Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi"— Presentationens avskrift:

1 Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi
Skriv in ditt eget namn i presentationen. Kom ihåg sista sidan! På anteckningssidorna finns förslag på text som är kopplad till bilderna, som du själv anpassar för den målgrupp du skall använda presentationen för och för vilket budskap du vill förmedla. Anders Friberg Länsstyrelsen i Örebro län

2 Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samt främja länets utveckling
Personlig inledning. Några exempel/förslag på olika ingångar: Vad är det Länsstyrelserna gör inom integrationsområdet ….dina egna personliga reflektioner som är kul och bra…. ….Lst uppdrag, som är ytterligare en pusselbit i etableringspusslet…. En övergripande presentation av uppdraget med preciseringar i de olika delarna i efterföljande bilder. Det finns 21 länsstyrelser i Sverige – en i varje län. Länsstyrelserna är självständiga myndigheter, men samverkar intensivt sinsemellan. Vår viktigaste uppgift är att se till att de målet ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”, som riksdag och regering har slagit fast uppnås samtidigt som hänsyn tas till länets förutsättningar. Länsstyrelsen är en spindel i nätet mellan människor och kommuner å ena sidan samt regering, riksdag och centrala myndigheter å andra sidan.

3 Kapacitet Beredskap En av länsstyrelsernas viktigaste uppgifter är att se till att kommunerna är väl förberedda - att det finns kapacitet och beredskap för att ta emot vissa nyanlända invandrare i landets kommuner. Detta gör länsstyrelserna genom att träffa överenskommer om mottagande för bosättning med landets kommuner. Vi fördelar pengar från staten till kommuner och kommunalförbund för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan i arbetet med nyanlända invandrare, s.k. § 37 medel. I år är sfi särskilt utpekat som ett utvecklingsområde. 1. Länsstyrelserna förhandlar och träffar överenskommelser med kommuner om mottagande av vissa nyanlända invandrare. Förutsättningarna för förvärvsarbete i kommunerna utgör en utgångspunkt när länsstyrelserna/vi förhandlar om platser. 2. Länsstyrelserna/vi överlägger dessutom med kommunerna om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Det arbetet genomförs under ledning av Migrationsverket. 3. Länsstyrelserna medverkar till att det finns beredskap och kapacitet i kommunerna, så de är väl förberedda att ta emot nyanlända. Vi stimulerar samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända invandrare. Genom samverkan skapas goda förutsättningar för nyanlända invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

4 Samverka Stödja Utveckla
Länsstyrelserna främjar och stimulerar regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter och andra aktörer som anordnar aktiviteter för nyanlända invandrare. De flesta länen har ett regionalt samverkansråd, exempelvis Migrationsråd, RÖK, RUNE osv Länsstyrelsen stödjer kommuner i samordningen av svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. Länsstyrelserna följer också upp insatser för nyanlända invandrare på regional och kommunal nivå som ett led i att utveckla processen. .   

5 Ensamkommande barn 237 av 290 kommuner
Länsstyrelserna överlägger också med landets kommuner om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Den 1 juli 2006 genomfördes ett antal lagändringar vilket medförde att ansvaret för att tillhandahålla boende och omsorg för ensamkommande barn och ungdomar övergick från staten till landets kommuner. Sedan den 1 januari 2011 företräder länsstyrelserna staten vid förhandlingarna med kommunerna om tillhandahållande av platser för ensamkommande barn och ungdomar. Länsstyrelsen överlägger med kommunerna under ledning av Migrationsverket. Ensamkommande barn och ungdomar är en tillgång för landets kommuner. Rätt anpassade individuella insatser kan leda till en positiv utveckling både för individen och kommunen som får tillgång till ökade resurser. Pilen visar utvecklingen av antalet mottagna asylsökande barn och ungdomar de senaste åren. Trenden har under senare år varit att betydligt fler har sökt sig till Sverige. En trend som Migrationsverkets prognos visar skall hålla i sig ända till Främst från Afghanistan och Somalia. Sedan 2006 är Sverige ett av de större mottagarländerna i Europa

