Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 April 2007 Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 April 2007 Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?"— Presentationens avskrift:

1 1 April 2007 Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?

2 2 April 2007 Vad är ett universitet? 988 – 1477 – 1810 Utbildning – forskning – samverkan Internationell – nationell – regional Anslagsmedel – externa medel Fakulteter Institutioner Universitet Frihet - Styrning Kollegialt beslutsfattande

3 3 April 2007 Hur styrs ett universitet? Riksdag Regering

4 4 April 2007 Hur styrs ett universitet? Regering DepartementUtb.depJordbruksdep. MyndigheterUniversitetSLU Högskolor HSV

5 5 April 2007 Universitet i Sverige Linköpings universitet Uppsala universitet Lunds universitet Stockholms universitet Göteborgs universitet Umeå universitet KI KTH (CTH) LTU Karlstad Växjö Örebro Mittuniversitetet Lantbruksuniversitetet

6 6 April 2007 Högskolor i Sverige Blekinge tekniska Malmö Kalmar Mälardalen Borås Dalarna Gotland Gävle Halmstad (Jönköping) Kristianstad Skövde Södertörn Väst Lärarhögskolan Danshögskolan Dramatiska institutet Gymnastik- och idrottshögskolan Konstfack Konsthögskolan Musikhögskolan Operahögskolan Teaterhögskolan

7 7 April 2007 Högskoleverket Examensbedömningar Kvalitetssäkring Uppföljning

8 8 April 2007 Hur styrs ett universitet? Mål- och resultatstyrning

9 9 April 2007 Uppföljning Mål Resultat Resultat- styrning Planering Finansiell styrning Tillgängliga resurser Förbrukade resurser Ekonomisk styrning

10 10 April 2007 Hur styrs ett universitet? Propositioner föregår riksdagsbeslut och manifesteras t ex i lagar (högskolelagen) eller uppdrag till regeringen. Regeringsbeslutmanifesteras t ex i förordningar (högskoleförordningen), regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut.

11 11 April 2007 Högskolelag och Högskoleförordning Kap 1: Inledande bestämmelser Kap 3: Organisation Kap 3: Professorer och andra lärare Kap 4: Studenter Kap 5: Särskilda föreskrifter Kap 1: Allmänna bestämmelser Kap 2: Styrelse och rektor Kap 3: Fakultetsnämnd och övriga organ Kap 4: Lärare Kap 5: Anställning som doktorand Kap 6: Utbildningen Kap 7: Tillträde till utbildningen Kap 10: Disciplinära åtgärder Kap 12: Överklagande

12 12 April 2007 Regleringsbrev för universitet och högskolor Grundläggande högskoleutbildning Forskning och forskarutbildning Ekonomisk redovisning Uppdrag Respektive lärosäte

13 13 April 2007 Regleringsbrev- grundläggande högskoleutbildning Kvalitet Internationalisering Jämställdhet Breddad rekrytering Utbildningsutbud m m Mål och återrapporteringskrav

14 14 April 2007 Regleringsbrev - forskning och forskarutbildning Kvalitet Internationalisering Jämställdhet Rekrytering m m Mål och återrapporteringskrav

15 15 April 2007 Regleringsbrev – ekonomisk redovisning

16 16 April 2007 Educational contract 2007 Goal: Full-time students in Science and Engineering: 7 300 Degrees:Goal 2005-2008 Master of Science in Engineering2 810 University diploma in nursing 890 Compulsary School 800 (250) Upper secondary school 905

17 17 April 2007 Educational contract 2007 The university should increase/decrease the number of students within…… At most 50 full-time students are allowed within design The total revenue for undergraduate education could at most be 1 210 329 kkr Special task: CETIS1 664 kkr

18 18 April 2007 Nationella ersättningsbelopp 2007 HSTHPR HJST19 04317 847 NTF45 70839 384 Vård49 64943 002 Medicin55 48167 486 Undervisning32 40938 169 Övrigt37 50530 466 Design132 33780 629

19 19 April 2007 Example CoursesCredit StudentsCredits/ pointsstudent English206075 % Biology403080 % Medicine102085 % Resources: English:20/40 x (60 x 19 043 + 75% x 60 x 17 847) = 972 848 Biology: (30 x 45 708 + 80% x 30 x 39 384) = 2 316 456 Medicine:10/40 x (20 x 55 481 + 85% x 20 x 67 486) = 564 220 Total: = 3 853 524

20 20 April 2007 Research training 2006 Degrees:Goal 2005-2008 Humanities-Social Sciences125 Medicine175 Technology300

21 21 April 2007 Research and postgraduate education 2007 Humanities and Social sciences110 420 kkr Medicin111 084 kkr Technology184 597 kkr Premises107 907 kkr Total514 008 kkr

22 22 April 2007 Viktiga dokument till regeringen Årsredovisning Budgetunderlag Utbildnings- och forskningsstrategier Dessutom: Årliga budgetdialoger

23 23 April 2007 Example: The budgetprocess year 1 Upper limit for Ministry of Education year 0:X Mkr (Year 2007: X= 40 405 Mkr) Budgetoutlines:U1U2U3 Research area A:50 Mkr60 Mkr70 Mkr Financial ”Spring budget”: Upper limit for Ministry of Education for year 1 increases with100 Mkr to (X+100) Mkr. Budget Bill: U1 gets 40 Mkr and U3 gets 60 Mkr to research area A for year 1

24 24 April 2007

25 25 April 2007

26 26 April 2007 Medarbetarindex 2004: _____ 2004: 59 2006: _____ 2006: 64 2008: 66 2008: _______ 2010: 68 2010:________ LiU genomför varannat år en medarbetarundersökning tillsammans med Synovate TEMO. Bland annat resulterar undersökningen att såväl LiU som helhet men även dess institutioner erhåller ett sammanfattande medarbetarindex som ger en bild av hur arbetsplatsen uppfattas av de anställda Måltal Utfall Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats är goda insatser synliggörs Temos benchmarkindex är 59 såväl 2004 som 2006 Mellanchefsutbildning Systematiskt arbetsmijöarbete Utbildning kring Tidiga signaler Utbildning kring Medarbetar- och lönesamtal Satsning på Medarbetarskap Initiativ för att nå uppsatta mål Index Var annat år Medarbetarundersökning genomförd i samarbete med TEMO - Personalchef Randi Hellgren Ledningsrådet dec, US I februari Enhet Frekvens Styrtalsansvarig Rapporteras till Syfte: Definition Datakälla/källor

27 27 April 2007 Studentarbetstid 2006:1: 40 tim 2006:1: _______ 2006:2: 40 tim 2006:2: _______ 2007:1: 40 tim 2007:1:________ 2007:2: 40 tim 2007:2:________ 2008:1: 40 tim 2008:1: ________ 2008:2: 40 tim 2008:2: ________ Bakgrunden till användning av detta styrtal är hypotes om studentarbetstiden är ett relevant mått för “krävande och studentaktiv utbildning”. Måltal Utfall Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning Styrtalet redovisas separat för de olika fakulteterna samt per institution. Studentarbetstid=(deltagande i undervisning och eget studiearbete) per vecka som studenten ägnat sin utbildning Initiativ för att uppnå uppsatta mål Timmar Halvårsvis Det elektroniska kursvärderingssystemet KURT Planeringsdirektör Lars Rydberg Ledningsrådet kvartalsvis, US halvårsvis Enhet Frekvens Styrtalsansvarig Rapporteras till Syfte: Definition Datakälla/källor

28 28 April 2007 Kursvärderingsindex 2006:1: 2006:1: _______ 2006:2: 2006:2: _______ 2007:1: 2007:1:________ 2007:2: 2007:2:________ 2008:1 2008:1: ________ 2008:2 3,5 2008:2: ________ Måltal Utfall Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning Styrtalet redovisas separat för de olika fakulteterna samt per institution. Studenten tilldelar kursen ett ömdöme på en femgradig skala där omdömet 5 står för en mycket bra kurs och omdömet 1 för en mycket dålig kurs Initiativ för att uppnå uppsatta mål Kursvärderingsindex 1-5, anges med en decimal Halvårsvis Det elektroniska kursvärderingssystemet KURT - Planeringsdirektör Lars Rydberg Ledningsrådet kvartalsvis, US halvårsvis Enhet Frekvens Styrtalsansvarig Rapporteras till Syfte: Definition Datakälla/källor

