Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbottens läns landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbottens läns landsting"— Presentationens avskrift:

1 Norrbottens läns landsting
Redovisning av hemuppgift Mäta för att leda december 2008

2 Strategier Attraktiv region Stark ekonomi Vision Engagerade
medarbetare God hälsa Verksamhetsidé God vård Strategier

3 Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.

4 Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna, genom allmänna politiska val. Landstinget ska, genom att bedriva hälso- och sjukvård och folktandvård, verka för en rättvis välfärd fördelad efter behov och i allt väsentligt finansierad genom skatter. Som folkvalt regionalt organ, ska landstinget medverka till Norrbottens utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Genom en aktiv kultur- och regionalpolitik, ekonomiskt och annat stöd till kollektivtrafik och de mindre företagens utveckling ska förutsättningar skapas för en god livsmiljö.

5 Strategi Tillämpa ett uthålligt, kunskapsbaserat, systematiskt förbättringsarbete för att ur ett patientperspektiv förbättra resultaten och använda resurserna effektivt. Öppna jämförelser ska nyttjas systematiskt i förbättringsarbetet. Resultaten från medicinska kvalitetsregister ska användas systematiskt i förbättringsarbetet

6 Struktur för förbättringsarbetet
Styrning, ledning och samordning via ledningsgrupper Utbildade handledare Utbildning i systematiskt förbättringsarbete Medverkan i nationella program för förbättringsarbete Medverkan i SKL´s program Lean Nyttja Improwement Advisors Interna nätverk med alla aktörer deltagande Regelbunden mätning och redovisning av resultat

7 Mätningar Mångdimensionellt i vårdprocessen enligt värdekompassen
På flera nivåer - Macro - Meso - Micro Regelbundet Tydligt ansvar Definierade mått och mätmetoder

8 UTVECKLING PÅGÅR, STÖR GÄRNA
Integrera med planeringsprocessen Ta till vara kompetens på alla nivåer Utveckla mål och mått Metoder att mäta Resultattavla med systemmått Kvalitetssäkra datarapporteringen Förbättra datalagret Elektronisk resultattavla

9 God hälsa Systematiskt folkhälsoarbete
Prioriterade områden Mål (strategins åldersgrupper) Åtgärder, handlingsplaner (varje division ska konkretisera sina bidrag till målen) Uppföljning Hälsoläge => Hälsobokslut länet, kommunala välfärdsbokslut Mot målen => LP och strategi Aktivitetsnivå => HFS-indikatorer På divisionsnivå => div planer, årsredovisning Statistikunderlag från divisionerna

10 Landstingets prioriterade områden i folkhälsopolitiska strategin
Barn och ungdom Vuxna Äldre Psykisk hälsa Övervikt och fetma Övervikt, fetma, undervikt Tobaksbruk Fallskador Tobaksbruk, alkohol, narkotika och dopning Kulturens bidrag till god livskvalitet Sexuellt överförbara infektioner(särskilt klamydia) Aborter

11 Strategier Aktivt samverka med kommuner och andra myndigheter och aktörer i länet. Verka för att befolkningen har kunskap om vad som ger god hälsa. Sammanställa och sprida statistik och underlag som beskriver hälsans utveckling i länet, och använda denna kunskap i förbättringsarbetet. Landstinget ska i egen verksamhet, genom ett hälsofrämjande synsätt, aktivt bidra till god hälsa. Landstinget ska arbeta med kultur och hälsa som ett arbetsområde. Verka för en jämställd och jämlik hälsa. Verka för att förebygga olycksfall och fallolyckor.

12 Mål Mått Mål Nuläge Självskattad hälsa Bäst i Sverige år 2020
Kvinnor 63 % (bäst 73%) Män 68 % (bäst 75 %) Hälsobokslut 2008 Förbättringar jämfört med 2007 Hälsobokslut 2007 Självskattad hälsa bland ungdomar 95 % av både flickor och pojkar mår bra år 2010 Bland elever årskurs 1 gymnasiet i länet, 2007: 87 % bland flickor 93 % bland pojkar Metoder tillämpas för att stimulera och ta tillvara patientens kraft och initiativ i arbetet för sin egen hälsa. Metoder tillämpas i minst 75% av landstingets verksamheter med patientmöten år 2009 50 % år 2007 Tobaksbruk bland ungdomar En halvering till år 2014 av andelen ungdomar i gymnasiets första år som röker eller snusar Bland elever årskurs 1 gymnasiet i länet 2007: 11 % röker minst en gång i veckan bland pojkarna och lika många bland flickorna, 25 % av pojkarna och 9 % av flickorna snusar minst en gång i veckan Rökande spädbarnsföräldrar En tobaksfri livsstart från år 2014 År 2007, Norrbotten: 6,8 % av mammor och 9 % av pappor till barn 8 månader

13 Mål, forts Övervikt Andelen 4-åringar med övervikt/fetma ska minska med 50 % fram till år 2012 19 % av flickorna och 13 % av pojkarna bland 4-åringar i Norrbotten var överviktiga, år 2007 Andelen med övervikt och fetma bland vuxna norrbottningar ska vara den lägsta i Sverige år 2018 Fetma i Norrbotten, 2006: Män 15 % (bäst 10 %) Kvinnor 13 % (bäst 9 %) Övervikt i Norrbotten, 2006: Män 45 % (bäst 40 %) Kvinnor 29 % (bäst 24 %) Nya fall av klamydia Konstaterande fall av klamydia i fem-årsklasser mellan år ska, oavsett kön, understiga 20 fall per 1000 inv, år 2009. Högsta antal fall av klamydia per 1000 inv i åldersklasser om fem år är 27, år 2007. Riskabla alkoholvanor bland ungdomar. Halvera andelen ungdomar med riskabla alkoholvanor till år 2018 27 % av män och 28 % av kvinnorna mellan 16 och 24 år i Norrbotten hade riskabla alkoholvanor år 2006 Fallskador, äldre Minst sju av kommunerna i länet ska finnas med bland de 25 % kommuner i landet som uppvisar minst fallskador bland 80 år eller äldre år 2014 Tre av 14 kommuner finns med bland de 25% kommuner med minst fallskador bland 80 år eller äldre, år 2006

14 Medellivslängd vid födseln åren 2002-2006
MÄN KVINNOR

15

16

17 HFS-indikatorer som processmått
Uppföljning enligt indikatorerna från nätverket Hälsofrämjande sjukhus Resultat ur verksamhetsperspektiv Utveckla sjukdomsförebyggande insatser i hälso- och sjukvården Fråga 1 Preventiva program tillämpas angående: Tobak Ja 50% Delvis 33% Sporadiskt 0% Nej 17%

18 Jämförelse mellan norrlandstingen och med riket

19 Sjukhusclowner, Sunderby sjukhus. Samverkan med Lule Stassteater.
Effektmätning av sex projekt i Norrbotten: Mätning av glädje och välbefinnande före och efter kulturaktivitet. Andel som skattat 4 och 5 på skala enligt Uggledalens välbefinnandeenkät Kultur och hälsa Sjukhusclowner, Sunderby sjukhus. Samverkan med Lule Stassteater. Uggledalens skala för mätning av glädje och välbefinnande har följande definitioner: 1 djupt olycklig, nedslagen, väldigt nedslagen eller illa till mods 2 bekymrad, en smula olycklig 3 neutral 4 någorlunda nöjd och belåten, relativt harmonisk 5 mycket glad, på väldigt gott humör, obekymrad och harmonisk (Källa, skattningsskala: En bättre demensvård- SKL 2006)

20 Egna indikatorer för strategin
Delaktighet och inflytande Ekonomiska och sociala förutsättningar Barns och ungas uppväxtvillkor Tandhälsa Hälsa i arbetslivet Fysisk aktivitet och matvanor Tobak, alkohol, narkotika Skydd mot smittspridning Miljöer och produkter Processindikatorer på kommunal nivå

21 Fakta och mer fakta på www.nll.se
Aktuella rapporter om folkhälsan i Norrbotten Fakta och mer fakta på HÄLSO BOKSLUT 2007 Befolkningsundersökningar Barn och ungdomars hälsa

22 Norrbottens läns landsting – målområdet God vård

23 Här var vi i maj

24 Nu är vi här!

25 1) Patientfokuserad Patientenkät om bemötande – vilket sammanfattande betyg vill du ge på ditt besök?