6 Myndigheterna samverkar i bosättningen
Myndigheterna samverkar i bosättningen. Det ärt Migrationsverket som beräknar hur många nyanlända invandrare som omfattas av flyktingmottagandet och som har behov av plats för bosättning i en kommun under det kommande året. Arbetsförmedlingen fastställer, efter samråd med länsstyrelserna och Migrationsverket, en länsvis fördelning av mottagningsbehovet i varje län. Länsstyrelserna träffar sedan överenskommelser med kommunerna inom det aktuella länet om mottagande för bosättning

7 Brett samarbete Olika län har olika förutsättningar att ta emot nyanlända invandrare. Vi är väldigt bra på att samarbeta, samverka och samtala. Nästa steg är att också bli bra på att samhandla!!! Det finns en massa bra samverkansprojekt på nationell, regional och lokal nivå. Många projekt är inom områden som stimulerar sociala hållbarhet, tillväxt och landsbygd. På nationell nivå samverkar länsstyrelserna med andra myndigheter genom en central samverkansdelegation. I samverkansdelegationen medverkar även Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan och Sveriges kommuner och landsting. I myndigheternas regleringsbrev för 2012 finns ett gemensamt uppdrag att utveckla samverkan kring etableringen. På regional nivå leder länsstyrelserna den strategiska samverkan genom olika former av samverkansråd. Deltagande parter är ofta Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommuner, regionförbund/kommunalförbund och landsting. Andra parter kan vara Försäkringskassan, näringslivsföreträdare och idéburna sektorn. På lokal nivå samordnar Arbetsförmedlingen de olika etableringsinsatser som nyanlända invandrare erbjuds. Arbetsförmedlingen initierar lokala överenskommelser med företrädelsevis kommunerna i syfte att klargöra olika ansvarsområden. Länsstyrelsen stödjer samarbetet och bidrar till utveckling av olika etableringsinsatser.

8 Vad är sfi ?

9 Svenska för invandrare (sfi)
Kommunerna är huvudmän för sfi och är skyldiga att se till att sfi erbjuds dem som har rätt till denna undervisning. Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Alfabetisering ingår och får ske på elevens modersmål. Rätt att delta har den som är bosatt i kommunen och som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Det gäller från och med det andra kalenderhalvåret det år de fyller 16 år. Sfi ska i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmar undervisningstid i veckan. Svenskundervisning för invandrare (sfi) utgör tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen (komvux) och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) det offentliga skolväsendet för vuxna. Kommunerna är huvudmän för sfi och är skyldiga att se till att sfi erbjuds dem som har rätt till denna undervisning. Kommunerna kan upphandla sfi av andra aktörer. Även en folkhögskola kan vara huvudman för utbildning som motsvarar sfi. Folkhögskolan har rätt till ersättning för kostnaden för elevernas utbildning från elevernas hemkommun. Syfte Sfi syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Alfabetisering ingår och får ske på elevens modersmål. Däremot ingår inte samhällsinformation sedan några år tillbaka. Vem får delta? Rätt att delta har den som är bosatt i kommunen och som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Det gäller från och med det andra kalenderhalvåret det år de fyller 16 år. Rätten omfattar deltagande i en folkhögskolas utbildning som motsvarar sfi. Den som vill delta i en folkhögskolas sfi ska anmäla detta till sin hemkommun. Kommunerna ska aktivt verka för att de som omfattas av etableringslagen kan börja sfi en månad från det att den nyanlände anmält sig till en sfi-kurs hos kommunen. För övriga ska undervisningen kunna påbörjas inom tre månader om det inte finns särskilda skäl. Kommunen ska också verka för att nå ut med information till dem som har rätt till sfi och motivera dem att delta i utbildningen. Omfattning Sfi ska i genomsnitt under en fyraveckorsperiod omfatta minst 15 timmar undervisningstid i veckan.

10 Sfi styrs av både skollagen och vuxförordningen
Övergripande mål i skollagen 2 § Målet för utbildning i svenska för invandrare är att vuxna invandrare ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Nytt i vuxförordningen 25 § Utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året. Sfi enligt skollagen Övergripande mål 2 § Målet för utbildning i svenska för invandrare är att vuxna invandrare ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den nya skollagen, – Skollag (2010:800), - hittar ni här: Här hittar ni den nya vuxförordningen Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning,  som ersätter SFI-förordningen: För att lyfta fram något som är nytt kan vi nämna: I det 2 kap, §25 i den nya vuxförordningen står att: 25 § Utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året.

11 Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring svenska för invandrare (sfi)
Utgångspunkten för Länsstyrelsens arbete är propositionen 2009/10:60 om nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Länsstyrelserna ska vidareutveckla samverkan på regional nivå, särskilt när det gäller samordning av Sfi.

12 Skapa forum för samverkan, verka för interkommunalt samarbete
Stödja en verksamhetsutveckling inom sfi, särskilt med inriktning på yrkesinriktad sfi Sprida goda exempel

13 Samordna statliga aktörer
Lyfta och synliggöra de hinder som finns för en verksamhetsutveckling en av länsstyrelsernas viktigsate uppgifter är att samordna statliga myndigheterna i länet

14 För att stödja verksamhetsutvecklingen och det interkommunala samarbetet är sfi ett av de områden som prioriteras när det gäller fördelningen av medel enligt §37 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

15 Kommunal samverkan viktig
Målet är att individen ska få bättre anpassad sfi och snabbare komma i egenförsörjning. Kommunal samverkan krävs Osäkerhet kring de juridiska förutsättningarna Former, utbud och samverkan kring Sfi skiljer sig åt I de flesta län finns eller utvecklas mellankommunal samverkan kring sfi

16 Andra parter Samarbete behövs också med Arbetsförmedlingen, universitet och högskolor, andra utbildningsanordnare, branschorganisationer m. fl. Oklart vad som är Arbetsförmedlingens och kommunens finansiella ansvar Arbetsförmedlingens roll i utvecklandet av yrkesinriktad svenskundervisning är fortfarande otydlig

17 Roller och ansvar En samsyn kring rollfördelning och samverkansområden behövs Lokala överenskommelser -viktigt verktyg för praktiskt samarbete Det lokala samarbetet förutsätter att man tydliggjort rollerna nationellt På regional nivå bör man ta fram strategiska överenskommelser om vad man vill åstadkomma Etableringsreformen är beroende av lokalt och regionalt engagemang

18 Utmaningar Etableringen domineras av kommunala insatser
Centralt upphandlad verksamhet hos Af måste kopplas ihop med lokala förutsättningar. Arbetsförmedlingens insatser behöver anpassas för de olika målgrupperna av nyanlända. Språk, hälsotillstånd etc.j Viktigt att Af:s insatser, Sfi och So sker parallellt Närmare koppling mellan de arbetsförberedande aktiviteterna och svenskundervisningen, till exempel genom yrkesinriktad Sfi. Restider när Af:s insatser inte är synkroniserade med kommunernas Vem finansierar resekostnader?

19 Utvecklingsområden Främja alla aktörers möjlighet till fortsatt utvecklingsarbete Skapa kanaler för att sprida goda exempel från pågående utvecklingsarbete Stimulera utvecklingsarbete inom alla relevanta arbetsfält Stärka samordning av utvecklingsarbete Ta fram ny kunskap för riktat utvecklingsarbete Prioritera instrument som stärker individens ställning

20 Aktuella utredningar Sfi-peng för ökad valfrihet och individanpassning
Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur en sfi-peng kan utformas. Ett system med sfi-peng skulle innebära att individen själv kan välja utbildningsanordnare, offentlig eller fristående, och att utbildningsanordnaren får en ersättning (sfi-peng) som följer individen. Genom införandet av sfi-peng ökar konkurrensen mellan olika anordnare och därmed kan valfriheten för den enskilde öka. Betänkande ska överlämnas till departement 31 december 2012.

21 Goda exempel www.lansstyrelsen.se/integration
Gå in under fliken sfi och goda exempel

22 Arosdöttrarna –sfx Västmanland
Ett projekt medfinansierat av Europeiska Flyktingfonden

23 Arosdöttrarna - sfx Västmanland jan 2011- juni 2013
Mål: Erbjuda en alternativ sfi med yrkesinriktning för analfabeter och lågutbildade kvinnor. Testa och utveckla metoden. Beskriva pedagogiken så att den kan förmedlas till andra sfi–utbildningar. Ta fram en modell för samarbete och samordning av sfi med yrkesinriktning över kommungränserna.

