Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkbildning igår och idag Petri Salo – Åbo Akademi i Vasa – 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkbildning igår och idag Petri Salo – Åbo Akademi i Vasa – 2008"— Presentationens avskrift:

1 Folkbildning igår och idag Petri Salo – Åbo Akademi i Vasa – 2008 http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/www/fobiigarochidag.htm

2 Folkbildning igår och idag – även imorgon Den övergripande frågan: Har någonting ändrats sedan slutet av 1800-talet då folkbildning/fritt bildningsarbete föddes? Min hypotes: Ingenting har förändrats – allt är precis som förr Viktiga frågor Vad betyder deltagande i folkbildningen för deltagarna? Varför deltar man och vad får man ut av deltagandet? Vad främjar (deltagandet i) folkbildning egentligen? Vad är samhällsnyttan, följderna, effekterna? Man får skratta på skattebetalarnas bekostnad

3 FÖRÄNDRING Samhälleliga och sociala strukturer Arbete Tid FOLK- RÖRELSER Förenings- verksamhet FOLKBILDNING Studiemässig Självstyrd FOLKSTYRE Rösträtt i repre- sentativ demokrati Dugligt medborgarskap Från slutet av 1800-talet till 1900-talet Välfärdsstat Arbetarinstitut Folkhögskolor Studiecentraler Ett agrart samhälle Industrisamhälle

4 MEDBORGAR- STYRE Deliberativ & direkt demokrati FÖRÄNDRING Samhälleliga och sociala strukturer Arbete Tid NYA SOCIALA RÖRELSER Social, kritisk, politisk, etisk inlärning Socialt medborgarskap Situationen i slutet av 1900-talet/början av 2000-talet Medborgarsamhällen Arbetarinstitut Folkhögskolor Studiecentraler Platser & omgiv- -ningar för lärande och kunskap Industrisamhälle Ett globaliserat informationssamhälle

5 FÖRÄNDRING Samhälleliga och sociala strukturer Arbete LÄRANDE- MARKNADER LÄRANDE- INDUSTRI Instrumentell, Individuell inlärning MARKNADS- DEMOKRATI Konsumentskap Corporate citizenship Viga virtuella lärocenter Globala marknader Situationen i slutet av 1900-talet/början av 2000-talet Industrisamhälle Ett globaliserat marknadssamhälle

6 Jordbrukssamhälle Industrisamhälle IT/Kunskapssamhälle övergång välfärdssamhälle servicesamhälle civilsamhälle folkbildningen “föds” folkbildningens och förenings- verksamhetens glansperiod folkbildning och förenings- verksamhet i kris ? nya sociala “rörelser” Folkbildning på 1900-talet i Finland

7 Likheter de övergripande strukturerna förändras - arbete (relationen fritid&arbete), organisationer/företag, geografi/internationalism (världen krymper), synsättet på tiden, familjestruktur, utgångspunkten för identitet osäkerhet inför det nya destruktivism, polarisering, utslagning förändringar i värdesystem, ideologier friheten, öppenheten ökar (?) kollektivism som reaktion på en ökande individualism ? decentralisering - verksamhet på lokal nivå andlighet i dess olika former Olikheter vid första övergången inga vuxenutbildningsorganisationer samhällsystemet outvecklat, på osäker grund förändringstakten - förändringens synlighet inlärningsbehovet vi vet mera idag, kan mera ?? jämlikhet mellan könen framtidstron Likheter/olikheter vid övergångsperioderna

8 Kosti Huuhka (1990, 70) i sin historik över arbetar- och medborgarinstituten: Vaasassa olivat kansansivistystyötä harrastavat henkilöt järjestäneet yleistajuisia luentoja ja Vaasan työväenyhdistys vuodesta 1890 lähtien opetuskursseja, joita kutsuttiin työväenyhdistyksen iltakouluksi. Tätä opetustoimintaa kaupunki tuki avustuksilla anniskeluyhtiön voittovaroista. Vasa arbetarinstitut grundas 1907 Folkbildningens mikrohistoria -Case Vasa

9 Arbetarföreningarna i Vasa 1883 till 1907 Palosaaren työväenyhdistys 2004: 98 medlemmar varav 10 aktiva

10 Självstyrd (folk)bildning enligt Harva (1955, 27) De strävandena inom arbetarrörelsen som gick ut på höja bildningsnivån och öka den sammhälleligt-ideologiska medvetenheten bland medlemmarna i rörelsen. För att bli betraktad som självstyrd skulle bildningsarbetet tydligt tjäna de ideologiska och pragmatiska strävanden inom arbetarrörelsen. Man skulle koncentrera sig främst på att förmedla kunskaper om de politiska rättigheter och skyldigheter som arbetarna hade. Förverkligades Föredrag genom: Ett talarsällskap Handskriven tidning (Pöyhiä) Agitationsverksamhet

11 Studiemässig folkbildning Det ”revolutionära bildningsprogrammet” kom att utmana och upplevas som ett hot mot det social-reformistiska bildningsprogrammet I stadgan för Vasa arbetarinstitut betonades att institutet skulle ”stå utanför alla politiska och religiösa strider och agitationer” samt att man INTE ”skulle föranstalta möten, som gäller dagens politiska, sociala eller religiösa frågor”. I stället skulle man i verksamheten utgå från vetenskap- lighet och objektivitet i positivistisk anda (Berndtson-Backholm 1987, 24; Granö & Wallén. 2003, 103)

12 Formerna för folkbildning i Vasa 1883 - 1907 Studiemässig folkbildning Biblioteks- och läsesalsverksamhet Undervisningskurser I räkning, rätt- och stilskrivning samt bokföring ute- och för industriarbe- tare och betjänter Föredrag (folkhögskolekurser) Bildande nöjen Teatersällskap Körer och orkestrar Samkväm och soarer Utflykter

13 Folkbildning i Vasa 2005 Vasa Arbis 1907 http://www1.vaasa.fi/arbis/ http://www1.vaasa.fi/arbis/ Arbis är folkbildning i tiden: kurser, föreläsningar, temadagar, utställningar, resor och dis- tansundervisning är en mötesplats för kultur och samhällsdebatt Arbis är livsglädje och samvaro, alltid nära, mitt i stan och i förorterna År 2004 8060 undervisningstimmar, 3180 deltagare Vaasa-opisto 1907 Vaasa-opisto – Vaasan työväenopisto tarjoaa oppimiselämyksiä erityisesti aikuisille. Lap- sille on tarjolla mm. taiteen perusopetusta. Tuotamme myös tilauskoulutusta räätälöidysti tilaajan tarpeisiin. Evangeliska folkhögskolan i Österbotten 1926 Här hittar du det mesta om vår skola. Men vi är också mer än en skola, Efö är ett hem och en viktig sida i elevernas och personalens liv. Det märker du på rösterna men framför allt om du besöker oss. Hos oss möter du nya vänner, samförstånd, kulturkrockar, svar på dina frågor och du blir samtidigt accepterad. Vårterminen 2003 57 elever, 2002-2003 kortkurser 1441 sv. 2163 sv. Fria kristliga folkhögskolan 1945 Fria kristliga folkhögskolan (FKF) är en utbildningsinstitution av mindre format belägen i centrum av Vasa. Skolans campus finns numera vid Kaserntorget i Vasa, adressen till huvudbyggnaden är Kaserntorget 1. + Svenska stud í ecentralen + Korsholms vuxeninstitut....

14 DET FRIA BILDNINGSARBETET 2008? VAD? FÖR VEM? PÅ VILKET SÄTT? Gestaltningen i Aikuiskoulutuksen maailma Kansanopisto

15 Internetföretaget GOOGLEs fem företagsprinciper Focus on the user and else will follow Its best to do one thing really, really well Great just isnt good enough You can make money without doing evil You can be serious without a suit Lämpliga för fritt bildningsarbete 2008?

16 Fritt bildningsarbete 2004 Individer Kvinnor Andel FBA Medborgarinstitut 621 923 76 % 60% Studiecentraler 192 187 64 % 18% Folkhögskolor 111 783 62 % 11% Idrottsinstitut 79 258 45 % 8% Sommaruniversitet 35 419 76 % 3% Mest undervsning i (mätt i undervisningstimmar, summa 2,2milj.) Konst, hantverk, praktiska färdigheter 20% Musik 14% Gymnastik och hälsa 12% Bildkonst 9%

17 För vad och för vem är folkbildningen till för? Case - de finlandssvenska arbetar- och medborgarinstituten?

18 DET FINLANDSSVENSKA FRIA BILDNINGSARBETETS VERKSAMHETSMILJÖ IDAG? 31 arbetar- och medborgarinstitut, 17 folkhögskolor, 1 studiecentral, 1 idrottsinstitut och 2 sommaruniversitet Är detta ett lämpligt nätverk för Svenskfinland? Verksamhetsmiljön har förändrats – på vilket sätt? Folkbildarna i Svenskfinland Finlandssvenska brevmärken 1922 Avsikten med motiven var att framhålla finlandssvens- karnas samhörighet trots den geografiska splittringen och också klargöra begreppet Svenskfinland och det faktum att det i Finland existerade en talrik svensk befolkning.

19 Vad gör man på arbetar- och medborgarinstituten 2008 ? ~ Väver mattor som ges som julklappar till vänner och bekanta ~ Bygger båtar under största möjliga tystnad ~ Lär sig navigera ~ Tillverkar sin egen likista ~ Sjunger i en (självtillräcklig) kör ~ Surfar på internet ~ Lär sig att placera möblerna på rätt ställen därhemma ~ Repeterar grunderna i engelska för tionde gången ~ Leviterar ~ Skolar och drillar hundar ~ Lär sig att koka hembrännt Helsingfors Svenska arbetarinstitut http://www.hel2.fi/arbis/http://www.hel2.fi/arbis/


Ladda ner ppt "Folkbildning igår och idag Petri Salo – Åbo Akademi i Vasa – 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser