Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?"— Presentationens avskrift:

1 Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?

2 Vad är ett universitet? 988 – 1477 – 1810
Utbildning – forskning – samverkan Internationell – nationell – regional Anslagsmedel – externa medel Fakulteter Institutioner Universitet Frihet - Styrning Kollegialt beslutsfattande

3 Hur styrs ett universitet?
Riksdag Regering

4 Hur styrs ett universitet?
Regering Departement Utb.dep Jordbruksdep. Myndigheter Universitet SLU Högskolor HSV

5 Universitet i Sverige KI Linköpings universitet KTH
(CTH) LTU Karlstad Växjö Örebro Mittuniversitetet Lantbruksuniversitetet Linköpings universitet Uppsala universitet Lunds universitet Stockholms universitet Göteborgs universitet Umeå universitet

6 Högskolor i Sverige Blekinge tekniska Malmö Kalmar Mälardalen Borås
Dalarna Gotland Gävle Halmstad (Jönköping) Kristianstad Skövde Södertörn Väst Lärarhögskolan Danshögskolan Dramatiska institutet Gymnastik- och idrottshögskolan Konstfack Konsthögskolan Musikhögskolan Operahögskolan Teaterhögskolan

7 Högskoleverket Examensbedömningar Kvalitetssäkring Uppföljning

8 Hur styrs ett universitet?
Mål- och resultatstyrning

9 Ekonomisk styrning Uppföljning Planering Resultat- Mål Resultat
Finansiell styrning Tillgängliga resurser Förbrukade resurser

10 Hur styrs ett universitet?
Propositioner föregår riksdagsbeslut och manifesteras t ex i lagar (högskolelagen) eller uppdrag till regeringen. Regeringsbeslut manifesteras t ex i förordningar (högskoleförordningen), regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut.

11 Högskolelag och Högskoleförordning
Kap 1: Inledande bestämmelser Kap 3: Organisation Kap 3: Professorer och andra lärare Kap 4: Studenter Kap 5: Särskilda föreskrifter Kap 1: Allmänna bestämmelser Kap 2: Styrelse och rektor Kap 3: Fakultetsnämnd och övriga organ Kap 4: Lärare Kap 5: Anställning som doktorand Kap 6: Utbildningen Kap 7: Tillträde till utbildningen Kap 10: Disciplinära åtgärder Kap 12: Överklagande

12 Regleringsbrev för universitet och högskolor
Grundläggande högskoleutbildning Forskning och forskarutbildning Ekonomisk redovisning Uppdrag Respektive lärosäte

13 Regleringsbrev- grundläggande högskoleutbildning
Kvalitet Internationalisering Jämställdhet Breddad rekrytering Utbildningsutbud m m Mål och återrapporteringskrav

14 Regleringsbrev - forskning och forskarutbildning
Kvalitet Internationalisering Jämställdhet Rekrytering m m Mål och återrapporteringskrav

15 Regleringsbrev – ekonomisk redovisning

16 Educational contract 2007 Goal: Full-time students in Science and Engineering: 7 300 Degrees: Goal Master of Science in Engineering University diploma in nursing Compulsary School (250) Upper secondary school

17 Educational contract 2007 The university should increase/decrease the
number of students within…… At most 50 full-time students are allowed within design The total revenue for undergraduate education could at most be kkr Special task: CETIS kkr

18 Nationella ersättningsbelopp 2007
HST HPR HJST NTF Vård Medicin Undervisning Övrigt Design

19 Example Courses Credit Students Credits/ points student
English % Biology % Medicine % Resources: English: 20/40 x (60 x % x 60 x ) = Biology: (30 x % x 30 x ) = Medicine:10/40 x (20 x % x 20 x ) = Total: =

20 Research training 2006 Degrees: Goal 2005-2008
Humanities-Social Sciences 125 Medicine Technology

21 Research and postgraduate education 2007
Humanities and Social sciences kkr Medicin kkr Technology kkr Premises kkr Total kkr

22 Viktiga dokument till regeringen
Årsredovisning Budgetunderlag Utbildnings- och forskningsstrategier Dessutom: Årliga budgetdialoger

23 Example: The budgetprocess year 1
Upper limit for Ministry of Education year 0: X Mkr (Year 2007: X= Mkr) Budgetoutlines: U1 U2 U3 Research area A: 50 Mkr 60 Mkr 70 Mkr Financial ”Spring budget”: Upper limit for Ministry of Education for year 1 increases with100 Mkr to (X+100) Mkr. Budget Bill: U1 gets 40 Mkr and U3 gets 60 Mkr to research area A for year 1

24

25

26 Initiativ för att nå uppsatta mål
Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats är goda insatser synliggörs Medarbetarindex Syfte: LiU genomför varannat år en medarbetarundersökning tillsammans med Synovate TEMO. Bland annat resulterar undersökningen att såväl LiU som helhet men även dess institutioner erhåller ett sammanfattande medarbetarindex som ger en bild av hur arbetsplatsen uppfattas av de anställda Definition Temos benchmarkindex är 59 såväl 2004 som 2006 Definition Måltal Utfall Enhet Index 2004: _____ : 59 2006: _____ : 64 2008: : _______ 2010: :________ Frekvens Var annat år Datakälla/källor Medarbetarundersökning genomförd i samarbete med TEMO Initiativ för att nå uppsatta mål - Mellanchefsutbildning Systematiskt arbetsmijöarbete Utbildning kring Tidiga signaler Utbildning kring Medarbetar- och lönesamtal Satsning på Medarbetarskap Styrtalsansvarig Personalchef Randi Hellgren Rapporteras till Ledningsrådet dec, US I februari

27 Initiativ för att uppnå uppsatta mål
Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning Studentarbetstid Syfte: Bakgrunden till användning av detta styrtal är hypotes om studentarbetstiden är ett relevant mått för “krävande och studentaktiv utbildning”. Definition Styrtalet redovisas separat för de olika fakulteterna samt per institution. Studentarbetstid=(deltagande i undervisning och eget studiearbete) per vecka som studenten ägnat sin utbildning Definition Måltal Utfall Enhet Timmar Frekvens Halvårsvis 2006:1: 40 tim :1: _______ 2006:2: 40 tim :2: _______ 2007:1: 40 tim :1:________ 2007:2: 40 tim :2:________ 2008:1: 40 tim :1: ________ 2008:2: 40 tim :2: ________ Datakälla/källor Det elektroniska kursvärderingssystemet KURT Initiativ för att uppnå uppsatta mål Styrtalsansvarig Planeringsdirektör Lars Rydberg Rapporteras till Ledningsrådet kvartalsvis , US halvårsvis

28 Initiativ för att uppnå uppsatta mål
Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning Kursvärderingsindex Syfte: Definition Styrtalet redovisas separat för de olika fakulteterna samt per institution. Studenten tilldelar kursen ett ömdöme på en femgradig skala där omdömet 5 står för en mycket bra kurs och omdömet 1 för en mycket dålig kurs Definition Måltal Utfall Enhet Kursvärderingsindex 1-5, anges med en decimal Frekvens Halvårsvis 2006:1: :1: _______ 2006:2: :2: _______ 2007:1: :1:________ 2007:2: :2:________ 2008: :1: ________ 2008:2 3, :2: ________ Datakälla/källor Det elektroniska kursvärderingssystemet KURT Initiativ för att uppnå uppsatta mål - Styrtalsansvarig Planeringsdirektör Lars Rydberg Rapporteras till Ledningsrådet kvartalsvis , US halvårsvis

29 Totala bidrag i relation till fakultetsanslag
Skapa nya resurser genom en aktiv finansieringsprocess av hög kvalitet Totala bidrag i relation till fakultetsanslag Syfte: Bakgrunden till användning av detta styrtal är hypotes om att styrtalet skall indikera framgången vad gäller attrahering av externa forskningsmedel. Bidragen sätts I relation till fakultetsanslagen för att kunna göra bencmark med andra lärosäten Definition Definition Måltal Utfall Enhet Antal med två decimaler 2004: ______ : 1,07 2005: ______ : 1,05 2006: ______ : 1,08 2007: _____ : _______ 2008: ______ :________ 2009: ______ :______ _ 2010: 1, : _______ Frekvens En gång per år Datakälla/källor Högskoleverkets NU-databas - Initiativ för att uppnå uppsatta mål Styrtalsansvarig Planeringsdirektör Lars Rydberg Rapporteras till Ledningsrådet årligen I februrai, US I mars

30 Några andra nyckeltal - grundutbildningen
Prestationskvot Andel som tar examina Andel som etablerar sig på arbetsmarknaden Andel som får relevanta arbeten Jämförelser med andra lärosäten

31 Några andra nyckeltal – forskning/forskarutbildning
Antal doktorsexamina Genomströmning Publiceringar Citeringar Arbetsmarknad för forskarutbildade Jämförelser med andra lärosäten

32 Styrning inom LiU (forts.)
Utbildningsuppdrag till fakultetsnämnderna Fakultetsmedel och strategiska satsningar

33 Ekonomisk styrning Uppföljning Planering Resultat- Mål Resultat
Finansiell styrning Tillgängliga resurser Förbrukade resurser

34 Ekonomisk Styrning- LiU Grundutbildning Uppföljning Planering Resultat
Mål Examensmål Uppdrag HPR inom progr. HST inom NT Resultat Uppföljning LADOK Finansiell styrning Tillgängliga Resurser Takbelopp Prislappar Särskild ers. Förbrukade Resurser Avräkning Bokslut

35 Ekonomisk Styrning- LiU Forskning och fo.utb. Uppföljning Planering
Resultat- styrning Mål Examensmål Resultat Uppföljning LADOK Finansiell styrning Tillgängliga Resurser Fördelning på vetenskapsomr. Strategiska satsn. . Förbrukade Resurser Bokslut STRATEGISKA SATSNINGAR forts.

36 Styrning inom LiU (forts.)
Strategier (t ex för rekrytering) Processer (t ex för rekrytering) Lokalt regelverk (inkl. institutioner) Handböcker

37 LiU - interna ersättningsbelopp 2006
HST HPR HJST NTF Vård Medicin Undervisning Övrigt Design

38 Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?

39 Resurstilldelningsmodell
Grundutbildningsanslag= = grundersättning + studentrelaterad ersättning (alla) + konstnärlig/idrottslig lärosätesresurs (vissa) + ersättning för långsiktiga särskilda åtaganden Helhet (100 %) = grundersättning (35 %) + studentrelaterad ersättning (65 %) Studentrelaterad ers. = hst-ersättning (50 %) + hpr-ersättning (50 %)

40 Dämpning Avräkning mot ett rullande treårs medelvärde
A är utfallet år -2 B är utfallet år –1 C är utfallet år 0 D=(A+B+C)/3 Om D>C avräknas D Om D<C avräknas C


Ladda ner ppt "Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?"

Liknande presentationer


Google-annonser