Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför finns Ansvarskommittén?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför finns Ansvarskommittén?"— Presentationens avskrift:

1 Varför finns Ansvarskommittén?
Demografiska och ekonomiska utmaningar Göteborg den 15 april 2005 Av Björn Sundström Sveriges Kommuner och Landsting

2

3

4 Tilläggsdirektiven Fyra utpekade områden:
Det samlade kommunala uppdraget Hälso- och sjukvårdens struktur och uppgiftsfördelning Regional utveckling och den regionala samhällsorganisationen Den statliga styrningen av samhällsorganisationen Definiera likvärdigheten Åtagandet prövas ständigt av alla nivåer Strukturella problem och andra problem Slutbetänkande 28 februari 2007

5 Den demografiska utmaningen

6 Andelen unga och gamla i förhållande till andelen 19-64 åringar

7 Förändring av antalet personer i olika åldrar
Arbetskraftsutbudet i den mest yrkesaktiva gruppen år beräknas öka med personer

8 Kommunal styckkostnad, 2003

9 Genomsnittlig kostnad per person inom äldreomsorgen
Ålder Kvinnor Män 65-74 10 700 10 200 75-79 36 700 27 900 80-84 81 400 56 000 85-89 90+ Källa: Kommunförbundet

10 Födda 40-talisterna Dagens 80-åringar Baby-boom Baby-boom
Kris i befolknings- frågan

11 Den demografiska utmaningen
Befolkningsutveckling i lokala arbetsmarknader Andel sysselsatta inom äldreomsorgen Källa: SCB samt Svenska Kommunförbundets långtidsutredning

12 Befolkningsförändringar i riket 1960–1999 samt prognos 2000–2050

13 Kostnader per capita - sista levnadsåret

14 Äldreomsorg - beräknad behovsutveckling

15 Ökad återstående medellivslängd mellan 1980 och 2003 vid olika åldrar

16 Den ekonomiska utmaningen

17 Bruttonationalprodukten (BNP) 1950- Miljoner kr, 2000 års priser

18 Offentlig konsumtion 1950–2000
Källa: Långtidsutredningen

19 Är skattetaket nått?

20

21 Resultat före e.o. poster i kommuner och landsting åren 1997–2008, miljarder kronor

22 Det långsiktiga behovet av kommunalskatt
Källa: Svenska Kommunförbundets långtidsutredning Kommunala framtider (år 2002)

23 Omfördelning av konsumtionsutrymmet

24 Offentlig och privat konsumtion per invånare 1950–2020
Källa: Långtidsutredningen

25 Prisutvecklingen på frisörstjänster jämfört med utvecklingen av konsumentprisindex

26 LU:s slutsatser Efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka snabbare än de offentliga resurserna På sikt krävs därför nya lösningar för finansiering av välfärdstjänster Fördelningseffekter uppkommer – inga enkla lösningar står till buds Välfärdsreformer tar tid – inled reformarbetet

27 Hur klara det framtida välfärduppdraget?
Fler i arbete Begränsad skattehöjning Alternativ finansiering En effektivare verksamhet (strukturförändringar) Se upp med reformer och rättigheter! (skolsatsningen, LSS, friskoleproblematiken på vikande marknader, maxtaxor) Ett minskat välfärdsåtagande (ransonering, prioritering, ansvarsfördelning)

28 Sysselsättningsutvecklingen

29 Krympande real resursram
Arbetade timmar per person i befolkningen 900 850 800 Oförändrad arbetstid 750 700 Trendmässigt fallande arbetstid 650 600 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

30 Arbetskraftsdeltagande 20-24 år

31 Personer i arbete som andel av befolkningen i olika åldrar Relativ förändring i procent mellan 1994 och 2004 Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU)

32 Antal sjukskrivna vid månadens slut

33 Sjuk- aktivitetsersättning(förtidspension) 1999 - 2003

34 Kostnader för ersättningar i sjukförsäkringen 2001 - 2003

35 Orsaker till sjukfrånvaro
Arbetsplatser Samhälle Anställda Regelverk Grindvakt Om varken strukturförändringar, eller förändringar i anställdas hälsa kan förklara den höga nivån och väldiga variationerna i sjukfrånvaron i Sverige måste förklaringarna sökas någon annan stans (Ds 2003:63) Ett arbetsmarknadsproblem!!!! Attityder

36 Sjukfrånvarande och förtidspensionerade som andel av befolkningen (relativ förändring mellan 1994 och 2004) Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU)

37 Arbetslösa, förtidspensionärer och sjukpenningmottagare (Båda könen. Procent av antal sysselsatta personer ) Källor: Riksförsäkringsverket (RFV) och SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU), bearbetningar.

38 Totala ersättningar från socialförsäkringar (inklusive pensioner) i procent av total lönesumma. 2002

39 Utjämningssystemet – förtidspension och sjukfrånvaro

40 Huspriserna – förtidspensionen och sjukfrånvaron

41 Rättighetslagstiftning bidrar till att kostnaderna drar iväg

42 Statens styrningsproblematik
Den politiska arenan Riksdagen: Lagar Förordningar Föreskrifter Tillsyn Verksamheten

43 Kommunerna klämda! KOMMUNEN Medborgarnas krav på individuell service
Statlig reglering och önskan om likformighet Behov av personal Otillräcklig finansiell bas KOMMUNEN Medborgarnas krav på individuell service

44 Vad skall man grunda en ny regional indelning på?
Kommunala samverkansmönster Pendlingsmönster (LA-regioner)? Infrastrukturella stråk? Regionstorlek (m.a.p. folkmängd)? Regionstorlek (m.a.p. geografi) Tillväxtcentrum (”lokomotiv”) Sjukvård Universitet/högskola? Känsla av samhörighet (politisk och människor emellan)? Befintlig administrativ indelning (kommun, län och landsting, vägverk, banverk, nutsområden, sjukvårdsregioner etc.)


Ladda ner ppt "Varför finns Ansvarskommittén?"

Liknande presentationer


Google-annonser