Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdom som röker cannabis – vad med pårörande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdom som röker cannabis – vad med pårörande"— Presentationens avskrift:

1 Ungdom som röker cannabis – vad med pårörande
Ungdom som röker cannabis – vad med pårörande? Ut av tåka 2015 Konferanse om cannabis 11 Februari 2015 Annica Krohn Vikström Individ och familj, Irisverksamheten, Västerås, Sverige

2 Innehåll Bakgrundsfakta Irisverksamheten
Verksamhetens utvecklingsarbete Nationella cannabisnätverkets utvecklingsarbete Cannabisprogram för ungdomar Reflektioner av genomförda CPU i Västerås

3 Irisverksamheten Kommunal öppenvårdsmottagning för ungdomar tom 20 år
och deras föräldrar/familj Vi ger: Information, råd och stöd, behandling Gällande: Alkohol, narkotika, missbruk, beroende och medberoende Vi är fyra heltidsanställda på Irisverksamheten. Vi arbetar tillsammans med 2st FFT-terapeuter och 1st ungdomsbehandlare.

4 Bakgrundsfakta (Invånare i Västerås: ca 130 000)
Familjen söker på egen hand till oss eller genom insats från socialsekreterare. Vanligtvis får familjen en tid inom 1 vecka. År 2014 250 besökare, varav 180 nybesök Genomförda program: - RNB (Ringa Narkotikabrottsprogram) 12 v, 23 st - CPU (Cannabisprogram för ungdomar) 6 v, 21 st - HAP (Haschavvänjningsprogram) 6+6 v, 2 st - ÅP (Återfallsprevention) 8 v, 13 st - MI (Motiverande intervju) 41 st Genomfört 100 kartläggningar varav 30 st är Addis-Ung intervju (ett alkohol- och drogdiagnosinstrument)

5 Viktiga utgångspunkter
Genomgående MI i syfte att skapa ett gott bemötande samt att bygga en positiv och trygg relation Ungdom och föräldrar ska känna sig bekräftad och respekterad Tillsammans utforskar vi ungdomens och föräldrars resurser, brister och mål

6 Det behövs flera bitar för att se bilden…

7 Cannabisprogram för ungdomar – utvecklat av det Nationella Cannabisnätverket i Sverige
Arbetet startade 2012 och presenterades vid nätverksträff i september 2013 Utvärdering har genomförts under 2014, beräknas färdigställt 2015

8 Kunskapsinventeringen
Vad säger forskningen om vad som är verksamt i arbetet med ungdomar som testat eller missbrukar cannabis? Korta MI-baserade rådgivningsinterventioner av personal som är väl utbildad i MI kan vara en effektiv metod. Likaså att MI, kognitiv beteendeterapi och familjebaserade metoder verkar effektiva vid ungdomsbehandling. Att arbeta med abstinensrelaterade tankar och ökad motivation att sluta verkar vara effektiva behandlingsmål. Russel Turner (2013)

9 Kunskapsinventeringen
Föräldraprogram kan vara ett effektivt sätt att få svårengagerade ungdomar in i behandling. Bildande av nytt nätverk, förbättrade relationer till familjen, proaktivt professionellt stöd efter behandling och fokus på icke-drogfrågor som exempelvis hantera ångest, parförhållanden har några av de genomgångna studierna visat stöd för. Att ge belöning för önskat beteende ges inte stöd för som metod. Kan däremot öka närvaro och tid i behandling Russel Turner (2013)

10 Cannabisprogram för ungdomar
Målgrupp: Ungdomar/unga vuxna som har rökt cannabis mer eller mindre regelbundet en tid men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP och/eller är för unga för HAP. Hur bedöma om Cannabisprogram är rätt insats?

11 Cannabisprogram för ungdomar
Stora likheter med HAP genom att det följer de tre faserna; medicinsk, psykologisk och social Skiljer sig genom att inte vara så omfattande och har fokus på familjearbete Obligatoriska inslag - Två behandlare - Föräldrars medverkan, alltid för de under 18 år och gärna för de över 18 år - Drogfrihet under programmet - Urinprover - (Helgplanering varje vecka)

12 Familjerelationer vid ungas droganvändande
Relationerna förändras vanligtvis dramatiskt Ingen eller försvagad kontakt – ”främlingskänsla” Gemensamma rutiner/aktiviteter upphör Konflikter uppstår, löses sällan och läggs på hög Avskildhet både inom och utanför familjen Lögner och misstänksamhet kännetecknar kontakten i familjen, vilket riskerar att öka distans ytterligare Ju mer ”makt” den unge får i familjen, desto mer kontrollinriktade tänker föräldrar ofta att de bör vara och ju mer de kontrollerar och jagar, desto sämre tycks familjerelationerna fungera

13 Programmets upplägg, vecka för vecka
V1 Medicinsk inriktning med fakta om cannabis Informationssamtal Enskilt samtal med ungdomen V2 Medicinsk inriktning med fakta om cannabis Föräldrasamtal V3 Fokus på känslor kopplat till cannabis Familjesamtal V4 Fokus på känslor kopplat till cannabis V5 Social inriktning och återfallsprevention V6 Social inriktning och återfallsprevention Avslutande familjesamtal 2-3 månader efter avslut har vi en återträff i form av familjesamtal.

14 Avslutande familjesamtal
Förmedla en bild till föräldrarna om det gemensamma arbete som gjorts, om hur deras tonåring försökt, förhoppningsvis lyckats, eventuellt misslyckats med att bryta med droganvändandet Som behandlare har en mandat att göra en bedömning och förmedla den vidare Öka eller minska oron hos föräldrarna

15 Cannabisprogram för ungdomar under 2014 i Västerås

16 Kön

17 Ålder

18 Debut

19 Användning

20 Fortsatt behandling

21 Genomförde programmet

22 Uppföljning

23 Reflektioner av genomförda cannabisprogram för ungdomar
Vad säger familjerna?

24 Reflektioner av genomförda cannabisprogram för ungdomar
Vad säger behandlarna inom Irisverksamheten?

25 Annica Krohn Vikström Individ och familj, Irisverksamheten, Västerås, Sverige


Ladda ner ppt "Ungdom som röker cannabis – vad med pårörande"

Liknande presentationer


Google-annonser