24 Genomförande Två grupper med 15 platser - två yrkesområden; omvårdnad och lokalvård Rutiner för urval, antagning samt ansvarsfördelning mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och ABF utarbetas Antagningen sker i nära samarbete med Arbetsförmedlingen genom etableringssamtal Praktikplatser tas fram i nära samarbete med Af och lotsen Löpande intagning Utvärdering

25 Utvärdering och uppföljning
Utvärdera den pedagogiska metoden och ringa in framgångsfaktorer Utvärdera genomförandet av projektet och hur samverkan utvecklats Följa upp indikatorerna, mäta effekten av utbildningen

26 ARBETSMARKNADSUTBILDNING
med Sfi

27 Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Gävleborgsmodellen
utbildning AF 25 tim SFI/Yrkessvenska 15 tim Kommun Matchning mot ARBETE

28 Arbetsmarknadsutbildning med sfi TYDLIG ARBETSLINJE
SPRÅKET- en nyckel för tillträde till arbetslivet! ALLT PÅ EN GÅNG! MATCHNING MOT ARBETE FÖRR: 1. SFI 2. SAS 3. Förberedande 4. Praktik 5. AUB 6. Arbete NU: SFI/Praktik AUB med SFI Matchning Arbete

29 Utbildningar Lokalvård, Bollnäs Svets och CNC, Söderhamn
Skogsbruk, Hudiksvall Handel, Gävle Restaurang/kök, Söderhamn Svets och Vmek, Sandviken 2 st Service-Hushållsnära tjänster för korttidsutbildade och analfabeter Hudiksvall och Gävle Vårdutbildning (USK), Hudiksvall Personlig assistent, Gävle

30 Snabbare väg till arbete och egen försörjning– allt på en gång!
Regionalt perspektiv; en förutsättning för t ex rätt volym. Att resa går bra! Språket- en nyckel till arbetsmarknaden! Tydlig arbetslinje – matchning mot arbete! Samtliga 10 kommuner i länet deltar

31 Sfx – en snabbare väg till svenska språket och yrkesarbete, Stockholms län
Svenska för yrkesutbildade - svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholm och Kommunförbundet Stockholms län. Alla som bor i länet får söka kurserna. Vissa kurser börjar från Sfi-nivå andra börjar på Sas-nivå (grundskole- och gymnasiesvenska). Samma CSN-regler gäller som för vanliga kurser i Sfi och Sas. ”Prata med en studievägledare i din kommun”. I Stockholms län har man gått över från avsiktsförklaring till ök. En samordningstjänst för alla sfx skall betalas av alla kommuner i länet, beräknas undertecknas den 12 okt.

32 Sfa - medicin, Svenska för akademiker med medicininriktning, Södertälje kommun
SFEJ - Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare, Stockholms stad Sff, Svenska för företagare, Botkyrka kommun Sfh, Svenska för hantverkare, Haninge kommun SFP, Svenska för pedagoger, Stockholms stad Sfinx, Svenska för ingenjörer, Järfälla kommun och Stockholms stad Sfl, Svenska för lastbilsförare, Stockholms Stad Sfb, Svenska för bussförare, Tyresö kommun

33 Du studerar svenska med fokus på yrkesspråket.
Samtidigt lär du dig hur arbetsmarknaden och ditt yrke fungerar i Sverige. Om möjligt erbjuds praktik på en arbetsplats och chans att komplettera utbildningen på högskola eller gymnasium. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Du får: » Engagerade lärare som känner till ditt yrke. » Motiverade klasskamrater som dela dina intressen. » Kunskap i yrkessvenskan och hur ditt yrke fungerar i Sverige. » Kontakter och hjälp att komma ut på den svenska marknaden.

34 Kontakta oss gärna! Namn Länsstyrelsen i X län E-post adress
telefonnummer


Ladda ner ppt "Länsstyrelsernas roll och uppdrag kring sfi"

Liknande presentationer


Google-annonser