Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fokus Framtid - Etablering för välfärd. Uppehållstillstånd och uppehållsrätter i Sverige 2013 Fokus Framtid - Etablering för välfärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fokus Framtid - Etablering för välfärd. Uppehållstillstånd och uppehållsrätter i Sverige 2013 Fokus Framtid - Etablering för välfärd."— Presentationens avskrift:

1 Fokus Framtid - Etablering för välfärd

2 Uppehållstillstånd och uppehållsrätter i Sverige 2013 Fokus Framtid - Etablering för välfärd

3 Ensamkommande barn Flyktingar/ Nyanlända Anhöriga till flyktingar ”Nybyggare” Studenter Arbetskrafts- invandring Anhörig- kärleks- invandring INTEGRATION Vilka invandrare pratar vi om? Asylsökande Fokus Framtid - Etablering för välfärd

4 Antal asylsökande till Sverige 2000-2014 Källa: Migrationsverkets prognos feb -14 Fokus Framtid - Etablering för välfärd

5 Migrationsverkets boenden i Sverige Antal boendeplatser var 33500 den 28/10-13. Enligt Verkets prognoser kommer antalet platser vara mellan 38000 till 47000 den siste december 2014. Fokus Framtid - Etablering för välfärd

6 Den asylsökandes väg

7 Fokus Framtid - Etablering för välfärd Kvotflyktingar

8 Ensamkommande Flyktingbarn Fokus Framtid - Etablering för välfärd

9 Den som inte har egna pengar kan söka dagersättning från Migrationsverket: 71 kr/dag för ensam vuxen 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll 37 kr/dag för barn upp till 3 år 43 kr/dag för barn 4-10 år 50 kr/dag för barn 11-17 år Asylsökande kan få arbeta eller praktisera. Försörjning under tiden i Migrationsverkets boende Fokus Framtid - Etablering för välfärd

10 Vad händer vid ja på en ansökan? Fokus Framtid - Etablering för välfärd

11 7 Viktiga områden för samarbete Fokus Framtid - Etablering för välfärd Arbete Barnomsorg Försörjning Hälsa Språk Boende Utbildning

12 De tre myndigheternas uppdrag Migrationsverket kartlägger den nyanländes bakgrund under asyltiden tar fram nationell prognos för nyanlända ansvarar för bosättning av vissa nyanlända beslutar om statlig ersättning till kommuner och landsting Fokus Framtid - Etablering för välfärd

13 Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter ansvarar för etableringssamtal ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan ansvarar för upprättande av etableringsplan beslutar om etableringsersättning är uppdragsgivare till lotsar fastställer länstal efter samråd med länsstyrelsen och Migrationsverket Fokus Framtid - Etablering för välfärd

14 Länsstyrelserna medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända främjar regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som ordnar aktiviteter för nyanlända stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom sfi och samhällsorientering följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional och kommunal nivå Fokus Framtid - Etablering för välfärd

15 Mottagning länet 2007-2013 Fokus Framtid - Etablering för välfärd

16 Mottagandet av nyanlända i länet 201220132014 Länstal337/285854/6891313/743 (1027/592) Antal platser i överens- kommelser med kommunerna 345/270760/620763/490 (hittills) Mottagna412778 Fokus Framtid - Etablering för välfärd

17 Ersättning till kommunerna För asylsökande: -Ersättning för skolverksamhet och vissa särskilda kostnader -För ensamkommande barn För personer med uppehållstillstånd: -Grundersättning för mottagandet -Schablonersättning per mottagen person -Faktiska kostnader för försörjningsstöd för personer som inte får en etableringsplan -Ersättning för kostnader för försörjningsstöd tills etableringsersättningen börjar betalas ut -Ersättning för vissa särskilda kostnader (kvotflyktingar) -Stöd och service, hälso- och sjukvård för gamla, sjuka och funktionshindrade -Ensamkommande barn Fokus Framtid - Etablering för välfärd

18 Ny prestationsbaserad ersättning till kommuner för flyktingmottagande -Grundersättningen halveras från tio till fem prisbasbelopp, för 2014 innebär det från 444 000 till 222 000 kr -Extra ersättning för mottagande från ABO Kommuner som tar emot nyanlända från ABO får, utöver den befintliga schablonersättningen, 15 000 kr per mottagen individ (gäller även Kvot men inte EKB) -Trappstegsmodell införs Ersättning ges till de kommuner som haft högre mottagande än medianvärdet för riket under föregående år. Den trededel som haft det högsta mottagandet får 15 000 kr extra/person som tas emot under det aktuella året. Den tredjedel som haft det näst högsta får 10 000 kr/person och den tredje gruppen får 5 000 kr/pers. -Medel finns från 2014. Ersättningen till kommunerna ökar med 1,1 miljarder kronor Fokus Framtid - Etablering för välfärd

19 Paus Fokus Framtid - Etablering för välfärd

20 Sverige står inför en stor omställning på arbetsmarknaden; 1,5 miljoner går i pension Den viktigaste åtgärden för att underlätta generationsväxlingen är att förbättra integrationen av utrikes födda på arbetsmarknaden samt att underlätta för dem att bosätta sig också utanför storstads- och tillväxtområdena. Den viktigaste faktorn för regionernas befolknings- och arbetskraftstillväxt är inslaget av utrikes födda. Fokus Framtid - Etablering för välfärd Ökad invandring – en viktig tillväxtfråga.

