Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Anders Friberg Länsstyrelsen i Örebro län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Anders Friberg Länsstyrelsen i Örebro län."— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Anders Friberg Länsstyrelsen i Örebro län

2 Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samt främja länets utveckling

3 Kapacitet Beredskap

4 Samverka Stödja Utveckla

5 Ensamkommande barn 237 av 290 kommuner

6

7 Brett samarbete

8 Vad är sfi ?

9 Svenska för invandrare (sfi) Kommunerna är huvudmän för sfi och är skyldiga att se till att sfi erbjuds dem som har rätt till denna undervisning. Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Alfabetisering ingår och får ske på elevens modersmål. Rätt att delta har den som är bosatt i kommunen och som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Det gäller från och med det andra kalenderhalvåret det år de fyller 16 år. Sfi ska i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmar undervisningstid i veckan.

10 Sfi styrs av både skollagen och vuxförordningen Övergripande mål i skollagen 2 § Målet för utbildning i svenska för invandrare är att vuxna invandrare ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Nytt i vuxförordningen 25 § Utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året.

11 Utgångspunkten för Länsstyrelsens arbete är propositionen 2009/10:60 om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Länsstyrelserna ska vidareutveckla samverkan på regional nivå, särskilt när det gäller samordning av Sfi. Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring svenska för invandrare (sfi)

12 Skapa forum för samverkan, verka för interkommunalt samarbete Stödja en verksamhetsutveckling inom sfi, särskilt med inriktning på yrkesinriktad sfi Sprida goda exempel

13 Samordna statliga aktörer Lyfta och synliggöra de hinder som finns för en verksamhetsutveckling

14 För att stödja verksamhetsutvecklingen och det interkommunala samarbetet är sfi ett av de områden som prioriteras när det gäller fördelningen av medel enligt §37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

15 Kommunal samverkan viktig Målet är att individen ska få bättre anpassad sfi och snabbare komma i egenförsörjning. Kommunal samverkan krävs Osäkerhet kring de juridiska förutsättningarna Former, utbud och samverkan kring Sfi skiljer sig åt I de flesta län finns eller utvecklas mellankommunal samverkan kring sfi

16 Andra parter Samarbete behövs också med Arbetsförmedlingen, universitet och högskolor, andra utbildningsanordnare, branschorganisationer m. fl. Oklart vad som är Arbetsförmedlingens och kommunens finansiella ansvar Arbetsförmedlingens roll i utvecklandet av yrkesinriktad svenskundervisning är fortfarande otydlig

17 Roller och ansvar En samsyn kring rollfördelning och samverkansområden behövs Lokala överenskommelser -viktigt verktyg för praktiskt samarbete Det lokala samarbetet förutsätter att man tydliggjort rollerna nationellt På regional nivå bör man ta fram strategiska överenskommelser om vad man vill åstadkomma Etableringsreformen är beroende av lokalt och regionalt engagemang

18 Utmaningar Etableringen domineras av kommunala insatser Centralt upphandlad verksamhet hos Af måste kopplas ihop med lokala förutsättningar. Arbetsförmedlingens insatser behöver anpassas för de olika målgrupperna av nyanlända. Språk, hälsotillstånd etc.j Viktigt att Af:s insatser, Sfi och So sker parallellt Närmare koppling mellan de arbetsförberedande aktiviteterna och svenskundervisningen, till exempel genom yrkesinriktad Sfi. Restider när Af:s insatser inte är synkroniserade med kommunernas Vem finansierar resekostnader?

19 Främja alla aktörers möjlighet till fortsatt utvecklingsarbete Skapa kanaler för att sprida goda exempel från pågående utvecklingsarbete Stimulera utvecklingsarbete inom alla relevanta arbetsfält Stärka samordning av utvecklingsarbete Ta fram ny kunskap för riktat utvecklingsarbete Prioritera instrument som stärker individens ställning Utvecklingsområden

20 Aktuella utredningar Sfi-peng för ökad valfrihet och individanpassning Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur en sfi-peng kan utformas. Ett system med sfi-peng skulle innebära att individen själv kan välja utbildningsanordnare, offentlig eller fristående, och att utbildningsanordnaren får en ersättning (sfi-peng) som följer individen. Genom införandet av sfi-peng ökar konkurrensen mellan olika anordnare och därmed kan valfriheten för den enskilde öka. Betänkande ska överlämnas till departement 31 december 2012.

