Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitet 2007:2 4 December 2007. KAPITEL 1 Finansiella marknader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitet 2007:2 4 December 2007. KAPITEL 1 Finansiella marknader."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitet 2007:2 4 December 2007

2 KAPITEL 1 Finansiella marknader

3 Ränta på tre månaders statsskuldväxlar Procent Diagram 1:1 Källa: Reuters EcoWin

4 Skillnaden mellan interbankräntor och statsskuldväxlar under 2007 Räntepunkter Källa: Reuters Ecowin Diagram 1:2 Anm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbankränta och tre månaders statsskuldsväxel i respektive land.

5 Ränta på tioåriga statsobligationer Procent Diagram 1:3 Källa: Reuters EcoWin

6 Kreditspreadar för företagsobligationer i USA Procentenheter Diagram 1:4 Källa: Reuters EcoWin

7 Kreditspreadar för företagsobligationer i Europa Procentenheter Diagram 1:5 Källa: Reuters EcoWin

8 Faktisk konkursgrad, globalt Procentuell andel av totala antalet företag Källa: Reuters EcoWin Diagram 1:6

9 Kreditspreadar för obligationer utgivna av tillväxtekonomier Procentenheter Diagram 1:7 Källa: Bloomberg

10 T/N-ränta och reporänta Procent Diagram 1:8 Källa: Bloomberg

11 Ränta på svenska statsobligationer Procent Diagram 1:9 Källa: Reuters EcoWin

12 Börsutveckling Index: januari 2006=100 Diagram 1:10 Källa: Reuters EcoWin

13 Utvecklingen i banksektorn på olika börser Index: januari 2006=100 Diagram 1:11 Källa: Reuters EcoWin

14 Implicit volatilitet för aktiemarknaderna Procent Diagram 1:12 Källa: Bloomberg

15 Amerikanska företagscertifikat samt statsskuldväxel Procent, löptid tre månader Diagram R1 Källa: Federal Reserve Bank

16 Utestående stock av amerikanska företagscertifikat Miljarder kronor, säsongsrensad Diagram R2 Källa: Federal Reserve Bank

17 KAPITEL 2 De svenska bankernas låntagare

18 Bankernas utlåning fördelad på svenska och utländska hushåll och företag för andra kvartalet 2007 Procent Diagram 2:1 Källa: Riksbanken

19 Hushållens reala disponibla inkomster samt sparkvot Årlig procentuell förändring och procent av disponibel inkomst Diagram 2:2 Källor: SCB och Riksbanken

20 Hushållens nysparande på inlåningskonto Miljarder kronor Diagram 2:3 Källa: SCB

21 Hushållens upplåning Årlig procentuell förändring Diagram 2:4 Källa: Riksbanken

22 Hushållens belåningsgrad Procent Källor: SCB och Riksbanken Diagram 2:5

23 SBAB 3-månaders rörlig, 3- månaders interbankränta samt reporänta Procent Källa: Reuters Ecowin Diagram 2:6

24 Andelar olika bindningstider för hushållens nya lån Procent Diagram 2:7 Källa: Riksbanken

25 Hushållens skulder och ränteutgifter i förhållande till disponibel inkomst Procent Källor: SCB och Riksbanken Diagram 2:8

26 Hushållens skuldsättning samt småhuspriser Index: 1986 = 100 Källor: SCB och Riksbanken Diagram 2:9

27 Hushållens skulder i bolåneinstitut och köpeskillingskoefficient i riket Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Diagram 2:10

28 Bostadsrättspriser Kronor per kvadratmeter Källor: SCB och Riksbanken Diagram 2:11

29 Huspriser Årlig procentuell förändring Diagram R3 Källa: Reuters Ecowin

30 Huspriser Årlig procentuell förändring Diagram R4 Källa: Reuters Ecowin

31 Huspriser Årlig procentuell förändring Diagram R5 Källa: Reuters Ecowin

32 Huspriser Årlig procentuell förändring Diagram R6 Källa: Reuters Ecowin

33 Amerikanska huspriser Årlig procentuell förändring Diagram R7 Källa: Reuters Ecowin

34 Företagens upplåning från kreditinstitut Årlig procentuell förändring Diagram 2:12 Källa: Riksbanken

35 Lönsamhet i svenska börsnoterade företag Procent Diagram 2:13 Källor: Bloomberg och Riksbanken

36 Skuldsättningsgrad i svenska börsnoterade företag Kvot Diagram 2:14 Källor: Bloomberg och Riksbanken

37 Antal företagskonkurser fördelat efter företagsstorlek Tolvmånaders glidande medelvärde Diagram 2:15 Källa: SCB

38 Den genomsnittliga kapitalkostnaden för de börsnoterade aktiebolagen Procent Diagram 2:16 Källor: Bloomberg och Riksbanken

39 Förväntade konkurssannolikheter, historiska utfall och prognos enligt Riksbankens huvudscenario Procent Diagram 2:17 Källor: Moody´s KMV och Riksbanken

40 Reala priser för kontorslokaler i citylägen Index 1981 = 100 Diagram 2:18 Källor: Newsec AB och Riksbanken

41 Vakansgrad för kontorslokaler i citylägen Procent Diagram 2:19 Källor: NewSec AB och Riksbanken

42 Genomsnittligt direktavkastningskrav på kontorsfastigheter i citylägen Procent Diagram 2:20 Källor: Newsec AB och EcoWin

43 Geografisk fördelning av storbankernas utlåning 2006 Diagram 2:21 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

44 Huspriser i Norden Årlig procentuell förändring Diagram 2:22 Källor: SCB, BIS och Reuters EcoWin

45 Förväntade konkurssannolikheter för börs-noterade icke-finansiella företag, branschvis Procent Diagram 2:23 Källa: Moody’s KMV

46 Andelar av utlåningen till privat sektor i utländsk respektive inhemsk valuta, september 2007 Procent Diagram 2:24 Källor: Nationella centralbanker

47 Bytesbalansunderskott Procent av BNP, summerat över fyra kvartal Diagram 2:25 Källa: Reuters Ecowin

48 Harmoniserat index för konsumentpriser Årlig procentuell förändring Diagram 2:26 Källa: Reuters Ecowin

49 Folkmängd Årlig procentuell förändring Diagram 2:27 Källa: Reuters Ecowin

50 Hushållens upplåning i de baltiska länderna Årlig procentuell förändring Diagram 2:28 Källor: Nationella centralbanker

51 Hushållens skulder i förhållande till BNP i Sverige och i de baltiska länderna Procent Diagram 2:29 Källor: Nationella centralbanker

52 Företagens upplåning från kredit- institut i de baltiska länderna Årlig procentuell förändring Diagram 2:30 Källor: Nationella centralbanker

53 Företagens utstående kreditvolym i de baltiska länderna samt i Sverige i förhållande till BNP Procent Diagram 2:31 Källor: Nationella centralbanker

54 KAPITEL 3 Utvecklingen i bankerna

55 Resultat före kreditförluster samt kreditförluster, netto, i storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, 2007 års priser Diagram 3:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

56 Implicit volatilitet för bankaktier 10 dagars glidande medelvärde, procent Diagram 3:2 Källor: Bloomberg och Riksbanken

57 Utvecklingen i de finansiella sektorerna på olika börser Index: 2007-07-01 = 100 Diagram 3:3 Källa: Reuters Ecowin

58 Aktiekursutvecklingen i de svenska storbankerna Index: 2007-07-01 = 100 Diagram 3:4 Källa: OMX

59 Storbankernas räntedifferens på svensk bank- och hypoteksutlåning Fyra kvartals glidande medelvärde, procent Diagram 3:5 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

60 Värdepappersrelaterade provisionsintäkter i stor- bankerna samt omsättning på Stockholmsbörsen Miljoner kronor och index, 1997=100 Diagram 3:6 Källor: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin och Riksbanken

61 Storbankernas kostnadseffektivitet Procent Diagram 3:7 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

62 Utlåning till svensk och utländsk allmänhet Årlig procentuell förändring till och med tredje kvartalet 2007 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram 3:8

63 Reserveringar för konstaterade och befarade kreditförluster som andel av utlåning Summerat över fyra kvartal, procent Diagram 3:9 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

64 Primärkapitalgrader Procent Diagram 3:10 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

65 Värdepappersupplåning i bankerna P rocent av utlåning Diagram 3:11 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

66 Förfallostruktur för bankernas värdepappersupplåning Procent Diagram 3:12 Källa: Bloomberg

67 Värdepappersupplåning i olika valutor Miljarder kronor, november 2007 Diagram 3:13 Källa: Bloomberg

68 Europeiska bankers värdepappersupplåning i för-hållande till utlåning och genomsnittlig tid till förfall Procent och år, oktober 2007 Diagram 3:14 Källor: Bankernas resultatrapporter och Bloomberg

69 Bankernas nettoupplåning på interbank- marknaden som andel av utlåningsportföljen Procent Diagram 3:15 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

70 Den storbank som har lägst primärkapitalrelation efter det att en annan svensk storbank ställt in sina betalningar Procent Diagram 3:16 Källa: Riksbanken

71 Bankernas resultat enligt scenariot i de baltiska länderna Förväntat resultat minus förändringen i förväntad förlust, miljoner kronor Diagram 3:17 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

72 Kreditrisktäckning enligt scenariot i de baltiska länderna Procent Diagram 3:18 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

73 Bankernas resultat enligt scenariot om vändning i kreditcykeln Förväntat resultat minus förändringen i förväntad förlust, miljoner kronor Diagram 3:19 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

74 Kreditrisktäckning enligt scenariot om vändning i kreditcykeln Procent Diagram 3:20 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

75 Ökade finansieringskostnader i en tre månaders likviditetskris Miljarder kronor Diagram 3:21 Källor: Bankernas resultatrapporter och Bloomberg


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitet 2007:2 4 December 2007. KAPITEL 1 Finansiella marknader."

Liknande presentationer


Google-annonser