Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbottens läns landsting Redovisning av hemuppgift Mäta för att leda december 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbottens läns landsting Redovisning av hemuppgift Mäta för att leda december 2008."— Presentationens avskrift:

1 Norrbottens läns landsting Redovisning av hemuppgift Mäta för att leda december 2008

2 Vision Verksamhetsidé Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Stark ekonomi Strategier

3 Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.

4 Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna, genom allmänna politiska val. Landstinget ska, genom att bedriva hälso- och sjukvård och folktandvård, verka för en rättvis välfärd fördelad efter behov och i allt väsentligt finansierad genom skatter. Som folkvalt regionalt organ, ska landstinget medverka till Norrbottens utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Genom en aktiv kultur- och regionalpolitik, ekonomiskt och annat stöd till kollektivtrafik och de mindre företagens utveckling ska förutsättningar skapas för en god livsmiljö.

5 Strategi Tillämpa ett uthålligt, kunskapsbaserat, systematiskt förbättringsarbete för att ur ett patientperspektiv förbättra resultaten och använda resurserna effektivt. Öppna jämförelser ska nyttjas systematiskt i förbättringsarbetet. Resultaten från medicinska kvalitetsregister ska användas systematiskt i förbättringsarbetet

6 Struktur för förbättringsarbetet Styrning, ledning och samordning via ledningsgrupper Utbildade handledare Utbildning i systematiskt förbättringsarbete Medverkan i nationella program för förbättringsarbete Medverkan i SKL´s program Lean Nyttja Improwement Advisors Interna nätverk med alla aktörer deltagande Regelbunden mätning och redovisning av resultat

7 Mätningar Mångdimensionellt i vårdprocessen enligt värdekompassen På flera nivåer - Macro - Meso - Micro Regelbundet Tydligt ansvar Definierade mått och mätmetoder

8 UTVECKLING PÅGÅR, STÖR GÄRNA Integrera med planeringsprocessen Ta till vara kompetens på alla nivåer Utveckla mål och mått Metoder att mäta Resultattavla med systemmått Kvalitetssäkra datarapporteringen Förbättra datalagret Elektronisk resultattavla UTVECKLING PÅGÅR, STÖR GÄRNA Integrera med planeringsprocessen Ta till vara kompetens på alla nivåer Utveckla mål och mått Metoder att mäta Resultattavla med systemmått Kvalitetssäkra datarapporteringen Förbättra datalagret Elektronisk resultattavla

9 God hälsa Systematiskt folkhälsoarbete Prioriterade områden Mål (strategins åldersgrupper) Åtgärder, handlingsplaner (varje division ska konkretisera sina bidrag till målen) Uppföljning Hälsoläge => Hälsobokslut länet, kommunala välfärdsbokslut Mot målen => LP och strategi Aktivitetsnivå => HFS-indikatorer På divisionsnivå => div planer, årsredovisning Statistikunderlag från divisionerna

10 Landstingets prioriterade områden i folkhälsopolitiska strategin Barn och ungdom VuxnaÄldre Psykisk hälsaÖvervikt och fetma Övervikt, fetma, undervikt Övervikt och fetmaTobaksbrukFallskador Tobaksbruk, alkohol, narkotika och dopning Kulturens bidrag till god livskvalitet Sexuellt överförbara infektioner(särskilt klamydia) Aborter Kulturens bidrag till god livskvalitet

11 Strategier Aktivt samverka med kommuner och andra myndigheter och aktörer i länet. Verka för att befolkningen har kunskap om vad som ger god hälsa. Sammanställa och sprida statistik och underlag som beskriver hälsans utveckling i länet, och använda denna kunskap i förbättringsarbetet. Landstinget ska i egen verksamhet, genom ett hälsofrämjande synsätt, aktivt bidra till god hälsa. Landstinget ska arbeta med kultur och hälsa som ett arbetsområde. Verka för en jämställd och jämlik hälsa. Verka för att förebygga olycksfall och fallolyckor.

12 Mål MåttMålNuläge Självskattad hälsaBäst i Sverige år 2020Kvinnor 63 % (bäst 73%) Män 68 % (bäst 75 %) Hälsobokslut 2008Förbättringar jämfört med 2007Hälsobokslut 2007 Självskattad hälsa bland ungdomar 95 % av både flickor och pojkar mår bra år 2010Bland elever årskurs 1 gymnasiet i länet, 2007: 87 % bland flickor 93 % bland pojkar Metoder tillämpas för att stimulera och ta tillvara patientens kraft och initiativ i arbetet för sin egen hälsa. Metoder tillämpas i minst 75% av landstingets verksamheter med patientmöten år 2009 50 % år 2007 Tobaksbruk bland ungdomarEn halvering till år 2014 av andelen ungdomar i gymnasiets första år som röker eller snusar Bland elever årskurs 1 gymnasiet i länet 2007: 11 % röker minst en gång i veckan bland pojkarna och lika många bland flickorna, 25 % av pojkarna och 9 % av flickorna snusar minst en gång i veckan Rökande spädbarnsföräldrarEn tobaksfri livsstart från år 2014År 2007, Norrbotten: 6,8 % av mammor och 9 % av pappor till barn 8 månader

13 Mål, forts ÖverviktAndelen 4-åringar med övervikt/fetma ska minska med 50 % fram till år 2012 19 % av flickorna och 13 % av pojkarna bland 4- åringar i Norrbotten var överviktiga, år 2007 Andelen med övervikt och fetma bland vuxna norrbottningar ska vara den lägsta i Sverige år 2018 Fetma i Norrbotten, 2006: Män 15 % (bäst 10 %) Kvinnor 13 % (bäst 9 %) Övervikt i Norrbotten, 2006: Män 45 % (bäst 40 %) Kvinnor 29 % (bäst 24 %) Nya fall av klamydiaKonstaterande fall av klamydia i fem-årsklasser mellan 15-29 år ska, oavsett kön, understiga 20 fall per 1000 inv, år 2009. Högsta antal fall av klamydia per 1000 inv i åldersklasser om fem år är 27, år 2007. Riskabla alkoholvanor bland ungdomar.Halvera andelen ungdomar med riskabla alkoholvanor till år 2018 27 % av män och 28 % av kvinnorna mellan 16 och 24 år i Norrbotten hade riskabla alkoholvanor år 2006 Fallskador, äldreMinst sju av kommunerna i länet ska finnas med bland de 25 % kommuner i landet som uppvisar minst fallskador bland 80 år eller äldre år 2014 Tre av 14 kommuner finns med bland de 25% kommuner med minst fallskador bland 80 år eller äldre, år 2006

14 Medellivslängd vid födseln åren 2002-2006 MÄNKVINNOR

15

16

17 Ja 50% Delvis 33% Sporadiskt 0% Nej 17% HFS-indikatorer som processmått Uppföljning 2007 enligt indikatorerna från nätverket Hälsofrämjande sjukhus Resultat ur verksamhetsperspektiv Utveckla sjukdomsförebyggande insatser i hälso- och sjukvården Fråga 1 Preventiva program tillämpas angående: Tobak

18 Jämförelse mellan norrlandstingen och med riket

19 Kultur och hälsa Effektmätning av sex projekt i Norrbotten: Mätning av glädje och välbefinnande före och efter kulturaktivitet. Andel som skattat 4 och 5 på skala enligt Uggledalens välbefinnandeenkät Uggledalens skala för mätning av glädje och välbefinnande har följande definitioner: 1 djupt olycklig, nedslagen, väldigt nedslagen eller illa till mods 2 bekymrad, en smula olycklig 3 neutral 4 någorlunda nöjd och belåten, relativt harmonisk 5 mycket glad, på väldigt gott humör, obekymrad och harmonisk (Källa, skattningsskala: En bättre demensvård- SKL 2006) Sjukhusclowner, Sunderby sjukhus. Samverkan med Lule Stassteater.