21 Goda exempel www.lansstyrelsen.se/integration Gå in under fliken sfi och goda exempel

22 Arosdöttrarna –sfx Västmanland Ett projekt medfinansierat av Europeiska Flyktingfonden

23 Arosdöttrarna - sfx Västmanland jan 2011- juni 2013 Mål: Erbjuda en alternativ sfi med yrkesinriktning för analfabeter och lågutbildade kvinnor. Testa och utveckla metoden. Beskriva pedagogiken så att den kan förmedlas till andra sfi–utbildningar. Ta fram en modell för samarbete och samordning av sfi med yrkesinriktning över kommungränserna.

24 Genomförande Två grupper med 15 platser - två yrkesområden; omvårdnad och lokalvård Rutiner för urval, antagning samt ansvarsfördelning mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och ABF utarbetas Antagningen sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen genom etableringssamtal Praktikplatser tas fram i nära samarbete med Af och lotsen Löpande intagning Utvärdering

25 Utvärdering och uppföljning Utvärdera den pedagogiska metoden och ringa in framgångsfaktorer Utvärdera genomförandet av projektet och hur samverkan utvecklats Följa upp indikatorerna, mäta effekten av utbildningen

26 ARBETSMARKNADSUTBILDNING med Sfi

27 Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Gävleborgsmodellen Arbetsmarknads utbildning AF 25 tim SFI/Yrkessvenska 15 tim Kommun Matchning mot ARBETE

28 Arbetsmarknadsutbildning med sfi TYDLIG ARBETSLINJE MATCHNING MOT ARBETE SPRÅKET- en nyckel för tillträde till arbetslivet! ALLT PÅ EN GÅNG! FÖRR: 1. SFI 2. SAS 3. Förberedande 4. Praktik 5. AUB 6. Arbete NU: 1.SFI/Praktik 2.AUB med SFI 3.Matchning 4.Arbete

29 Utbildningar Lokalvård, Bollnäs Svets och CNC, Söderhamn Skogsbruk, Hudiksvall Handel, Gävle Restaurang/kök, Söderhamn Svets och Vmek, Sandviken 2 st Service-Hushållsnära tjänster för korttidsutbildade och analfabeter Hudiksvall och Gävle Vårdutbildning (USK), Hudiksvall Personlig assistent, Gävle

30 Snabbare väg till arbete och egen försörjning– allt på en gång! Regionalt perspektiv; en förutsättning för t ex rätt volym. Att resa går bra! Språket- en nyckel till arbetsmarknaden! Tydlig arbetslinje – matchning mot arbete! Samtliga 10 kommuner i länet deltar

31 Sfx – en snabbare väg till svenska språket och yrkesarbete, Stockholms län Svenska för yrkesutbildade - svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm och Kommunförbundet Stockholms län. Alla som bor i länet får söka kurserna. Vissa kurser börjar från Sfi-nivå andra börjar på Sas- nivå (grundskole- och gymnasiesvenska). Samma CSN-regler gäller som för vanliga kurser i Sfi och Sas. ”Prata med en studievägledare i din kommun”.

32 Sfa - medicin, Svenska för akademiker med medicininriktning, Södertälje kommun SFEJ - Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare, Stockholms stad Sff, Svenska för företagare, Botkyrka kommun Sfh, Svenska för hantverkare, Haninge kommun SFP, Svenska för pedagoger, Stockholms stad Sfinx, Svenska för ingenjörer, Järfälla kommun och Stockholms stad Sfl, Svenska för lastbilsförare, Stockholms Stad Sfb, Svenska för bussförare, Tyresö kommun

33 Du studerar svenska med fokus på yrkesspråket. Samtidigt lär du dig hur arbetsmarknaden och ditt yrke fungerar i Sverige. Om möjligt erbjuds praktik på en arbetsplats och chans att komplettera utbildningen på högskola eller gymnasium. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Du får: » Engagerade lärare som känner till ditt yrke. » Motiverade klasskamrater som dela dina intressen. » Kunskap i yrkessvenskan och hur ditt yrke fungerar i Sverige. » Kontakter och hjälp att komma ut på den svenska marknaden.

34 Namn Länsstyrelsen i X län E-post adress telefonnummer Kontakta oss gärna!


Ladda ner ppt "Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi Anders Friberg Länsstyrelsen i Örebro län."

Liknande presentationer


Google-annonser