26 2) Tillgänglig Antal som väntat längre än 90 dgr på nybesök – specialiserad vård Mål = 0 st Telefontillgänglighet i primärvård; andel samtal som ej besvarats samma dag. Mål = 0 Antal som väntat längre än 90 dgr på behandling – specialiserad vård Mål = 0 st Besök i primärvård; Andel som får träffa läkare inom sju dagar Mål = 100

27 3) Säker Antal anmälda och ersatta skador hos patientförsäkringen

28 ”All relevant vårdstatistik uppdelas per kön”
4) Kvalitativt likvärdig och jämlik ”All relevant vårdstatistik uppdelas per kön” Ex patientenkät om bemötande

29 5) Effektiv Kostnad per DRG-poäng sluten vård (exkl ytterfall), genomsnitt per sjukhus Mål: kostnaden per poäng ska inte överstiga kostnaden i KPP-databasen för läns- och länsdelssjukhus i riket.

30 6) Evidensbaserad Följsamhet till Läkemedelskommittens riktlinjer för kostnadseffektiv och evidensbaserad läkemedelsanvändning – Andel ACE-hämmare inkl kombinationer av C09 (Procent DDD) i öppen vård

31 Nuvarande resultattavla

32 Framtida resultattavla
Kontinuerligt Automatiskt Kvalitetssäkrat

33 Engagerade medarbetare Värdegrund
alla medarbetare har ett lika värde samverkan och samarbete mellan all personal på arbetsplatsen är en viktig förutsättning för en väl fungerande verksamhet alla medarbetares kompetens och kreativitet tas till vara som en grund för verksamhetsutvecklingen ledarskapet utövas tydligt och aktivt och skapar förutsättningar för mötesplatser där medarbetarnas kompetens och kreativitet synliggörs och utvecklas i det dagliga arbetet.

34 Målområden LP 2009-2011 Engagerad medarbetare
Arbetstillfredsställelse Frisknärvaro och sjukfrånvaro Ledarskap Kompetens

35 Målområden inkl mått och mål
Nuläge Arbetstillfredsställelse 70/positiv utveckling för samtliga divisioner NLL 66, divisioner ligger i spannet 62-77 Frisknärvaro - Andel medarbetare som har högst fem dagars sjukfrånvaro under senaste tolvmånadersperioden 75 procent 72 procent (2007) Sjukfrånvaro - Andel sjukfrånvaro i procent av bruttoarbetstiden 5,1 procent 6 procent (2007)

36 Målområden inkl mått och mål
Nuläge Ledarskap 70/positiv utveckling för samtliga divisioner 65, divisioner ligger i spannet 57-75 Kompetens 75/positiv utveckling för samtliga divisioner NLL 72, divisioner ligger i spannet 65-85 Andel studenter som anser att det stämmer helt och hållet samt ganska bra att de kunnat uppnå kursmålen under sina VFU-kurser 70 procent Påbörja mätning

37 Arbetstillfredsställelse, ledarskap och kompetens

38 Frisknärvaro

39 Total sjukfrånvaro / bruttoarbetsid

40 Kort sjukfrånvaro (1-14 dgr) /bruttoarbetstid

41 Lång sjukfrånvaro (>15 dgr) /bruttoarbetstid

42 Måldelning sjukfrånvaro exempel
NLL Division Verksamhetsområde Enhet Halvering av sjukfrånvaron (5,1 % 2008) Mål 4,5 % sjukfrånvaro/total bruttoarbetstid (2008) Arbetad tid/total bruttoarbetstid Mål: 75%, Sjukfrånvaro/total bruttoarbetstid Mål: 5%, Utbildning/total bruttoarbetstid 1,2 % Aktiv rehabiliteringshandläggning/minskad korttidssjukfrånvaro

43 Stark ekonomi i LP 2009-2011 Inriktningsmål:
Landstinget ska ha en god hushållning både ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv Delmål: Positivt resultat Nettokostnadsandel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning Likviditet

44 Stark ekonomi: Målområde inkl mått och mål


Ladda ner ppt "Norrbottens läns landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser