Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning 2007. Medarbetarundersökning – syfte Att möjliggöra för medarbetare på KI att uppnå verksamhetsmålen genom att säkerställa att:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning 2007. Medarbetarundersökning – syfte Att möjliggöra för medarbetare på KI att uppnå verksamhetsmålen genom att säkerställa att:"— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning 2007

2 Medarbetarundersökning – syfte Att möjliggöra för medarbetare på KI att uppnå verksamhetsmålen genom att säkerställa att: ”KI ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats präglad av professionalism, jämställdhet och mångfald” (KI05) Genom att  Utveckla internt ledarskap som främjar utveckling, hälsa, jämställdhet och mångfald  Trygga långsiktig rekrytering och kompetensförsörjning  Stärka KI-identiteten genom gemensamma värderingar, tydlig ledning, medinflytande från medarbetare samt öppen kommunikation med fungerande informationsutbyte

3 Medarbetarundersökning 2007  Kunskap om läget  Möjlighet till jämförelse med andra  Hjälp att identifiera problem  Arbetsmetod för aktivt arbetsmiljöarbete Medarbetarundersökning – ett verktyg för förbättringsarbete  Ökad arbetstrivsel  Minskad sjukfrånvaro/sjuknärvaro  Ökad produktivitet GER

4 Medarbetarundersökning 2007 Genomförande  Webbaserad enkät via personligt mail  Alla med anställning eller anknytning om minst 6 mån och minst 50 % av heltid på arbetsplatsen  Fullständig anonymitet  Personlig återkoppling  Återkoppling på grupp/enhet/institution/KIB/UF-nivå till chefer  Enkät 22 oktober 2007  Åtgärdsprogram

5 Medarbetarundersökning 2007 AHA-metoden :  Arbetsmetodik för förbättringsarbete  Vetenskapligt utprövad, dokumenterat goda resultat  Icke kommersiell  “In house”-metodik  Bidrar till att utveckla den pågående forskningen

6 Medarbetarundersökning 2007 Anonymitet  Individuell återkoppling är endast tillgänglig för den svarande  All dataregistrering sker hos tredje part  Berörda chefer har tillgång till gruppresultaten  Gruppresultat ges endast på grupper om minst 7 personer med minst 50-procentig svarsfrekvens

7 Medarbetarundersökning 2007 Kartläggningsområden  Socialt stöd  Ledarskap  Personalutveckling (medarbetarsamtal, feedback, belöning)  Kompetensutveckling  Organisationsklimat  Hot/våld & förändringar  Jämställdhet  Balans arbete/privatliv  Engagemang  Arbetsmotivation  Egen skicklighet  Positiva utmaningar  Förutsägbarhet  Hälsorelaterad livskvalitet  Arbetskrav  Kontroll i arbetet  Målkvalitet (Rollförvänt- ningar och övergripande mål) Social- & organisationsnivå Individnivå Arbetsnivå

8 Medarbetarundersökning 2007 Individuell återkoppling Låg Hög

9 Medarbetarundersökning 2007 Gruppåterkoppling

10 Medarbetarundersökning 2007 Åtgärder  Utbildning i att tolka och arbeta vidare med resultaten  Manual som stöd i att tolka och arbeta vidare med resultaten  ”Executive summary” – kort skriftlig sammanfattning av institutionens resultat till prefekt och rektor  Handlingsplaner som följs upp  Lathund kopplad till resultaten över interna och externa resurser för åtgärder  Stöd och uppföljning från central HR-avdelningen  Uppföljning av utvecklingsarbetet genom återkommande mätningar – Nyckelfaktorer (KPI) 1 ggn/år i oktober (25 frågor samtliga anställda), upprepad AHA-mätning oktober 2009

11 Medarbetarundersökning 2007 Resultat av psykosocialt arbetsmiljöarbete  Signifikant förbättrad arbetsmiljö inom områdena:  Spänt arbete  Inflytande över arbetet  Uppmuntrande ledarskap  Organisationsklimat  Engagemang i arbetet  Positiva förändringar vidmakthålls  Förbättringarna förstärks om den anställde aktivt engageras i förändringsarbetet Bergström et al, 2004 Björklund et al, 2007

12 Medarbetarundersökning 2007 Arbetsgrupp  Irene Jensen, professor ordförande arbetsmiljönämnden  Christina Björklund, forskare, organisationspsykolog  Ylva Lindberg, personaldirektör  Christina Hallgren, arbetsmiljösamordnare  Barbro Larsson, huvudskyddsombud, facklig företrädare  Bianca Löke, projektadministratör  Susanne Rådström, informatör

13 Medarbetarundersökning 2007 varandras arbetsmiljö Vi är

14 Medarbetarundersökning 2007 Mer information  Internwebben: intra.ki.se/Personal/Arbetsmiljö/Medarbetarundersökningen (”Knapp” på startsidan kommer efter sommaren)  KI Bladet juni  PA-nytt  Information i chefsgrupper (prefekter, AC, UF/avdchefer)  Info till nyckelpersoner på institutioner Frågor?


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning 2007. Medarbetarundersökning – syfte Att möjliggöra för medarbetare på KI att uppnå verksamhetsmålen genom att säkerställa att:"

Liknande presentationer


Google-annonser