20 Egna indikatorer för strategin Delaktighet och inflytande Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Tandhälsa Hälsa i arbetslivet Fysisk aktivitet och matvanor Tobak, alkohol, narkotika Skydd mot smittspridning Miljöer och produkter Processindikatorer på kommunal nivå

21 Fakta och mer fakta på www.nll.se HÄLSO BOKSLUT 2007 Aktuella rapporter om folkhälsan i Norrbotten Barn och ungdomars hälsa Befolkningsundersökningar

22 Norrbottens läns landsting – målområdet God vård

23 Här var vi i maj

24 Nu är vi här!

25 Patientenkät om bemötande – vilket sammanfattande betyg vill du ge på ditt besök? 1) Patientfokuserad

26 Antal som väntat längre än 90 dgr på nybesök – specialiserad vård Mål = 0 st Antal som väntat längre än 90 dgr på behandling – specialiserad vård Mål = 0 st Telefontillgänglighet i primärvård; andel samtal som ej besvarats samma dag. Mål = 0 2) Tillgänglig Besök i primärvård; Andel som får träffa läkare inom sju dagar Mål = 100

27 3) Säker Antal anmälda och ersatta skador hos patientförsäkringen

28 ”All relevant vårdstatistik uppdelas per kön” Ex patientenkät om bemötande 4) Kvalitativt likvärdig och jämlik

29 Kostnad per DRG-poäng sluten vård (exkl ytterfall), genomsnitt per sjukhus Mål: kostnaden per poäng ska inte överstiga kostnaden i KPP- databasen för läns- och länsdelssjukhus i riket. 5) Effektiv

30 Följsamhet till Läkemedelskommittens riktlinjer för kostnadseffektiv och evidensbaserad läkemedelsanvändning – Andel ACE-hämmare inkl kombinationer av C09 (Procent DDD) i öppen vård 6) Evidensbaserad

31 Nuvarande resultattavla

32 Framtida resultattavla

33 Engagerade medarbetare Värdegrund alla medarbetare har ett lika värde samverkan och samarbete mellan all personal på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en väl fungerande verksamhet alla medarbetares kompetens och kreativitet tas till vara som en grund för verksamhetsutvecklingen ledarskapet utövas tydligt och aktivt och skapar förutsättningar för mötesplatser där medarbetarnas kompetens och kreativitet synliggörs och utvecklas i det dagliga arbetet.

34 Målområden LP 2009-2011 Engagerad medarbetare Arbetstillfredsställelse Frisknärvaro och sjukfrånvaro Ledarskap Kompetens

35 Målområden inkl mått och mål MåttMålNuläge Arbetstillfredsställelse70/positiv utveckling för samtliga divisioner NLL 66, divisioner ligger i spannet 62-77 Frisknärvaro - Andel medarbetare som har högst fem dagars sjukfrånvaro under senaste tolvmånadersperioden 75 procent72 procent (2007) Sjukfrånvaro - Andel sjukfrånvaro i procent av bruttoarbetstiden 5,1 procent6 procent (2007)

36 Målområden inkl mått och mål MåttMålNuläge Ledarskap70/positiv utveckling för samtliga divisioner 65, divisioner ligger i spannet 57-75 Kompetens75/positiv utveckling för samtliga divisioner NLL 72, divisioner ligger i spannet 65-85 Andel studenter som anser att det stämmer helt och hållet samt ganska bra att de kunnat uppnå kursmålen under sina VFU-kurser 70 procentPåbörja mätning

37 Arbetstillfredsställelse, ledarskap och kompetens

38 Frisknärvaro

39 Total sjukfrånvaro / bruttoarbetsid

40 Kort sjukfrånvaro (1-14 dgr) /bruttoarbetstid

41 Lång sjukfrånvaro (>15 dgr) /bruttoarbetstid

42 Måldelning sjukfrånvaro exempel NLL Division Verksamhetsområde Enhet Halvering av sjukfrånvaron 2002-2008 (5,1 % 2008) Mål 4,5 % sjukfrånvaro/total bruttoarbetstid (2008) Arbetad tid/total bruttoarbetstid Mål: 75%, Sjukfrånvaro/total bruttoarbetstid Mål: 5%, Utbildning/total bruttoarbetstid 1,2 % Aktiv rehabiliteringshandläggning/ minskad korttidssjukfrånvaro

43 Stark ekonomi i LP 2009-2011 Inriktningsmål: – Landstinget ska ha en god hushållning både ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv Delmål: –Positivt resultat –Nettokostnadsandel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning –Likviditet

44 Stark ekonomi: Målområde inkl mått och mål


Ladda ner ppt "Norrbottens läns landsting Redovisning av hemuppgift Mäta för att leda december 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser