Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stipendium för bästa förbättrings- och utvecklingsarbete i vården Landstingsfullmäktige 15 juni 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stipendium för bästa förbättrings- och utvecklingsarbete i vården Landstingsfullmäktige 15 juni 2011."— Presentationens avskrift:

1 Stipendium för bästa förbättrings- och utvecklingsarbete i vården Landstingsfullmäktige 15 juni 2011

2 Bakgrund Landstingsfullmäktige beslutar 2006 –utdelas första gången 2007 –landstingsstyrelsen fastställer former och kriterier för bedömning –Grund: motion av Els Jakobsson

3 Landstingsstyrelsens beslut 2007-02-01 Koppling till landstingsplanens och verksamhetens mål Förbättringsområdets angelägenhetsgrad Nytta med långsiktigt mätbara resultat på patientnivå och mot uppsatta kliniska mål, effektivt ta till vara resurserna Systematisk integration i verksamheten Förbättringen är bestående

4 Landstingsstyrelsens beslut 2008-03-11 Stipendiebeloppet ökas till 100 000 kr

5 Ansökans innehåll Tydlig beskrivning av bakgrund, syfte, mål, genomförande samt resultat och uppföljning av förändringsarbetet Arbetets anknytning till gällande kriterier Vara långsiktigt implementerat i verksamheten Plan för hur förbättringen kan spridas Ta till vara resurserna på ett effektivt sätt

6 Bedömning och tidigare mottagare Bedömning Jury av sakkunniga bedömer ansökningarna utifrån fastställda kriterier Landstingsdirektören utser jury och är ordförande i juryn samt beslutar Utdelas vid landstingsfullmäktige i juni varje år. Tidigare mottagare 2007: Ortopedi, Sunderbyn o NLL – fokus tillgänglighet 2008: Reumatologi 2009: Hud/infektion 2010: Öron-näsa-hals länsklinik

7 Jury 2011 Mats Bojestig, MD, Planeringsdirektör, Jönköpings läns landsting, (del av processen) Stefan Jutterdahl, Utvecklingsdirektör, Landstinget Kalmar Carina Svensson, leg sjukgymnast, fd Kvalitetsutvecklare, Sveriges Kommuner och Landsting mm och Sekreterare i patientsäkerhetsutredningen Elisabeth Holmgren, Landstingsdirektör, NLL

8 Ansökningar 12 ansökningar Utmaning för alla: Visa resultat över tid (i diagram) och skapa långsiktigt uthålliga och varaktiga resultat som ständigt förbättras Bedömning görs på ansökan Vissa –Kommit långt i resultatredovisning och integration, har bestående resultat sedan lång tid –Bedrivits under kort tid – har förutsättningar att bli mycket bra Områden i ansökningarna : Exempel: - tillgänglighet, - patientsäkerhet; - arbetsorganisation med enhetligt arbetssätt och rutiner; - rehabilitering; - fler som aktivt använder kvalitetsregisterdata i förbättringsarbetet - barnsjukvård

9 Efter stipendieutdelningen Alla får återkoppling –Brev i dagarna –Muntligt senare i varierad form Inbjudan till seminarier för att presentera erfarenheter och resultat, uppmuntra till fortsatt arbete och lärande Publicera projekt och erfarenheter i landstingets medier mm

10 Juryns arbetssätt Tagit del av styrdokument, främst Landstingsplan Läst ansökningarna oberoende av varandra Värderat ansökningarna mot kriterierna oberoende av varandra Tagit ut de ansökningar var och en tycker har varit bäst, ca 1 – 4 ansökningar Individuell prioritering av bästa arbete utifrån detta. Juryn sammanträtt i telefonmöte 23 maj

11 Juryns slutsatser De individuella bedömningarna –har prioriterat dagens stipendiat i gruppen bland de bästa, –som nr ett, eller bland de två bästa Enigt beslut

12 Juryns motiv – komponenter Helhetsgrepp om verksamheten i hela länet Ledningen driver frågorna Alla medarbetare är engagerade Medvetet fokus på tillgänglig, säker, evidensbaserad, likvärdig och effektiv vård, Tydlig resultatredovisning över tid – illustrerade etc Använder kvalitetsregister, standardisering mm i förbättringsarbetet, effektiv användning av tid/resurser Samverkan med patient, anhöriga och andra vårdgivare Strategi för uthållighet och varaktiga resultat över tid finns

13 Bästa förbättrings-/utvecklingsarbete i vården 2011 Ortopedkliniken Piteå Älvdals sjukhus Bättre flyt II Division opererande och medicin

14 Ortopedkliniken Piteå Älvdals sjukhus Verksamheten omfattar Elektiv ortopedisk verksamhet/vårdkedja vid Piteå Älvdals Sjukhus Specialistmottagning: 6 ssk, 5 läkarsekr, 10 läkare Vårdavdelning: 40 ssk, usk sg, at Operation: 40 personer IVAK 15 personer Del av länsklinik ortopedi

15 Ortopedkliniken Piteå Älvdals sjukhus Besök 2100 ny- och remissbesök; 3100 återbesök Operationer –600 primära höft- och knäledsplastiker –200 övriga inneliggande patienter – 1100 ortopediska polikliniska operationer Vårdavdelning: –23 ortopediska vårdplatser och 3 medicinvårdplatser –Vård av nyopererade patienter –Eftervård av patienter opererade i Sunderbyn –Vissa akuta patienter som inte ska opereras.

16 Juryns motivering Genom ett systematiskt, patientfokuserat, uthålligt och långsiktigt förbättrings- och utvecklingsarbete har kliniken på ett genomgripande sätt förbättrat tillgängligheten, patientsäkerheten och kvaliteten i vården samtidigt som kliniken på ett föredömligt sätt minskat resursslöseri i form av outnyttjad operationstid.

17 Juryns motivering, forts Ortopedkliniken, som består av specialistmottagning, vårdavdelning, operationsavdelning samt IVAK (intensivvård, ambulans och akutmottagning samordnade i gemensamma lokaler), har genomfört förändringar i hela vårdkedjan. Detta har skett genom ett engagerat och målmedvetet arbete med utgångspunkt i landstingets mål för en patientfokuserad, tillgänglig, säker, evidensbaserad, kvalitativt likvärdig och effektiv vård.

18 Juryns motivering, forts Aktivt deltagande i nationella projekt har bidragit till att vårdrelaterade infektioner har minskat och flödet för patienter som opereras blivit effektivare med bättre resursutnyttjande. Detta har medfört att grunden för ett fortsatt förändringsarbete är lagt och arbetssättet är väl integrerat i verksamheten. Utifrån tydliga mål med mätbara mått följs resultaten upp kontinuerligt för att förbättra verksamheten. Resultat från kvalitetsregister används i förbättringsarbetet

19 Juryns motivering, forts Ledningen driver arbetet med en medveten och uttalad förbättringsstrategi. Hela vårdkedjan är integrerad och klinikens samtliga medarbetare är delaktiga i optimering av omhändertagandet av patienterna. Ortopedkliniken har genom sitt engagerade och målmedvetna arbete väckt berättigad uppmärksamhet, både inom landet och internationellt.

20 Juryns motivering, forts Det förbättrings-/utvecklingsarbete som bedrivs vid ortopedkliniken är ett föredöme inom vården och ett utmärkt exempel på hur man med fokus på patientens behov och effektivt resursutnyttjande kan åstadkomma betydande resultat.

21 Stipendiet består av….. 100 000 kr till hela verksamheten för stimulans av ytterligare lärande och fortsatt förbättringsarbete inom hela den ortopediska verksamheten vid Piteå älvdals sjukhus.


Ladda ner ppt "Stipendium för bästa förbättrings- och utvecklingsarbete i vården Landstingsfullmäktige 15 juni 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser