Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer 6 april 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer 6 april 2011."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer 6 april 2011

2 Hålltider 13.05-13.10På G 13.10-13.35 Krishantering på KI 13.35-14.10Mediehantering vid kriser 14.10 -14.35Kaffepaus 14.35-15.00 Frågor och diskussion 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk

3 KI i sociala medier  KI finns idag på - Facebook - Twitter - YouTube  Riktlinjer för sociala medier – initierat i samarbete med jurist, arkivarie, med flera. 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk

4 På G  Diskussionsforum  Projekt nytt intranät har startat > Steg 1: kvalitetssäkra och flytta befintligt innehåll till nytt system  Ny kommunikationsdirektör  Framgångar från jubileumsåret som permanentas  Boka in den 20 maj – Forskning & Hälsa i Kungsträdgården!  Medarbetarundersökning i höst  Webbshop, lansering 3 maj  Beställ material på ki.sematerial på ki.se  Digitala mötesplatser för informatörsnätverket > på internwebben > sluten grupp på Facebookpå internwebben 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk

5 Krishantering på KI

6 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk Vad är en kris eller allvarlig händelse? En svår situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador kan uppstå. Kan vara hastigt uppkommen eller ha ett smygande förlopp

7 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk Exempel på kriser  Försörjningsavbrott - El, vatten, IT  Förtroendekris - Fusk - Förskingring - Djurhantering  Industrispionage  (Bomb-)hot mot verksamheten  Explosion/brand  Pandemi  Olyckor/katastrofer/samhällskollaps som påverkar många i verksamheten

8 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk Krisberedskap Förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer genom  utbildning, övning och andra åtgärder  den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris

9 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk När en kris uppstår…. …krävs omedelbara och samordnande åtgärder inom myndigheten i syfte att minimera negativa konsekvenser. Hanteras av KIs krisledningsorganisation. Lagkrav för statliga myndigheter:  Förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap  MSBs (2010:7) föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser

10 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk KIs krisberedskap – två kategorier 1. Allvarlig händelse – hanteras av KIs krisledningsgrupp  Svår, negativ situation med personella, materiella eller etiska och förtroendemässiga skador eller med överhängande fara för att skador kan uppstå.  För svår att hantera med normal verksamhet och organisation 2. Mindre allvarlig händelse – hanteras av institutionens krisledning  Svår negativ händelse som endast påverkar enskild institution  Så allvarlig att den kan antas vara för svår att hantera med institutionens normala verksamhet och organisation  Prefekt informerar till universitetsdirektör som beslutar om krisen ska hanteras centralt eller ej

11 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk Syfte mål med krisberedskap  Minimera skador och negativa konsekvenser för KIs medarbetare, studenter och verksamhet  Bevara förtroendet för KI Förhållningssätt i KIs krishantering  Handlingsberedskap – snabbt och tydligt agerande  Effektiv, sammanhållen och tydlig ledning  Kontroll över händelseutvecklingen  Korrekt, tydlig, tillgänglig och effektiv information  Samordning av resurser

12 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk Tre faser i krishantering 1.Akutfas - rädda liv - begränsa skador - sammankalla krisledning 2.Krishanteringsfasen - ta kontroll - krisstöd till personal - säkerställ att prioriterade processer fungerar - information och kommunikation – internt och externt 3.Återgångsfasen - hantera det extra arbete som krisen medfört - samla in erfarenheter - eventuell debriefing/bearbetning

13 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk KIs krisledningsgrupp Upprättas efter beslut av rektor och består av  Rektor  Universitetsdirektör = krisledare/stabschef  Informationschef  IT-chef  Personalchef  Säkerhet  Två sekreterare Minst en ersättare per person ovan. Gruppen kan vid behov förstärkas med företrädare för andra enheter

14 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk Informationsavdelningens krisfunktioner  Infochef  Presstjänsten  Interninformationsansvarig  Nyhetsredaktörer

15 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk Verktyg för beredskap och ledning  Krispärm  Kontaktkort i plåboksformat  Scenariobaserade krisövningar  Webbaserat krisledningssystem  Krisledningscentral Krisdagbok, kartor, larm- och kontaktlistor, bärbar dator, internetuppkoppling, projektor, whiteboard, extra analoga telefoner, extra mobila telefoner (annan leverantör än den ordinarie)

16 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk  Viktiga funktioner och telefonnummer finns på intranätets krissidor.  Lägg in de viktigaste i din mobil! Viktiga funktioner

17 6 april 2011Seminarium, KIs informatörsnätverk Mer information  Internwebben Internwebben  MSB MSB


Ladda ner ppt "Nätverksträff för KIs informatörer och redaktörer 6 april 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser