Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansdepartementet Kommentarer till Finanspolitiska rådets rapport 2009 11 maj 2009 Anders Borg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansdepartementet Kommentarer till Finanspolitiska rådets rapport 2009 11 maj 2009 Anders Borg."— Presentationens avskrift:

1 Finansdepartementet Kommentarer till Finanspolitiska rådets rapport 2009 11 maj 2009 Anders Borg

2 Finansdepartementet Vikten av starka offentliga finanser Stor osäkerhet om offentliga finanser Krisen kan bli långvarig: Utrymme möta nedgångar –Aktiva åtgärder –De automatiska stabilisatorerna kan tillåtas verka –Värna välfärdens kärna –Hushåll och företag minskar konsumtion och investeringar om trovärdigheten för finanspolitiken urholkas Långsiktig hållbarhet –Den åldrande befolkningen

3 Finansdepartementet Revideringar av skatteintäkterna

4 Finansdepartementet Revideringar av finansiellt sparande

5 Finansdepartementet Strukturellt sparande svårt att uppskatta Svårt att skilja på vad som är strukturellt och konjunkturellt Beräkningar av det strukturella sparandet ändras ofta –I VÅP 02 bedömdes det strukturella sparandet för år 2000 uppgå till 4,3 % av BNP. I BP 07 hade bedömningen reviderats ned till 2,5 % av BNP Viktiga slutsatser –Det krävs goda säkerhetsmarginaler för att undvika potentiellt mycket dåliga offentligfinansiella utfall –Reformutrymmet måste bestämmas genom en samlad bedömning utifrån flera olika indikatorer

6 Finansdepartementet Olika metoder kan ge olika bedömningar av strukturellt sparande Procent av BNP

7 Finansdepartementet Utgiftstaket Rådets bedömning –Utgiftstaket bör inte begränsa de offentliga utgifterna om det finns starka konjunkturskäl för att låta dem öka Kommentar –Viktigt budgetpolitiskt åtagande för att värna de offentliga finanserna –Tvingar fram prioriteringar –Temporära utgiftsökningar kan bli svåra att reversera vid ett förbättrat konjunkturläge

8 Finansdepartementet Finanspolitikens inriktning Rådets bedömning –Politiken har förts i expansiv riktning –Budgetpropositionen väl avvägd –Ytterligare tillfälliga stimulanser 2009 och 2010, vilket ger ett strukturellt sparande på 0 % för år 2010

9 Finansdepartementet De automatiska stabilisatorerna Källa: Finanspolitiska rådet

10 Finansdepartementet Huvudinriktningen i VÅP 09 Höjda statsbidrag till kommunerna en effektiv stabiliseringspolitisk åtgärd –Tillfällig höjning med 7 mdkr för att användas under 2010 och höjning med 5 mdkr per år 2011 och 2012, jämfört med nuvarande nivå 2009 Förstärkning arbetsmarknadspolitiken –Förstärkt stöd till korttidsarbetslösa –Prövar inriktningen inför hösten –Fortsatt inriktning på sökstöd

11 Finansdepartementet A-kassan Rådets bedömning –Blocköverskridande överenskommelse om en statlig arbetslöshetsförsäkring med konjunkturberoende ersättning bör införas Kommentar –Konjunkturberoende inslag finns i och med de aktiva åtgärderna –En statlig obligatorisk försäkring innebär slutet för frivilliga A-kassor och påverkar arbetsmarknadens funktionssätt i grunden, t.ex. facklig organisationsgrad, kollektivavtalens ställning och lönebildningen –I praktiken svårt att genomföra som blocköverskridande överenskommelse

12 Finansdepartementet Rådets syn på skattepolitiken Höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt –Hög självfinansieringsgrad Steg 3 i jobbskatteavdraget –Effektiv reform med en bra fördelningsprofil ROT-avdraget –Välmotiverat utifrån etablerade teoretiska argument. Reformen skapar ett enkelt och stabilt skattesystem med enhetliga regler Sänkning av bolagsskattesatsen –Välmotiverad mot bakgrund av forskningen på området som visar på negativa effekter på skattebasen av en hög bolagsskatt

13 Finansdepartementet Förhindra att arbetslösheten biter sig fast Motverka att en internationell kris medför att efterfrågan faller kraftigt och medför stigande arbetslöshet Säkra att återhämtningen medför att tillväxten slår igenom i stigande sysselsättning Förhindra att återhämtningen ger kostnads- och inflationstryck som bidrar till att arbetslösheten biter sig fast

14 Finansdepartementet Kommentarer på rådets förslag på ytterligare stimulansåtgärder Stöd för upprustning av det kommunala bostadsbeståndet –En ineffektiv åtgärd med hög kostnad per jobb och betydande dödviktskostnader. Skapar dessutom incitament för fastighetsägare att inte genomföra löpande renoveringar Tillfällig skatterabatt på pensionsinkomster –Överenskommelse har slutits i pensionsgruppen för att stabilisera pensionerna Höjning av studiemedlen –Efterfrågestimulerande åtgärder bör inte användas så länge direkt jobbskapande åtgärder är mer effektiva. Efterfrågestimulanser är jämförelsevis dyra åtgärder, dvs. kostnaden per jobb är hög

15 Finansdepartementet Effekter av olika åtgärder Temporär/Permane nt Kostnad, brutto (mdkr) Sysselsättning (antal personer) Kostnad per jobb netto (mnkr) Statsbidrag till kommunsektorn Temporär79 0000,3 InfrastrukturTemporär0,45000,5 StudiemedelPermanent0,42001,7* Sänkt skatt pensionsinkomster Temporär0,72002,2 Upprustning hyreshus Temporär25003,7 *Brutto


Ladda ner ppt "Finansdepartementet Kommentarer till Finanspolitiska rådets rapport 2009 11 maj 2009 Anders Borg."

Liknande presentationer


Google-annonser