21 Befolkningsutveckling 1992-2012 Fokus Framtid - Etablering för välfärd

22 Fokus Framtid - Etablering för välfärd Prognos befolkningsutveckling 2013-2023

23 Fokus Framtid - Etablering för välfärd Prognos befolkningsutveckling 2013-2023 - arbetsför ålder (18-64 år)

24 Fokus Framtid - Etablering för välfärd

25 Andel av befolkningen som är utrikes födda 31 dec 201231 dec 2013 Folkmängd Utrikes födda Folkmängd Utrikes födda Riket9 555 89315,4 9 644 86415,9 Stockholm2 127 00622,2 2 163 04222,6 Jämtland126 2016,9 126 4617,6 Berg7 2155,9 7 1606,7 Bräcke6 6559,4 6 5599,6 Härjedalen10 2467,3 10 2818,7 Krokom14 5905,7 14 6436,5 Ragunda5 4667,7 5 4588,9 Strömsund12 1389,3 11 9849,6 Åre10 4067,3 10 4208,1 Östersund59 4856,4 59 9567,1 Källa: SCB Fokus Framtid - Etablering för välfärd

26 Fokus Framtid - Etablering för välfärd

27 Fokus Framtid - Etablering för välfärd

28 Fokus Framtid - Etablering för välfärd

29 Antal inskrivna i etableringsuppdraget i Jämtland Fokus Framtid - Etablering för välfärd

30 Åldersfördelning - inskrivna i Jämtland Fokus Framtid - Etablering för välfärd

31 Utbildningsbakgrund – inskrivna i Jämtland Fokus Framtid - Etablering för välfärd

32 De femton vanligaste yrkesgrupperna – inskrivna i Jämtland Fokus Framtid - Etablering för välfärd

33 Regionförbundet Sju prioriteringar Företagande, innovation, forskning och utveckling Kompetens och kunskapsutveckling Resurssnålare och effektivare Besöksnäring och attraktivitet Infrastruktur och samhällsservice Socialt inkluderande och ett sunt liv Demografiska möjligheter Fokus Framtid - Etablering för välfärd

34 Övergripande mål (ett urval av 36 st) Fler arbetstillfällen Fler i högre utbildning Andelen utomnordiskt födda är lika som riksgenomsnittet Bra och utvecklat mottagande av alla nya länsinnevånare Förbättrade kommunikationer Bra bredband och god service Fokus Framtid - Etablering för välfärd

35 Integrationsstrategin ska handla om alla invandrare. Den regionala överenskommelsen RÖK, inriktar sig speciellt på mottagandet av flyktingar. Integrationsstrategin är tänkt som en brygga mellan det vi gör operativt, och strategierna i Rus och EU 2020 Kopplingar till tillväxtarbetet, inflyttarservice, kompetensförsörjning, barn och ungdomar mm. Utgår från 4 områden: - Arbete - Utbildning - Social sammanhållning - Boende Integrationsstrategi för Jämtlands län Fokus Framtid - Etablering för välfärd

36 Den regionala överenskommelsen RÖK skall bidra till: - att det nationella målet för integrationspolitiken, lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund ska få genomslag i länet. - att skapa samsyn om ansvar och ge stöd till regionala och lokala aktörer i deras arbete med tidiga etablerings- och mottagningsinsatser för nyanlända flyktingar och skyddsbehövande - ett samhälle med etnisk och kulturell mångfald där människor kompletterar varandra och ömsesidigt bidrar med sin kompetens och livserfarenhet.. Fokus Framtid - Etablering för välfärd

37 Utmaningar för länet på kort sikt att få de utrikesfödda i arbete i högre utsträckning matcha asylboende i länet mot etablering i länets kommuner på lång sikt tillgodose länets ökande kompetensbehov med fler utlandsfödda bostadsfrågan vår tillväxt och attraktionskraft är avgörande för hur vi kan locka till oss unga kompetenta medborgare framöver i konkurrens med övriga västvärlden Fokus Framtid - Etablering för välfärd

38 Slut! Fokus Framtid - Etablering för välfärd


Ladda ner ppt "Fokus Framtid - Etablering för välfärd. Uppehållstillstånd och uppehållsrätter i Sverige 2013 Fokus Framtid - Etablering för välfärd."

Liknande presentationer


Google-annonser