29 29 April 2007 Totala bidrag i relation till fakultetsanslag 2004: ______ 2004: 1,07 2005: ______ 2005: 1,05 2006: ______ 2006: 1,08 2007: _____ 2007: _______ 2008: ______ 2008:________ 2009: ______ 2009:______ _ 2010: 1,22 2010: _______ Bakgrunden till användning av detta styrtal är hypotes om att styrtalet skall indikera framgången vad gäller attrahering av externa forskningsmedel. Bidragen sätts I relation till fakultetsanslagen för att kunna göra bencmark med andra lärosäten Måltal Utfall Skapa nya resurser genom en aktiv finansieringsprocess av hög kvalitet Initiativ för att uppnå uppsatta mål Antal med två decimaler En gång per år Högskoleverkets NU-databas - Planeringsdirektör Lars Rydberg Ledningsrådet årligen I februrai, US I mars Enhet Frekvens Styrtalsansvarig Rapporteras till Syfte: Definition Datakälla/källor

30 30 April 2007 Några andra nyckeltal - grundutbildningen Prestationskvot Andel som tar examina Andel som etablerar sig på arbetsmarknaden Andel som får relevanta arbeten Jämförelser med andra lärosäten

31 31 April 2007 Några andra nyckeltal – forskning/forskarutbildning Antal doktorsexamina Genomströmning Publiceringar Citeringar Arbetsmarknad för forskarutbildade Jämförelser med andra lärosäten

32 32 April 2007 Styrning inom LiU (forts.) Utbildningsuppdrag till fakultetsnämnderna Fakultetsmedel och strategiska satsningar

33 33 April 2007 Uppföljning Mål Resultat Resultat- styrning Planering Finansiell styrning Tillgängliga resurser Förbrukade resurser Ekonomisk styrning

34 34 April 2007 Uppföljning Resultat- styrning Planering Finansiell styrning Tillgängliga Resurser Takbelopp Prislappar Särskild ers. Förbrukade Resurser Avräkning Bokslut Ekonomisk Styrning- LiU Grundutbildning Mål Examensmål Uppdrag HPR inom progr. HST inom NT Resultat Uppföljning LADOK

35 35 April 2007 Uppföljning Resultat- styrning Planering Finansiell styrning Tillgängliga Resurser Fördelning på vetenskapsomr. Strategiska satsn.. Förbrukade Resurser Bokslut Ekonomisk Styrning- LiU Forskning och fo.utb. Mål Examensmål Resultat Uppföljning LADOK STRATEGISKA SATSNINGAR forts.

36 36 April 2007 Styrning inom LiU (forts.) Strategier (t ex för rekrytering) Processer (t ex för rekrytering) Lokalt regelverk (inkl. institutioner) Handböcker

37 37 April 2007 LiU - interna ersättningsbelopp 2006 HSTHPR HJST 9 90015 991 NTF22 98935 802 Vård24 85439 575 Medicin42 07062 350 Undervisning23 46135 079 Övrigt19 24227 914 Design84 48874 576

38 38 April 2007 Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?

39 39 April 2007 Resurstilldelningsmodell Grundutbildningsanslag= = grundersättning + studentrelaterad ersättning (alla) + konstnärlig/idrottslig lärosätesresurs (vissa) + ersättning för långsiktiga särskilda åtaganden Helhet (100 %) = grundersättning (35 %) + studentrelaterad ersättning (65 %) Studentrelaterad ers. = hst-ersättning (50 %) + hpr-ersättning (50 %)

40 40 April 2007 Dämpning Avräkning mot ett rullande treårs medelvärde A är utfallet år -2 B är utfallet år –1 C är utfallet år 0 D=(A+B+C)/3 Om D>C avräknas D Om D { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/10/2847299/slides/slide_40.jpg", "name": "40 April 2007 Dämpning Avräkning mot ett rullande treårs medelvärde A är utfallet år -2 B är utfallet år –1 C är utfallet år 0 D=(A+B+C)/3 Om D>C avräknas D Om DC avräknas D Om D


Ladda ner ppt "1 April 2007 Är universitetet en effektiv offentlig verksamhet?"

Liknande presentationer


Google-annonser