Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S VERIGE 1800-1921 - ekonomisk och politisk utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S VERIGE 1800-1921 - ekonomisk och politisk utveckling."— Presentationens avskrift:

1 S VERIGE 1800-1921 - ekonomisk och politisk utveckling

2 F REDEN 1809 Norden före Napoleonkrigen – Sverige (inkl Finland) och Danmark (Norge och Island). 1807 gick Napoleon och Ryssland samman och 1808 angrep Ryssland Sverige. I freden 1809 blev det svenska Finland ryskt. Sverige erövrade Norge från Danmark.

3 J ORDBRUKARLAND Skattebönder, frälsebönder och kronobönder Stabila skatter och … … ökade möjligheter att friköpa jorden … … ledde till förbättrad produktion

4 E FFEKTIVISERING AV JORDBRUKET Ny teknik: järnredskap etc. Nya foderväxter för djuren Potatis Laga skifte 1827 – från by till ensamgårdar. Lättare för bönderna att odla ny mark

5 K ONSEKVENSER AV EFFEKTIVISERING Ökad folkmängd 2,3 milj år 1800; 4,2 milj år 1870 Behov av arbetskraft inom jordbruket. Fler gifte sig och skaffade barn Bättre näring, färre krig ledde till ökad livslängd. Sociala skillnader växte: torpare, statare och backstugusittarna.

6 H ANDEL OCH INDUSTRI Böndernas överskott skapade marknad för hemslöjd Handelsmän bland bönderna skötte försäljningen Förlagssystem för textilier Förläggarna anlade fabriker – textilindustri Järn- och träindustrin exporterade varor Sågverk utmed kusten i Norrland

7 T RANSPORTER Ökad export blev möjlig genom förbättrade transporter Ångbåtar Staten byggde järnvägsstambanor. Göteborg- Stockholm klar 1862

8 S VERIGE I NDUSTRIALISERAS 1890-talet förbättrades de gamla industrierna (skog och malm) Nya industrier växte fram Thomasprocessen möjliggjorde framställning av smidbart stål i Sverige Pappersmassaindustrin växte fram

9 D E N YA S TORFÖRETAGEN ( SNILLEINDUSTRIER ) L M Ericsson 1876 (offentligt nät höjde efterfrågan) ASEA (trefas växelström) (statens investeringar i kraftverk m.m. ) SKF (kullager) Storföretagen viktiga i Sverige även i nutid

10 K APITALETS BETYDELSE FÖR INDUSTRIALISERINGEN Affärsbankerna kunde ge lån till industrierna (t.ex. Wallenbergs Stockholms Enskilda Bank 1856) Statens satsningar som stödde ekonomin Högkonjunkturen i Europa skapade stor efterfrågan

11 F OLKRÖRELSERNA & F ACKFÖRENINGAR Böne- och missionshus (reaktion mot religiöst förtryck) Nykterhetslogerna (bort med social misär och skapa förutsättningar för demokratisering) Folkets Hus (öppet politisk arbetarrörelse) Muraravtalet 1869 är Sveriges första kollektivavtal Yrkes- och branschförbund LO (Landsorganisation)bildades 1898

12 S VERIGES P OLITISKA U TVECKLING 1809 Ny författning: Ståndsriksdag och kung delade makten. Riksdagsreformen 1865: Två kamrar Första kammaren – röster efter inkomst och förmögenhet Andra kammaren – en man, en röst Minst inkomst på 800 riksdaler/året eller äga fastighet (gynnade bönderna) Dvs. 25 % av alla vuxna män Kvinnor fick inte rösta

13 L IBERALA IDÉER & N ATIONALISM Full näringsfrihet 1864 Folkskola 1842 – bl.a. fosterlandskärlek

14 D EMOKRATISKT GENOMBROTT Sekelskifte: ökade krav på allmän rösträtt Politiska partier Socialdemokratiska arbetarpartiet 1889, Hjalmar Branting: kortsiktiga krav: allmän rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Liberalerna: krav på allmän rösträtt Konservativa: Högerpartiet satte försvarsfrågan i fokus (nationalism som enande kraft) Reform 1907: alla män som betalat skatt får rösta i andra kammaren (ca 80%) Kraven på kvinnlig rösträtt växte bland liberala

15 M AKTSKIFTE I RIKSDAGEN Reformens konsekvenser år 1911: liberalerna största partiet, Karl Staaf Ville genomföra sociala reformer Försvarsstriden och bondetåget Ny konservativ regering

16 S VERIGE UNDER 1: A VÄRLDSKRIGET Kraftigt höjd försvarsbudget Sverige neutralt Livsmedelsexport till Tyskland ledde till blockad av Sverige Följden var stigande priser och brist på livsmedel Industrierna i Sverige blomstrade Dålig skörd 1916: stora konsekvenser Nederlag för högern 1917 Ny regering, liberalernas Nils Edén, Hjalmar Branting finansminister

17 A LLMÄN OCH LIKA RÖSTRÄTT Viktigaste frågan för liberaler och socialdemokrater Hårt motstånd från kung och högern 1:a VK bidrog till oroligheter, bl.a. den ryska revolutionen. Oroligheter i omvärlden bidrog till att Gustav V gav efter. Vissa storföretagare medverkade i syfte att stabilisera arbetsmarknaden 1921 allmän rösträtt (även för kvinnor)


Ladda ner ppt "S VERIGE 1800-1921 - ekonomisk och politisk utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser