Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Förslag till rambeskrivning för institution 1 Namnförslag: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik – Department of Education 1. Teman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Förslag till rambeskrivning för institution 1 Namnförslag: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik – Department of Education 1. Teman."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Förslag till rambeskrivning för institution 1 Namnförslag: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik – Department of Education 1. Teman och centrala kunskapsområden Institutionens kunskapsområden utmärks av ett grundläggande samhällsperspektiv med fokus på relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället, liksom dessa praktikers villkor och konsekvenser för individer, grupper och samhälle. 2. Forskning, utbildning och samverkan Institutionens forskning domineras av studier kring en samling klassiska pedagogiska frågor med fokus på individuella, organisatoriska, resursmässiga och institutionella förutsättningar för undervisning och utbildning, resultat av dessa, liksom relationen mellan utbildning och arbetsliv. Verksamheten inrymmer omfattande internationella samarbeten.

2 www.gu.se Profil Verksamheten karakteriseras av en djup, empiriskt grundad kunskap om utbildningssystem. Såväl forskning som utbildning och samverkan förhåller sig till mikro- och makroaspekter, utifrån både lokala och globala perspektiv. Frågor om utbildning och social rättvisa är ett centralt tema. Här studeras genus, klass och etnicitet, men även differentiering och selektion på andra grunder, liksom inkluderings-/exkluderingsprocesser. Hit hör även utbildningens reproducerande funktioner. Ingår gör också frågor om undervisningsprocesser, utbildningsorganisation såväl inom skolan som i och för arbetslivet, styrning och ledning, skolutveckling, professioner och yrkespedagogik. Institutionen har ett nationellt ansvar för bedömning av engelska och övriga moderna språk i skolsystemet samt även för internationellt unika, kvantitativa forskningsdatabaser. Kopplat till dessa verksamheter finns en väl utvecklad metodkompetens.

3 www.gu.se Utveckling och utmaningar integration mellan institutionens verksamhetsområden inter- och intradisciplinär rekrytering av studenter och personal forskning, utveckling och utbildning med fokus på bedömning och examinationsformer inom skola, högre utbildning, samt även i andra sammanhang forskning och utbildning kring läroplansteori samt internationell och komparativ pedagogik befintliga och nya kompletta akademiska miljöer, såväl institutionellt som nationellt och internationellt [tvärvetenskapligt] forskningssamarbete över institutions-, lärosätes- och nationsgränser regional och nationell samverkan i förhållande till institutionens forskning och utbildning

4 www.gu.se Förslag till rambeskrivning för institution 2 Profil: Institutionens kunskapsprofil riktas mot barns, ungas och vuxnas meningsskapande och kommunikation, identitets- och kunskapsutveckling i vardagsliv såväl som i institutionella och professionella sammanhang. Den innefattar också ett intresse för lärande, kommunikation och identitet i termer av genus, etnicitet och sociala och kulturella förhållanden. Viktiga teman är barns och ungas vardagsliv och utveckling av grundläggande färdigheter, deras förståelse av omvärlden generellt och inom specifika områden såsom språk, matematik, naturvetenskap och estetik. Här uppmärksammas också förskolans och fritidshemmets innehåll, pedagogik och deras professionella uppdrag. Vidare är mediers roll för lärande, kunskapsutveckling och identitetsskapande centralt.

5 www.gu.se Exempel på verksamhetsområden: Forskning: Early Childhood Education forskar om barns lek, lärande och utveckling. I fokus är frågor som rör barns och ungas vardagsliv och frågor om förskolans och fritidshemmets innehåll, pedagogik och deras professionella uppdrag. LinCS, som utgörs av en samverkan mellan flera forskningsmiljöer, bedriver forskning om lärande och medier. I ett stort antal projekt bearbetas frågor om lärande, kommunikation och undervisning i utbildningsmiljöer, på arbetsplatser, i online-spel och i andra virtuella miljöer. Utbildning: bedrivs inom lärarprogrammet, mastersprogram i utbildningsvetenskap och personalvetarprogrammet. Det bedrivs också undervisning på grund-, avancerad-, och forskarutbildningsnivå inom områden som pedagogisk psykologi, utvecklingspsykologi, högskolepedagogik, lärandeteorier, organisationsteorier, kommunikationsstudier, barn- och ungdomsforskning, kvalitets- och policystudier, kulturstudier, lärande och medier, samt spel och lek. Uppdrag: Institutionens medarbetare har en rad uppdrag inom och utom universitetet som innefattar utveckling av forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället (inkl. uppdrag inom kommuner och myndigheter). 2015-03-27

6 www.gu.se Framtida utmaningar: Förändringstakten i det moderna samhället är hög. De globaliseringsprocesser och de förändringar som sker kulturellt, socialt och ekonomiskt innebär stora utmaningar och ett ökande krav på kompetensutveckling och kunskapsbildning. Utmaningen för institutionen består dels i att utnyttja potentialen i mötet mellan två starka forskningsmiljöer, dels att utveckla undervisning och tredje uppgiften på sätt som stärker individers och verksamheters möjlighet att förstå och svara mot de i samhället aktuella utmaningarna. 2015-03-27 Förslag till benämning: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Department of Education, Communication and Learning

7 www.gu.se Förslag till rambeskrivning för institution 3 Profil Institutionen syftar till att bidra till utveckling av undervisning och lärande Exempel på verksamhetsområden Forskning om lärande, undervisning och pedagogiska professioner. Utvärderingsuppdrag Lärarutbildning, avancerad nivå och forskarnivå Fort- och vidareutbildning Framtida utmaningar Stärka forskningen Litteracitet och bildning Lärarutbildningskartans förändring Förslag till benämning Institutionen för lärande och undervisning Department of Learning and Teaching

8 www.gu.se Förslag till rambeskrivning för institution 4 Profil En helhetssyn på vårt möte med mat och idrott/fysisk aktivitet Bidra till god hälsa och hållbar utveckling Lärande, ledarskap, hälsopromotion, påverkan på vanor, prestationsutveckling Positiva beteendeförändringar hälsa; kost -- fysisk aktivitet Lärande och kommunikation i vardag för hållbar utveckling; kost --- idrott Coaching inom idrott och fysisk aktivitet Kulturella perspektiv på mat, måltider, idrott; livsstil och identitet, social gemenskap, genus, ålder, etnicitet Helhetsupplevelse måltider och idrott samt betydelse av medvetna val

9 www.gu.se Exempel på verksamhetsområden Hälsopromotion, ledarskap/coaching, lärarutbildning Forskning; Kost/hushållsvetenskap; vanor och tankar om mat, måltider, möjligheter/hinder vid val av mat för hälsa, miljö Kommunikation/lärande skola, vuxenliv Idrottsvetenskap; idrotts/fritidskultur, skolämnet idrott/hälsa, fysiska aktivitetsvanor/hälsa, barn/ungdomsidrott, lärande/ledarskap, karriäravslut, genusfrågor Utbildningar; lärare, sports coaching, hälsopromotion, restaurangmanagement, kostekonomi, fristående kurser, uppdragsutbildningar, forskarutbildning Samverkan

10 www.gu.se Framtida utmaningar Kunskapscentrum för hälsa, kost, idrott och fysisk aktivitet Nyrekrytering av professorer, postdoc, doktorander Ökad nationell och internationell samverkan fo/utbildning Konsolidera grundutbildningsprogram, utveckla magister/master Kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling (KHP) Två forskarutbildningsämnen; kostvetenskap, idrottsvetenskap Förslag till benämning: 1. Institutionen för idrotts- och kostvetenskap Department of Sport Science, and Food and Nutrition 2. Institutionen för hälsa, kost och idrott Department of Health, Food and Nutrition, and Sport Science


Ladda ner ppt "Www.gu.se Förslag till rambeskrivning för institution 1 Namnförslag: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik – Department of Education 1. Teman."

Liknande presentationer


Google-annonser