Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Återkoppling – resultat från beredningens rapport 2005

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Återkoppling – resultat från beredningens rapport 2005"— Presentationens avskrift:

1 Återkoppling – resultat från beredningens rapport 2005
Anna Lindberg, Regionala enheten

2 Åtgärder Inrätta ett näringspolitiskt råd.
Genomföra en årlig dialogkonferens, tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten, där beslutsfattare i Norrbotten möter unga människor för att diskutera frågor som dessa valt. Inrätta en ungdomspanel, knuten till landstingsstyrelsen, med uppgift att följa landstingsstyrelsens frågor och föra in ungdomsperspektivet i dessa. Inrätta ett stipendium för att ge tre unga norrbottningar (< 25 år) möjlighet att delta i AER:s Youth Summer School. Formulera och förankra bland annat en strategi för den regionala attraktionskraften hos de viktiga aktörerna i länet inom ramen för projektet Attraktiv region. Översyn av regler och riktlinjer för handläggning av projektansökningar i syfte att bland annat skapa ökad tydlighet i bedömningsprocessen. Delta i och bevaka att jämställdhetsfrågorna får tillräcklig uppmärksamhet i arbetet med det regionala utvecklingsprogrammet (RUP). REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 2

3 Mål för regional utveckling
Skapa förutsättningar för en region med Attraktiva livsmiljöer Ett välmående och dynamiskt näringsliv i alla delar av länet Ett tydligt politiskt ledarskap Landstingets mål Attraktiv region God hälsa God vård Engagerade medarbetare Stark ekonomi REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 3

4 Strategier för regional utveckling Nyckelord: Öppenhet, mångfald, långsiktig hållbarhet, unga människors perspektiv och jämställdhet mellan kvinnor och män. Stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet. Landstinget har ett särskilt ansvar utifrån sin roll som enda folkvalda församling på regional nivå. Avgörande för regional konkurrenskraft och en väl fungerande regional nivå är ett tydligt politiskt ledarskap. Anna Lindberg Arbeta för öppenhet är en viktig del i arbetet med att skapa förändringsbenägenhet och förändringskraft. Regional förnyelse och utveckling kräver ett brett engagemang i länet; det ställer krav på nya lösningar, nya arbetsformer och samarbete i nya konstellationer. Martina Johansson Möta unga människor. Ungdomar är en resurs för länets utveckling. Unga kvinnor och män är viktiga för den framtida tillväxten och välfärden i Norrbotten. Martina Johansson. Hjärnsläpp Marit Puranen Marjavaara Samarbeta med andra regionala utvecklingsaktörer. En regions utveckling påverkas av en rad förutsättningar och hur de tas tillvara avgörs av människors förmåga till samverkan och förnyelse. Anna Lindberg Positionera Norrbotten nationellt och inom EU. Ett aktivt förhållningssätt till omvärlden är nödvändigt för att säkra en regional utveckling, och förutsätter en förmåga att utveckla strategiska samarbeten och allianser inom och över gränserna. Helena Gidlöf & Åsa Snällfot Attraktiv region Lars Wallrup & Eivor Bryngelsson Arbeta för väl fungerande infrastruktur. Ett samverkande transportsystem bestående av sjöfart, flyg, vägar och järnvägar utgör tillsammans grunden för regional utveckling och ger god tillgänglighet. Lars Sandström Identifiera och stärka tillväxtområden, kluster och innovationssystem. Den regionala konkurrenskraften stärks genom en ökad förmåga till innovation och förnyelse. De lokala och regionala nivåernas betydelse för utvecklingen av innovationssystem och kluster är stor och blir allt viktigare. Johan Sjökvist. e-Hälsa Magdalena Holmgren & P-O Egnell Arbeta för hållbar energiförsörjning. Hållbar energiförsörjning är en fråga om tillväxt, välfärd och solidaritet. Energi är en viktig faktor för det norrbottniska näringslivet och för en utveckling av länet. Lars Sandström Äga och styra landstingets bolag. Den verksamhet som drivs i bolagsform ska vara stöd för landstingets uppdrag att ge medborgarna en god livssituation. Anna Lindberg Stödja regionala utvecklingsprojekt utifrån synsättet att Norrbotten är ett mångfasetterat län med olika förutsättningar både kulturellt och geografiskt. Varje del av länet har sin unika prägel och måste utvecklas utifrån sina egna villkor och inte på bekostnad av andra. Johan Sjökvist. EU-projektkontor Kenneth Sjaunja Utveckla det interna kvalitetsarbetet. Anna Lindberg & Åsa Snällfot REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 4

5 Regional utveckling – vad krävs?
REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 5

6 Mötesplatser för regional politisk samverkan - strategiska diskussioner, samordning, positioner och gemensamt agerande Tillväxtberedningen (TVB) Regional utvecklingspolitik. Tillväxtfrågor. Kommunikationspolitiska rådet (KPR) Transporter och infrastruktur. Norrbottens politiker Norrbottens internationella råd (NIR) Omvärldsbevakning och internationellt erfarenhetsutbyte för länets internationellt engagerade politiker. Näringspolitiska rådet (NPR) Mötesplats mellan länets tongivande näringsliv och den regionala politiska nivån. REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 6

7 Tillväxtberedningen (TVB) Kommunikationspolitiska rådet (KPR)
Kent Ögren (s) Landstinget (ordförande 2008) Karl Petersen (s) Luleå (vice ordförande) Kenneth Backgård (ns) Landstinget Tommy Nyström (s) Gällivare Monica Carlsson (v) Landstinget Peter Roslund (s) Piteå Anne Kotavuopio Jatko (fp) Landstinget Mattias Karlsson (m) Luleå Jan Larsson (v) Pajala Ersättare: Agneta Granström (mp) Landstinget, Bengt-Urban Fransson (s) Arjeplog, Staffan Eriksson (m) Landstinget, Eva Nilsson (s) Överkalix, Britt Westerlund (s) Landstinget, Jerry Johansson (s) Arvidsjaur, Erik Berg (c) Landstinget, Olle Lindström (m) Boden, Anna Hövenmark (v) Jokkmokk Kommunikationspolitiska rådet (KPR) Kent Ögren (s) Landstinget (ordförande 2008) Agneta Granström (mp) Landstinget Kenneth Backgård (ns) Landstinget Karl Petersen (s) Kommunförbundet Olle Lindström (m) Kommunförbundet Anna Hövenmark (v) Kommunförbundet Peter Roslund (s) Fyrkanten Bengt Niska (s) Lapplands kommunalförbund Tom Lundberg (s) A-kommunerna Robert Forsberg (s) Östra Norrbotten Näringspolitiska rådet (NPR) Kent Ögren (s) Landstinget (ordförande) Karl Petersen (s) Kommunförbundet (vice ordförande) Pia Sandvik-Wiklund, Luleå tekniska universitet Stina Blombäck, Billerud Karlsborg Annika Fredriksson, Vinter Reklambyrå Maria Göransson, Polarbröd Torbjörn Hallersten, SSAB Tunnplåt Sara J Lindmark, DesignLABland Stig Nordlund, LKAB Eva Quist, EQ Consulting AB Roger Sundqvist, Boliden Mineral Sture Öberg, Smurfit Kappa Niclas Wikström, OMY AB Norrbottens internationella råd (NIR) Agneta Lipkin (s) Regionkommittén och Landstinget (ordförande) Alla norrbottniska politiker och tjänstemän med internationella uppdrag inbjuds att delta. REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 7

8 Näringspolitiska rådet
11 april 2008, Nordkalotten i Luleå

9 Näringspolitiska rådet
Kent Ögren (s), Norrbottens läns landsting (ordförande) Karl Petersen (s), Kommunförbundet Norrbotten (vice ordförande) Pia Sandvik-Wiklund, Luleå tekniska universitet Stina Blombäck, Billerud Karlsborg Annika Fredriksson, Vinter Reklambyrå Maria Göransson, Polarbröd Torbjörn Hallersten, SSAB Tunnplåt Sara J Lindmark, DesignLABland Stig Nordlund, LKAB Eva Quist, EQ Consulting AB Roger Sundqvist, Boliden Mineral Sture Öberg, Smurfit Kappa Niclas Wikström, OMY AB REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 9

10 Varför ett näringspolitiskt råd?
När det offentliga och näringsliv möts är det oftast på det offentligas villkor. Vi har dåliga kontaktytor med näringslivet direkt. Samrådsgrupp inför viktiga strategiska investeringar i norrbottniskt näringsliv. REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 10

11 Vi vill skapa en samsyn kring regionens långsiktiga utveckling.
veta hur näringslivet ser på viktiga frågor för regionen. samtala under lättsamma former kring aktuella strategiska frågor. utbyta ömsesidig information och omvärldsbevakning. ha rådgivning i arbetet med regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och regionala tillväxtprogrammet (RTP II) samt i det arbete som utförs inom ramen för tillväxtberedningen. REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 11

12 Program 11 april Förmiddag Eftermiddag Inledning av Kent Ögren
Presentation av rådets deltagare samt en kort blick kring vad som är aktuellt i deras respektive omgivning Samtal kring Näringspolitiska rådets arbetsformer Eftermiddag Aktuellt läge och samtal kring aktuella frågor, bland annat: Politiska plattformen Kommunikationspolitiska plattformen Det politiska arbetet med att bilda en gemensam region i norrlandslänen REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 12

13 Näringspolitiska rådets arbete
Träffen upplevdes mycket positivt. Informell kontaktyta. Bör träffas 2 ggr/år på olika platser för att kombinera med studiebesök eller annat. Näringspolitiska rådet bjuds in till aktuella konferenser och annat som händer. Kent Ögren skriver ett kontinuerligt nyhetsbrev (månadsbrev) över aktuella saker. NÄSTA TRÄFF prel 16 september! REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 13

14 Stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet
Mål Ett starkt och tydligt regionalt företrädarskap. Norrbotten ska företrädas av ett direktvalt regionfullmäktige. Aktiviteter Regionfrågan och Ansvarskommitténs slutbetänkande. Kompetensuppbyggnad om regionalt företrädarskap. Genomförande av Norrbottenskonferensen 2007 tillsammans med Kommunförbundet Norrbotten. Tjänstemannastöd till landstingsstyrelsen inom området regional utveckling. Uppföljning Lägesbeskrivning och analys av regionfrågan samt konsekvensbeskrivning utifrån Ansvarskommitténs slutbetänkande. Analys av landstingets roll som regional utvecklingsaktör. REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 14

15 Involvera unga människor
Mål Involvera unga människor i det regionala utvecklingsarbetet. Unga människor involveras i politisk verksamhet och beslutsorgan. Erkännande att Norrbotten arbetar med att involvera unga människor nationellt och inom EU. Aktiviteter Skapa mötesplatser för förtroendevalda och unga människor i Norrbotten. Huvudmannaskap för projektet Hjärnsläpp Aktivt arbete med AER:s ungdomsfokus. Skapa nätverk med samordningsfunktion för kommunernas ungdomsansvariga. Synliggöra att 20% av landstingets regionala utvecklingsmedel används till projekt av, och för unga människor (< 25 år) Uppföljning Uppföljning av mötesplatser och resultat av riktade insatser. Analys av de regionala utvecklingsmedlens användning. Uppföljning av AER:s ungdomsarbete. REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 15

16 Involvera unga människor - lägesrapport
Pågående projekt Unga Mentorer. Do you speak European? Nätverksträff för lokala och regionala aktörer som arbetar med ungdomsfrågor i länet. Dialogkonferens. Tillsammans med Demokratiutskottet. Projekt Hjärnsläpp. Regionala utvecklingsprojekt RFSL Winter Pride Festival. Projekt TAGE med målsättningen inga unga utanför. Design Open, dörröppnare och tävling för unga designstuderande. Entreprenörskap i utbildningssystemet. Förstudie. Unga mentorer. BD Pop. The Greenhouse. Mentorsprogram för unga och aktiva inom kreativa näringar. DesignLABland. YE Barents II. Jokkmokk Winter Conference. REGIONALA VERKSAMHETSPLANEN BILD 16


Ladda ner ppt "Återkoppling – resultat från beredningens rapport 2005"

Liknande presentationer


Google-annonser