Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cultural planning – att fånga platsens själ

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cultural planning – att fånga platsens själ"— Presentationens avskrift:

1 Cultural planning – att fånga platsens själ
27 januari på Stadshotellet i Luleå Cultural planning – att fånga platsens själ CHRISTINA HJORTH Projektledare för Cultural Planning Laboratory Varmt välkomna!

2 Varför cultural planning?
Likriktning Vikande befolkningsunderlag Livskvalitet ett konkurrensmedel Mjuka värden efterfrågas i samhällsplaneringen Medborgardialog Platsutveckling

3

4 Cultural planning... …har fokus på kulturella resurser
…är gränsöverskridande …syftar till en gemensam vision

5

6 Cultural planning... ...handlar om att genom kartläggning av kulturella resurser och dialog med medborgare sätta fokus på samhällsutveckling och förändring.

7 Utgångspunkter Vilka utmaningar står vi inför?
Vilka kvaliteter och kulturella resurser finns? Vad är utmärkande för platsen? Finns det resurser vi inte känner till? Vad vill vi utveckla?

8

9 Kulturella resurser föreningar sånger och visor visioner
fula platser och vackra platser kaféer och restauranger bibliotek konstnärer mattraditioner muséer ritualer festivaler historiska sällskap teatrar drömmar parker musikgrupper gallerier kulturarv med flera…

10

11 Cultural planning kompletterar traditionella styrdokument
Kulturhistoria Kulturella resurser, institutioner Identitet – självbild Bilden av platsens kvaliteter Kreativa kompetenser Naturresurser Ungdomar – ideer, kreativitet Föreningsliv, folkbildning Varumärkesstrategi Utvecklingsområden Mål och visioner Politiska styrdokument ÖP, stadsplanering Landsbygdsutveckling Demografi Infrastruktur Intern organisation

12 9 steg 1. Förberedelser - förankring 2. Mapping - research
3. Värdering - analys 4. Avstämning (kontinuerligt) 5. Handlingsplan 6. Remissrunda 7. Planen antas 8. Lansering 9. Genomförande

13 Mapping Ett pussel där olika kunskap ställs samman. De kulturella resurserna blandas med andra resurser och formar en ny helhetsbild av platsen.

14 Research Lokalhistoria, statistik, utredningar, visionsarbete, varumärkesstrategier, måldokument, utredningar, skönlitteratur, visor, humor, med mera.

15 Ett territoriellt synsätt
Ett bestämt geografiskt område Kartan som utgångspunkt och arbetsinstrument Föränderlig kartbild som skiftar utseende under processen Tematiska kartor

16 GIS - Cultural Ecology Maps

17 Mental maps

18 Place Mind Mapping

19 Place Mind Mapping

20 Verktygslåda för mapping
intervjuer dialogkafé fibergrupper enkäter walk & talk fokusgrupper barometer geo-panel visionsverkstad SMS-panel nätenkät pop-vox fotografering mentometrar djupintervjuer modellbygge world café film

21

22 Århus Kulturella kartläggningar inför Kulturhuvudstadsansökan 2017
1 Konst och Kultur – Region Midtjylland - Århus 2. Den fysiska staden – Århus 3. Kreativa näringar Region Midtjylland – Århus 4. Mångfald, bärkraft och demokrati – Århus 5. Barn och ungdom – Århus 6. Århus – sett inifrån 7. Århus – sett utifrån

23 Den fysiska staden Det upplevda Århus Kartläggning av Århus
staden som “erfaringsrum” sett från medborgarnas och besökarnas perspektiv Välkommen till bords Tecknings och kartläggningsworkshop för barn Dolda platser Kultur och rörelserutter – byns platser ur ett upplevelsemässigt perspektiv Kartläggning av Århus nya potential hos kända platser Tre workshops med Arkitektskolan: Sträckningar * Platser * Tillfällig kulturhuvudstad i Århus hamnområde. Temaplan – en samlad strategi för utveckling av stadsrummet

24 Citat Det lyckades att få studenterna involverade i debatten om stadens rum. Vi har fått svar från medborgare från många olika kvarter om deras syn på staden. Ännu fler medborgare har skickat in sina bilder av hemliga ställen, barn har beskrivit sina drömmar om stadsrummet och kommunens tjänstemän har blivit involverade i den kunskap som kartläggningen producerat och tar med det i den framtida utvecklingen av staden

25 Kreativa näringar Vad betyder de kreativa näringarna? Vilka är de? Karaktäristiskt för dessa näringar De kreativa näringarna och det offentliga stödet Verksamheterna saknar affärskompetens Kompetensutvecklingsinsatser Nätverk och samarbete Vägen fram till etablering av Kreativa Midtjylland Behov av en överordnad kreativitetsstrategi

26 Århus – sett inifrån Århus NU – Strong Bright hearts Min by – studera danska

27 Århus – sett utifrån Århus i ett internationellt perspektiv Malmö universitet

28 Århus 2017

29 Kronobergs län mapping
Existerande kulturinfrastruktur på länsnivå Vilket innefattade publiktillgänglighet, kalendarium mm De allmänna platsernas attraktivitet Områdets historiska, kreativa, arkitektoniska och antropologiska prägel Utveckling av lokala talanger Egen och andras bild av platsen (som uttrycks I filmer, sånger, sagor, turistbroschyrer, resebroschyrer, litteratur)

30 Följande frågor som grund
Vilka erkända kulturresurser finns i området? Vilka ännu ej erkända kulturresurser finns I området? Vilka kulturresurser kan komma att uppstå med rätt uppmuntran och planering? Till vilken nytta kan var och en av dessa resurser vara för individers och områdets utveckling?

31 Bergsjön Kartläggning av de kulturella resurserna SWOT-analys

32 Bergsjön – fem områden Inre miljö Yttre miljö Konstens plats Barn och ungdom Äldreomsorgen

33 Projektplanering Avgränsa! Identifiera målgrupper Frågeställningar Tid
Resurser Koppling till andra planer (ÖP med flera)

34

35 Transparens - tillit Informationsmöten Trycksaker Hemsida Facebook

36 Medverkande kommuner Ale Mariestad Alingsås Tanum Borås Tibro
Färgelanda Tjörn

37

38

39 Cultural planning

40

41 IT i människans tjänst – en digital agenda för Norrbotten
Nästa Morgonrock 10 februari på Stadshotellet i Luleå IT i människans tjänst – en digital agenda för Norrbotten TONY BLOMQVIST VD IT Norrbotten Varmt välkomna!

42


Ladda ner ppt "Cultural planning – att fånga platsens själ"

Liknande presentationer


Google-annonser