Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun"— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun
Så här jobbar vi!

2 Exempel på vad som gjorts den senaste tiden
Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf ) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi med handlingsplan (Kf ) Framtids/strukturplaner ( kf )

3 Bakgrund Utvecklingsstrategi ( US)
( Kf nov 2011) Beslut om att hos Energimyndigheten ansöka om stöd till energieffektivisering enlig SFS 2009:1533 KS § 10 Beslut om att underteckna Borgmästaravtalet (undertecknades av Ingvar Jarfjord den 10 jan. 2012) KS § 89, Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020

4 Likheter och skillnader
Kommunorganisationen Hela Sävsjö kommun Energi och Klimatstrategi med handlingsplan Åtar sig vissa förpliktelser Ta fram statistik Återrapportera Syftar till att minska CO2-utsläpp,öka energi-effektivitet samt ökad användning av förnyelsebara energikällor

5 Energi- och Klimatstrategi
- innehåller både kommunorganisationen och Sävsjö Kommun som organisation - anpassning till borgmästaravtalet. - bakgrundsmaterial till handlingsplan Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö kommun - inrymmer de förslag på åtgärder som nämnder och bolag lämnat samt de investeringar som är beslutade i budget 2013 och som berör energi och klimat.

6 Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö
Innehåller följande kapitel; Inledning Genomförande Åtgärdsområden Effektivare energianvändning Förnybar energi Hållbara transporter Hållbar samhällsplanering Hållbar konsumtion och livsstil Anpassning till klimatförändringar Mål och förväntat resultat Koppling till övriga styrdokument Kommentarer Beskrivning av aktiviteter, åtgärder och ansvar Beslut kf

7 Hur blir vi alla bättre på att visa detta?
Kartläggning Vi kunde konstatera att mycket redan görs ute i verksamheterna, säkert likadant bland företag, organisationer och privatpersoner. Hur blir vi alla bättre på att visa detta? Hemsida Tidningen Tillsammans Utställningar / mässa / seminarier/workshops Miljöpris Goda exempel inspirerar andra !

8 Huvuddragen i förslagen
Effektivare energianvändning i befintliga fastigheter( energikartläggning, driftoptimering, ventilationsåtgärder, förnyelsebara energikällor som solenergi mm) Kompetensutveckling i energifrågor / information ( utbildning, workshops, seminarier, studiebesök, mässor, nätverk, nyhetsbrev osv) Transporter ( gång- och cykelvägar, cykelkampanjer, samordning transporter, sparsam körning) Hållbar planering av samhällsbyggande och infrastruktur ( trafiksäkerhetshöjande åtgärder, ombyggnad stationsområden detaljplanering, exploatering av nya områden mm)

9 CO2- utsläpp (t) År 1990 År 2008 t varav transport t (75,4%) och byggnader, utrustning / anläggningar och industrier t (24,6%) t varav transport t (51,6%) och byggnader, utrustning / anläggningar och industrier t (48,4%)

10 Så här jobbar vi ! Aktiviteter Förstudie Energieffektivisering
Deltagit i Hushållningssällskapets sommarmöte 23 mars Earth hour arrangemang/mässa/utställningar Miljöarbete inom skolan Miljöpris

11 Så här jobbar vi! Samordnade transporter ( hemtjänst, skolskjutsar, mattransport, ny organisation mm) Kommunal service (tävlingar på skolor för att minska matsvinnet, ökat andelen miljövänliga inköp, ökad dialog med tillagnings och mottagningskök, utbildning för personal öka andel ekologiska produkter) Gata Park, krav på miljövänligt bränsle vid maskin och grusupphandling, återvinning av rivna massor ingår i asfaltsupphandling, utbyte av armaturer på gatubelysningsnätet mm

12 Så här jobbar vi! Va/Renhållning, vid nyinstallationer av pumpar och andra energikrävande maskiner tas den framtida energiförbrukningen alltid i beaktning. Va/ Renhållning, ständigt pågående arbete med att minska mängden ovidkommande vatten. Mycket arbete görs inom fastighetssidan både när det gäller kommunens fastigheter och de kommunala bolagen. Många av kommande investeringar i budget direkt koppling till energieffektivisering och bättre miljö.

13 Tankställe för fordonsgas vid den nyanlagda vägen intill Sävsjö Biogas.
Invigning 18 juni 2013

14 Utbyggnad av Stockarydsterminalen
Ny väg 761: Arbetsplan i Borlänge för godkännande Detaljprojektering pågår Färdig 2014 Idag: lastbilstransporter lastas på räls Stockarydsterminalen AB + Stora Enso Utbyggnad pågår Sveriges största öppna terminal för skogliga produkter Ökat behov av biobränsle, fler transporter Södergående växel för att öka kapaciteten på Stambanan.

15 Nya tågstopp och tillgänglighetsanpassning av stationer öppnar för nya möjligheter till pendling
7 dagliga avgångar mellan Nässjö- Stockaryd (Alvesta) 2013 Resandet på sträckan har fördubblats Tillgängliga och attraktiva bytespunkter medför fler resande Tillgänglighetsanpassning av Sävsjö station, etapp 1 är klar. Resandeökningen medför en ökad satsning av antal avgångar. ”Stadstrafik” till vårdcentralen och södra industriområdet Ökad närtrafiksatsning i Rörvik Hur kan resandet öka ytterligare?

16 Hur får Klimatrådets arbete effekt i kommunerna?
Samarbete kring frågorna ( ex Hushållningssällskapets sommarmöte i Vrigstad) Erfarenhets- och kunskapsutbyte (ex samordade transporter,) Uppmärksamhet kring frågorna ( ex klimatpris och tidningen + E

17 Hur får Klimatrådets arbete effekt i kommunerna?
Fokusområden(ex vår handlingsplan) Bidrar till idéer och inspiration


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser