansprojekt med 19 kommuner 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Nationellt kompetensråd bildades Yrkeskrav togs fram

10 Bakgrund till Forum och Carpe 2
Projekt Carpe 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Forum Carpe start 1 april 2012 Projekt Carpe 2 1 april 2012 – 30 juni 2014

11 Projekt Delfinansierades av ESF Lärande och vardagsutveckling
1 april – 30 juni 2014 – utvecklingsprojekt inom 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delfinansierades av ESF Projekt Lärande och vardagsutveckling Fyra valbara delprojekt Nationell samverkan (och samordning?)

12 De olika delarna i Carpe 2
En sammanhållande del och fyra valbara delprojekt Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till personer med utvecklingsstörning och/eller autism eller förvärvad hjärnskada som åldras Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till arbete och studier Lärande och vardagsutveckling Handläggares yrkesroll och kompetens Chefer utan högskoleutbildning

13 Nationellt arbete i Carpe 2
Nationella konferenser Nationellt kompetensråd Nationellt strategiråd

14 – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling
1 april 2012 – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling Syfte att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel Målgrupp och användare av forumet är anställda – alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare – på arbetsplatser belägna inom de kommuner som delfinansierar forumet. Samfinansieras av deltagande kommuner

15 Evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet
I Stockholms län är Forum Carpe en del av den regionala stödstrukturen som ska stödja utvecklingen av evidens-baserad praktik, EBP, inom funktionshinderområdet.

16 Uppdraget i Stockholms län
Tre områden utifrån den nationella kartläggningen har pekats ut som angelägna för utvecklingsarbete 1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 2. Förstärkt brukarmedverkan 3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning Stockholms län kommer att arbeta med samtliga

17 Vad ska göras? Kartläggning av hur arbetet bedrivs i kommuner och landsting i Stockholms län Fortsätta samverkan med berörda organisationer och brukarorganisationer Genomföra kompetensutveckling Sprida goda exempel och lära av och med varandra

18 Vad har gjorts? Kartläggning av hur arbetet bedrivs i länets kommuner
Sammanställning av goda exempel gällande brukarmedverkan utifrån kartläggningen Föreläsning om Evidensbaserad praktik, Lars Oscarsson

19 Vad har gjorts? Inspiration Kungsbackamodellen -evidensbaserad praktik i praktiken Anhörigsamverkan -att vara anhörig till barn/ungdom med funktionsnedsättning Systematisk uppföljning - ett sätt att utveckla verksamheten och skapa delaktighet för brukare

20 Vad har gjorts? Delaktighetsveckan 17 - 21 mars 2014
Att skapa brukar-delaktighet i social dokumentation och uppföljning Delaktighet och demokrati för alla lyssna, diskutera och utbyt erfarenheter Möjligheter till en fritid som andra? Barns delaktighet en dag där barns rättigheter och barnens perspektiv står i fokus Att skapa delaktighet via kommunikation för personer med förvärvad hjärnskada eller med grav/måttlig utvecklingsstörning

21 Delaktighetsveckan i mars 2015 är under planering

22 Vad har gjorts och vad pågår? Delaktighetsmodellen
Inspirationsföreläsning av Ann-Christine Gullacksen För samtliga i länet Utbildning av utbildare i Delaktighetsmodellen 6 utbildare från Stockholm och 7 från övriga landet Pilotutbildning av Vägledare i Delaktighetsmodellen 13 vägledare, 6 par från 3 kommuner i länet

23 Yrkeskrav

24 Syftet med formulerade Yrkeskrav
- att kvalitetssäkra kompetensutvecklingsinsatser - att använda i det strategiska arbetet för att tydliggöra verksamhetsområdet, yrkena och verksamheternas behov

25 Yrkeskrav i CARPE Arbetsgrupp hösten 2009:
en projektledare från Carpe och 10 chefer/gruppledare från olika verksamheter och sju olika förvaltningar/ kommuner Materialet har diskuterats och bearbetats i arbetsgruppen Andra grupper inom Carpe har diskuterat och tyckt till om materialet (Kompetensombud, chefsgrupp)

26 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Generella kunskaper: Yrkesområdets gemensamma kunskapsplattform en allmän grund för alla som arbetar med att ge stöd i vardagen till personer med funktionsnedsättning en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper kräver en kombination av grundläggande utbildning, livserfarenhet och praktisk erfarenhet av verksamheten

27 Sex Yrkeskrav Kontakt och Samspel Aktiviteter och relationer
Stöd och service Hälso-främjande Planering och administration Utveckling av arbetsplatsen

28 Yrkeskrav inom funktionshinderområdet
Sex övergripande yrkeskrav Varje yrkeskrav innehåller ett antal ämnesområden (sammanlagt 24 ämnesområden) Varje ämnesområde består av olika kunskapsmål (sammanlagt 50 kunskapsmål) Varje kunskapsmål bryts ner i ett antal olika lärandemål (sammanlagt cirka 200 lärandemål)

29 Exempel på alla nivåer Yrkeskrav: Kontakt och samspel
Ämnesområde: Vanor och behov Kunskapsmål: Att förstå och lära känna individen Lärandemål: Kan via samtal fånga individens livshistoria, önskemål och behov

30 Yrkeskrav: Kontakt och Samspel
HISTORIA OCH TRADITIONER VANOR OCH BEHOV OLIKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR BEMÖTANDE OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT KOMMUNIKATION PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK OCH PROBLEMSKAPANDE BETEENDE EXEMPEL på ett yrkeskrav och tillhörande ämnesområden

31 ÄMNESOMRÅDE: Vanor och behov
Kunskapsmål: EXEMPEL på ämnesområde och dess kunskapsmål Att tillsammans med individen och/eller företrädare planera, sätta upp mål för och följa upp insatsen Att motivera och stimulera delaktighet i planering och genomförande och uppföljning av insatser

32 ÄMNESOMRÅDE: Vanor och behov
EXEMPEL på ett ämnesområde, dess kunskapsmål och lärandemål Att tillsammans med individen och/eller företrädare planera och sätta upp mål för insatsen Har kunskap att identifiera och planera vilket/n stöd/assistans han/hon behöver Kan, utifrån samlad kunskap, skriftligt formulera individuella mål samt upprätta en individuell genomförandeplan Kan löpande dokumentera utveckling, genomförande av insatser samt avvikelser Kan följa upp planerade stöd- och/eller assistansinsatser utifrån en individuell genomförandeplan Kan skriftligt följa upp mål och genomförandeplan Att motivera och stimulera delaktighet i planering och genomförande av insatser Har kunskap om den enskildes rätt att vara delaktig i planeringen av insatser

33 Lärandemålen Praktiskt yrkeskunnande/yrkesutövning: - Kan utföra något
Teoretisk kunskap: - Har kännedom…… Har kunskap…… Har insikt… Detta är ursprungligen bild 11

34 Lärandemål: Ha insikt…
Har insikt i betydelsen av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK samt betydelsen av kommunikationshjälpmedel Förstår att alternativ och kompletterande kommunikation samt kommunikationshjälpmedel för många personer är en förutsättning för delaktighet, självbestämmande och inflytande. Förstår också att bristen på fungerande kommunikationssätt kan leda till frustration och/eller problemskapande beteende.

35 Användningsområden Individnivå Gruppnivå Kommunnivå Nationell nivå
”Checklista” – vad kan jag? Underlag vid medarbetarsamtal Underlag för individuell kompetensplan Lönesättning Validering Gruppnivå ”Kompetensprofil” för arbetsplatsen Beställning av kurser/utbildning Underlag för gemensam diskussion Rekryterings-processen Lönekriterier Kommunnivå Titelarbete Kvalitetsarbete Underlag för beslutsfattare Vid omplacering Diskussion med skolor/ utbildningsanordnare Nationell nivå Arbetsförmedlingen – tydliggöra yrket Diskussion med beslutsfattare

36 Öka tilliten Öka förutsättningar i arbetsgrupper för ett lyckat användande av YK genom att arbeta med att öka tilliten – bl.a. med hjälp av framtaget studiecirkelmaterial ”Så får vi det bra på jobbet!”

37 Implementering Diverse spridningsseminarier inom Stockholms län:
För chefer och arbetsledare Medarbetare Inspirationsdagar planeras Spridningsseminarier i olika regioner i landet

38 Implementering Införande av ”Yrkeskravsankare” – ett par personer som är ett stöd i att förankra YK i den egna kommunen. De träffas i nätverk och byter erfarenheter hur man kan arbeta med YK :s olika användningsområden

39 Yrkeskravspärmen De generella yrkeskrav i fullständig text
Kompletterat med: tips på litteratur, filmer länkar till aktuella hemsidor diskussionsfrågor

40 Studiecirkelmaterial
Att arbeta med yrkeskravspärmen i arbetsgruppen Utveckling av arbetsgruppens kompetens Ett led i det ständiga förbättringsarbetet Träffar för cirkelledare

41 Yrkeskrav implementering pågår
Kartläggningsmaterial Ett verktyg som kan användas för kartläggning av kompetens hos den enskilda medarbetaren, arbetsgruppen och/eller verksamheten. Materialet är framtaget av en arbetsgrupp med Yrkeskravsankare under våren 2012. Kartläggningen bygger på självskattning och utgår från ämnesområdena i Carpes generella Yrkeskrav. Resultatet av självskattningen skapar skapar en bild, en kompetensprofil, av individens/arbetsgruppens styrkor och utvecklingsområden.

42 Yrkeskrav implementering pågår
Användning och inspirationsmaterial Många har efterfrågat ett material för att underlätta och inspirera till att komma igång med användning av Yrkeskraven. För att tillgodose denna efterfrågan är detta material framtaget av Carpes projektledning i samverkan med ett antal Yrkeskravsankare. Syftet är just att informera om och inspirera till användning av Carpes Yrkeskrav. Materialet visar hur man kan använda yrkeskraven, inte hur man ska använda dem.

43 Yrkeskrav implementering pågår
Uppdrag och yrkesroll Uppdrag och yrkesroll består av fem dokument, för fem olika verksamhetsområden - boende, daglig verksamhet, personlig assistans, barn- och ungdomsverksamheter samt socialpsykiatrin. De ger en beskrivning av vad det kan innebära att arbeta inom de olika verksamhetsområdena. Det är ett komplement och bör användas tillsammans med Carpes Yrkeskrav som innehåller de grundläggande kunskaper som behövs inom området.

44 Pågående arbete Generella Yrkeskrav för verksamhetsområdet
(exempel på specifik yrkesroll) Generella Yrkeskrav för verksamhetsområdet Uppdrag & yrkesroll daglig verksamhet Uppdrag & yrkesroll personlig assistans Uppdrag & yrkesroll boende

45 Planer för framtiden (exempel på framtida fördjupade Yrkeskrav)
Fördjupade Yrkeskrav kring dokumentation Fördjupade Yrkeskrav kring autism ? Fördjupade Yrkeskrav kring åldrande

46 Yrkeskravstämplad kompetensutveckling
Kompetensutveckling på generell nivå Inbjudan med aktuellt citat ur yrkeskraven Stämpel med aktuellt yrkeskrav

47 Verktygslåda Material finns att ladda ner från Forum Carpes hemsida

48 Mina reflektioner…. Statliga satsningar på kompetens behövs i likhet med äldreomsorg och psykiatri Men till dess, fånga de möjligheter som finns…. Exempelvis sådana här dagar Vad kan verksamheterna göra själva?

49 Mina reflektioner forts….
Synliggöra verksamheternas behov av kompetens utifrån brukarens behov Identifiera vilken kompetens som finns och vad som saknas Arbeta med arbetsplatsförlagt lärande bla genom att använda Carpes Yrkeskrav Samverka med andra verksamheter och/eller kommuner?

50 Tack för att ni lyssnade
För mer information: Carin Bergström, projektchef Forum Carpe eller Forum Carpes hemsida


Ladda ner ppt "Medarbetarnas kompetens – en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser